Program Tanımları

Kuruluş

Samsun Eğitim Enstitüsü 12 Ekim 1961 de kurulmuş, şehirde geçici binada eğitim-öğretim vermiş, 1965’de bu günkü Atakum kampüsündeki binasına taşınmış ve Resim-İş eğitimi bölüm binası da 1975’de yapılmıştır.
1967/1968 Eğitim-öğretim yılında bütün Eğitim Enstitülerinin öğrenim süreleri 3 yıla çıkarılmış ve 12 bölüm olarak yapılandırılmıştır. 12 bölümünden biri olarak Resim-İş Eğitimi bölümü de bu yıldan itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. 1978’de Yüksek Öğretmen Okulu adını alan Enstitünün bir bölümü olan Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği 1982’den beri Eğitim Fakültesi bünyesinde varlığını ve öğretmen yetiştirme görevini sürdürmektedir. Bu gün itibari ile 4 prof,. 1 Yrd. Doç., 5 Öğr. Gör. ve doktora aşamasında 5 Arş. Gör. ile eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Resim-İş öğretmenliği programı tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır. Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu cc ve üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmetliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar

Program Profili

Resim-İş Öğretmenliği programında Milli Eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda sanat eğitimcisi yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programın mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının ‘Görsel Sanatlar’ , ‘Resim’ ve ‘Teknoloji ve Tasarım’ dersleri öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca, reklâm sektörü başta olmak üzere sanatla ilgili diğer alanlarda profesyonel olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Kuramsal derslerin sınavları yazılı veya test şeklinde yapılmaktadır. Atölye derselerinde ise performans değerlendirmesi, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Resim-iş Eğitimi alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Sevgi Soylu Koyuncu (Anabilim Dalı Başkanı)

