Program Tanımları

Kuruluş

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalımız, ilköğretim 1. kademeye sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe-Matematik puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir lisans alanıdır.

Kazanılan Derece

Sınıf öğretmeni

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının amacı; Milli Eğitime bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, sınıf öğretmeni olarak hizmet verebilecek bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği Sınıf Öğretmenliği ABD çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri, alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, resmi ve özel ilköğretim okullarında "sınıf öğretmeni" olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS/KPDS, Bilim Sınavı ve Mülakat

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışma uygulanmadığı takdirde başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) 8 dönemlik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SINIF ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı: Prof. Dr. K. Tuncer Çağlayan

Bölüm Olanakları

Sınıf Öğretmenliği programında 2 profesör, 6 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi, bulunmaktadır. Projeksiyonlu Sınıflar, Seminer odası, Çok amaçlı salon, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarı, , Müzik odası, Drama odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71262 Çevreye, insana, topluma, sanatsal faaliyetlere ve spora önem veren, topluma faydalı, araştıran, sorgulayan ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler yetiştirebilir.
2 71263 Fen, matematik, sosyal alanlarla ilgili sınıf öğretmeni olmanın gerektirdiği yeterli genel kültür ve bilgi birikimine sahip olur.
3 71264 Pedagojik kavram ve ilkeleri mesleki ve günlük yaşamında kullanabilir.
4 71265 Alanı ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları takip edebilecek yeterliğe sahip olur.
5 71266 Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilir, öğrencileriyle ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir.
6 71267 İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama ve uygulama yapabilir.
7 71268 Bilimsel süreç basamaklarını öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanarak, mesleki ve bilimsel etik bilincine sahip araştırmacı öğretmen rolünü gerçekleştirebilir.
8 71269 Bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde kullanabilir.
9 71270 Çağdaş öğretim ilke, strateji, yöntem ve tekniklerini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini bilir ve öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulayabilir.
10 71271 Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor nitelikleri ölçebilecek ölçme araçlarının özelliklerini bilir ve bu nitelikleri süreç ve ürün boyutuyla ölçecek araç ve yöntemleri geliştirebilir ve uygulayabilir.
11 71272 Demokrasiye inanır, hukuk ve insan hakları ile evrensel değerlere karşı duyarlı olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK107 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 3
EGGK109 Türk Dili I Zorunlu 3 0 0 3 5
EGGK111 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB101 Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB102 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE101 İlkokulda Temel Matematik Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE103 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EGGK106 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
EGGK108 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 3
EGGK110 Türk Dili II Zorunlu 3 0 0 3 5
EGMB103 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB104 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ102 Temel Matematik-II Zorunlu 2 0 0 2 5
SNÖ104 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 5
SNÖ106 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 5
SNÖ108 Genel Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 4
SÖAE102 İlkokulda Temel Fen Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE104 Türk Tarihi ve Kültürü Zorunlu 2 0 0 2 4
SÖAE106 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 4
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK GK SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 12
EGMB MB SEÇMELİ SDG 2 0 0 2 24
EGMB201 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB202 Öğretim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ201 Türk Dili-I : Ses ve Yapı Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ203 Genel Fizik Zorunlu 2 0 0 2 6
SNÖ205 Müzik Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ209 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I Zorunlu 0 2 0 1 2
SNÖ211 Çevre Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ213 Felsefe Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ215 Eğitim Sosyoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
SÖAE AE SEÇMELİ (Sınıf) SDG 2 0 0 2 24
SÖAE201 İlkokuma Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SÖAE203 İlkokulda Drama Zorunlu 2 0 0 2 4
SÖAE205 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 3
EGMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 6
SNÖ202 Türk Dili-II : Cümle ve Metin Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ204 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ206 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Zorunlu 3 0 0 3 4
SNÖ208 Sanat Eğitimi Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ210 Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-II Zorunlu 0 2 0 1 2
SNÖ212 Müzik Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ214 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ216 Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ218 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
