Program Tanımları

Kuruluş

Biyoloji Bölümü, 1975 yılında Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1982 yılında YÖK kanunu ile Fakültemizin adının Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesinden sonra Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesine dahil edilmiştir.

Kazanılan Derece

Biyolog

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüm öğrencilerimiz için yapılan muafiyet sınavından başarılı olanlar yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Ayrıca daha önce kayıtlı oldukları bir Yüksek Öğretim Kurumu'ndan aldıkları ve başardıkları derslerin içerikleri Bölüm Muafiyet Kurulu tarafından incelenir. Öğrenci denk sayılan derslerden muaf tutularak uygun sınıf ve yarıyıla intibakı yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Bölümümüzün eğitim programı günümüzdeki biyolojik gelişmeleri takip edebilecek; araştıran, öğrenen, girişimci biyologlar yetiştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda özel yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler. Eğitim alanında olduğu kadar, sağlık kurumlarına bağlı laboratuvarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı bulabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans, doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdaki tüm derslerini başarmış olan ve 4.00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlamış olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Gülcan ŞENEL
Ondokuz Mayıs Üniveristesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Atakum Samsun
Tel: 03623121919-5426

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde kablosuz internet ve projeksiyon donanımlı 60 kişilik 3 sınıf ve 2 laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri araştırma laboratuvarları da mevcuttur. Bunun dışında, bölümümüzde herbaryum, hayvan müzesi, bitki büyütme odası, görüntüleme sistemleri ile donatılmış mikroskop odaları da bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70037 Organizmalardaki madde ve enerji ilişkisini anlayabilmek
2 70040 Organizma ve populasyonlardaki genetik bilginin aktarılmasını kavrayabilmek
3 70041 Ekosistemlerin yapı ve fonksiyonunu anlayabilmek
4 70042 Biyolojik terminolojiye sahip olmak ve kaynaklara ulaşabilmek
5 70043 Çağın biyolojik gelişimlerini takip edebilme bilinci kazanmak
6 70044 Biyolojik problemleri tanıyabilme becerisine sahip olmak
7 70045 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürülebilme becerisi kazanmak
8 70046 Temel laboratuvar tekniklerini ve cihazlarını kullanabilmek, bireysel ve takım çalışması yapabilmek
9 70036 Biyolojik verileri toplayabilmek, düzenleyebilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek
10 70047 Çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma farkındalığına sahip olmak
11 70048 Hücre ve organizmalardaki yapı-fonksiyon ilişkilerini anlayabilmek
12 70038 Çevresel olayları biyolojik açıdan inceleyebilmek yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
13 70049 Yaşam bilimlerinin tarihini ve gelişimini anlayabilmek
14 70039 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
15 70050 Evrim ve organizma çeşitliliğinin kökenini anlayabilmek
16 70051 Sistematik olarak canlıların sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını öğrenmek, doğada bulunan tüm canlıların oluşturulan sistematik gruplara nasıl yerleştirildiklerini açıklayabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BİO191 Fizik Ortak 2 0 0 2 4
BİO151 Genel Biyoloji I Lab. Ortak 0 2 0 1 6
BİO101 Genel Biyoloji-I (Botanik) Ortak 3 0 0 3 6
TBKİM103 Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
BİO103 Sistematiğin Esasları Ortak 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
BİO104 Biyologlar İçin İstatistik Ortak 2 0 0 2 4
BİO152 Genel Biyoloji II Lab. Ortak 0 2 0 1 5
BİO102 Genel Biyoloji-II (Zooloji) Ortak 3 0 0 3 6
TBKİM104 Genel Kimya II Ortak 3 0 0 3 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 2
