Program Tanımları

Kuruluş

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalımız 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Öğretim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik alınarak Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İngilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

İngilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında ingilizce Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

İngilizce Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta kiziltan@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalımız Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde , 1 Profesör, 3. Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi,
3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 12 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 60
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ101 Bağlamsal Dil Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ103 İleri Okuma ve Yazma-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ105 Dinleme ve Sesletim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ107 Sözlü İletişim Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ109 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 2
İNÖ111 Sözcük Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ102 Bağlamsal Dil Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ104 İleri Okuma ve Yazma-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ106 Dinleme ve Sesletim-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ108 Sözlü İletişim Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ110 Sözcük Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ112 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 3 0 0 3 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 18
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE AE SEÇMELİ (İngilizce) SDG 2 0 0 2 24
INAE203 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE205 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 4
INAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE209 Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ201 İngiliz Edebiyatı-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ203 Dilbilim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ207 İngilizce Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ209 Anlatım Becerileri Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
INAE204 İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE206 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
INAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE210 Dil Edinimi Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ202 İngiliz Edebiyatı-II Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ204 Dilbilim-II Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ208 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
INAE303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE305 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE307 Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 0 2 3 5
İNÖ305 Dil Becerilerinin Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ307 Edebiyat ve Dil Öğretimi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ311 Drama Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE308 Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ304 Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ306 Dil Becerilerinin Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ308 Edebiyat ve Dil Öğretimi-II Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
İNÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ401 Yabancı Dil.Öğ. Mat. İnc. ve Geliş. Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 8
İNÖ411 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 5
İNÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İNÖ402 Yabancı Dil.Öğrt.Ölçme ve Değ. Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ414 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 12
İNÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
İNÖ-A3 A Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
İNAE001 Dil ve Toplum 2 0 0 2 4
İNAE002 Dünya İngilizceleri ve Kültür 2 0 0 2 4
İNAE003 Edimbilimi ve Dil Öğretimi 2 0 0 2 4
İNAE004 İngilizce Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2 4
İNAE005 İngilizce Öğretiminde Drama 2 0 0 2 4
İNAE006 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
İNAE007 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2 0 0 2 4
İNAE008 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi 2 0 0 0 4
İNAE009 Kitle İletişiminde İngilizce 2 0 0 2 4
İNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
İNAE011 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi 2 0 0 2 4
İNAE012 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 0 0 0 2 4
İNAE013 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi 2 0 0 2 4
İNÖ211 Gk Seçmeli I (Eğitim Felsefesi) 2 0 0 2 3
İNÖ213 Gk Seçmeli I (Mitoloji) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ309 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 2 0 0 2 2
İNÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ310 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 2
İNÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ405 A Seçmeli I (Çağdaş İngiliz Romanı) 2 0 0 2 5
İNÖ407 A Seçmeli I (İngiliz Kültür Tarihi) 2 0 0 2 5
İNÖ403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 2 0 0 2 2
İNÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İNÖ404 A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi) 2 0 0 2 3
İNÖ406 A Seçmeli II (Akademik Konuşma) 2 0 0 2 3
İNÖ408 A Seçmeli III (Dil Öğretimi Yeni Eğilimler) 2 0 0 2 3
İNÖ410 A Seçmeli III (Yab.Dil Öğr. Sosyokültürel Boyut) 2 0 0 2 3