Program Tanımları

Kuruluş

Biyoloji Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında YÖK kanunu ile Fakültemizin adının Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesinden sonra Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir.

Kazanılan Derece

Biyolog

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüm öğrencilerimiz için yapılan muafiyet sınavından başarılı olanlar yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Ayrıca daha önce kayıtlı oldukları bir Yüksek Öğretim Kurumu'ndan aldıkları ve başardıkları derslerin içerikleri Bölüm Muafiyet Kurulu tarafından incelenir. Öğrenci denk sayılan derslerden muaf tutularak uygun sınıf ve yarıyıla intibakı yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Bölümümüzün eğitim programı günümüzdeki biyolojik gelişmeleri takip edebilecek; araştıran, öğrenen, girişimci biyologlar yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda özel yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler. Eğitim alanında olduğu kadar, sağlık kurumlarına bağlı laboratuvarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı bulabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdaki tüm derslerini başarmış olan ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlamış olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkan YALÇIN
Ondokuz Mayıs Üniveristesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Atakum Samsun
Tel: 03623121919-5430

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde kablosuz internet ve projeksiyon donanımlı 60 kişilik 3 sınıf ve 2 laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri araştırma laboratuvarları da mevcuttur. Bunun dışında, bölümümüzde herbaryum, hayvan müzesi, bitki büyütme odası, görüntüleme sistemleri ile donatılmış mikroskop odaları da bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
11 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
12 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
13 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
14 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO101 Genel Biyoloji-I (Botanik) Zorunlu 3 0 0 3 6
BİO103 Sistematiğin Esasları Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO151 Genel Biyoloji I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 4
BİO191 Fizik Zorunlu 2 0 0 2 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO102 Genel Biyoloji-II (Zooloji) Zorunlu 3 0 0 3 6
BİO104 Biyologlar İçin İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO152 Genel Biyoloji II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 4
BİS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TBKİM104 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO201 Sitoloji Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO203 Hayvan Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO205 Omurgasızlar-I Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO207 Mikrobiyoloji-I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO251 Sitoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO253 Hayvan Ekolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO255 Omurgasızlar I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO257 Mikrobiyoloji-I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO259 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO202 Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
BİO204 Hayvan Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
BİO206 Omurgasızlar-II Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO208 Mikrobiyoloji-II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO210 Bitki Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO252 Bitki Ekolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO254 Hayvan Histolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO256 Omurgasızlar II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO258 Mikrobiyoloji-II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO260 Bitki Embriyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO301 Genel Genetik Zorunlu 3 0 0 3 5
BİO303 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
BİO305 Biyokimya-I Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO307 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO351 Genel Genetik Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO353 Hayvan Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO355 Biyokimya I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO357 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO302 Moleküler Genetik Zorunlu 3 0 0 3 5
BİO304 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO306 Biyokimya-II Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO308 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
BİO352 Moleküler Genetik Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO354 Bitki Fizyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO356 Biyokimya II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO358 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
BİS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO401 Omurgalılar I Zorunlu 3 0 0 3 5
BİO403 Deniz Biyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO405 Hayvan Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO407 İnsan Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO409 Evolusyon Zorunlu 2 0 0 2 3
BİO451 Omurgalılar-I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO453 Deniz Biyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO455 Hayvan Embriyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO402 Omurgalılar II Zorunlu 2 0 0 2 5
BİO404 Limnoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
BİO406 Bitki Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO408 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO452 Omurgalılar-II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO454 Limnoloji Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİO456 Bitki Sosyolojisi Lab. Zorunlu 0 2 0 1 2
BİS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 4 0 8 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO120 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2 2
BİO122 Çevre Biyolojisi 2 0 0 2 2
BİO124 Doğa Koruma 2 0 0 2 2
BİO126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 2 0 0 2 2
BİO128 Vitaminler ve Etki Mekanizması 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO221 Mesleki İngilizce II 2 0 0 2 2
BİO223 Ekonomik Botanik 2 0 0 2 2
BİO225 Bilim Tarihi ve Biyoloji Felsefesi 2 0 0 2 2
BİO227 Davranış Bilimlerine Giriş 2 0 0 2 2
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO222 Gıda Mikrobiyolojisi 2 0 0 2 2
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri 2 0 0 2 2
BİO226 Toksikoloji 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO321 Biyokimyasal Ekolojiye Giriş 2 0 0 2 2
BİO323 Genel Toprak Bilimi 2 0 0 2 2
BİO325 Balıkçılık Biyolojisi 2 0 0 2 2
BİO327 Akuvatik Mikrobiyoloji 2 0 0 2 2
BİO329 Herbivor Böcek Ekolojisi 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO322 Staj 0 0 0 0 2
BİO324 Su Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 2
BİO326 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji 2 0 0 2 2
BİO328 Tohumlu Bitkiler Üretim Yöntemleri 2 0 0 2 2
BİO330 Entomoloji 2 0 0 2 2
BİO332 Üretim Ekolojisi 2 0 0 2 2
BİO334 Türkiye Sulak Alanları 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO421 Balık Yetiştiriciliği 2 0 0 2 2
BİO423 Mikolojiye Giriş 2 0 0 2 2
BİO425 Viroloji 2 0 0 2 2
BİO427 Genel Parazitoloji 2 0 0 2 2
BİO429 Hayvan Coğrafyası 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO422 Bitki Coğrafyası 2 0 0 2 2
BİO424 Moleküler Analiz Teknikleri 2 0 0 2 2
BİO426 Su Kirliliği 2 0 0 2 2
BİO428 Biyoteknolojiye Giriş 2 0 0 2 2
BİO430 Karyoloji 2 0 0 2 2
BİO432 Bağışıklığın Temelleri 2 0 0 2 2
BİO434 Herbaryum Tekniği 1 2 0 2 2
BİO436 Müze Tekniği 1 2 0 2 2
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3