Program Tanımları

Kuruluş

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalımız, ilköğretim 1. kademeye sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe-Matematik puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir lisans alanıdır.

Kazanılan Derece

Sınıf öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Sınıf Öğretmenliği ABD çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "sınıf öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) 8 dönemlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Sınıf Öğretmenliği programında 2 profesör, 6 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi, bulunmaktadır. Projeksiyonlu Sınıflar, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarı, , Müzik odası, Drama odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63494 Fen, matematik, sosyal alanlarla ilgili sınıf öğretmeni olmanın gerektirdiği yeterli genel kültür ve bilgi birikimine sahip olur.
2 63495 Pedagojik kavram ve ilkeleri mesleki ve günlük yaşamında kullanabilir.
3 63496 Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
4 63497 Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilir, öğrencileriyle ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir.
5 63498 İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
6 63499 Bilimsel süreç basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirebilir.
7 63500 Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilir.
8 63501 Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilir.
9 63502 Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirebilir ve uygulayabilir.
10 63503 Demokrasiye inanır, hukuk ve insan hakları ile evrensel değerlere karşı duyarlı olur.
11 63493 Çevreye, insana, topluma, sanatsal faaliyetlere ve spora önem veren, topluma faydalı, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler yetiştirebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 0
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SÖAE106 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE106 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE106 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ108 Genel Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ104 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 5
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SNÖ102 Temel Matematik-II Zorunlu 2 0 0 2 5
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ106 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 5
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 0
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SÖAE AE SEÇMELİ (Sınıf) SDG 2 0 0 2 0
SNÖ207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ211 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNÖ215 Eğitim Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ213 Felsefe Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
SNÖ209 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I Zorunlu 0 2 0 1 2
SNÖ203 Genel Fizik Zorunlu 2 0 0 2 6
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 0
SNÖ205 Müzik Zorunlu 1 2 0 2 2
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
SNÖ201 Türk Dili-I : Ses ve Yapı Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SNÖ214 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ218 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ204 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
SNÖ210 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-II Zorunlu 0 2 0 1 2
SNÖ216 Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ212 Müzik Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2 2
SÖAE206 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE206 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE206 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE206 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE206 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
SNÖ208 Sanat Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2 2
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
SNÖ202 Türk Dili-II : Cümle ve Metin Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SNÖ206 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SNÖ309 Drama Zorunlu 2 2 0 3 2
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SNÖ301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
SNÖ305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SNÖ303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 0
EGT305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 0
SNÖ310 Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 0
SNÖ314 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 5
SNÖ306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNÖ304 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SNÖ407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ409 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 4
SNÖ401 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2 2
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 8 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 5 0
SNÖ411 Öğretmenlik Uygulaması-I Zorunlu 2 6 0 5 6
SNÖ413 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 0
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ405 Trafik ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SNÖ404 A Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar) Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SNÖ408 İlk Öğretimde Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 4
SÖAE404 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖAE404 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNÖ-MBS Mb Seçmeli SDG 2 0 0 2 4
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
SÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
EGMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 0
SNÖ412 Öğretmenlik Uygulaması-II Zorunlu 2 6 0 5 9
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ406 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SNAE001 Afetler ve Afet Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE002 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE003 Çocuk Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
SNAE004 Geleneksel Çocuk Oyunları Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE005 İlkokul Ders Kitapları İnceleme Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE006 İlkokul Programı Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE007 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE008 Kapsayıcı Dil Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE009 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE011 Sosyal Beceri Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 0
SNAE012 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 0
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Ortak 2 0 0 2 0
EGGK002 Beslenme ve Sağlık Ortak 2 0 0 2 0
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği Ortak 2 0 0 2 0
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 2 0 0 2 0
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGGK010 Kültür ve Dil Ortak 2 0 0 2 0
EGGK011 Medya Okuryazarlığı Ortak 2 0 0 2 0
EGGK012 Mesleki İngilizce Ortak 2 0 0 2 0
EGGK013 Sanat ve Estetik Ortak 2 0 0 2 0
EGGK014 Türk Halk Oyunları Ortak 2 0 0 2 0
EGGK015 Türk İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 0
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
EGGK017 Türk Musikisi Ortak 2 0 0 2 0
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB002 Çocuk Psikolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ortak 2 0 0 2 0
EGMB004 Eğitim Hukuku Ortak 2 0 0 2 0
EGMB005 Eğitim Antropolojisi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB006 Eğitim Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB007 Eğitimde Drama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler Ortak 2 0 0 2 0
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme Ortak 2 0 0 2 0
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB016 Mikro Öğretim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB017 Müze Eğitimi Ortak 2 0 0 2 0
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları Ortak 2 0 0 2 0
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü Ortak 2 0 0 2 0
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama Ortak 2 0 0 2 0
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim Ortak 2 0 0 2 0
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4
SNÖ410 Mb Seçmeli I (Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler) Zorunlu 2 0 0 2 4