SÖAE202 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE206 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB302 Eğitimde Ahlak ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB304 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGT305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ301 Fen ve Teknoloji Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 4
SNÖ303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ309 Drama Zorunlu 2 2 0 3 2
SÖAE301 Fen Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
SÖAE305 Hayat Bilgisi Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE307 Matematik Öğretimi I Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ302 Fen ve Teknoloji Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ304 Türkçe Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ310 Erken Çocukluk Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ312 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ314 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 5
SÖAE302 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 4
SÖAE306 Sosyal Bilgiler Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖAE308 Matematik Öğretimi II Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB404 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
SNÖ401 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 1 2 0 2 2
SNÖ403 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ405 Trafik ve İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ407 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ409 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 0 3 4
SNÖ411 Öğretmenlik Uygulaması-I Zorunlu 2 6 0 5 6
SNÖ413 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE401 Müzik Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
SÖAE405 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 5
SÖMB401 Öğretmenlik Uygulaması I Zorunlu 2 6 0 8 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGMB403 Okullarda Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 3
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ402 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ404 A Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Yeni Yaklaşımlar) Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ406 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
SNÖ408 İlk Öğretimde Kaynaştırma Zorunlu 2 0 0 2 4
SNÖ412 Öğretmenlik Uygulaması-II Zorunlu 2 6 0 5 9
SNÖ-MBS Mb Seçmeli SDG 2 0 0 2 4
SÖAE404 Karakter ve Değer Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 3
SÖAE406 Görsel Sanatlar Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3 4
SÖMB402 Öğretmenlik Uygulaması II Zorunlu 2 6 0 5 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA107 Yabancı Dil I(Almanca) 2 0 0 2 3
GKF107 Yabancı Dil I(Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2 3
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2 3
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EGGK001 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 0 2 3
EGGK002 Beslenme ve Sağlık 2 0 0 2 3
EGGK003 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 3
EGGK004 Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 0 2 3
EGGK005 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 0 2 3
EGGK006 Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 0 2 3
EGGK007 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 0 2 3
EGGK008 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 0 2 3
EGGK009 Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 0 2 3
EGGK010 Kültür ve Dil 2 0 0 2 3
EGGK011 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2 3
EGGK012 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
EGGK013 Sanat ve Estetik 2 0 0 2 3
EGGK014 Türk Halk Oyunları 2 0 0 2 3
EGGK015 Türk İşaret Dili 2 0 0 2 3
EGGK016 Türk Kültür Coğrafyası 2 0 0 2 3
EGGK017 Türk Musikisi 2 0 0 2 3
EGGK018 Türk Sanatı ve Tarihi 2 0 0 2 3
EGMB001 Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 0 2 4
EGMB002 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
EGMB003 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 0 2 4
EGMB004 Eğitim Hukuku 2 0 0 2 4
EGMB005 Eğitim Antropolojisi 2 0 0 2 4
EGMB006 Eğitim Tarihi 2 0 0 2 4
EGMB007 Eğitimde Drama 2 0 0 2 4
EGMB008 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 0 2 4
EGMB009 Eğitimde Program Geliştirme 2 0 0 2 4
EGMB010 Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
EGMB011 Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 0 2 4
EGMB012 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB013 Kapsayıcı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB014 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB015 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB016 Mikro Öğretim 2 0 0 2 4
EGMB017 Müze Eğitimi 2 0 0 2 4
EGMB018 Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 0 2 4
EGMB019 Öğrenme Güçlüğü 2 0 0 2 4
EGMB020 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 0 2 4
EGMB021 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 0 2 4
EGMB022 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 0 2 4
SNAE001 Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 0 2 4
SNAE002 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2 4
SNAE003 Çocuk Psikolojisi 2 0 0 2 4
SNAE004 Geleneksel Çocuk Oyunları 2 0 0 2 4
SNAE005 İlkokul Ders Kitapları İnceleme 2 0 0 2 4
SNAE006 İlkokul Programı 2 0 0 2 4
SNAE007 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları 2 0 0 2 4
SNAE008 Kapsayıcı Dil Öğretimi 2 0 0 2 4
SNAE009 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 2 0 0 2 4
SNAE010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 0 2 4
SNAE011 Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 0 2 4
SNAE012 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 4
SNÖ410 Mb Seçmeli I (Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar, Eğilimler ve Gelişmeler) 2 0 0 2 4