Program Tanımları

Kuruluş


Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. Özel Eğitim Bölümü her iki anabilim dallarında 2001-2002 öğretim yılında kurularak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Kuruluş

Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği ve İşitme Engelliler Öğretmenliği olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. Özel Eğitim Bölümü her iki anabilim dallarında 2001-2002 öğretim yılında kurularak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece

Zihin Engelliler Öğretmenliğinden mezun olanlar Zihin Engelliler Öğretmeni olarak lisans diploması alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenci herhangi bir lisans programından mezun olmuşsa mezun olduğu programda almış olduğu derslerden eşdeğer olanların muafiyetini isteyebilir. Eşdeğer olan derslerin muafiyeti sağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2001 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı kadrosunda 1 Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. I. Öğretim ve II. Öğretim olmak üzere 2 program olarak eğitim öğretim faaliyetleri sürmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu alan mezunları Milli Eğitim Bakanlığı( MEB) bünyesinde bulunan okullarda Zihin Engelliler Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde imza yetkisi olan personel olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu alan mezunları gerekli şartları sağlayabildikleri taktirde yüksek lisans programlarına devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Her teorik ders için 1 ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Ara sınav notunun %40' ı ile yarıyıl sonu sınavının %60'ı hesaplanır. Ders başarı notu 60 dır. Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır: Puan Not Katsayı Derece 92-100 AA 4.00 Pekiyi 84-91 BA 3.50 Pekiyi 76-83 BB 3.00 İyi 68-75 CB 2.50 İyi 60-67 CC 2.00 Orta M Muaf G Geçer 50-59 F3 1.50 Başarısız F4 Başarısız 40-49 DD 1.00 Başarısız 30-39 FD 0.50 Başarısız 0-29 FF 0.00 Başarısız F2 Başarısız-Sınava girmedi F1 0.00 Devamsız

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Kurupelit Kampüsü/Samsun Tel:0(362) 3121919-5152 Anabilim Dalı Başkanı Öğr.Gör. Murat VURAL

Bölüm Olanakları


Bu alan mezunları Milli Eğitim Bakanlığı( MEB) bünyesinde bulunan okullarda Zihin Engelliler Öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Alan mezunları Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde imza yetkisi olan personel olarak görev alabilmektedirler.
Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63386 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
2 63387 Özel gereksinimli bireyler ile çalışma konusunda kendisini yeterli hisseder ve etkili iletişim kurar.
3 63388 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
4 63389 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
5 63390 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır.
6 63391 Öğrencilerin tüm özelliklerini (ek özrünü, sağlık problemlerini(epilepsi nöbeti geçirdiğini, alması gereken ilaçları, vs..) ve ihtiyaçlarını bilir, yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.
7 63392 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
8 63393 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranır.
9 63394 Öğretmen öğrencilerin gelişimini öğretime başlamadan önce yaptığı değerlendirme ile karşılaştırır, sonuçları veli ve yöneticilerle paylaşır, bu sonuca göre öğretim planını düzenler.
10 63357 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
11 63363 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
12 63364 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
13 63365 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
14 63366 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
15 63372 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
16 63358 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
17 63362 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
18 63367 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
19 63384 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
20 63368 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
21 63385 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
22 63369 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
23 63370 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
24 63371 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
25 63359 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
26 63373 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
27 63374 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63375 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
29 63360 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
30 63376 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
31 63377 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
32 63378 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
33 63379 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
34 63361 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
35 63380 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
36 63381 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63382 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
38 63383 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
ZEÖ101 Özel Eğitim Zorunlu 4 0 0 4 9
ZEÖ103 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
ZEÖ105 Özel Eğitimde Mesleki Etik Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
ZEÖ102 Zihin Engelliler ve Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 9
ZEÖ104 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 4
ZEÖ106 Bireysel Farkl. ve Psik. Yaklaşım Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZEÖ201 Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri Zorunlu 2 0 0 2 4
ZEÖ203 Erken Çocuklukta Özel Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 4
ZEÖ205 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 4 0 0 4 6
ZEÖ207 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Zorunlu 2 0 0 2 4
ZEÖ209 Eğitsel ve Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 4 0 0 4 5
ZEÖ-AI A-Seçmeli-I SDG 0 0 0 0 4
ZEÖ-GI Gk Seçmeli I SDG 0 0 0 0 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT206 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
ZEÖ202 Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZEÖ204 Engellilere Yönelik Tutumların Değiş. Zorunlu 2 0 0 2 3
ZEÖ206 Zihin Engellilere Resim-İş Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 3
ZEÖ208 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması Zorunlu 3 0 0 3 4
ZEÖ210 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 3
ZEÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ZEÖ-AII A-Seçmeli II SDG 0 0 0 0 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
ZEÖ301 Okuma-Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
ZEÖ303 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ZEÖ305 Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
ZEÖ307 Zihin Engellilere Matematik Öğretimi Zorunlu 4 0 0 4 6
ZEÖ309 Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uyg. Zorunlu 1 4 0 3 4
ZEÖ-AIII A Seçmeli III SDG 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZEÖ302 Fen Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZEÖ304 Aile Eğitimi ve Rehberliği Zorunlu 3 0 0 3 6
ZEÖ306 Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceriler Öğretimi Zorunlu 4 0 0 4 6
ZEÖ308 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
ZEÖ-AIV A-Seçmeli-IV SDG 0 0 0 0 4
ZEÖ-GII Gk Seçmeli II SDG 0 0 0 0 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
ZEÖ401 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı I Zorunlu 3 0 0 3 7
ZEÖ403 Yasalar ve Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
ZEÖ405 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 8 0 6 10
ZEÖ-AV A-Seçmeli-V SDG 0 0 0 0 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön. Zorunlu 2 0 0 2 4
ZEÖ402 Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 3 7
ZEÖ404 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 8 0 6 14
ZEÖ406 Öğretimsel Dönüt II Zorunlu 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ211 A Seçmeli I (Gelişim Tarama Envanterleri) 3 0 0 3 4
ZEÖ215 Gk Seçmeli I (Görme Engelli ve Az Görenlerin Eğitimi) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ214 A Seçmeli II (Engelli Çocuk Drama Eğitimi) 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 3
ZEÖ311 A Seçmeli III (Algı Eğitimi) 3 0 0 3 3
ZEÖ315 A Seçmeli III (İşaret Dili) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ310 A Seçmeli IV (Zihin Engellilere Sosyal Beceri ve Çalışma Becerilerinin Kazandırılması)) 3 0 0 3 4
ZEÖ318 Gk Seçmeli II (İşitme Engelliler İçin Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Öğretimsel Uyarlamalar)) 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZEÖ407 A Seçmeli V (Öğretimsel Dönüt I) 3 0 0 3 5