Bölüm Olanakları

4 GrafikTasarım Atelyesi, ,4 Resim Atelyesi, 1 Seramik Atelyesi, 1 Özgün Baskı Atelyesi, 1 Bilgisayar labaratuarı ,1 Fotoğraf Atölyesi, 1 Seminer salonu, 3 sınıf ile 1 Müze ve 1 Sergi salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
RSAE103 Desen I Zorunlu 1 2 0 2 3
RSÖ103 Desen-I Zorunlu 2 2 0 3 6
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ105 Perspektif Zorunlu 1 2 0 2 3
RSAE101 Temel Tasarım I Zorunlu 2 4 0 4 5
RSÖ101 Temel Tasarım-I Zorunlu 4 4 0 6 9
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
RSAE104 Desen II Zorunlu 1 2 0 2 3
RSÖ104 Desen-II Zorunlu 2 2 0 3 6
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE108 Perspektif Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE106 Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ106 Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE102 Temel Tasarım II Zorunlu 2 4 0 4 5
RSÖ102 Temel Tasarım-II Zorunlu 4 4 0 6 9
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSAE AE SEÇMELİ (Resim-İş) SDG 2 0 0 2 0
RSAE201 Anasanat Atölye I SDG 1 4 0 3 0
RSÖ-A1 Anasanat Atölye I SDG 2 4 0 4 7
RSÖ221 Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 4
RSAE205 Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ225 Bilgisayar Ortamında Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 4
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
RSAE207 Görsel Sanatlar Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ-S1 Sanat Atölyesi I SDG 2 2 0 3 0
RSÖ223 Seçmeli- Estetik ve Sanat Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE203 Seçmeli Sanat Atölye I SDG 1 2 0 2 0
RSÖ219 Yazı Zorunlu 1 2 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSAE202 Anasanat Atölye II Zorunlu 1 4 0 3 0
RSÖ-A2 Anasanat Atölyesi II SDG 2 4 0 4 7
RSÖ226 Bilgisayar Ortamında Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ220 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 4
RSAE206 Çocukta Sanatsal Gelişim Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE208 Görsel Sanatlar Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ-S2 Sanat Atölyesi II SDG 2 2 0 3 0
RSÖ222 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 4
RSAE204 Seçmeli Sanat Atölye II Zorunlu 1 2 0 2 0
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSAE301 Anasanat Atölye III Zorunlu 1 4 0 3 0
RSÖ-A3 Anasanat Atölyesi III SDG 2 4 0 4 0
RSÖ329 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE307 Görsel Sanatlar Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
RSÖ331 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ-S3 Sanat Atölyesi III SDG 2 2 0 3 0
RSAE303 Seçmeli Sanat Atölye III SDG 1 2 0 2 0
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
RSAE305 Türk Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSÖ327 Türk Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSAE302 Anasanat Atölye IV Zorunlu 1 4 0 3 0
RSÖ-A4 Anasanat Atölyesi IV SDG 2 4 0 4 0
RSÖ332 Çağdaş Sanat Zorunlu 3 0 0 3 4
RSAE308 Çağdaş Sanat Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE310 Görsel Sanatlar Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
RSAE306 Müze Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
RSÖ328 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 4
RSÖ-S4 Sanat Atölyesi IV SDG 2 2 0 3 0
RSÖ330 Sanat Eleştirisi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE304 Seçmeli Sanat Atölye IV Zorunlu 1 2 0 2 0
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSÖ334 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSAE401 Anasanat Atölye V Zorunlu 1 4 0 3 0
RSÖ-A5 Anasanat Atölyesi V SDG 4 4 0 6 7
RSÖ427 Müze Eğitimi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ431 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 4
RSMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
RSÖ429 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
RSÖ-S5 Sanat Atölyesi V SDG 2 2 0 3 0
RSAE403 Seçmeli Sanat Atölye V Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSAE402 Anasanat Atölye VI Zorunlu 1 4 0 3 0
RSÖ-A6 Anasanat Atölyesi VI SDG 4 4 0 6 9
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
RSÖ430 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 8
RSMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
RSÖ-S6 Sanat Atölyesi VI SDG 2 2 0 3 0
RSAE404 Seçmeli Sanat Atölye VI Zorunlu 1 2 0 2 0
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
RSÖ428 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 4
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSAE071 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE072 Geleneksel Türk Resim Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE073 Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE074 Özel Görsel Sanatları Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE075 Sanat Eleştirisi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE076 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE077 Sanat Öğretisi Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE078 Sanat Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE079 Sanat Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE080 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE081 Tasarım Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE082 Türk Mitolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE083 Yazı Zorunlu 2 0 0 2 0
