Program Tanımları

Kuruluş

Fransız Dili Eğitimi anabilim dalımız 1990 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır

Kazanılan Derece

Fransızca öğretmenliği programında 240 AKTS kredi alınır. Ana bilim Dalını başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fransızca öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programımıza ÖSYM'nin yapmış olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile (İngilizce(Almanca/Fransızca/Arapça veya Rusça dillerinden herhangi bir puan türü ile) yerleştirme yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) dikkate alınarak kabul edilir. 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda programa ait Özel Koşul ve Açıklamalara göre; * Bir yıl süreli zorunlu Fransızca Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Fransızca yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. (madde 15) * Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. (madde 17) * Öğretmenlik programlarına (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.). (madde 24) * Bu programı ilk 5 tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan "MEB" sütunda belirtilen kadarına Milli Eğitim Bakanlığınca burslu statüde destek sağlanacaktır. (madde 75) * * Ondokuz Mayıs Üniversitesini, Türkiye genelinde Y-DİL puan türünde ilk 500'e, Y-SÖZ puan türünden ilk 1000'e, Y-EA puan türünde ilk 2000'e, Y-SAY puan türünde ilk 3000'e girerek ilgili puan türlerindeki bölümlere yerleşen ve aynı programa kesin kayıt yaptıran (Ek puanlı yerleştirmeler hariç) ilk 5'te tercih eden öğrencilere 8 ay süreyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı tarafından 400 TL burs verilecektir. (madde 754)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adayların lise veya dengi bir dereceye sahip olması ve öğrenci seçme sınavını yeterli puanla geçmesi gerekir. Kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme sınavı sonuçlarına göre hazırlık sınıfı veya yüksek lisans eğitimine başlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fransızca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve kayıtlı olduğu programın 14. üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00; sınıf geçme sisteminde GANO’su 2,91 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Fransız dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak, toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, Fransız diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde Fransız dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak,
topluma hizmet yükümlülüğü kapsamında yapılan çalışmalara da katkı sunabilmektedir. Fransızca Öğretmenliği programının eğitim dili alan bilgisi dersleri için Fransızca, eğitim dersleri için ise Türkçedir ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı Alan Bilgisi, Alan Eğitimi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Seçmeli derslere yer verilmektedir. İlk yarıyılda ağırlıklı olarak alan bilgisi dersleri, sonraki yıllarda ise alan eğitimi ve seçmeli dersler yer almaktadır. Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri ise tüm yarıyıllara dağıtılmış durumdadır. Uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri programın son sınıfında yer almaktadır.
Program yaklaşık 12 yıldan beri, Fransa ve Belçika'nın anlaşmalı üniversitelerine Erasmus kapsamında öğrenci göndermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ana Bilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında Fransızca Öğretmeni olmak üzere, ithalat-ihracat firmalarında, havayolu şirketlerinde, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Fransızca Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fransızca Öğretmenliği Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Halil AYTEKİN
Adres: Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta haytekin@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Fransız Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 3. Prof. Dr., 1. Doçent, 1. Dr. Öğretim Üyesi, 1. Araştırma Görevlisi olmak üzere 6 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik Personelin her birinin kendine özgü odası bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 teknoloji sınıfı ayrıca toplam 4 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve Fransız Kültür Merkezinin sağladığı ders materyalleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79761 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleriyle tanımak
2 79762 Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
3 79763 Hedef dili, dilbilim alanlarını, dil öğretim kuram ve yaklaşımlarını tanımak
4 79764 Hedef dilin kültürünü ve edebiyatını tanımak
5 79765 Çağdaş dil öğrenme kuram, yaklaşım ve uygulamalarını göz önüne alarak, Fransızca öğretimine uygun planlama yapabilmek
6 79766 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
7 79767 Farklı öğrenme stratejileri kapsamında öğrenenlere kendi kendine öğrenme yollarını keşfettirebilmek
8 79768 Dil öğretim sürecine uygun düzenlenmiş araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek ve kullanmak
9 79769 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayara yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
10 79770 Sesbilimi, sözcük, biçimbilgisi, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin yabancı dilde temel dil becerilerini ve iletişim yeterliliklerini geliştirmek için kullanabilmek
11 79771 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek, sonuçları değerlendirip uygulamalarına yansıtabilmek
12 79772 Fransızcayı doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
13 79773 Dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
14 79774 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilmek, bu konudaki gelişmeleri takip edebilmek ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
