Program Tanımları

Kuruluş

22 Ekim 1961 yılında 141 öğrencisi ile eğitime başlayan Samsun Eğitim Enstitüsü ve Kız İlköğretmen Okulu, 1982 yılı Temmuz'unda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürüldü. Eğitim Fakültesinde İlköğretim Matematik Eğitimi Programı 1998 yılında kurulmuş ve 1998 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans derecesi ile 'Matematik Öğretmeni' olarak mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olan ve ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarından yeterli puan alan öğrenciler bölüme kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan 142 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Eğitim programı matematik ve eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve alan seçmeli dersler, mesleki bilgi seçmeli dersler ve zorunlu seçmeli dersler,eğitim, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, bilimsel araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetim, rehberliktir. Öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda sırasıyla okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları dersleri kapsamında farklı okullarda stajyer öğretmen olarak staj yapmaktadırlar. YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe' dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Matematik Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)' ndan geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 142 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı:Doç.Dr. Hamza ÇALIŞICI

Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Atakum/Samsun
Telefon: 0362 3121919-5911

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bu programda 5 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır. Program bölümdeki dersliklerden, amfilerden, materyal sınıflarından, drama ve bilgisayar salonlarından faydalanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMÖAE103 Analiz I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
IMÖ103 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 10
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ101 Genel Matematik Zorunlu 4 2 0 5 10
İMÖAE101 Matematiğin Temelleri I Zorunlu 2 0 0 2 2
İMÖAE105 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMÖAE104 Analiz II Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ104 Geometri Zorunlu 3 0 0 3 7
İMÖAE102 Matematiğin Temelleri II Zorunlu 2 0 0 2 0
İMÖ106 Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji Zorunlu 2 2 0 3 5
İMÖAE106 Soyut Matematik Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ102 Soyut Matematik Zorunlu 3 0 0 3 7
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
İMÖAE AE SEÇMELİ (İLK MAT) SDG 2 0 0 2 0
İMÖAE207 Analitik Geometri Zorunlu 2 0 0 2 0
İMÖAE209 Analiz III Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ201 Analiz-I Zorunlu 4 2 0 5 8
IMÖ209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ205 Fizik-I Zorunlu 4 0 0 4 6
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
İMÖAE205 Lineer Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 0
IMÖ203 Lineer Cebir-I Zorunlu 3 0 0 3 9
İMÖAE203 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İMÖAE208 Algoritma ve Programlama Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ202 Analiz-II Zorunlu 4 2 0 5 8
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ206 Fizik-II Zorunlu 4 0 0 4 6
IMÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 3 0 0 3 5
İMÖAE206 Lineer Cebir II Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ204 Lineer Cebir-II Zorunlu 3 0 0 3 5
İMÖAE210 Olasılık Zorunlu 2 0 0 2 0
İMÖAE204 Ortaokul Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ303 Analitik Geometri-I Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ301 Analiz-III Zorunlu 3 0 0 3 6
İMÖAE309 Cebir Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ307 Elementer Sayı Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 5
İMÖAE305 Geometri ve Ölçme Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
İMÖAE307 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ305 İstatistik ve Olasılık-I Zorunlu 2 2 0 3 5
IMÖ-MB1 Mb Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
IMÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 6
İMÖAE303 Sayıların Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ304 Analitik Geometri II Zorunlu 3 0 0 3 4
İMÖAE304 Cebir Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
IMÖ312 Cebire Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
IMÖ302 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4 5
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ306 İstatistik ve Olasılık II Zorunlu 2 2 0 3 5
İMÖAE308 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
İMÖAE306 Olasılık ve İstatistik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 5
IMÖ310 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ-A2 A Seçmeli II SDG 3 0 0 3 3
İMÖAE407 Mantıksal Akıl Yürütme Zorunlu 2 0 0 2 0
İMÖAE405 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ405 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 6
İMÖAE403 Matematikte Problem Çözme Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ407 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 6
IMÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT403 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
IMÖ411 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ409 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 3 0 0 3 5
IMÖ402 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 9
İMÖAE404 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
İMÖAE406 Matematik Öğretiminde Modelleme Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ-MB2 Mb Seçmeli II SDG 3 0 0 3 3
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
IMÖ406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 9
IMÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ207 A Seçmeli I (Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ211 A Seçmeli I (Matematiksel Mantık) Zorunlu 2 0 0 2 3
İMAE001 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE002 Kültür ve Matematik Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE003 İlkokul Matematik Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE004 Matematik Ders Kitabı İncelem Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE005 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE006 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE007 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE008 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE009 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE010 Matematik Sınıflarında İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE011 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE012 Oyunla Matematik Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
İMAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 2
IMÖ208 Gk Seçmeli I (Modüler Origami) Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ210 Gk Seçmeli I (Yaratıcı Drama) Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ309 Mb Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Çağdaş Yaklaşımlar) Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ313 Mb Seçmeli I (Matematikte Problem Çözme) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ401 A Seçmeli II (Matematik Öğretiminde Modelleme) Zorunlu 3 0 0 3 3
IMÖ413 A Seçmeli II (Matematik ve Yaşam) Zorunlu 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IMÖ404 Gk Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi) Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ410 Gk Seçmeli II (Probleme Dayalı Öğrenme) Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ408 Mb Seçmeli II (Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme) Zorunlu 3 0 0 3 3
IMÖ412 Mb Seçmeli II (Kriptoloji) Zorunlu 3 0 0 3 3