RSAE001 ASA Resim I Zorunlu 1 4 0 3 0
RSAE003 ASA Grafik Tasarım I Zorunlu 1 4 0 3 0
RSAE005 ASA Heykel I Zorunlu 1 4 0 3 0
RSAE007 ASA Seramik I Zorunlu 1 4 0 3 0
RSAE009 ASA Endüstriyel Tasarım I Zorunlu 1 4 0 3 0
RSAE011 ASA Fotoğraf I Zorunlu 1 4 0 3 0
RSAE013 ASA Özgübaskı I Zorunlu 1 4 0 3 0
RAS207 Asa I (Seramik-I) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ201 Asa I (Resim-I) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ203 Asa I (Grafik Tasarım-I) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ205 Asa I (Heykel-I) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ209 Asa I (Endüstriyel Tasarım-I) Zorunlu 2 4 0 4 4
RSÖ211 Asa I (Fotoğraf-I) Zorunlu 2 4 0 4 4
RSÖ213 Asa I (Özgün Baskı-I) Zorunlu 2 4 0 4 7
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
RSÖ215 Ssaı (Resim I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ217 Ssa I (Heykel I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSAE043 SSA Resim I Zorunlu 1 2 0 2 0
RSAE045 SSA Heykel I Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSÖ202 Asa II (Resim-II) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ204 Asa II (Grafik Tasarım-II) Zorunlu 2 4 0 4 6
RSÖ206 Asa II (Heykel-II) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ208 Asa II (Seramik-II) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ210 Asa II (Endüstriyel Tasarım-II) Zorunlu 2 4 0 4 0
RSÖ212 Asa II (Fotoğraf-II) Zorunlu 2 4 0 4 4
RSÖ214 Asa II (Özgün Baskı-II) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ216 Ssa II (Resim II) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ218 Ssa II (Heykel II) Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSÖ301 Asa III (Resim-III) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ303 Asa III (Grafik Tasarım-III) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ305 Asa III (Heykel-III) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ307 Asa III (Seramik-III) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ309 Asa III (Endüstriyel Tasarım-III) Zorunlu 2 4 0 4 4
RSÖ311 Asa III (Fotoğraf-III) Zorunlu 2 4 0 4 4
RSÖ313 Asa III (Özgün Baskı-III) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ315 Ssa III (Grafik Tasarım I) Zorunlu 2 2 0 3 3
RSÖ317 Ssa III (Heykel I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ319 Ssa III (Seramik I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ323 Ssa III (Fotoğraf I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ325 Ssa III (Özgünbaskı I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSAE047 SSA Grafik Tasarımı I Zorunlu 1 2 0 2 0
RSAE049 SSA Heykel I Zorunlu 1 2 0 2 0
RSAE051 SSA Seramik I Zorunlu 1 2 0 2 0
RSAE053 SSA Endüstriyel Tasarım I Zorunlu 1 2 0 2 0
RSAE055 SSA Fotoğraf I Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSÖ302 Asa IV (Resim-IV) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ306 Asa IV (Heykel-IV) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ308 Asa IV (Seramik-IV) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ310 Asa IV (Endüstriyel Tasarım-IV) Zorunlu 2 4 0 4 4
RSÖ312 Asa IV (Fotoğraf-IV) Zorunlu 2 4 0 4 4
RSÖ314 Asa IV (Özgün Baskı-IV) Zorunlu 2 4 0 4 7
RSÖ316 Ssa IV (Grafik Tasarım-II) Zorunlu 2 2 0 3 3
RSÖ318 Ssa IV (Heykel-II) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ320 Ssa IV (Seramik-II) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ324 Ssa IV (Fotoğraf-II) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ326 Ssa IV (Özgün Baskı-II) Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSÖ401 Asa V (Resim-V) Zorunlu 4 4 0 6 7
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) Zorunlu 4 4 0 6 7
RSÖ405 Asa V (Heykel-V) Zorunlu 4 4 0 6 7
RSÖ407 Asa V (Seramik-V) Zorunlu 4 4 0 6 7
RSÖ409 Asa V (Endüstriyel Tasarım-V) Zorunlu 4 4 0 6 6
RSÖ411 Asa V (Fotoğraf-V) Zorunlu 4 4 0 6 0
RSÖ413 Asa V (Özgün Baskı-V) Zorunlu 4 4 0 6 7
RSÖ415 Ssa V (Grafik Tasarım-I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ417 Ssa V (Heykel-I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ419 Ssa V (Seramik-I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ423 Ssa V (Fotoğraf-I) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ425 Ssa V (Özgün Baskı-I) Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
RSÖ402 Asa VI (Resim-VI) Zorunlu 4 4 0 6 9
RSÖ404 Asa VI (Grafik Tasarım-VI) Zorunlu 4 4 0 6 6
RSÖ406 Asa VI (Heykel-VI) Zorunlu 4 4 0 6 9
RSÖ408 Asa VI (Seramik-VI) Zorunlu 4 4 0 6 6
RSÖ410 Asa VI (Endüstriyel Tasarım-VI) Zorunlu 4 4 0 6 6
RSÖ412 Asa VI (Fotoğraf-VI) Zorunlu 4 4 0 6 0
RSÖ414 Asa VI (Özgün Baskı-VI) Zorunlu 4 4 0 6 9
RSÖ416 Ssa VI (Grafik Tasarım-II) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ418 Ssa VI (Heykel-II) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ420 Ssa VI (Seramik-II) Zorunlu 2 2 0 3 0
RSÖ424 Ssa VI (Fotoğraf-II) Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ426 Ssa VI (Özgün Baskı-II) Zorunlu 2 2 0 3 5