15 79775 Öğrencilere Fransızca iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZFH003 Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 30
ZFH003 Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) Zorunlu 26 0 0 26 30
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE101 Fransızcanın Yapısı I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE103 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE105 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 4
FRÖ101 Fransızca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ103 Fransızca Okuma I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ105 Fransızca Yazma I Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ107 Fransızca Sözlü İletişim I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ109 Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Zorunlu 3 0 0 3 4
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE102 Fransızcanın Yapısı II Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE104 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE106 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ102 Fransızca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ104 Fransızca Okuma II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ106 Fransızca Yazma II Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ108 Fransızca Sözlü İletişim II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ110 Türk-Fransız Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE AE SEÇMELİ (Fransızca) SDG 2 0 0 2 24
FRAE203 Fransızca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE205 Fransız Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE209 Fransızcanın Yapısı III Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE211 Fransızca Sözcük Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ201 Fransız Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ203 Dilbilimine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ205 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ207 Fransızca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ209 Fransızca Sözcük Bilgisi I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ211 Turizm Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
FRAE204 Fransızca Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE206 Fransız Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE208 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE210 Fransızca Sözcük Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ202 Fransız Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ204 Dilbilimine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ206 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ208 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ210 Fransızca Sözcük Bilgisi II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
FRAE303 Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE305 Fransızca - Türkçe Çeviri Zorunlu 2 0 0 2 4
FRAE307 Dil Edinimi Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
FRAE311 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
FRÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
FRÖ305 Fransızca-Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ307 Deneme-Eleştiri Çözümlemesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 1
FRÖ315 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT302 Ölçme Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ302 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
FRÖ306 Türkçe-Fransızca Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ308 Roman Öykü Çözümlemesi Zorunlu 3 0 0 3 3
FRÖ312 Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ316 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3 5
FRÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ401 Özel Alan Fransızcası Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
FRÖ411 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 4
FRÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
FRÖ414 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 9
FRÖ416 Drama Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ-A2 A Seçmeli II SDG 3 0 0 3 5
FRÖ-A3 A Seçmeli III SDG 3 0 0 3 4
FRÖ-GK Gk Seçmeli SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
FRAE001 Çağdaş Fransız Edebiyatı 2 0 0 2 4
FRAE002 Edimbilim ve Dil Öğretimi 2 0 0 2 4
FRAE003 Fransızca Ders Kitabı İnceleme 2 0 0 2 4
FRAE004 Fransızca İleri Yazma Teknikleri 2 0 0 2 4
FRAE005 Fransızca Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme 2 0 0 2 4
FRAE006 Fransızca Öğretiminde Drama 2 0 0 2 4
FRAE007 Fransızca Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 0 2 4
FRAE008 Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme 2 0 0 2 4
FRAE009 Fransızca Sözcük Bilgisi Öğretimi 2 0 0 2 4
FRAE010 İleri Konuşma Becerileri 2 0 0 2 4
FRAE011 İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 0 0 2 4
FRAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
FRAE013 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 0 2 2
FRÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ310 İkinci Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 2
FRÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 4
FRÖ403 A Seçmeli I (Şiir İncelemesi ve Öğretimi) 2 0 0 2 4
FRÖ405 A Seçmeli I (Edebiyat ve Dil Öğretimi) 2 0 0 2 4
FRÖ407 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) 2 0 0 2 2
FRÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FRÖ402 A Seçmeli II (Toplum Dil Bilim ve Dil Öğretimi) 3 0 0 3 5
FRÖ404 A Seçmeli II (Simultane Çeviri) 3 0 0 3 5
FRÖ406 A Seçmeli III (Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) 3 0 0 3 4
FRÖ408 A Seçmeli III (Dil Becerilerinin Öğretimi) 3 0 0 3 4
FRÖ410 Gk Seçmeli (Tiyatro) 2 0 0 2 3
FRÖ412 Gk Seçmeli (Karşılaştırmalı Edebiyat) 2 0 0 2 3