Program Tanımları

Kuruluş

22 Ekim 1961 yılında 141 öğrencisi ile eğitime başlayan Samsun Eğitim Enstitüsü ve Kız İlköğretmen Okulu, 1982 yılı Temmuz'unda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine dönüştürüldü. Eğitim Fakültesinde İlköğretim Matematik Eğitimi Programı 1998 yılında kurulmuş ve 1998 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans derecesi ile 'Matematik Öğretmeni' olarak mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olan ve ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarından yeterli puan alan öğrenciler bölüme kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerin lisans eğitimine başlayabilmeleri için formal eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan 142 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Program Profili

Eğitim programı matematik ve eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve alan seçmeli dersler, mesleki bilgi seçmeli dersler ve zorunlu seçmeli dersler,eğitim, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, bilimsel araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetim, rehberliktir. Öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda sırasıyla okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları dersleri kapsamında farklı okullarda stajyer öğretmen olarak staj yapmaktadırlar. YÖK tarafından belirlenen 4 yıllık program uygulanmakta olup eğitim dili Türkçe' dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar, MEB' e bağlı devlet ve özel okullarda Matematik Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam ederek akademisyenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)' ndan geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27 (1): Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan 142 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematik Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı:Doç.Dr. Hamza ÇALIŞICI

Adres: OMÜ Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Atakum/Samsun
Telefon: 0362 3121919-5911

Bölüm Olanakları

Dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bu programda 5 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Alan bilgilerini geliştiren ve olgunlaştıran mecburi alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Teorik dersler uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin kendilerini yetiştirmeleri için orta dereceli okullarda staj yapılmaktadır. Program bölümdeki dersliklerden, amfilerden, materyal sınıflarından, drama ve bilgisayar salonlarından faydalanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
IMÖ101 Genel Matematik Zorunlu 4 2 0 5 10
IMÖ103 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 10
İMÖAE101 Matematiğin Temelleri I Zorunlu 2 0 0 2 2
İMÖAE103 Analiz I Zorunlu 2 0 0 2 3
İMÖAE105 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ102 Soyut Matematik Zorunlu 3 0 0 3 7
IMÖ104 Geometri Zorunlu 3 0 0 3 7
İMÖ106 Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji Zorunlu 2 2 0 3 5
İMÖAE102 Matematiğin Temelleri II Zorunlu 2 0 0 2 4
İMÖAE104 Analiz II Zorunlu 2 0 0 2 4
İMÖAE106 Soyut Matematik Zorunlu 2 0 0 2 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ201 Analiz-I Zorunlu 4 2 0 5 8
IMÖ203 Lineer Cebir-I Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ205 Fizik-I Zorunlu 4 0 0 4 6
IMÖ209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
İMÖAE AE SEÇMELİ (İLK MAT) SDG 2 0 0 2 24
İMÖAE203 Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 3
İMÖAE205 Lineer Cebir I Zorunlu 3 0 0 3 3
İMÖAE207 Analitik Geometri Zorunlu 2 0 0 2 4
İMÖAE209 Analiz III Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
IMÖ202 Analiz-II Zorunlu 4 2 0 5 8
IMÖ204 Lineer Cebir-II Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ206 Fizik-II Zorunlu 4 0 0 4 6
İMÖAE204 Ortaokul Matematik Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
İMÖAE206 Lineer Cebir II Zorunlu 2 0 0 2 2
İMÖAE208 Algoritma ve Programlama Zorunlu 2 0 0 2 2
İMÖAE210 Olasılık Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ301 Analiz-III Zorunlu 3 0 0 3 6
IMÖ303 Analitik Geometri-I Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ305 İstatistik ve Olasılık-I Zorunlu 2 2 0 3 5
IMÖ307 Elementer Sayı Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 6
İMÖAE303 Sayıların Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İMÖAE305 Geometri ve Ölçme Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
İMÖAE307 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 2
İMÖAE309 Cebir Zorunlu 2 0 0 2 2
IMÖ-MB1 Mb Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
IMÖ302 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4 5
IMÖ304 Analitik Geometri II Zorunlu 3 0 0 3 4
IMÖ306 İstatistik ve Olasılık II Zorunlu 2 2 0 3 5
IMÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 5
IMÖ310 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
IMÖ312 Cebire Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
İMÖAE304 Cebir Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İMÖAE306 Olasılık ve İstatistik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
İMÖAE308 Matematik Öğretiminde İlişkilendirme Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT403 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
IMÖ405 Matematik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 6
IMÖ407 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 6
IMÖ409 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ411 Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖ-A2 A Seçmeli II SDG 3 0 0 3 3
İMÖAE403 Matematikte Problem Çözme Zorunlu 2 0 0 2 3
İMÖAE405 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları Zorunlu 2 0 0 2 3
İMÖAE407 Mantıksal Akıl Yürütme Zorunlu 2 0 0 2 3
IMÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
IMÖ402 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 9
IMÖ406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 9
İMÖAE404 Matematik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
İMÖAE406 Matematik Öğretiminde Modelleme Zorunlu 2 0 0 2 4
IMÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 3 0 0 3 5
IMÖ-MB2 Mb Seçmeli II SDG 3 0 0 3 3
IMÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
IMÖ207 A Seçmeli I (Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi) 2 0 0 2 3
IMÖ211 A Seçmeli I (Matematiksel Mantık) 2 0 0 2 3
İMAE001 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi 2 0 0 2 4
İMAE002 Kültür ve Matematik 2 0 0 2 4
İMAE003 İlkokul Matematik Öğretimi 2 0 0 2 4
İMAE004 Matematik Ders Kitabı İncelem 2 0 0 2 4
İMAE005 Matematik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları 2 0 0 2 4
İMAE006 Matematik Eğitiminde Özdüzenleme 2 0 0 2 4
İMAE007 Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme 2 0 0 2 4
İMAE008 Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
İMAE009 Matematik Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
İMAE010 Matematik Sınıflarında İletişim 2 0 0 2 4
İMAE011 Üstün Yetenekli Öğrencilere Matematik Öğretimi 2 0 0 2 4
İMAE012 Oyunla Matematik Öğretimi 2 0 0 2 4
İMAE013 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 5
IMÖ208 Gk Seçmeli I (Modüler Origami) 3 0 0 3 5
IMÖ210 Gk Seçmeli I (Yaratıcı Drama) 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ309 Mb Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Çağdaş Yaklaşımlar) 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ401 A Seçmeli II (Matematik Öğretiminde Modelleme) 3 0 0 3 3
IMÖ413 A Seçmeli II (Matematik ve Yaşam) 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IMÖ404 Gk Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi) 3 0 0 3 5
IMÖ410 Gk Seçmeli II (Probleme Dayalı Öğrenme) 3 0 0 3 5
IMÖ408 Mb Seçmeli II (Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme) 3 0 0 3 3
IMÖ412 Mb Seçmeli II (Kriptoloji) 3 0 0 3 3