Program Tanımları

Kuruluş

Samsun Eğitim Enstitüsü 12 Ekim 1961 de kurulmuş, şehirde geçici binada eğitim-öğretim vermiş, 1965’de bu günkü Atakum kampüsündeki binasına taşınmış ve Resim-İş eğitimi bölüm binası da 1975’de yapılmıştır.
1967/1968 Eğitim-öğretim yılında bütün Eğitim Enstitülerinin öğrenim süreleri 3 yıla çıkarılmış ve 12 bölüm olarak yapılandırılmıştır. 12 bölümünden biri olarak Resim-İş Eğitimi bölümü de bu yıldan itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. 1978’de Yüksek Öğretmen Okulu adını alan Enstitünün bir bölümü olan Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği 1982’den beri Eğitim Fakültesi bünyesinde varlığını ve öğretmen yetiştirme görevini sürdürmektedir. Bu gün itibari ile 4 prof,. 1 Yrd. Doç., 5 Öğr. Gör. ve doktora aşamasında 5 Arş. Gör. ile eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Özel yetenek sınavı ile ÖSYM’nin kriterleri çerçevesinde öğrenci almakta olup yenek sınav şartları bir büroşür olarak ve her yıl güncellenerk aday öğrecilere kayıt sırasında verilmekte, ayrıca Üniversitemiz web sayfasında duyurulmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Resim-İş öğretmenliği programı tüm lise ve dengi okul mezunlarını kabul etmekle birlikte, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerin öncel eğitimini tanıyarak yetenek sınavında farklı katsayı ile ayrıcalık tanımaktadır. Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için programın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu dersdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Başarılı olan öğrenciler ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün akademik programında bulunan derslerin asgari geçme notu cc ve üstü not alan ve üniversitemiz disiplin yönetmetliğine göre yükümlüklerini yerine getiren öğrenciler mezun olmaktadırlar

Program Profili

Resim-İş Öğretmenliği programında Milli Eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda sanat eğitimcisi yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programın mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının ‘Görsel Sanatlar’ , ‘Resim’ ve ‘Teknoloji ve Tasarım’ dersleri öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Ayrıca, reklâm sektörü başta olmak üzere sanatla ilgili diğer alanlarda profesyonel olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Kuramsal derslerin sınavları yazılı veya test şeklinde yapılmaktadır. Atölye derselerinde ise performans değerlendirmesi, proje odaklı çalışmaların ise değerlendirilmesi öngörülen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre yapılmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün lisans programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 / 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde öğrencilere Resim-iş Eğitimi alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Sevgi Soylu Koyuncu (Anabilim Dalı Başkanı)

