Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitelerin yeniden yapılanmasıyla yüksek öğretmen okulunun eğitim fakültesine dönüştürülmesiyle 15 Ekim 1982 tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümü açıldı. Bölümde 1990’ a kadar diğer bölümlerde okutulan öğretmenlik mesleği dersleri okutuldu. 1990-1991 öğretim yılından itibaren ise “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programını açarak lisans düzeyinde eğitim de vermeye başladı. Öğrenim sürdüren programda yaklaşık olarak 450 öğrenci öğrenim görmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Psikolojik Danışman” ünvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Lisans Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavı ile öğrenci almaktadır. Eşit ağırlık puan türünde öğrenci alan bölümümüz, yaklaşık 450 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına, bölümümüzle eşdeğer bir
yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde bulununan öğrencilerde yatay geçişle kabul
edilmektedirler. Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersler için yapacakları muafiyet başvuruları; son iki yılın toplam kredisi kadar dersleri üniversitemizde okuyacak şekilde değerlendirilir ve intibakları yapılır. Muaf olunan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık kredi yükünün (5/ı dersleri dahil) %60’ından fazla ise öğrenci bir sonraki yıla intibak ettirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 240 krediyi tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Uygulamalı dersler ise Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile işbirliği halinde Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde gerçekleşmektedir. Programın öğrenci kontenjanı 60 kişidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 3 professör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ile hizmet sunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet ve Sağlık Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans sonrasında ALES sınavına girerek lisansüstü düzeyde eğitim imkanı bulunmaktadır. Ayrıca eğitim Bilimleri Bölümü altında bulunan Eğitimin Felsefi, Tarihi ve Sosyal Temelleri, Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim gibi anabilim dallarında tezli-tezsiz yüksek lisans yapabilme imkanı vardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 240 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK sbalci@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun
03623121919-5370

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı için kullanılan 3 adet sınıfımız ve seminer odamız vardır. Ayrıca Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları için 5 adet danışma odamız mevcuttur. Tüm dersliklerde projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır.
Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71211 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 71212 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 71213 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 71214 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 71215 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 71216 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 71217 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 71218 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 71219 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 71220 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 71221 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 71222 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 71223 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 71224 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 71225 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 71226 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 71227 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 71228 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 71229 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 71230 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 71231 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 71232 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 71233 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 71234 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 71235 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 71236 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 71237 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 71238 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 71239 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 71240 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 71241 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 71242 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 71243 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 71244 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 71245 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE103 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR101 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR103 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR107 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR109 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR111 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE106 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE108 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE110 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 5
PDR102 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu 1 1 0 2 4
PDR104 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR106 Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3 6
PDR108 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR110 Sağlık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE AE SEÇMELİ (PDR) SDG 2 0 0 2 24
PDAE201 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE203 Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE205 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE209 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR201 Bireyi Tanıma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR203 İstatistik-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR205 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR207 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR209 Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR211 Okullarda Gözlem Zorunlu 2 2 0 3 5
PDR-S1 Seçmeli I SDG 3 0 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 1 2 0 2 3
PDAE204 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE208 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 2
PDR202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR204 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR206 Okulllarda Önleyici Rehberlik ve Psik. Danş. Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR208 Grup Rehberliği Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR210 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 1 0 3 4
PDR212 İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR214 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE303 Psikolojik Testler Zorunlu 1 2 0 2 3
PDAE305 Mesleki Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE309 Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE311 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 2
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR303 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR305 Mesleki Rehberlik ve Danışma Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR307 Evlilik ve Aile İlişkisi Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR309 Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2 5
PDR311 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 5
PDR-S2 Seçmeli II SDG 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE302 Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE304 Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu 1 2 0 2 4
PDAE306 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE308 Manevi Danışmanlık Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE312 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
PDR302 Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2 5
PDR304 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR306 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 2 2 0 3 6
PDR308 Kısa Süreli Psik. Danışma Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR310 Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR-S3 Seçmeli III SDG 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE401 Aile Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2 3
PDAE409 Meslek Etiği ve Yasal Konular Zorunlu 2 0 0 2 2
PDAE411 RPD'DE Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 2
PDMB401 Okullarda RPD Uygulamaları I Zorunlu 2 6 0 5 10
PDR401 Psikolojik Testler Zorunlu 2 2 0 3 7
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 2 0 3 7
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş Zorunlu 3 0 0 3 7
PDR407 Bilimsel Araştırma Yöntentemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
PDR-S4 Seçmeli IV SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE406 Çocuk Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
PDAE408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2 3
PDAE414 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 3
PDMB402 Okullarda RPD Uygulamaları II Zorunlu 2 6 0 5 10
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 2 0 3 6
PDR404 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Zorunlu 2 2 0 3 6
PDR406 Duyuşsal Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR408 Pdr'de Etik ve Yas.Konular Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR410 Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
PDR-S5 Seçmeli V SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4