Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET515 Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı 927001 5 9 2

Dersin Amacı

Veteriner Hekimin çevre ve halk sağlığındaki rolü, çiftlikten sofraya gıda güvenliği, zoonoz hastalıklarda koruma, kontrol ve yasal düzenlemeler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve kimyasal kaynaklı besin zehirlenmeleri, gıda üretim ve satış yerlerinde bulunması gereken özellikler, başlıca çevre kirleticileri ve halk sağlığı açısından önemi, doğal denge ve canlılar üzerindeki etkileri ile çevrenin ve canlıların sağlığının korunması konularında bilgi vermek amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Özgür ÇADIRCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Halk Sağlığı, Prof. Dr. Yusuf Doğruer, Selçuk Üniversitesi Masımevi, Konya, 2004. Veteriner Hekimliği Halk Sağlığı,Prof. Dr. Burhan Dinçer, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Teksiri, 1994. Besin Hijyeni, Hayvansal Gıdaların Sağlık Kontrolü, Turhan İnal, 1992. Gıda ve Tarım Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Yönetmelik ve Tebliğleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner hizmetlerinin halk sağlığının korunmasındaki rolü ve önemi, koruyucu hekimliğe yönelik temel bilgilerin kazanılması ve halk sağlığının korunmasına yönelik bilgi ve beceri sağlanması, gıda güvenliği, zoonozlar, çevre ve besin kirleticileri, ilaçlar ve diğer kimyasal maddelerle besin kirlenmesi, çevre ve insan sağlığı, Veteriner Hekimin ilaç kullanmadaki sorumlulukları dersin hedeflerini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 16 1 16
8 Rehberli Problem Çözümü 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GİRİŞ, Veteriner halk sağlığı tanımı, Veteriner halk sağlığı hizmetleri Ders1.docx
2 Zoonozlar, direk zoonozlar, siklozoonozlar Ders2.docx
3 Zoonozlar devam, Metazoonozlar, saprozoonozlar Ders3.docx
4 Zoonoz hastalıklardan korunma Ders4.docx
5 Besin Hijyeni Ders5.docx
6 Besin kaynaklı mikrobiyel hastalıklar Ders6.docx
7 Besin kaynaklı viral hastalıklar Ders7.docx
8 Besin kaynaklı paraziter hastalıklar Ders8.docx
9 Biyojenik aminler Ders9.docx
10 Mikroorganizmaların kontrolü Ders10.docx
11 Biyolojik kökenli etkenlerden kaynaklanan zehirlenmeler Ders11.docx
12 ARA SINAV
13 Kimyasal kaynaklı besin zehirlenmeleri Ders13.docx
14 Besin kaynaklı hastalıklarda teşhis Ders14.docx
15 Besin üretim ve satış yerlerinde uyulması gereken prensipler Ders15.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387303 Çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını öğrenir.
2 1390296 Gıda kökenli riskleri ve önleyici tedbirleri bilir
3 1392229 Zoonotik hastalıklara karşı koruma-kontrol yöntemlerini ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular
4 1375266 Gıda üretim ve satış yerlerinin denetlenmesini bilir.
5 1378681 Kirlenmenin çevreye ve canlılara etkilerini öğrenir
6 1379765 Besin kirlenmesinin nedenlerini ve sonuçlarını öğrenir
7 1385538 Çevre ve besin kirlenmesine karşı alınabilecek önlemleri ve veteriner hekimin ilaç kullanmadaki sorumluluklarını öğrenir
8 1385725 Mesleki bilgi ile akademik yapı ve etik kurallara saygı kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 2 3
2 5 5 5 5 5 3
3 3 2 5 5 5 5 3 5
4 5 5 5 5 3 5
5 5 2 2 3
6 5 5 5 3 3
7 1 5 5 3 3 3
8 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek