Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitelerin yeniden yapılanmasıyla yüksek öğretmen okulunun eğitim fakültesine dönüştürülmesiyle 15 Ekim 1982 tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümü açıldı. Bölümde 1990’ a kadar diğer bölümlerde okutulan öğretmenlik mesleği dersleri okutuldu. 1990-1991 öğretim yılından itibaren ise “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programını açarak lisans düzeyinde eğitim de vermeye başladı. 1. ve 2. Öğretimde öğrenim sürdüren programda yaklaşık olarak 500 öğrenci öğrenim görmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Psikolojik Danışman” ünvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Lisans Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavı ile öğrenci almaktadır. TM-3 puan türünde öğrenci alan bölümümüz, yaklaşık 500 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına, bölümümüzle eşdeğer bir
yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde bulununan öğrencilerde yatay geçişle kabul
edilmektedirler. Daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları dersler için yapacakları muafiyet başvuruları; son iki yılın toplam kredisi kadar dersleri üniversitemizde okuyacak şekilde değerlendirilir ve intibakları yapılır. Muaf olunan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu programda gösterilen yıllık kredi yükünün (5/ı dersleri dahil) %60’ından fazla ise öğrenci bir sonraki yıla intibak ettirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 149 krediyi tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de almaktadır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Uygulamalı dersler ise Eğitim Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile işbirliği halinde Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde gerçekleşmektedir. Programın öğrenci kontenjanı 100 kişidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında bulunan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 1 profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet ve Sağlık Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 149 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kurtman Ersanlı kersanli@omu.edu.tr
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun
03623121919-5363

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı için kullanılan 3 adet sınıfımız ve seminer odamız vardır. Ayrıca Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları için 5 adet danışma odamız mevcuttur. Tüm dersliklerde projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır.
Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR109 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR103 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR101 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PDAE103 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE103 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE103 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
PDAE105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE105 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR107 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
PDR111 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR108 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE108 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE108 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE108 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE106 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR106 Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3 6
PDR102 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu 1 1 0 2 4
PDAE110 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR110 Sağlık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR104 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3 AE SEÇMELİ (PDR)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE AE SEÇMELİ (PDR) SDG 2 0 0 2 0
PDR201 Bireyi Tanıma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE209 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE209 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE209 Gelişim Psikolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR209 Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
PDR203 İstatistik-I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
PDR211 Okullarda Gözlem Zorunlu 2 2 0 3 5
PDAE201 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE201 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR207 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR205 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR-S1 Seçmeli I SDG 3 0 0 3 4
PDAE205 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE205 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE205 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE203 Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE203 Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE203 Temel İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Grup Rehberliği
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDR208 Grup Rehberliği Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR210 İnsan İlişkileri ve İletişim Zorunlu 2 1 0 3 4
PDR212 İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PDAE204 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE208 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE208 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE208 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR206 Okulllarda Önleyici Rehberlik ve Psik. Danş. Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR214 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR204 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 4
PDAE202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 1 2 0 2 0
PDR202 Test Dışı Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 5
PDAE210 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Davranış Bozuklukları I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE309 Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR309 Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2 5
PDAE309 Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE309 Davranış Bozuklukları I Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR307 Evlilik ve Aile İlişkisi Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR303 Kişilik Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE305 Mesleki Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE305 Mesleki Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE305 Mesleki Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR305 Mesleki Rehberlik ve Danışma Zorunlu 3 0 0 3 4
PDAE301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
PDAE311 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE311 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE303 Psikolojik Testler Zorunlu 1 2 0 2 0
PDAE303 Psikolojik Testler Zorunlu 1 2 0 2 0
PDR-S2 Seçmeli II SDG 3 0 0 3 4
PDR311 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDR306 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 2 2 0 3 6
PDAE302 Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE302 Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR302 Davranış Bozuklukları II Zorunlu 2 0 0 2 5
PDAE306 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE306 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR308 Kısa Süreli Psik. Danışma Zorunlu 3 0 0 3 4
PDAE308 Manevi Danışmanlık Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE308 Manevi Danışmanlık Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE312 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
PDAE312 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
PDAE304 Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu 1 2 0 2 0
PDAE304 Psikolojik Danışma Becerileri Zorunlu 1 2 0 2 0
PDR304 Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR310 Rehberlikte Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR-S3 Seçmeli III SDG 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Aile Danışmanlığı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE401 Aile Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE401 Aile Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR407 Bilimsel Araştırma Yöntentemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
PDAE403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2 0
PDAE403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I Zorunlu 1 2 0 2 0
PDR403 Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 2 2 0 3 7
PDAE409 Meslek Etiği ve Yasal Konular Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
PDR405 Psikolojik Ölçme Aracı Geliş Zorunlu 3 0 0 3 7
PDR401 Psikolojik Testler Zorunlu 2 2 0 3 7
PDAE411 RPD'DE Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE411 RPD'DE Program Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR-S4 Seçmeli IV SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDAE408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2 0
PDAE408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II Zorunlu 1 2 0 2 0
PDAE406 Çocuk Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR406 Duyuşsal Eğitim Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR410 Kurum Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
PDR408 Pdr'de Etik ve Yas.Konular Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR404 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Zorunlu 2 2 0 3 6
PDAE402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Zorunlu 2 2 0 3 6
PDR-S5 Seçmeli V SDG 2 0 0 2 0
PDAE414 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDAE414 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3 AE SEÇMELİ (PDR)
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDRAE001 Cinsel Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE002 Çocuk İstismarı ve İhmali Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE003 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE004 Duyuşsal Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE005 Kısa Süreli Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE006 Kriz Müdehale Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE007 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE008 Okulda Ruh Sağlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE009 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE010 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE011 RPD'de Konsültasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE012 Sosyal Beceri Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE013 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE014 Yaratıcı Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE015 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE016 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE017 Aile Danışmanlığı ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE018 Aile İçi İlişkiler ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE019 Aile İçi Şiddet Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE020 Ailede Bağımlılık Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE021 Ana-Baba Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE022 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE023 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE024 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE025 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE026 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE027 Yakın İlişkiler Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE028 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE029 Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE030 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE031 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE032 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE033 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE034 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE035 İş ve Meslek Danışmanlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE036 Kariyer Bilgi Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE037 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE038 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 0
PDRAE039 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
PDR213 Seçmeli I (Özel Eğitim) Zorunlu 3 0 0 3 4
PDR215 Seçmeli I (Bilim Tarihi) Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
PDR315 Seçmeli II (Cinsel Sağlık Eğitimi) Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDR312 Seçmeli III (Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulaması) Zorunlu 2 2 0 3 5
PDR314 Seçmeli III (Oyun Terapisi) Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDR409 Seçmeli IV (Öğrenme Güçlükleri) Zorunlu 3 0 0 3 5
PDR411 Seçmeli IV (Psikolojik Danışma ve Reh.İle İlgili) Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli V
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PDR412 Seçmeli V (Güncel Danışma Yak. Zorunlu 2 0 0 2 3
PDR414 Seçmeli V (Rehberlik Örgütü ve Yönetimi) Zorunlu 2 0 0 2 3