Program Tanımları

Kuruluş

fransız Dili Eğitimi anabilim dalımız 1987-1988 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır

Kazanılan Derece

Fransızca öğretmenliği programında 240 AKTS kredi alınır. Ana bilim Dalını başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fransızca öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Kayıt olan öğrenciler seviye tespit sınavı sonucuna göre hazırlık sınıfına veya lisans eğitimine başlar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fransızca öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve kayıtlı olduğu programın 14 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren, ders geçme sisteminde GANO’su 2,00; sınıf geçme sisteminde GANO’su 2,91 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra
fransız dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak
Toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak,
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, fransız Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, fransız Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.
Program Erasmus kapsamında fransaya öğrenci göndermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalımızdan mezun olan öğrenciler başta özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında fransızca Öğretmeni olmak üzere ithalat-ihracat firmalarında, sanayi kuruluşlarında, halkla ilişkiler alanında, tercüme bürolarında, turizm işletmelerinde, medya ve diğer ticari kuruluşlarda iş bulabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az % 70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının toplamıdır.Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

fransızca Öğretmenliği programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta rgunday@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Fransız Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 2. Prof. Dr., 1. Doçent, 1. Yardımcı Doçent, 1. Okutman ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 7 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 1 si teknoloji sınıfı olan toplam 4 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve fransız Kültür Merkezinin sağladığı ders materyalleri bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

ZFH003 Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26 30
ZFH003 Zorunlu Temel Fransızca (Hazırlık Sınıfı) Ortak 26 0 0 26 6
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ101 Fransızca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ103 Fransızca Okuma I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ109 Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ107 Fransızca Sözlü İletişim I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ105 Fransızca Yazma I Zorunlu 3 0 0 3 4
FRAE101 Fransızcanın Yapısı I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE103 Okuma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRAE107 Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
FRAE105 Yazma Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ102 Fransızca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ104 Fransızca Okuma II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ108 Fransızca Sözlü İletişim II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ106 Fransızca Yazma II Zorunlu 3 0 0 3 4
FRAE102 Fransızcanın Yapısı II Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE104 Okuma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
FRAE108 Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ110 Türk-Fransız Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 4
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
FRAE106 Yazma Becerileri II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRAE AE SEÇMELİ (Fransızca) SDG 2 0 0 2 0
FRAE207 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ203 Dilbilimine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ201 Fransız Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE205 Fransız Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ207 Fransızca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE203 Fransızca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ205 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-I Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ209 Fransızca Sözcük Bilgisi I Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE211 Fransızca Sözcük Bilgisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE209 Fransızcanın Yapısı III Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ211 Turizm Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ208 Dil Edinimi Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ204 Dilbilimine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE206 Fransız Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ202 Fransız Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE204 Fransızca Öğretim Programları Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ206 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-II Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ210 Fransızca Sözcük Bilgisi II Zorunlu 3 0 0 3 5
FRAE210 Fransızca Sözcük Bilgisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ301 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I Zorunlu 2 2 0 3 5
FRÖ307 Deneme-Eleştiri Çözümlemesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FRAE305 Fransızca - Türkçe Çeviri Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ305 Fransızca-Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ-D1 İkinci Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
FRAE311 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ315 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-I Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ303 Özel Öğretim Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
FRÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 1


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ312 Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ-D2 İkinci Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
FRÖ302 İleri Okuma ve Yazma Becerileri-II Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ316 Multimedya Destekli Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 0 3 5
EGT302 Ölçme Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
FRÖ308 Roman Öykü Çözümlemesi Zorunlu 3 0 0 3 3
FRÖ306 Türkçe-Fransızca Çeviri Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 4
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ411 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ-D3 İkinci Yabancı Dil III SDG 2 0 0 2 2
FRÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 7
FRÖ401 Özel Alan Fransızcası Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ-A2 A Seçmeli II SDG 3 0 0 3 5
FRÖ-A3 A Seçmeli III SDG 3 0 0 3 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ416 Drama Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
FRÖ-GK Gk Seçmeli SDG 2 0 0 2 3
FRÖ414 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 9
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRAE001 Çağdaş Fransız Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE002 Edimbilim ve Dil Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE003 Fransızca Ders Kitabı İnceleme Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE004 Fransızca İleri Yazma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE005 Fransızca Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE006 Fransızca Öğretiminde Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE007 Fransızca Öğretiminde Materyal Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE008 Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE009 Fransızca Sözcük Bilgisi Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE010 İleri Konuşma Becerileri Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE011 İleri Yazılı ve Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE012 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
FRAE013 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ309 İkinci Yabancı Dil I (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ313 İkinci Yabancı Dil I (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ310 İkinci Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ403 A Seçmeli I (Şiir İncelemesi ve Öğretimi) Zorunlu 2 0 0 2 4
FRÖ407 İkinci Yabancı Dil III (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
FRÖ413 İkinci Yabancı Dil III (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FRÖ402 A Seçmeli II (Toplum Dil Bilim ve Dil Öğretimi) Zorunlu 3 0 0 3 5
FRÖ406 A Seçmeli III (Sınav Hazırlama ve Değerlendirme) Zorunlu 3 0 0 3 4
FRÖ410 Gk Seçmeli (Tiyatro) Zorunlu 2 0 0 2 3