Program Tanımları

Kuruluş

Biyoloji Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında YÖK kanunu ile Fakültemizin adının Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesinden sonra Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir.

Kazanılan Derece

Biyolog

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüm öğrencilerimiz için yapılan muafiyet sınavından başarılı olanlar yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Ayrıca daha önce kayıtlı oldukları bir Yüksek Öğretim Kurumu'ndan aldıkları ve başardıkları derslerin içerikleri Bölüm Muafiyet Kurulu tarafından incelenir. Öğrenci denk sayılan derslerden muaf tutularak uygun sınıf ve yarıyıla intibakı yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Bölümümüzün eğitim programı günümüzdeki biyolojik gelişmeleri takip edebilecek; araştıran, öğrenen, girişimci biyologlar yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda özel yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler. Eğitim alanında olduğu kadar, sağlık kurumlarına bağlı laboratuvarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı bulabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdaki tüm derslerini başarmış olan ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlamış olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Erkan YALÇIN
Ondokuz Mayıs Üniveristesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Atakum Samsun
Tel: 03623121919-5430

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde kablosuz internet ve projeksiyon donanımlı 60 kişilik 3 sınıf ve 2 laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri araştırma laboratuvarları da mevcuttur. Bunun dışında, bölümümüzde herbaryum, hayvan müzesi, bitki büyütme odası, görüntüleme sistemleri ile donatılmış mikroskop odaları da bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77753 Biyoloji konusunda yeterli alan bilgisine sahip olma, biyolojik verileri toplayabilme, elde edilen bilgileri düzenleyip analiz etme, yorumlama ve ilgili problemlere çözüm önerileri sunarak metotlar geliştirebilme.
2 77754 Biyoloji bilimi ile ilgili verileri kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve sunum tekniklerini kullanarak aktarabilme.
3 77755 Biyoloji biliminde mevcut olan temel laboratuvar cihazlarını ve tekniklerini kullanabilme, bireysel ve grup çalışmaları yaparak sorumluluk alabilme, disiplinli bir şekilde çalışmalarını yürütebilme.
4 77758 Temel bilimlerin önemini kavrayabilme, gerek biyoloji gerekse multidisipliner alanlarda kendini geliştirebilme, bu gruplarda görev alıp etkin iletişim sağlayabilme.
5 77751 Biyoloji biliminin her konu ve kesime hitap ettiğini, bireysel, toplumsal, ekonomik ve teknolojik alanlarda uygulandığını gösterebilme.
6 77759 Biyoloji bilimi ile ilgili konularda sahip olduğu düşünceleri iç ve dış paydaşlar ile paylaşabilme, karşılaştıkları toplumsal, sosyal ve bireysel sorunlara çözüm önerileri sunabilme, çözüm önerileri sunarken nitel, nicel, deneysel ve gözlemsel verileri düzenleyip, konusunda uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme.
7 77763 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, biyolojinin insan ve sürdürülebilir bir çevre için önemli olduğunu kavrayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO101 Genel Biyoloji I (Botanik) Zorunlu 3 0 2 4 11
FİZ191 Fizik Zorunlu 2 0 0 2 6
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO102 Genel Biyoloji II (Zooloji) Zorunlu 3 0 2 4 11
BİO104 Biyolojide Sistematik Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2 2
BİS-2 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TBKİM104 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO201 Hücre Biyolojisi Zorunlu 2 0 2 3 4
BİO203 Hayvan Ekolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
BİO205 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 3 0 2 4 5
BİO207 Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 2 4 5
BİO209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Zorunlu 3 0 2 4 5
BİS-3 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO202 Bitki Ekolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO204 Hayvan Histolojisi Zorunlu 2 0 2 3 5
BİO206 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 2 4 5
BİO208 Bitki Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİS-4 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO301 Genetik Zorunlu 3 0 0 3 5
BİO303 Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi Zorunlu 4 0 2 5 5
BİO305 Biyokimya Zorunlu 4 0 2 5 5
BİO307 Biyometri Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO309 Fikoloji Zorunlu 2 0 2 3 3
BİS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO302 Moleküler Genetik Zorunlu 2 0 2 3 5
BİO304 Omurgalı Hayvanlar Biyolojisi Zorunlu 4 0 2 5 5
BİO306 Bitki Sistematiği Zorunlu 4 0 2 5 5
BİO308 Limnoloji Zorunlu 2 0 2 3 4
BİO310 Bitki Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BİO312 Mikoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
BİS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO401 Deniz Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7
BİO403 Evolusyon Zorunlu 3 0 0 3 7
BİO405 Hayvan Embriyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 5
BİO407 Moleküler Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 7
BİS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO420 Bitirme Çalışması Zorunlu 0 4 0 2 10
BİS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8
BİS-8U 8. Yarıyıl Uygulamalı Seçmeli Dersler SDG 2 0 4 4 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO120 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 4
BİO122 Bilim Tarihi ve Biyoloji Felsefesi 2 0 0 2 4
BİO124 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 2 0 0 2 4
BİO126 Ev Zararlıları 2 0 0 2 2
BİO128 İklim Değişiklikleri ve Etkileri 2 0 0 2 2
BİO130 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 2 0 0 2 2
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO221 İhtiyoloji 2 0 0 2 4
BİO223 Ekonomik Botanik 2 0 0 2 4
BİO225 Hayvan Coğrafyası 2 0 0 2 4
BİO227 Gıda Mikrobiyolojisi 2 0 0 2 4
BİO229 Genel Toprak Bilimi 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO222 Hayvan Davranışları 2 0 0 2 4
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri 2 0 0 2 4
BİO226 Epidemiyolji ve Mikrobiyal Hastalıklar 2 0 0 2 4
BİO228 Bitkilerde Stres Anatomisi 2 0 0 2 4
BİO230 Bitki Doku Kültürü 2 0 0 2 4
BİO232 Türkiye Sulak Alanları 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO321 Biyokimyasal Ekoloji 2 0 0 2 4
BİO323 İnsan Anatomisi 2 0 0 2 4
BİO325 Balıkçılık Biyolojisi 2 0 0 2 4
BİO327 Akuvatik Mikrobiyoloji 2 0 0 2 4
BİO329 Herbivor Böcek Ekolojisi 2 0 0 2 4
BİO331 Rekombinant DNA Teknolojisi 2 0 0 2 4
BİO333 Populasyon Genetiği 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO322 Vitaminler ve Etki Mekanizmaları 2 0 0 2 4
BİO324 Su Ürünleri Teknolojisi 2 0 0 2 4
BİO326 Klinik Biyokimya 2 0 0 2 4
BİO328 Entomoloji 2 0 0 2 4
BİO330 Üretim Ekolojisi 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO421 Balık Yetiştiriciliği 2 0 0 2 4
BİO423 Toksikoloji 2 0 0 2 4
BİO425 Viroloji 2 0 0 2 4
BİO427 Genel Parazitoloji 2 0 0 2 4
BİO429 Adli Entomoloji 2 0 0 2 4
BİO431 DNA Barkodlama 2 0 0 2 4
BİO433 Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO422 Bitki Coğrafyası 2 0 0 2 4
BİO424 Omurgalılarda Evrim 2 0 0 2 4
BİO426 Su Kirliliği 2 0 0 2 4
BİO428 Biyoteknoloji 2 0 0 2 4
BİO430 Sitogenetik 2 0 0 2 4
BİO432 Bağışıklığın Temelleri 2 0 0 2 4
BİO434 Herbaryum Tekniği 1 2 0 2 6
BİO436 Müze Tekniği 1 2 0 2 6
BİO438 Moleküler Analiz Teknikleri 1 0 2 2 6
BİO440 Mikroteknik 1 0 2 2 6
BİO500 Mesleki Uygulama Programı 0 16 0 8 20