Bölüm Olanakları

4 GrafikTasarım Atelyesi, ,4 Resim Atelyesi, 1 Seramik Atelyesi, 1 Özgün Baskı Atelyesi, 1 Bilgisayar labaratuarı ,1 Fotoğraf Atölyesi, 1 Seminer salonu, 3 sınıf ile 1 Müze ve 1 Sergi salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71196 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 71197 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 71198 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 71199 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 71200 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 71201 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 71202 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 71203 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 71204 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 71205 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 71206 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 71207 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
RSAE101 Temel Tasarım I Zorunlu 2 4 0 4 5
RSAE103 Desen I Zorunlu 1 2 0 2 3
RSÖ101 Temel Tasarım-I Zorunlu 4 4 0 6 9
RSÖ103 Desen-I Zorunlu 2 2 0 3 6
RSÖ105 Perspektif Zorunlu 1 2 0 2 3
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
RSAE102 Temel Tasarım II Zorunlu 2 4 0 4 5
RSAE104 Desen II Zorunlu 1 2 0 2 3
RSAE106 Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE108 Perspektif Zorunlu 2 0 0 2 2
RSÖ102 Temel Tasarım-II Zorunlu 4 4 0 6 9
RSÖ104 Desen-II Zorunlu 2 2 0 3 6
RSÖ106 Sanat Tarihine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
RSAE AE SEÇMELİ (Resim-İş) SDG 2 0 0 2 24
RSAE201 Anasanat Atölye I SDG 1 4 0 3 4
RSAE203 Seçmeli Sanat Atölye I SDG 1 2 0 2 3
RSAE205 Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE207 Görsel Sanatlar Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ219 Yazı Zorunlu 1 2 0 2 3
RSÖ221 Batı Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 4
RSÖ223 Seçmeli- Estetik ve Sanat Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ225 Bilgisayar Ortamında Tasarım I Zorunlu 2 2 0 3 4
RSÖ-A1 Anasanat Atölye I SDG 2 4 0 4 7
RSÖ-S1 Sanat Atölyesi I SDG 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
RSAE202 Anasanat Atölye II SDG 1 4 0 3 4
RSAE204 Seçmeli Sanat Atölye II SDG 1 2 0 2 3
RSAE206 Çocukta Sanatsal Gelişim Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE208 Görsel Sanatlar Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ220 Çocuğun Sanatsal Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 4
RSÖ222 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 4
RSÖ226 Bilgisayar Ortamında Tasarım II Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ-A2 Anasanat Atölyesi II SDG 2 4 0 4 7
RSÖ-S2 Sanat Atölyesi II SDG 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
RSAE301 Anasanat Atölye III SDG 1 4 0 3 4
RSAE303 Seçmeli Sanat Atölye III SDG 1 2 0 2 3
RSAE305 Türk Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE307 Görsel Sanatlar Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 3
RSÖ327 Türk Sanatı Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 5
RSÖ329 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
RSÖ331 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ-A3 Anasanat Atölyesi III SDG 2 4 0 4 7
RSÖ-S3 Sanat Atölyesi III SDG 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
RSAE302 Anasanat Atölye IV Zorunlu 1 4 0 3 4
RSAE304 Seçmeli Sanat Atölye IV Zorunlu 1 2 0 2 3
RSAE306 Müze Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE308 Çağdaş Sanat Zorunlu 2 0 0 2 3
RSAE310 Görsel Sanatlar Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 3
RSÖ328 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 4
RSÖ330 Sanat Eleştirisi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ332 Çağdaş Sanat Zorunlu 3 0 0 3 4
RSÖ334 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
RSÖ-A4 Anasanat Atölyesi IV SDG 2 4 0 4 7
RSÖ-S4 Sanat Atölyesi IV SDG 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
RSAE401 Anasanat Atölye V Zorunlu 1 4 0 3 4
RSAE403 Seçmeli Sanat Atölye V Zorunlu 1 2 0 2 2
RSMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 10
RSÖ427 Müze Eğitimi ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 5
RSÖ429 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 4
RSÖ431 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 4
RSÖ-A5 Anasanat Atölyesi V SDG 4 4 0 6 7
RSÖ-S5 Sanat Atölyesi V SDG 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
RSAE402 Anasanat Atölye VI Zorunlu 1 4 0 3 4
RSAE404 Seçmeli Sanat Atölye VI Zorunlu 1 2 0 2 2
RSMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 10
RSÖ428 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
