Program Tanımları

Kuruluş

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalımız 1983-1984 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Öğretim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngiliz Dili Eğitimi veren İngilizce Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik alınarak Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini kazananlar, İngiliz Dili Eğitimi bilim alanında, Lisans derecesine sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS Dil puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İngilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

İngilizce öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında ingilizce Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

İngilizce Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta kiziltan@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalımız Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde , 1 Profesör, 3. Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi,
3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 12 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63411 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 63412 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 63413 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 63414 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 63415 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 63416 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 63417 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 63418 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 63419 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 63420 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 63421 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 63422 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 63423 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63424 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63425 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63426 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26 0
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ101 Bağlamsal Dil Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE105 Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ105 Dinleme ve Sesletim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ109 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 2
İNÖ103 İleri Okuma ve Yazma-I Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE101 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ111 Sözcük Bilgisi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ107 Sözlü İletişim Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE103 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ102 Bağlamsal Dil Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 3
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE106 Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ106 Dinleme ve Sesletim-II Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ104 İleri Okuma ve Yazma-II Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE110 İngilizcenin Yapısı Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE102 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
İNÖ110 Sözcük Bilgisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ108 Sözlü İletişim Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
İNÖ112 Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 3 0 0 3 3
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE104 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INAE AE SEÇMELİ (İngilizce) SDG 2 0 0 2 0
İNÖ209 Anlatım Becerileri Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ203 Dilbilim-I Zorunlu 3 0 0 3 5
INAE209 Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE209 Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE209 Eleştirel Okuma ve Yazma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
İNÖ-GK1 Gk Seçmeli I SDG 2 0 0 2 3
INAE205 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE205 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE205 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE205 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ201 İngiliz Edebiyatı-I Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE203 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE203 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE203 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ207 İngilizce Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNÖ210 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ208 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE210 Dil Edinimi Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ204 Dilbilim-II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE206 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE206 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE206 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE206 İngiliz Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ202 İngiliz Edebiyatı-II Zorunlu 3 0 0 3 4
INAE204 İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE204 İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE204 İngilizce Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ206 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
İNÖ212 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INAE303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE303 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
İNÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ305 Dil Becerilerinin Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
INAE307 Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE307 Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE307 Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE307 Dil ve Edebiyat Öğretimi I Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ311 Drama Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ307 Edebiyat ve Dil Öğretimi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
İNÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
INAE305 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE305 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE305 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE305 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE305 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
İNÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 0 2 3 5
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INAE304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE304 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
İNÖ302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3 5
İNÖ306 Dil Becerilerinin Öğretimi-II Zorunlu 2 2 0 3 5
INAE308 Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE308 Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE308 Dil ve Edebiyat Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ308 Edebiyat ve Dil Öğretimi-II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
INAE306 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE306 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE306 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE306 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
INAE306 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ304 Türkçe-İngilizce Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 5
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE405 Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE405 Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE405 Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE405 Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE405 Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 0
İNÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2 2
INAE403 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE403 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
İNÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 8
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
İNÖ411 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
İNÖ401 Yabancı Dil.Öğ. Mat. İnc. ve Geliş. Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 3
İNÖ-A3 A Seçmeli III SDG 2 0 0 2 3
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
INAE404 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE404 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE404 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE404 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3 0
INAE404 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3 0
İNÖ412 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 2
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
İNÖ414 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 12
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İNÖ402 Yabancı Dil.Öğrt.Ölçme ve Değ. Zorunlu 3 0 0 3 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNAE001 Dil ve Toplum Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE002 Dünya İngilizceleri ve Kültür Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE003 Edimbilimi ve Dil Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE004 İngilizce Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE005 İngilizce Öğretiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE006 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE007 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE008 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 0 0
İNAE009 Kitle İletişiminde İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE011 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
İNAE012 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Zorunlu 0 0 0 2 0
İNAE013 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
İNÖ211 Gk Seçmeli I (Eğitim Felsefesi) Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ213 Gk Seçmeli I (Mitoloji) Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNÖ309 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNÖ310 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNÖ405 A Seçmeli I (Çağdaş İngiliz Romanı) Zorunlu 2 0 0 2 5
İNÖ407 A Seçmeli I (İngiliz Kültür Tarihi) Zorunlu 2 0 0 2 5
İNÖ403 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 2
İNÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İNÖ404 A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi) Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ406 A Seçmeli II (Akademik Konuşma) Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ408 A Seçmeli III (Dil Öğretimi Yeni Eğilimler) Zorunlu 2 0 0 2 3
İNÖ410 A Seçmeli III (Yab.Dil Öğr. Sosyokültürel Boyut) Zorunlu 2 0 0 2 3