Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET110 Embriyoloji 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Döllenmeyle başlayan amfibilerde metamorfoz, kanatlılarda kuluçkadan çıkış ve memelilerde doğumla sonuçlanan intrauterin yaşam konusunda bilgi verilmesi; canlının gelişmesi ile ilgili farklılıkların incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife Tütüncü, Yrd.Doç.Dr.Tuğrul ERTUĞRUL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Editör: Özer A,Yazarlar: Yakışık M, Özfiliz N, Erdost H, Zık B.Veteriner Embriyoloji (genişletilmiş dördüncü baskı) U. Ü. Vet. Fak. Yayın No:2005-2, Bursa, 2005. 2. Langman’s Medical Embryology. Sadler T.W. Lippincott Williams and Wilkins. 2004 3. Human Embryology. Larsen W.J. Churchill Livingstone. 2002. 4. Hassa O, Aştı RN. Embriyoloji. Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd Şti, Ankara, 1997. 5. Çeviri Editörü: Başaklar C. Langman’s Medikal Embriyoloji. Palme Yayıncılık, Ankara,1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Döllenme ile başlayan amfibilerde metamorfoz, kanatlılarda kuluçkadan çıkış ve memelilerde doğumla sonuçlanan intrauterin yaşam konusunda bilgi verilmesi; canlının gelişmesi ile ilgili farlılıkların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 16 1 16
11 Soru-Yanıt 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve kaynak kitapların tanıtılması, Veteriner hekimlik müfredatında Embriyolojinin yeri ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, embriyolojinin tanım ve tarihçesi, embriyolojide kullanılan terimler. EMBRİYOLOJİYE GİRİŞ.pdf
2 Erkekte Gametogenezis; Germ Hücrelerinin Mitozla Bölünme ve Olgunlaşma Süreci GAMETOGENEZİS.pdf
3 Dişide Gametogenezis ve Germ Hücrelerinin Olgunlaşma Süreci, Folliküler Gelişme ve Ovulasyon, Genital Siklus, Östrus Siklusu DİŞİ GENİTAL SİSTEMİN HİSTOFİZYOLOJİSİ.pdf
4 Fertilizasyon, memelilerde dişi genital kanalında spermatozoon ve ovositin taşınması, yaşam süresi, gametlerin birleşmesi, akrozom reaksiyonu, fertilizasyon reaksiyonu, parthenogenezis, cinsiyet ayrımı, ovosit sitoplazmasının organizasyonu, ovosit tipleri ve bölünmeler FERTİLİZASYON.pdf
5 Evcil hayvan zigotlarında yarıklanmalar, yarıklanma ve blastomer oluşumu, kanatlı hayvan zigotlarında bölünmeler, morula ve blastula. YARIKLANMA.pdf
6 Gastrulasyonun oluşması, Amphioxus ve amfibi, kanatlı ve memeli embriyolarında gastrula oluşumu, memeli embriyolarında germ yapraklarının kökeni, embriyonal yaprakların önemi. GASTRULASYON.pdf
7 Nöyrulasyon ve somitlerin oluşumu, korda dorsalis ve nöral plağın oluşumu,notokord ve nöyral indüksiyon, sklerotom, miyotom, dermatom. GASTRULASYON.pdf
8 Ekstraembriyonal keseler (amniyon, koryon, allantois ve vitellus keseleri) ve göbek Kordonu, EKSTRAEMBRİYONAL KESELER.pdf
9 Ara Sınav
10 İmplantasyon, plasentasyon, ve plasenta tipleri, Dış gebelik, Kongenital anomaliler. PLASENTA.pdf
11 Sinir sisteminin oluşumu, nöyral tüpün, nöyroblast ve nöyroglia hücrelerinin oluşumu, beyin ve beyin bölgelerinin gelişimi,perifer sinirlerin oluşumu. SİNİR SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ.pdf
12 Duyu organları; Göz, Primer optik vezikül, optik sap ve lensin oluşumu, Koroid,sklera,kornea ve retina oluşumu, iç, orta ve dış kulak oluşumu, deri ve epidermal organların oluşum ve gelişmesi ÜRİNER SİSTEM GELİŞİMİ.pdf
13 Ağız boşluğu ile ilgili organların gelişmesi: damak, burun boşluğu, yanak ve diş eti, dişler,tükürük bezleri, yutak kavisleri, yutak cepleri, yutak yarıkları, dil. Hipofiz bezi, adren,tiroid, paratiroid ve timus oluşumu. SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ.pdf
14 Sindirim sisteminin oluşumu: ön bağırsak ve özofagus, mide, omentum ve mezenterler, bağırsaklar, kloaka, karaciğer ve safra kesesi, pankreas gelişimi, Solunum sisteminin oluşumu: trakea ve akciğerler, pulmoner morfogenezis,alveollerin oluşumu, larinks oluşumu. SOLUNUM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ.pdf
15 Kardiyo-vasküler sistemin oluşumu: embriyoda hematopoez ve angiogenez, Arterlerin oluşumu, kalbin oluşumu, venöz sistem ve lenfatiklerin oluşumu. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM OLUŞUMU.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6297 1133147 Memeli hayvanlarda ve kanatlılarda genital sistem, hakkında ön bilgiye sahip olur, gametogenezis ve germ hücrelerinin oluşumunu öğrenir.
6299 1135147 Göbek kordonu ve ekstraembriyonal keseleri öğrenir.
19986 1196595 Döllenme, implantasyon, plasentasyon ve evcil memelilerde plasenta tiplerini öğrenir.
20960 1126641 Doğmasal ya da çevre etkili malformasyonların nedenleri hakkında yorum yapabilir veya teşhis koyabilmek için temel bilgileri kazanır.
26506 1136263 Çeşitli hayvan türlerinde yumurta tipi ve bölünme şekilleri hakkında bilgilere sahip olur.
35717 1153433 Tüm organ ve sistemlerin embriyolojik gelişimini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
6297 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
6299 5 4 5 5 5 4 4 3 4 2 4 4
19986 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4
20960 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
26506 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
35717 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek