Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306026012011 Genel İşletme 927001 6 1 0

Dersin Amacı

İşletme ve işletmecilik hakkındaki geleneksel ve güncel bilgileri öğrencilere aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. M. Kemal Demirci, (2008), İşletmecilik, Detay Yayıncılık, Ankara. 2. Tamer Koçel, (2011), İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık, İstanbul. 3. Rodger Hodgets, (2010), Yönetim, Nobel Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste işletme ile ilgili temel kavramlar anlatılacak ve işletme ile ilgili yeni makaleler incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 15 3 45
9 Problem Çözümü 1 10 10
10 Tartışma 15 3 45
12 Takım/Grup Çalışması 1 8 8
22 Proje Hazırlama 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme ve işletmecilik kavramları: İşletme kavramı ve bilimi, Ekonomik yaşam ve işletme, Girişimci ve girişimcilik.
2 İşletme ve çevresi: İç, yakın, dış ve uluslararası çevre.
3 İşletmeciliğin gelişim evreleri: Sanayi öncesi dönem, Sanayi devrimi ve küreselleşme.
4 İşletme amaçları: Kar sağlama, büyüme, süreklilik ve sosyal sorumluluk
5 İşletmelerin sınıflandırılması: Büyüklüklerine, pazar alanlarına, mülkiyetlerine, ürettikleri mal ve hizmete, yasal statülerine göre işletmeler.
6 İşletmelerde büyüme ve kapasite: Büyüme yol ve yöntemleri, kapasite türleri ve kullanımı
7 İşlşetmelerin kuruluş çalışmaları: Kuruluş yerinin seçimi, kullanılan yöntemler, Organiza Sanayi Bölgeleri, Fizibilite etüdleri.
8 İşletme İşlevleri: 1. Yönetim İşlevi: Tanımı, anlamı ve önemi, Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Kontrol.
9 2. Pazarlama Yönetimi: Tanımı, pazarlama karması, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım kanalları ve satış çabaları.
10 Vize Sınavı
11 3. Üretim Yönetimi: Tanımı ve önemi, Üretim sistemleri, Üretimde yeni gelişmeler.
12 4. Muhasebe ve Finansman İşlevi: Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, Muhasebe türleri, süreci, finansal tablolar, finansal analiz.
13 5. İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel yönetiminden İKY'ne geçiş, İKY'nin işlevleri, İKY'nin yapısı.
14 6. Halkla İlişkiler: Tanımı, gelişimi ve önemi, Halkla İlişkilerde kuallanılan araçlar, Sponsorluk ve Lobicilik faaliyetleri.
15 Ar-Ge İşlevi: Ar-Ge yönetimi, Örgüt geliştirme, yenilik.
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
45766 1138388 İşletme ve işletmecilik ile ilgili temel kavramlar öğretilecektir.
45767 1146071 Girişimcilik ve iş kurma süreçleri ele alınacaktır.
45768 1120821 İşletme türleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
45769 1126972 İşletme birleşmeleri ve stratejik işbirlikleri irdelenecektir.
45770 1118851 Modern işletmecilik ve küreselleşme hakkında bilgi edinilecektir.
45771 1132455 İşletme problemleri ve çözüm önerileri hakkında bilgi edinilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67751 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67752 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67753 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67754 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67755 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67756 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67757 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67758 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67759 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67760 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67761 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67777 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 67762 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 67778 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 67763 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 67779 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 67764 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 67765 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 67766 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 67767 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 67768 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 67769 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 67770 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67771 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 67772 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 67773 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 67774 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 67775 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 67776 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.