Program Tanımları

Kuruluş

İlköğretim Bölümü olarak vizyonumuz; milletimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak nitelikte öğretmen ve eğitim uzmanlarını yetiştirmektir. Misyonumuz ise; öğretmen adaylarına Fen Bilgisi eğitimindeki değişen ve gelişen bilimsel bilgileri sunup, bilimsel araştırmalar ve projeler yoluyla bu bilgilerin gelişmesine katkı sağlamak, öğretmen adaylarına, araştırma bilincine sahip olma ve bilimsel araştırmaları doğru, güzel kullanma özelliği yanında, öğretmenliğin etik ilkelerini kavrama, uygulama ve bunların savunucusu olma özelliğini kazandırmaktır. Yıllardır sınıf öğretmeni yetiştiren bölümümüzde 1998-1999 öğretim yılında Fen Bilimleri Eğitimi bölümüne öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan 159 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, 2. Yüksek Öğrenim Geçiş Sınavı’ndan yeterli puanı

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYM tarafından yapılan LYS ve LGS sınavlarıyla öğrenci kabul edilmektedir.

Program Profili

OMÜ, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, 4 yıllık lisans Programında; “alan bilgisi, alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek OMÜ, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, 4 yıllık lisans Programında; “alan bilgisi, alan eğitimi” ve “öğretmenlik meslek bilgisi” dersleri yer almaktadır. 8 yarıyıl olarak toplam 4 yılda tamamlanan programlardan, İlköğretim anabilim dalı; “Alan Bilgisi , Genel Kültür ” ve “Meslek Bilgisi ” dersleri oluşmaktadır. Bilgi Toplumunun geliştirilmesi yolunda toplumlarda bilgi ve bilimsel düşüncenin yaygınlaştırılmasının önemi inkar edilemez.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu Programlardan mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilköğretim okulları ile özel dershanelerde öğretmenlik yapabilecek, medya kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda mevcut olan derslerin tümünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi yönergesi’ne göre başarıyla tamamlayan öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 159 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. Tohit GÜNEŞ

Bölüm Olanakları

Birbirinden bağımsız Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarlarının yanında Fen Bilgisi Öğretimi Laboratuarı mevcut olan Fen Bilgisi Eğitimi ABD de 2 Prof.Dr., 3 Doç.,7 Yrd. Doç. Dr. görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

FBAE AE SEÇMELİ (Fen) SDG 2 0 0 2 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
FBAE101 Fizik 1 Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE101 Fizik 1 Zorunlu 2 2 0 3 0
FBÖ103 Genel Fizik Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ101 Genel Fizik-I Zorunlu 4 0 0 4 6
FBÖ107 Genel Kimya Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ105 Genel Kimya-I Zorunlu 4 0 0 4 6
FBAE105 Genel Matematik I Zorunlu 2 0 0 2 2
FBAE105 Genel Matematik I Zorunlu 2 0 0 2 0
FBÖ109 Genel Matematik-I Zorunlu 4 0 0 4 5
FBAE103 Kimya I Zorunlu 2 2 0 3 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE108 Biyoloji I Zorunlu 2 2 0 3 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE102 Fizik II Zorunlu 2 2 0 3 0
FBAE102 Fizik II Zorunlu 2 2 0 3 0
FBÖ104 Genel Fizik Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ102 Genel Fizik-II Zorunlu 4 0 0 4 6
FBÖ108 Genel Kimya Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ106 Genel Kimya-II Zorunlu 4 0 0 4 6
FBAE106 Genel Matematik II Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE106 Genel Matematik II Zorunlu 2 0 0 2 0
FBÖ110 Genel Matematik-II Zorunlu 4 0 0 4 5
FBAE104 Kimya II Zorunlu 2 2 0 3 3
FBAE104 Kimya II Zorunlu 2 2 0 3 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBAE AE SEÇMELİ (Fen) SDG 2 0 0 2 0
FBAE205 Biyoloji II Zorunlu 2 2 0 3 0
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE207 Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE201 Fizik III Zorunlu 2 2 0 3 0
FBAE201 Fizik III Zorunlu 2 2 0 3 0
FBÖ203 Genel Biyoloji Lab.-I Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ201 Genel Biyoloji-I Zorunlu 4 0 0 4 8
FBÖ207 Genel Fizik Lab.-III Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ205 Genel Fizik-III Zorunlu 2 0 0 2 6
FBÖ209 Genel Kimya-III (Analitik Kimya) Zorunlu 2 2 0 3 5
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
FBAE203 Kimya III Zorunlu 2 2 0 3 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBÖ216 Alan Eğitiminde Araştırma Projesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FBAE204 Biyoloji III Zorunlu 2 2 0 3 0
FBAE206 Fen Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE206 Fen Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
FBÖ212 Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama Zorunlu 3 0 0 3 4
FBÖ204 Genel Biyoloji Lab.-II Zorunlu 0 2 0 1 2
FBÖ202 Genel Biyoloji-II Zorunlu 4 0 0 4 7
FBÖ208 Genel Kimya-IV (Organik Kimya) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
FBÖ206 Modern Fiziğe Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
FBAE208 Yer Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE208 Yer Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBAE305 Astronomi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBÖ313 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ309 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-I Zorunlu 2 2 0 3 5
FBAE303 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I Zorunlu 1 2 0 2 0
FBÖ303 Fizikte Özel Konular Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ301 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ307 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ305 Kimyada Özel Konular Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT303 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
FBÖ311 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBÖ304 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 4
FBAE308 Bilimsel Muhakeme Becerileri Zorunlu 2 0 0 2 0
FBÖ306 Çevre Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 3
FBÖ310 Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-II Zorunlu 2 2 0 3 5
FBAE304 Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II Zorunlu 1 2 0 2 0
FBÖ302 Genetik ve Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
FBÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
FBÖ312 Topluma Hizmet Uygulaması Zorunlu 1 2 0 2 2
FBÖ308 Yer Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBÖ401 Biyolojide Özel Konular Zorunlu 2 0 0 2 3
FBAE403 Disiplinlerarası Fen Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBÖ403 Evrim Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
FBÖ407 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ405 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT403 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 4
FBÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 4
FBÖ402 Astronomi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBAE402 Bilimin Doğası ve Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE404 Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Zorunlu 2 0 0 2 0
FBÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 4
FBÖ416 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 11
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBAE001 Bilimin Teknolojideki Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE002 Fen Bilgisi Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE003 Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE004 Fen Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE005 Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE006 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE007 Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE008 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE009 Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
FBAE010 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 2
FBÖ210 Gk Seçmeli I (Çevre ve Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ214 Fen Eğitiminde Teknolojik Alan Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
FBÖ218 Fen Bilgisi Arazi Uygulamaları ve Müze Tekniği Zorunlu 2 0 0 3 3
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBÖ404 A Seçmeli I (Günlük Yaşam ve İlkyardım) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ406 A Seçmeli I (Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ408 A Seçmeli I (Ses ve Teknolojik Uygulamaları) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ410 A Seçmeli II (Üreme ve Cinsel Eğitim) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ412 A Seçmeli II (İlköğretim Fen Bilgisi Eğitiminde Kimya) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ414 A Seçmeli II (Beslenme ve Sağlık) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ418 Gk Seçmeli II (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Zorunlu 2 0 0 2 4
FBÖ420 Gk Seçmeli II (Bilim Felsefesi) Zorunlu 2 0 0 2 4