Program Tanımları

Kuruluş

Alman Dili Eğitimi anabilim dalımız 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı yükseköğretimde Almanca öğretmenliği alanında 240 AKTS kredi alınır. Anabilim Dalını başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında Almanca öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kayıt olan öğrenciler seviye tespit sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfına veya lisans eğitimine başlar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Almanca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Almanca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında Almanca Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur.
Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır
Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Almanca Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta mcolak@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Alman Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 3 Profesör, 1.doçent.d.r 1Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman Öğretim Görevlisi, ve 1 Okutman ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 10 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 2 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve Alman Kültür Merkezinin kurduğu bir ders materyalleri ve teknoloji odası bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZAH002 Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26 0
ZAH002 Zorunlu Temel Almanca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ101 Almanca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 0 3 4
ALAE101 Almancanın Yapısı I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ109 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
ALAE103 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ105 Okuma Becerileri I Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 5
ALÖ103 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 3 0 0 3 5
ALAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
ALAE105 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ107 Yazma Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ102 Almanca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 0 3 3
ALAE102 Almancanın Yapısı II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ110 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
ALÖ112 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3 4
ALAE104 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ106 Okuma Becerileri II Zorunlu 3 0 0 3 4
ALÖ104 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 3 0 0 3 4
ALAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
ALAE106 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ108 Yazma Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALAE AE SEÇMELİ (Almanca) SDG 2 0 0 2 0
ALAE205 Alman Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
ALÖ207 Alman Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3 5
ALÖ201 Almanca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 0 3 4
ALAE203 Almanca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
ALÖ205 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 3 0 0 3 5
ALAE209 Almancanın Yapısı III Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 0
ALÖ203 Dilbilim I Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
ALÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 2
ALÖ209 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ208 Alman Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3 5
ALAE204 Almanca Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
ALÖ206 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 0 0 3 5
ALÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ204 Dilbilim II Zorunlu 3 0 0 3 4
ALAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE210 İleri Okuma ve Yazma Becerileri Zorunlu 2 0 0 2 0
ALÖ210 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 0 3 4
ALÖ202 Karşılaştırmalı Dilbilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
ALAE307 Almanca Öğretiminde Edebi Metinler I Zorunlu 3 0 0 3 0
ALÖ313 Bilim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ301 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3 5
ALÖ303 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-I Zorunlu 3 0 0 3 5
ALÖ315 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 4
ALÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
ALÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
ALÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3 5
ALÖ306 Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi-II Zorunlu 3 0 0 3 5
ALÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
ALÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
ALÖ316 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
ALÖ314 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ-A3 A Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3
ALÖ401 Almanca Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 2 0 3 5
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2 2
ALÖ403 Materyal Geliştirme ve Uyarlama Zorunlu 2 2 0 3 6
ALÖ411 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ-A4 A Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 3
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ-GK2 Gk Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
ALÖ410 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 15
ALÖ412 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALAE001 Akademik Almanca Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE002 Almanca Öğretiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE003 Almanca Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE004 Almanca Öğretiminde Yeni Teknolojiler Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE005 Almanca-Türkçe Çeviri Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE006 Türkçe-Almanca Çeviri Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE007 Dil Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE008 İleri Almanca Dil Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE009 Karşılaştırılmalı Dil Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE010 Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE011 Kültürlerarası Öğrenme ve Öğretme Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
ALAE013 Sosyodilbilimi ve Dil Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
ALÖ211 Gk Seçmeli I (Güncel Türk Edebiyatından Seçmeler) Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ213 Gk Seçmeli I (Dil ve Kültür) Zorunlu 2 0 0 2 2
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ305 A Seçmeli I (Sözcük Bilgisi I) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ307 A Seçmeli I (İleri Konuşma Becerileri I) Zorunlu 2 0 0 2 3
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 3
ALÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ317 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ308 A Seçmeli II (Sözcük Bilgisi II) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ310 A Seçmeli II (İleri Konuşma Becerileri II) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ312 İkinci Yabancı Dil II ( İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ318 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ405 A Seçmeli III (Almanca-Türkçe Çeviri) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ407 A Seçmeli III (Çeviri Yöntemleri) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ409 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
ALÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALÖ402 A Seçmeli IV (Türkçe-Almanca Çeviri) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ404 A Seçmeli IV (Çeviri Eleştirisi) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ406 Gk Seçmeli II (Dünya Edebiyatından Seçmeler) Zorunlu 2 0 0 2 3
ALÖ408 Gk Seçmeli II (Çağdaş Türk Tiyatrosu) Zorunlu 2 0 0 2 3