Program Tanımları

Kuruluş

Programımız, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak hizmet vermektedir. Müzik Öğretmenliği Bilim Dalının temel amacı müzik eğitimi alanında hem yüksek öğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu, alanında uzman insan gücüne katkıda bulunmaktır.

Kazanılan Derece

İlköğretim ve orta öğretime yönelik olarak; genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun biçimde ders içi ve ders dışı, müziksel etkinlikleri verimli ve etkili bir şekilde yürütecek lisans düzeyinde müzik öğretmenliği.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile farklı nitelikte liseler

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müzik Öğretmenliği Lisans Programını yürütebilecek asgari müzik bilgi ve becerisine sahip olmak.

Program Profili

Müzik eğitimi programından mezun olan öğrenciler yüksek lisans eğitimine devam edebilir. Diğer yandan programı başarı ile tamamlayan mezunlar yüksek öğretim kurumlarının ya da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygun kurumlarında ya da Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda eğitimci olarak istihdam edilebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Müzik öğretmenliği asıl olmak üzere, özel Sektörde müzik eğitmenliği ve kamu sanat kurumlarında sanatcı - eğitmen, lisansüstü kariyer ve akademisyenlik

Üst Derece Programlarına Geçiş

Alanında Yüksek Lisans - Doktora

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

92-100 puan AA-katsayısı 4.00, derece: pekiyi
84-91 puan BA-katsayısı 3.50, derece: pekiyi
76-83 puan BB-katsayısı 3.00, derece: iyi
68-75 puan CB-katsayısı 2.50, derece: iyi
60-67 puan CC-katsayısı 2.00,derece: orta
50-59 puan DC-katsayısı 1.50,derece: orta (ilgili yarıyıla ait katsayı ortalaması 2.00’ın üzerinde olması durumunda)
….. puan M ………Muaf
G:Geçer
50-59 puan F3 1.50 Başarısız
50-59 puan F4 Başarısız
40-49 puan DD 1.00 Başarısız
0-29 puan FF 0.00 Başarısız
F2 Başarısız-Sınava Girmedi
F1 0.00 Devamsız-Başarısız

Mezuniyet Koşulları

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında okutulan ders ve kredileri tamamlamak.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, İlkadım/SAMSUN Telefonu : +90 362 445 01 18 Belge Geçer : +90 362 445 03 00 E-Posta : egtfak_gsegt omu.edu.tr Web Adresi : www.omu.edu.tr Bölüm Başkanı: Prof. Çağatay İNAM KARAHAN Program Başkanı: Doç. Dr. Y. Alper VARIŞ

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 1 adet konser salonu, 1 adet prova salonu, 4 adet toplu derslik, 15 öğrenci çalışma odaları, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş biri kuyruklu 30 adet piyano ve 1 adet dijital piyano, enstrüman odasında orff çalgıları, org, bağlama, keman gibi pek çok enstrüman bulunmaktadır. Müzik Öğretmenliği Programı I.Öğretim olarak eğitim vermektedir. Programda 4 Öğretim Üyesi (2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent) ve 12 Öğretim Elemanı (6 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi ve 1 Okutman) görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE101 Batı Müziği Teori ve Uygulaması I Zorunlu 2 2 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
MZAE105 Bireysel Çalgı Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1 1
MZÖ105 Bireysel Çalgı-I Zorunlu 1 0 0 1 3
MZÖ107 Bireysel Ses Eğitimi-I Zorunlu 1 0 0 1 2
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
MZÖ113 Felsefe Zorunlu 2 0 0 2 3
MZÖ111 Müzik Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 2
MZÖ101 Müziksel İşitme Okuma Yazma-I Zorunlu 2 2 0 3 5
MZÖ109 Okul Çalgıları-I (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1 2
MZAE103 Piyano Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1 5
MZÖ103 Piyano-I Zorunlu 1 0 0 1 3
MZAE107 Ses Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1 1
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MZAE102 Batı Müziği Teori ve Uygulaması II Zorunlu 2 2 0 3 0
MZAE106 Bireysel Çalgı Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1 1
MZÖ106 Bireysel Çalgı-II Zorunlu 1 0 0 1 3
MZÖ108 Bireysel Ses Eğitimi-II Zorunlu 1 0 0 1 2
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
MZÖ114 Genel Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
MZÖ112 Koro-I Zorunlu 0 2 0 1 2
MZAE110 Müzik Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ102 Müziksel İşitme Okuma Yazma-II Zorunlu 2 2 0 3 5
MZÖ110 Okul Çalgıları-II (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1 2
MZAE104 Piyano Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ104 Piyano-II Zorunlu 1 0 0 1 3
MZAE108 Ses Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1 0
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MZAE AE SEÇMELİ (Müzik) SDG 2 0 0 2 0
MZAE209 Armoni ve Eşlikleme I Zorunlu 2 0 0 3 3
MZÖ211 Armoni-Kontrpuan-Eşlik-I Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE211 Bağlama Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1 0
MZAE215 Batı Müziği Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE205 Bireysel Çalgı Eğitimi III Zorunlu 1 0 0 1 2
MZÖ205 Bireysel Çalgı-III Zorunlu 1 0 0 1 2
MZÖ207 Bireysel Ses Eğitimi-III Zorunlu 1 0 0 1 2
MZAE207 Çoksesli Koro I Zorunlu 1 2 0 2 0
MZÖ213 Geleneksel Türk Halk Müziği Zorunlu 2 0 0 2 2
MZÖ209 Koro-II Zorunlu 2 2 0 3 4
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
MZAE213 Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ201 Müziksel İşitme Okuma Yazma-III Zorunlu 2 2 0 3 4
MZÖ215 Okul Çalgıları-III (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1 2
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ203 Piyano-III Zorunlu 1 0 0 1 2
ENF.SEÇ.I Seçmeli I SDG 0 0 0 0 0
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE201 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2 0
MZÖ217 Türk Müziği Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MZÖ218 20.Yüzyıl Müzikleri Zorunlu 2 0 0 2 2
MZAE210 Armoni ve Eşlikleme II Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ212 Armoni-Kontrpuan-Eşlik-II Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE212 Bağlama Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ220 Bilgisayarla Nota Yazımı Zorunlu 2 0 0 3 4
MZAE206 Bireysel Çalgı Eğitimi IV Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ206 Bireysel Çalgı-IV Zorunlu 1 0 0 1 2
MZÖ208 Bireysel Ses Eğitimi-IV Zorunlu 1 0 0 1 2
MZAE208 Çoksesli Koro II Zorunlu 1 2 0 2 0
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ214 Geleneksel Türk Halk Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 0 1 2
MZÖ210 Koro-III Zorunlu 2 2 0 3 4
MZAE216 Müzik Öğretimi Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ202 Müziksel İşitme Okuma Yazma-IV Zorunlu 2 2 0 3 4
MZÖ216 Okul Çalgıları-IV (Gitar-Bağlama-Blokflüt) Zorunlu 0 2 0 1 2
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT202 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 3
MZÖ204 Piyano-IV Zorunlu 1 0 0 1 2
MZAE202 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2 0
MZAE214 Türk Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MZÖ307 Armoni-Kontrpuan-Eşlik-III Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE303 Bireysel Çalgı Eğitimi V Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ305 Bireysel Çalgı V Zorunlu 1 0 0 1 2
MZÖ317 Eğitim Müziği Dağarı Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ313 Geleneksel Türk Sanat Müziği Zorunlu 2 0 0 2 2
MZAE305 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme I Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ319 Güncel ve Popüler Müzikler Zorunlu 2 0 0 2 3
MZÖ309 Koro-IV Zorunlu 1 2 0 2 3
MZÖ315 Müzik Biçimlerine Giriş Zorunlu 0 2 0 1 2
MZÖ301 Müzik İşitme Okuma Yazma-V Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE309 Orkestra - Oda Müziği I Zorunlu 1 2 0 2 0
MZÖ311 Orkestra Oda Müziği-I Zorunlu 1 2 0 2 3
EGT301 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 4
MZÖ303 Piyano-V Zorunlu 1 0 0 1 2
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE307 Türk Halk Müziği Korosu Zorunlu 1 2 0 2 0
MZAE301 Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MZÖ308 Armoni-Kontrpuan-Eşlik-IV Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE304 Bireysel Çalgı Eğitimi VI Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ306 Bireysel Çalgı-VI Zorunlu 1 0 0 1 2
MZÖ318 Çalgı Bakım Onarım Bilgisi Zorunlu 0 2 0 1 2
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ314 Geneleksel Türk Sanat Müziği Uygulaması Zorunlu 0 2 0 1 2
MZAE306 Gitar Eğitimi ve Eşlikleme II Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ310 Koro-V Zorunlu 1 2 0 2 3
MZÖ316 Müzik Biçimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MZÖ302 Müziksel İşitme Okuma Yazma-VI Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE312 Okul Müziği Dağarı Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE310 Orkestra - Oda Müziği II Zorunlu 1 2 0 2 0
MZÖ312 Orkestra Oda Müziği-II Zorunlu 1 2 0 2 3
MZÖ320 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4
MZÖ304 Piyano-VI Zorunlu 1 0 0 1 2
EGT302 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE308 Türk Halk Müziği Korosu II Zorunlu 1 2 0 2 0
MZAE302 Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MZÖ417 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE401 Bireysel Çalgı Eğitimi VII Zorunlu 1 0 0 1 0
MZÖ403 Bireysel Çalgı-VII Zorunlu 1 0 0 1 2
MZÖ409 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri Zorunlu 0 2 0 1 2
MZÖ405 Koro-VI Zorunlu 2 2 0 3 4
MZÖ419 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 3
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE407 Orff Çalgıları Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE405 Orkestra - Oda Müziği III Zorunlu 1 2 0 2 0
MZÖ407 Orkestra Oda Müziği-III Zorunlu 1 2 0 2 3
MZÖ415 Oyun Dans ve Müzik Zorunlu 0 2 0 1 2
MZMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
MZÖ411 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 4
MZÖ401 Piyano-VII Zorunlu 1 0 0 1 2
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 3
MZÖ413 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
MZAE403 Türk Sanat Müziği Korosu I Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MZÖ406 Bireysel Çalgı ve Öğretimi Zorunlu 1 0 0 1 2
MZÖ410 Eğitim Müziği Besteleme Zorunlu 2 2 0 3 5
MZÖ402 Koro ve Yönetimi Zorunlu 0 2 0 1 3
MZÖ408 Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar Zorunlu 0 2 0 1 3
MZAE404 Orkestra - Oda Müziği IV Zorunlu 1 2 0 2 0
MZÖ404 Orkestra/Oda Müziği ve Yönetimi Zorunlu 1 2 0 2 3
MZÖ414 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 6
MZMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
MZÖ416 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
MZÖ412 Piyano ve Öğretim Zorunlu 1 0 0 1 2
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
MZAE402 Türk Sanat Müziği Korosu II Zorunlu 1 2 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 2
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MZAE001 Batı Müziği Tür ve Biçim Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE002 Dini Musiki Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE003 Drama ve Müzikli Oyunlar Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE004 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE005 Müzik Toplulukları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE006 Müziksel Organizasyon ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE007 Okul Öncesi Müzik Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE008 Popüler Müzik ve Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE009 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE010 Türk Halk Müziği Tür ve Biçim Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE011 Türk Müziği Çok Seslendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE012 Türk Sanat Müziği Tür ve Biçim Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
MZAE013 Vurmalı Çalgılar Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4