Program Tanımları

Kuruluş

Okulöncesi Öğretmenliği programı Eğitim Fakültesi'nin açılan programlarından biridir. Okulöncesi Öğretmenliği İlköğretim bölümüne bağlı beş programdan birisidir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Okulöncesi Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “OMÜ Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Okulöncesi Öğretmenliği programı, okulöncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında temel bilgi ve becerilere sahip etkili okul öncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir program yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçme imkanı sunulmaktadır. Böylece, Okulöncesi Öğretmenliği Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca kişi ve kurumlara bağlı özel okullarda sorumlu müdürlük ve öğretmenliğin yanı sıra, özel gereksinimi olan çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarında da öğretmen olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Okulöncesi Öğretmenliği programında 3 yardımcı doçent ve 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63241 Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
2 63242 Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
3 63243 Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
4 63244 Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
5 63245 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
6 63246 Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
7 63247 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
8 63248 Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
9 63249 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
10 63250 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
11 63251 Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
12 63252 Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
13 63253 Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
14 63254 Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
15 63255 Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
16 63259 Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
17 63260 Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
18 63256 Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
19 63257 Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
20 63258 Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi, politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
OKÖ103 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
OKÖ101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Zorunlu 3 0 0 3 7
OKÖ105 Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 3 0 0 3 11
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 5
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT106 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 8
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 0
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ-A1 A Seçmeli I SDG 3 0 0 3 5
OÖAE AE SEÇMELİ (Okul Önc) SDG 2 0 0 2 0
OKÖ201 Anne-Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ207 Çocukta Oyun Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
OKÖ211 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ203 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKÖ205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Zorunlu 2 2 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ204 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 2
OKÖ208 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 3
OKÖ210 Drama Zorunlu 2 2 0 3 6
OKÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OKÖ206 Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
OKÖ212 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ315 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OKÖ305 Fen Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ307 Görsel Sanatlar Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ303 Müzik Eğitimi I Zorunlu 1 2 0 2 3
OKÖ313 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 4
OKÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 4
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
OKÖ308 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 3
OKÖ306 Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ304 Müzik Eğitimi II Zorunlu 2 2 0 3 4
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ314 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 2
OKÖ302 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 4
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 2
OKÖ401 Anne Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ-GK1 Gk Seçmeli-I SDG 3 0 0 3 4
OÖAE403 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE403 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖAE403 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKÖ411 Okul Öncesi Semineri Zorunlu 1 2 0 2 4
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
OÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
OKÖ415 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 12
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ-A3 A Seçmeli III SDG 3 0 0 3 3
OKÖ-A4 A Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 4
OKÖ414 Ahlaki Değerler Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2 4
OÖAE404 Erken Çocukluk Eğitimi Politika Zorunlu 3 0 0 3 0
OÖAE404 Erken Çocukluk Eğitimi Politika Zorunlu 3 0 0 3 0
OKÖ402 İlköğretimde Hazırlık ve İlköğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ410 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 12
OÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 2
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ209 A Seçmeli I (Medya ve Çocuk) Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ213 A Seçmeli I (Çocukla İletişim) Zorunlu 3 0 0 3 5
OKAE001 Aile Eğitimi ve Katılımı Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE002 Çocuk ve Medya Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE003 Çocukta Davranış Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE004 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE005 Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE006 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE007 Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 4
OKAE008 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE009 Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE010 Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE011 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE013 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE014 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
OKAE015 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ405 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 2
OKÖ409 A Seçmeli II (Çocuk Hakları) Zorunlu 2 0 0 2 2
OKÖ407 Gk Seçmeli (Çevre Eğitimi) Zorunlu 3 0 0 3 4
OKÖ417 Gk Seçmeli-I (Din ve Ahlak Öğretimi) Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OKÖ406 A Seçmeli III (Çocuğu Tanıma Teknikleri) Zorunlu 3 0 0 3 3
OKÖ416 A Seçmeli III (Okul Öncesi Müzik ve Dans) Zorunlu 3 0 0 3 3
OKÖ408 A Seçmeli IV (Mesleki İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 4
OKÖ412 A Seçmeli IV (Okul Öncesi Yaratıcı Hikaye Anlatma Teknikleri) Zorunlu 2 0 0 2 4