Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 1997-1998 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü, lisans düzeyinde dört yıllık eğitim programı uygulayan bir bölümdür.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Türkçe Eğitimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması; YGS ve LYS Sınavlarından yeterli sözel puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Türkçe Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak, yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak, Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, öncelikli olarak KPSS sonrasında o yılki puan barajını geçtikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı ilköğretim okulları II. kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Bunun yanı sıra mezunlarımız, özel ilköğretim kurumları ile özel dershanelerde de çalışabilir, yayınevlerinde dil danışmanı olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine; uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aydın
İş Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü, KURUPELİT/SAMSUN
İş Tlf.: 0 (362) 312 19 19(5554)


Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cafer Özdemir
İş Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü, KURUPELİT/SAMSUN
İş Tlf.: 0 (362) 312 19 19(5383)

Bölüm Olanakları

Türkçe Eğitim Bölümü, 1 profesör 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.Öğretim elemanları, derslerin yanı sıra başta lisansüstü çalışmaları olmak üzere, araştırma ve proje gibi faaliyetler içinde de bulunmaktadırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63274 İlköğretim Türkçe dersi öğretim programını özü itibariyle tanır.
2 63275 Temel dil becerilerinin geliştirilmesine uygun yöntem ve teknikleri kullanabilir.
3 63276 Türkçe öğretimine uygun planlama yapabilir.
4 63277 Dil eğitimi alanındaki kuramsal gelişmeleri takip eder.
5 63278 Türkçe eğitimi alanının gerektirdiği seviyede bilgi teknolojisini kullanabilir.
6 63279 Meslektaşlarıyla işbirliği yaparak tüm öğrencilerin, dili doğru ve etkili kullanmalarına yönelik okul içi ve dışı etkinlikler düzenler.
7 63280 Edebiyat metinleri vasıtasıyla Türk ve Dünya kültürünü tanır.
8 63281 Öğrencilerin Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili görüşlerini içselleştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenler.
9 63282 Hoşgörülü ve insan haklarına saygılı olup demokratik değerleri benimser.
10 63283 Kendisini etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu becerisini insan ilişkilerinde kullanabilir.
11 63284 Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
12 63285 Türkçe öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
13 63286 Eleştirel düşünme yetisini kullanabilir.
14 63287 Dilbilimin dil öğretimi ile ilişkisi konusunda belli bir fikri vardır.
15 63288 Yabancılara Türkçe eğitimi veren kurumları, kaynakları ve yöntemleri tanır.
16 63289 Öğrencilerle işbirliği içerisinde grupla çalışma becerisi kazandırabilir.
17 63290 Öğrencilerin gelişimlerini izlemek için gerekli ölçme araçlarını geliştirir ve uygular.
18 63291 Türk dili ve edebiyatına, okuma, dinleme, konuşma ve yazma eğitimine ait bilgi ve becerilerin ilköğretim II. kademe öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
19 63293 Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.
20 63295 Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri düzey çalışmaları sürdürebileceğini gösterir ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
21 63298 Atatürkün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenlenmesinde ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
22 63299 Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
23 63292 Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.
24 63294 Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.
25 63297 Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
26 63296 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
TRAE103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ103 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-I Zorunlu 2 0 0 2 4
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE105 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ109 Osmanlı Türkçesi-I Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ107 Sözlü Anlatım-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE101 Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TRAE101 Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE101 Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE101 Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE101 Türk Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ101 Türk Dilbilgisi-I : Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
TRÖ111 Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 3
TRÖ105 Yazılı Anlatım-I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE108 Dil Eğitiminin Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları-II Zorunlu 2 0 0 2 4
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE106 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE106 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE106 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE106 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE106 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ110 Osmanlı Türkçesi-II Zorunlu 2 0 0 2 5
TRÖ108 Sözlü Anlatım-II Zorunlu 2 0 0 2 4
TRAE102 Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE102 Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE102 Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE102 Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE102 Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ102 Türk Dilbilgisi-II : Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
TRÖ106 Yazılı Anlatım-II Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRÖ-A1 A Seçmeli I SDG 3 0 0 3 4
TRÖ213 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
TRAE209 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 2
TRAE209 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE209 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE205 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ205 Eski Türk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
ENF.SEÇ-I Seçmeli I SDG 0 0 0 0 4
TRAE201 Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE201 Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE201 Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE201 Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE201 Türk Dilbilgisi III Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ201 Türk Dilbilgisi-III : Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRAE203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE203 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ203 Türk Halk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE211 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE207 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2 0
TRAE207 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2 0
TRAE207 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2 0
TRAE207 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2 0
TRAE207 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 0 2 0 2 0
