Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET205 Mikrobiyoloji-I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Mikroorganizmaların tarihçesi, morfolojileri, metabolizmaları, üremeleri, genetik yapıları ve enfeksiyon mekanizmalarına ilişkin temel kavram ve bilgilerin veteriner hekimlik mesleği açısından kazandırılması ve güncel uygulamalarının yapılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Özlem BÜYÜKTANIR YAŞ

Ön Koşul Dersleri

Bulunmamaktadır

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Thomas D.Brock, Michael T.: Madigan., 1991. Biology of Microorganisms, 6th Ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,. Arda, M., 2006.Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınevi, ANKARA, 3. Baskı,. Aydın N., İzgür M., Diker K.S., Yardımcı H., Esendal Ö., Paracıkoğlu J. Akan M., 2006. Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar),İlke-Emek Yayınları, ANKARA,. Carter, G.R., Chengappa, M.M., Claus, G.W., Rikihisa, Y. 1991. Essentials of Veterinary Bacteriology and Mycology, Lea and Febiger, London,. www.mikrobiyoloji.org.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakterilerin morfolojik yapıları ve boyanma özelliklerine göre tanımlanmaları Bakteri kültürü amacıyla çeşitli genel, ayırıcı ve seçici besiyerlerin hazırlanması Katı ve sıvı ortamda üreme özellikleri, hareket muayenesi Metabolik özelliklerin belirlenmesi için biyokimyasal test yöntemleri uygulamaları Sıvı kültürlerde canlı mikroorganizma sayısının belirlenmesi Bazı önemli patojenlerin identifikasyon şemalarının anlaşılmasının sağlanması Antibiyotik dirençliliği ve bazı dirençli, duyarlı ve intermediate suşlarla antibiyotik duyarlılık testi uygulamaları Bakteri genetiği ve bazı bakterilerin PCR bazlı moleküler tekniklerle identifikasyonu Bakteriyel virülens faktörleri ve tespiti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 4 64
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihçe, Mikroorganizma dünyası, sınıflandırma, bakteri morfolojisi (Giriş) Mikrobiyoloji laboratuvarı tanıtımı, GLP kuralları, temel uygulamalar
2 Bakteri hücre yapısı I Sterilizasyon ve dezenfeksiyon Mikroskoplar, Besiyerleri hazırlanması
3 Bakteri hücre yapısı II Bakteri kültürü (sıvı ve katı ortamda), hareket muayenesi
4 Bakterilerde üreme Üremenin ölçülmesi ve canlı bakteri sayımı
5 Bakteri metabolizması Boyama yöntemleri; Basit boyama, Gram boyama Gram pozitif ve negatif bakterilerin mikroskobik incelemesi
6 Bakteri Genetiği: Giriş Giemsa, Ziehl-Neelsen, Spor boyama yöntemleri
7 Bakteri Genetiği: Replikasyon İzolasyon ve biyokimyasal identifikasyon yöntemleri
8 Bakteri Genetiği Transkripsiyonve translasyon Bakteri genomik DNA’sının izolasyonu, PCR ile DNA amplifikasyonu, DNA Elektroforezi
9 Bakteri Genetiği: Genetik madde aktarımı-Transformasyon ve Konjugasyon Moleküler tanı yöntemleri
10 Bakteri Genetiği: Genetik madde aktarımı-Transdüksiyon Serolojik tanı yöntemleri I-Antijenlerin hazırlanması
11 Bakteri-konak ilişkileri, Mikroflora Serolojik tanı yöntemleri II- Aglutinasyon ve presipitasyon
12 Ara sınav Uygulama konularından Sözlü Sınav
13 Bakteriyel patogenez, toksinler, virülans faktörleri Serolojik tanı yöntemleri III (ELISA, protein Elektroforez ve Western Blot yöntemleri)
14 Antibakteriyel moleküller ve veteriner hekimlik uygulamaları Antibiyogram testi
15 Mantarlar ve mantar enfeksiyonları Mikolojik muayene yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211277 Hastalık şüpheli olgulardan aglütinasyona ve enzimatik yöntemlere dayalı teşhis yapabileceklerdir.
2 1152382 Hastalık şüpheli olgulardan boyama yöntemleri, bakteriyoskopik inceleme, kültür, biyokimyasal testlere dayalı konvansiyonel yöntemlerle bakteri izolasyon ve identifikasyonunu yapabileceklerdir.
3 1142899 Bakterilerin hastalık oluşturabilmesi için gerekli faktörleri kavrayarak bakterilere ait önemli virülens faktörlerini tespit edebilecektir.
4 1117778 Marazi maddelerin alımında, seçiminde, gönderilmesinde, muhafazasında ve değerlendirilmesinde gerekli kuralları bilecek ve marazi maddelerden teşhis yapabilecektir.
5 1153828 Moleküler biyolojik yöntemlerle hastalık etkenlerine ait genleri çoğaltabilecek ve tanı ile ilişkilendirebilecektir.
6 1161156 Bakteri ve mantarların morfolojik ve genetik yapısı ile metabolik özelliklerini öğrenerek bu yapılar ile enfeksiyonları ilişkilendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 2 5 2 4
2 2 5 2 5 2 4
3 2 5 2 4 2 3
4 3 5 2 5 3 4
5 2 5 2 5 2 5
6 2 5 2 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek