Program Tanımları

Kuruluş

Özel Eğitim Bölümü, 2001-2002 öğretim yılında İşitme Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece

İşitme Engelliler Öğretmenliğinden mezun olanlar İşitme Engelliler Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta dereceli okulu bitiren ve sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edilir.


Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İşitme Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı 2001 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı kadrosunda 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu alan mezunları Milli Eğitim Bakanlığı( MEB) bünyesinde bulunan okullarda İşitme Engelliler Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde imza yetkisi olan personel olarak görev alabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

İşitme engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programları bulunmamaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her teorik ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav notunun %40' ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı hesaplanır. Ders başarı notu 60 dır.

Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır:

Puan Not Katsayı Derece

92-100 AA 4.00 Pekiyi
84-91 BA 3.50 Pekiyi
76-83 BB 3.00 İyi
68-75 CB 2.50 İyi
60-67 CC 2.00 Orta
M Muaf
G Geçer
50-59 F3 1.50 Başarısız
F4 Başarısız
40-49 DD 1.00 Başarısız
30-39 FD 0.50 Başarısız
0-29 FF 0.00 Başarısız
F2 Başarısız-Sınava girmedi
F1 0.00 Devamsız

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Kurupelit Kampüsü/Samsun
Tel:0(362) 3121919
Anabilim Dalı Başkanı
Öğr.Gör.Banu Gülbudak Kılıç

Bölüm Olanakları

Bu alan Devlet ve özel okullarda, Rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Hizmet Kurumlarında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Hastanelerde ve Okul Öncesi Eğitim kurumlarında istihdam edilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
IEÖ101 Özel Eğitim Zorunlu 4 0 0 4 9
IEÖ103 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ105 Özel Eğitimde Mesleki Etik Zorunlu 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ102 İşitme Engelliler ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 4
IEÖ104 Engelliler ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 5
IEÖ106 Dil Gelişimi ve İletişim Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ108 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 12
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT207 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT209 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ201 İşitme Engelliler ve Dil Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ203 Erken Çocuklukta Özel Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ205 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ207 Davranış Değiştirme Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IEÖ202 İşitme Engellilerde İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ204 İşitmenin Doğası Zorunlu 2 0 0 2 4
IEÖ206 İşitme Engellilerde Özel Öğretim Yönt. Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ208 Eğitsel ve Davranışsal Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ210 İşitme Eng. Erken Çocukluk Dönemi Eğt. Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ212 Bilgisayar Destekli Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
IEÖ214 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
GKSEÇ-I Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 2
IENF305 A Seçmeli I (Temel Bilgi Teknolojileri) Zorunlu 3 0 0 3 3
IEÖ301 Müzik Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 2
IEÖ303 İşitme Engelliler Hayat Bil. ve Sosyal Bil.Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ305 İşitme Engelliler Okuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ307 İşitme Engelliler Matematik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ309 İşitme Engelliler Alternatif İletişim Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
IEÖ311 Resim-İş Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 2
IEÖ317 İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IEÖ302 İşitme Cihazları I Zorunlu 2 0 0 2 4
IEÖ304 İşitme Engelliler Fen Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ306 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
IEÖ308 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları Zorunlu 1 4 0 3 4
IEÖ310 İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
IEÖ314 Drama Zorunlu 2 2 0 3 4
IEÖ316 Gk Seçmeli II (Gelişim Tarama Envanterleri) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IEÖ401 İşitme Engelliler Eğitimi Ders Planı Geliştirme I Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ403 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ405 Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4
IEÖ407 İşitme Cihazları II Zorunlu 2 2 0 3 4
IEÖ409 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6 10
IEÖ411 Yasalar ve Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
IEÖ402 İşitme Engelliler Eğitimi Ders Planı Geliştirme II Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ404 İşitme Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 3 5
IEÖ406 Aile Eğitimi ve Rehberliği Zorunlu 3 0 0 3 6
IEÖ408 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6 10

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IEÖ313 Beceri ve Kavram Öğretimi 2 0 0 2 2