TRÖ207 Yeni Türk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRAE AE SEÇMELİ (Türkçe) SDG 2 0 0 2 0
TRÖ214 Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE206 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE206 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE206 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE206 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE206 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ206 Eski Türk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ212 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ210 Genel Dilbilimi Zorunlu 3 0 0 3 4
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
TRAE202 Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE202 Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE202 Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE202 Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE202 Türk Dilbilgisi IV Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ202 Türk Dilbilgisi-IV : Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE204 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ204 Türk Halk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE212 Türkçe Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE212 Türkçe Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE212 Türkçe Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE208 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE208 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE208 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE208 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE208 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ208 Yeni Türk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRÖ301 Anlama Teknikleri I : Okuma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ303 Anlama Teknikleri II : Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ305 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE305 Dilbilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE305 Dilbilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE305 Dilbilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE303 Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE303 Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE303 Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE303 Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE303 Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ307 Dünya Edebiyatı Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE301 Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE301 Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE301 Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE301 Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE301 Okuma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ309 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
TRÖ311 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRÖ302 Anlatma Teknikleri I : Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ304 Anlatma Teknikleri II : Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 5
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE302 Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE302 Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE302 Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE302 Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE302 Konuşma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE308 Metindilbilim Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE308 Metindilbilim Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE308 Metindilbilim Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ310 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ308 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
TRÖ312 Uygarlık Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ306 Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE304 Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE304 Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE304 Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE304 Yazma Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRAE405 Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE405 Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE405 Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE405 Dil Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 0
TRÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 10
TRMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
TRÖ411 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
TRÖ401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 5
TRAE401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ403 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRÖ-A2 A Seçmeli II SDG 3 0 0 3 0
TRÖ-A3 A Seçmeli III SDG 2 0 0 2 0
TRÖ410 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 0 2 4
TRAE404 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE404 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE404 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 0
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
TRÖ412 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 12
TRMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
TRAE402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
TRAE402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRÖ209 A Seçmeli I (Metin Bilgisi) Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ211 A Seçmeli I (Sözlük Bilimi) Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRAE001 Anlam Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE002 Dil Edinimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE003 Eleştirel Okuma Zorunlu 4 0 0 4 0
TRAE004 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE005 İlk Okuma Yazma Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE006 Kelime Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE007 Medya Okuryazarlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE008 Ses Eğitimi ve Diksiyon Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE009 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE010 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE011 Türkçe Öğretimi Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE012 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE013 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
TRAE014 Yaratıcı Yazma Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ERS411 Gk Seçmeli I (Temel Türkçe I) Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ405 Gk Seçmeli I (Doğu ve Batı Düşünceleri) Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ407 Gk Seçmeli I (İnsan Hakları Demokrasi Eğitimi) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRÖ402 A Seçmeli II (Yaşayan Türk Lehçeleri) Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ404 A Seçmeli II (Türkçenin Güncel Sorunları) Zorunlu 3 0 0 3 4
TRÖ406 A Seçmeli III (Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri) Zorunlu 2 0 0 2 4
TRÖ408 A Seçmeli III (Edebi Eleştiri) Zorunlu 2 0 0 2 4
ERS412 Gk Seçmeli II (Temel Türkçe II) Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ414 Gk Seçmeli II (Türk Mitolojisi) Zorunlu 2 0 0 2 3
TRÖ416 Gk Seçmeli II (Dil Felsefesi) Zorunlu 2 0 0 2 3