Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET208 Genel Parazitoloji 927001 2 4 1

Dersin Amacı

Bu dersin amacı evcil hayvanlarda bulunan parazitler ve parazitizmin çeşitleri, hayvanlara zararları, korunma yolları, sınıflandırılmaları, genel korunma yolları, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında temel bilgi vermek ve Anabilim dalında verilen Helmintoloji, Entomoloji, Protozooloji gibi dersler ile seçmeli parazitoloji derslerine temel oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Şinasi Umur

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Veteriner parazitolojide uygulanan tanı yöntemleri hakkında öğrencilere ders notu verilir. Öğrenciler boş zaman bulabilirse parazitolojide uygulanan rutin tanı yöntemleri uygulamalı olarak yaptırılır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Parazitoloji Ders Notları. 2017. Umur Ş, Samsun. Veteriner Helmintoloji, 2011. Tınar R,. (ed.) Dora Yayınları, Bursa Introduction to Animal Parasitology. 1994. Third Ed. Symith JS,. American Soc.for Microbiology Press. 1994 Genel Parazitoloji. 1999. 2. Baskı. Saygı G,. Esnaf Ofset Matbaası. Sivas. Temel Mikrobiyoloji ve Parazitoloji. 2.Basım. 1996. Kılıçturgay K, (Ed). Güneş & Nobel Tıp Kitapları. Bursa. Foundations of Parasitology, L. S. Roberts and J. Janovy, 8th edition, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Parazitlerle ilgili temel tanım ve kavramlar verildikten sonra parazitlerin genel biyolojik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri ile üreme şekilleri anlatılır. Takiben paraziter hastalıkların zararları, önemi, dünya ve Türkiye'de yayılışı hakkında kısa bilgiler ve parazitlerin sınıflandırılması, isimlendirilmesi, epidemiyolojik özellikleri, parazitlere karşı canlıların gösterdiği tepkiler anlatılır. Ayrıca paraziter hastalıklarda tanı, tedavi ve korunma yolları için gerekli temel bilgiler verilir. Anabilim dalında okutulan Helmintoloji, Entomoloji, Protozooloji gibi derslere temel oluşturulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitlerin canlılar içindeki yeri, paraziter hastalıkların dünyada ve ülkemizde önemi, veteriner hekimlikteki yeri ve önemi 1.GİRİS.pdf
2 Parazitolojinin genel tarihçesi, Türkiye'de parazitolojinin gelişimi ve mevcut durumu, geleceği 2.TARİHÇE.pdf
3 Parazitlerin evrende dağılımı, canlılar içindeki yeri, canlılar arasındaki ilişkiler, ilişki çeşitleri, parazitlerin beslenme ve metabolizmaları, 3.1. PARAZİTLERİN DAĞILIMI.pdf
4 Konak-parazit ilişkileri, parazitizmin çeşitleri 3.2 Parazitizm çeşitleri.pdf
3.2 Parazitizm çeşitleri.pdf
5 Parazitlerin kökeni ve evrimi, evrim sürecinde oluşan yapısal değişiklikler, parazitlerin geleceği 4.2. PARAZİTLERİN EVRİMİ.pdf
6 Parazitlerin doğada ve konaklardaki yayılımı, gelişimi, yaşama yerleri, 9- Konaktan çıkış, Doğada Yayılış.pdf
7 Taksonominin tanımı, önemi, genel ilkeleri ve parazitlerin bilimsel olarak sınıflandırılması, parazit sınıflarıyla(Protozoa, Metazoa (Trematoa, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea, Atropoda, vb.) ilgili temel bilgiler PARAZİTLERİN TAKSONOMİSİ ve SINIFLANDIRILMASI.pdf
8 Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, öncelik (prioritat) kuralı 6. PARAZİT ve hastalık isimlendirme.pdf
9 Parazitlerde üreme ve çoğalma, sınıflara göre benzerlik ve farklar, gelişim dönemlerinin adlandırlması 7. Ureme - Cogalma.pdf
10 Parazitlerin canlılara ve ekonomiye zararları 8- Parazit. Zararları.pdf
11 Parazitlerin konaklara bulaşma yolları, Paraziter enfeksiyonların ekolojisi, epidemiyolojik kavram ve tanımlar 10. PARAZİTER ENFEK.EKOLOJİSİ.pdf
12 Arasınav 15. Kontrol, korunma.pdf
13 Paraziter hastalıklarda bağışıklık ve alerji, bağışık yanıt, bağışıklama çalışmaları 11.KONAKLARIN GÖST.TEPKİLER.pdf
14 Paraziter enfeksiyonlarda klinik belirtiler ve tanı yöntemleri 13.Klinik bel. ve tedavi.pdf
15 Paraziter hastalıklarda prognoz ve sağaltım ilkeleri, kullanılan ilaçlar, sağaltım ilkeleri ve direnç sorunu 13.Klinik bel. ve tedavi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172839 Serbest yaşayan canlı ve paraziti tanımlar, parazitlerle ilgili temel tanım ve kavramları bilir.
2 1200066 Parazitleri ana gruplar düzeyinde sınıflandırabilir, sınıfların genel özellikleri hakkında temel bilgi sahibi olur.
3 1202714 Parazitlerin sınıflar düzeyinde üreme ve gelişmeleri ile bunlara etki eden faktörleri bilir.
4 1250663 Parazitlerin hastalık oluşturma yetenekleri, patojeniteleri ve epidemiyolojileri hakkında kısa bilgi sahibi olur.
5 1250664 Parazitlerin zararları, klinik belirtileri, teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2
2 2 2
3 2 2 2
4 2 2 2
5 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek