Program Tanımları

Kuruluş

Okulöncesi Öğretmenliği programı Eğitim Fakültesi'nin açılan programlarından biridir. Okulöncesi Öğretmenliği İlköğretim bölümüne bağlı beş programdan birisidir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Okulöncesi Öğretmenliği alanında lisans derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “OMÜ Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bir yüksek öğretim kurumundan almış oldukları bazı derslerden ilgili yönetmelik uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin programda verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili komisyonun onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.
Ayrıca yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, programın birinci sınıfında okutulan zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için dönemin başında isteğe bağlı muafiyet sınavı uygulanır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği kontenjan dahilinde öğrenci alınır. 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). 2019 yılı verilerine göre yerleştirme puan türünde başarı sırası 19 binin üstünde olan öğrenciler programa yerleşmiştir.

Program Profili

Okul Öncesi Öğretmenliği programının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı Alan Bilgisi, Alan Eğitimi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Seçmeli derslere yer verilmektedir. İlk yarıyıllarda ağırlıklı olarak alan bilgisi dersleri, sonraki yarıyıllarda ise alan eğitimi ve seçmeli dersler yer almaktadır. Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri ise tüm yarıyıllara dağıtılmış durumdadır. Uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan Öğretmenlik Uygulaması dersi programın son sınıfında yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, özel öğretim kurumlarında ve KPSS den yeterli puanı almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerimiz üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlgili yönetmelik ile bir dersin başarı notu, dönem içi değerlendirme notunun %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan notun %60’ının toplamıdır. Dönem içi değerlendirme, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Her iki değerlendirme sisteminde de herhangi bir dersten dönem/yılsonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 50 alamayan öğrenciler başarısız sayılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme kriterlerine ait detaylara, aşağıdaki Müfredat başlığında ilgili ders için ayrılan alandan ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4’lük not sisteminde Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,0 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özaslan

Adres Bilgileri:
e-posta:hatice.ozaslan@omu.edu.tr
hatice.ozaslan@stu.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Okul Öncesi Öğretmenliği programını bünyesinde barındıran Temel Eğitim Bölümü, Eğitim Fakültesinin Kurupelit kampüsünde yer alan iki binadan birinde eğitim vermektedir. Programın bulunduğu bina, toplam 30 adet derslik, 3 adet seminer salonu, 1 adet 380 kişilik konferans salonu, 4 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet kütüphane, 1 adet öğrenci kantini, 1 adet yemek salonu ve iki katta yer alan öğrenci dinlenme alanlarına sahiptir. Ayrıca Fakültemiz 1 adet kapalı basketbol/voleybol sahasına ve diğer binada yer alan 1 adet öğrenci kantinine, 150 ve 200 kişilik toplantı/konferans salonlarına ve 1 adet drama salonuna sahiptir. Fakültemizin dört cephesi de orman olup, bu kısımda 12 adet kamelya ve banklardan oluşan sosyal alanlar mevcuttur. Ulaşım kampüs içinde belediye otobüsü, özel minibüs ve tramvay ile sağlanmaktadır. Fakültemiz ayrıca kampüs içindeki Yaşam Merkezine 5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.


4 adet doktor öğretim üyesi, 3 adet öğretim görevlisi ve 1 adet araştırma görevlisi ile hizmet veren Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği programı ile öğrenci kabul etmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71028 Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
2 71029 Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
3 71025 Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
4 71026 Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
5 71027 Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi, politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme
6 71010 Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
7 71011 Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
8 71012 Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
9 71013 Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
10 71014 Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
11 71015 Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
12 71016 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
13 71017 Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
14 71018 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
15 71019 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
16 71020 Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
17 71021 Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
18 71022 Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
19 71023 Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
20 71024 Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ101 Okul Öncesi Eğitime Giriş Zorunlu 3 0 0 3 7
OKÖ103 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
OKÖ105 Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
OÖAE101 Erken Çocukluk Eğitimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE103 Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 3
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT106 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 8
OKÖ102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Zorunlu 3 0 0 3 11
OÖAE102 Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 5
OÖAE104 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ201 Anne-Çocuk Beslenmesi Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ203 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ205 Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
OKÖ207 Çocukta Oyun Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ211 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ-A1 A Seçmeli I SDG 3 0 0 3 5
OÖAE AE SEÇMELİ (Okul Önc) SDG 2 0 0 2 24
OÖAE201 Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE203 Erken Çocuklukta Fen Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 6
OÖAE207 Okul Öncesi Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
OKÖ202 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-II Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ204 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 2
OKÖ206 Matematik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ208 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 3
OKÖ210 Drama Zorunlu 2 2 0 3 6
OKÖ212 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE202 Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 3
OÖAE206 Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE208 Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
OKÖ301 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ303 Müzik Eğitimi I Zorunlu 1 2 0 2 3
OKÖ305 Fen Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ307 Görsel Sanatlar Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ313 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 4
OKÖ315 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE301 Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
OÖAE303 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4
OÖAE305 Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ302 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ304 Müzik Eğitimi II Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ306 Materyal Geliştirme Zorunlu 2 2 0 3 4
OKÖ308 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 3
OKÖ310 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
OKÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
OKÖ314 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 2
OÖAE302 Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 5
OÖAE304 Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖAE308 Çocuk Ruh Sağlığı Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
OKÖ401 Anne Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ411 Okul Öncesi Semineri Zorunlu 1 2 0 2 4
OKÖ415 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 12
OKÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 2
OKÖ-GK1 Gk Seçmeli-I SDG 3 0 0 3 4
OÖAE401 Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4
OÖAE403 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
OÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
OKÖ402 İlköğretimde Hazırlık ve İlköğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
OKÖ410 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 12
OKÖ414 Ahlaki Değerler Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2 4
OKÖ-A3 A Seçmeli III SDG 3 0 0 3 3
OKÖ-A4 A Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 4
OÖAE404 Erken Çocukluk Eğitimi Politika Zorunlu 3 0 0 3 4
OÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 15

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 5
OKÖ209 A Seçmeli I (Medya ve Çocuk) 3 0 0 3 5
OKÖ213 A Seçmeli I (Çocukla İletişim) 3 0 0 3 5
OKAE001 Aile Eğitimi ve Katılımı 2 0 0 2 4
OKAE002 Çocuk ve Medya 2 0 0 2 4
OKAE003 Çocukta Davranış Yönetimi 2 0 0 2 4
OKAE004 Çocukta Hareket Gelişimi ve Eğitimi 2 0 0 2 4
OKAE005 Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi 2 0 0 2 4
OKAE006 Erken Çocukluk Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunları 2 0 0 2 4
OKAE007 Erken Çocuklukta Dil ve Kavram Gelişimi 2 0 0 2 4
OKAE008 Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi 2 0 0 2 4
OKAE009 Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi 2 0 0 2 4
OKAE010 Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri 2 0 0 2 4
OKAE011 Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi 2 0 0 2 4
OKAE012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
OKAE013 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 2 0 0 2 4
OKAE014 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
OKAE015 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OKÖ405 Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma 2 0 0 2 2
OKÖ409 A Seçmeli II (Çocuk Hakları) 2 0 0 2 2
OKÖ407 Gk Seçmeli (Çevre Eğitimi) 3 0 0 3 4
OKÖ417 Gk Seçmeli-I (Din ve Ahlak Öğretimi) 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OKÖ406 A Seçmeli III (Çocuğu Tanıma Teknikleri) 3 0 0 3 3
OKÖ416 A Seçmeli III (Okul Öncesi Müzik ve Dans) 3 0 0 3 3
OKÖ408 A Seçmeli IV (Mesleki İngilizce) 2 0 0 2 4
OKÖ412 A Seçmeli IV (Okul Öncesi Yaratıcı Hikaye Anlatma Teknikleri) 2 0 0 2 4