RSÖ430 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 8
RSÖ-A6 Anasanat Atölyesi VI SDG 4 4 0 6 9
RSÖ-S6 Sanat Atölyesi VI SDG 2 2 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 4
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 4
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 4
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 4
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
RSAE071 Çağdaş Türk Sanatı 2 0 0 2 4
RSAE072 Geleneksel Türk Resim Sanatı Tarihi 2 0 0 2 4
RSAE073 Mitoloji ve İkonografi 2 0 0 2 4
RSAE074 Özel Görsel Sanatları Eğitimi 2 0 0 2 4
RSAE075 Sanat Eleştirisi 2 0 0 2 4
RSAE076 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 4
RSAE077 Sanat Öğretisi Uygulamaları 2 0 0 2 4
RSAE078 Sanat Psikolojisi 2 0 0 2 4
RSAE079 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2 4
RSAE080 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
RSAE081 Tasarım Kültürü 2 0 0 2 4
RSAE082 Türk Mitolojisi 2 0 0 2 4
RSAE083 Yazı 2 0 0 2 4
RSAE001 ASA Resim I 1 4 0 3 4
RSAE003 ASA Grafik Tasarım I 1 4 0 3 4
RSAE005 ASA Heykel I 1 4 0 3 4
RSAE007 ASA Seramik I 1 4 0 3 4
RSAE009 ASA Endüstriyel Tasarım I 1 4 0 3 4
RSAE011 ASA Fotoğraf I 1 4 0 3 4
RSAE013 ASA Özgübaskı I 1 4 0 3 4
RSAE043 SSA Resim I 1 2 0 2 3
RSAE045 SSA Heykel I 1 2 0 2 3
RAS207 Asa I (Seramik-I) 2 4 0 4 7
RSÖ201 Asa I (Resim-I) 2 4 0 4 7
RSÖ203 Asa I (Grafik Tasarım-I) 2 4 0 4 7
RSÖ205 Asa I (Heykel-I) 2 4 0 4 7
RSÖ209 Asa I (Endüstriyel Tasarım-I) 2 4 0 4 7
RSÖ211 Asa I (Fotoğraf-I) 2 4 0 4 7
RSÖ213 Asa I (Özgün Baskı-I) 2 4 0 4 7
RSÖ215 Ssaı (Resim I) 2 2 0 3 5
RSÖ217 Ssa I (Heykel I) 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSAE002 ASA Resim II 1 4 0 3 4
RSAE004 ASA Grafik Tasarım II 1 4 0 3 4
RSAE006 ASA Heykel II 1 4 0 3 4
RSAE008 ASA Seramik II 1 4 0 3 4
RSAE010 ASA Endüstriyel Tasarım II 1 4 0 3 4
RSAE012 ASA Fotoğraf II 1 4 0 3 4
RSAE014 ASA Özgünbaskı II 1 4 0 3 4
RSAE044 SSA Resim II 1 2 0 2 3
RSAE046 SSA Heykel II 1 2 0 2 3
RSÖ202 Asa II (Resim-II) 2 4 0 4 7
RSÖ204 Asa II (Grafik Tasarım-II) 2 4 0 4 7
RSÖ206 Asa II (Heykel-II) 2 4 0 4 7
RSÖ208 Asa II (Seramik-II) 2 4 0 4 7
RSÖ210 Asa II (Endüstriyel Tasarım-II) 2 4 0 4 7
RSÖ212 Asa II (Fotoğraf-II) 2 4 0 4 7
RSÖ214 Asa II (Özgün Baskı-II) 2 4 0 4 7
RSÖ216 Ssa II (Resim II) 2 2 0 3 5
RSÖ218 Ssa II (Heykel II) 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSAE015 ASA Resim III 1 4 0 3 4
RSAE017 ASA Grafik Tasarım III 1 4 0 3 4
RSAE047 SSA Grafik Tasarımı I 1 2 0 2 3
RSAE049 SSA Heykel I 1 2 0 2 3
RSAE051 SSA Seramik I 1 2 0 2 3
RSAE053 SSA Endüstriyel Tasarım I 1 2 0 2 3
RSAE055 SSA Fotoğraf I 1 2 0 2 3
RSAE057 SSA Özgünbaskı I 1 2 0 2 3
RSÖ301 Asa III (Resim-III) 2 4 0 4 7
RSÖ303 Asa III (Grafik Tasarım-III) 2 4 0 4 7
RSÖ305 Asa III (Heykel-III) 2 4 0 4 7
RSÖ307 Asa III (Seramik-III) 2 4 0 4 7
RSÖ309 Asa III (Endüstriyel Tasarım-III) 2 4 0 4 7
RSÖ311 Asa III (Fotoğraf-III) 2 4 0 4 7
RSÖ313 Asa III (Özgün Baskı-III) 2 4 0 4 7
RSÖ315 Ssa III (Grafik Tasarım I) 2 2 0 3 5
RSÖ317 Ssa III (Heykel I) 2 2 0 3 5
RSÖ319 Ssa III (Seramik I) 2 2 0 3 5
RSÖ323 Ssa III (Fotoğraf I) 2 2 0 3 5
RSÖ325 Ssa III (Özgünbaskı I) 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ302 Asa IV (Resim-IV) 2 4 0 4 7
RSÖ304 Asa IV (Grafik Tasarım-IV) 2 4 0 4 7
RSÖ306 Asa IV (Heykel-IV) 2 4 0 4 7
RSÖ308 Asa IV (Seramik-IV) 2 4 0 4 7
RSÖ310 Asa IV (Endüstriyel Tasarım-IV) 2 4 0 4 7
RSÖ312 Asa IV (Fotoğraf-IV) 2 4 0 4 7
RSÖ314 Asa IV (Özgün Baskı-IV) 2 4 0 4 7
RSÖ316 Ssa IV (Grafik Tasarım-II) 2 2 0 3 5
RSÖ318 Ssa IV (Heykel-II) 2 2 0 3 5
RSÖ320 Ssa IV (Seramik-II) 2 2 0 3 5
RSÖ324 Ssa IV (Fotoğraf-II) 2 2 0 3 5
RSÖ326 Ssa IV (Özgün Baskı-II) 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ401 Asa V (Resim-V) 4 4 0 6 7
RSÖ403 Asa V (Grafik Tasarım-V) 4 4 0 6 7
RSÖ405 Asa V (Heykel-V) 4 4 0 6 7
RSÖ407 Asa V (Seramik-V) 4 4 0 6 7
RSÖ409 Asa V (Endüstriyel Tasarım-V) 4 4 0 6 7
RSÖ411 Asa V (Fotoğraf-V) 4 4 0 6 7
RSÖ413 Asa V (Özgün Baskı-V) 4 4 0 6 7
RSÖ415 Ssa V (Grafik Tasarım-I) 2 2 0 3 5
RSÖ417 Ssa V (Heykel-I) 2 2 0 3 5
RSÖ419 Ssa V (Seramik-I) 2 2 0 3 5
RSÖ423 Ssa V (Fotoğraf-I) 2 2 0 3 5
RSÖ425 Ssa V (Özgün Baskı-I) 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RSÖ402 Asa VI (Resim-VI) 4 4 0 6 9
RSÖ404 Asa VI (Grafik Tasarım-VI) 4 4 0 6 9
RSÖ406 Asa VI (Heykel-VI) 4 4 0 6 9
RSÖ408 Asa VI (Seramik-VI) 4 4 0 6 9
RSÖ410 Asa VI (Endüstriyel Tasarım-VI) 4 4 0 6 9
RSÖ412 Asa VI (Fotoğraf-VI) 4 4 0 6 9
RSÖ414 Asa VI (Özgün Baskı-VI) 4 4 0 6 9
RSÖ416 Ssa VI (Grafik Tasarım-II) 2 2 0 3 5
RSÖ418 Ssa VI (Heykel-II) 2 2 0 3 5
RSÖ420 Ssa VI (Seramik-II) 2 2 0 3 5
RSÖ424 Ssa VI (Fotoğraf-II) 2 2 0 3 5
RSÖ426 Ssa VI (Özgün Baskı-II) 2 2 0 3 5