BİO209 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Ortak 3 0 0 3 4
BİO259 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO203 Hayvan Ekolojisi Ortak 3 0 0 3 4
BİO253 Hayvan Ekolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO207 Mikrobiyoloji-I Ortak 2 0 0 2 2
BİO257 Mikrobiyoloji-I Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO255 Omurgasızlar I Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO205 Omurgasızlar-I Ortak 3 0 0 3 4
BİO201 Sitoloji Ortak 3 0 0 3 4
BİO251 Sitoloji Lab. Ortak 0 2 0 1 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 2
BİO202 Bitki Ekolojisi Ortak 3 0 0 3 5
BİO252 Bitki Ekolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO210 Bitki Embriyolojisi Ortak 2 0 0 2 2
BİO260 Bitki Embriyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO204 Hayvan Histolojisi Ortak 3 0 0 3 5
BİO254 Hayvan Histolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO208 Mikrobiyoloji-II Ortak 2 0 0 2 2
BİO258 Mikrobiyoloji-II Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO256 Omurgasızlar II Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO206 Omurgasızlar-II Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4
BİO355 Biyokimya I Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO305 Biyokimya-I Ortak 3 0 0 3 4
BİO301 Genel Genetik Ortak 3 0 0 3 5
BİO351 Genel Genetik Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO303 Hayvan Fizyolojisi Ortak 3 0 0 3 5
BİO353 Hayvan Fizyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO307 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Ortak 3 0 0 3 4
BİO357 Tohumsuz Bitkiler Taksonomisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4
BİO304 Bitki Fizyolojisi Ortak 3 0 0 3 4
BİO354 Bitki Fizyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO356 Biyokimya II Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO306 Biyokimya-II Ortak 3 0 0 3 4
BİO302 Moleküler Genetik Ortak 3 0 0 3 5
BİO352 Moleküler Genetik Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO308 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Ortak 3 0 0 3 4
BİO358 Tohumlu Bitkiler Taksonomisi Lab. Ortak 0 2 0 1 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4
BİO403 Deniz Biyolojisi Ortak 2 0 0 2 4
BİO453 Deniz Biyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO409 Evolusyon Ortak 2 0 0 2 3
BİO405 Hayvan Embriyolojisi Ortak 2 0 0 2 4
BİO455 Hayvan Embriyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO407 İnsan Anatomisi Ortak 2 0 0 2 4
BİO401 Omurgalılar I Ortak 3 0 0 3 5
BİO451 Omurgalılar-I Lab. Ortak 0 2 0 1 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 4 0 8 8
BİO406 Bitki Sosyolojisi Ortak 2 0 0 2 4
BİO456 Bitki Sosyolojisi Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO404 Limnoloji Ortak 2 0 0 2 3
BİO454 Limnoloji Lab. Ortak 0 2 0 1 2
BİO408 Moleküler Biyoloji Ortak 2 0 0 2 4
BİO402 Omurgalılar II Ortak 2 0 0 2 5
BİO452 Omurgalılar-II Lab. Ortak 0 2 0 1 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO120 Mesleki İngilizce I Ortak 2 0 0 2 2
BİO122 Çevre Biyolojisi Ortak 2 0 0 2 0
BİO124 Doğa Koruma Ortak 2 0 0 2 2
BİO126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma Ortak 2 0 0 2 2
BİO128 Vitaminler ve Etki Mekanizması Ortak 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO221 Mesleki İngilizce II Ortak 2 0 0 2 2
BİO223 Ekonomik Botanik Ortak 2 0 0 2 2
BİO225 Bilim Tarihi ve Biyoloji Felsefesi Ortak 2 0 0 2 2
BİO227 Davranış Bilimlerine Giriş Ortak 2 0 0 2 2
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO222 Gıda Mikrobiyolojisi Ortak 2 0 0 2 2
BİO224 Bakteri Kültür ve Fermentasyon Teknikleri Ortak 2 0 0 2 2
BİO226 Toksikoloji Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO321 Biyokimyasal Ekolojiye Giriş Ortak 2 0 0 2 2
BİO323 Genel Toprak Bilimi Ortak 2 0 0 2 2
BİO325 Balıkçılık Biyolojisi Ortak 2 0 0 2 2
BİO327 Akuvatik Mikrobiyoloji Ortak 2 0 0 2 2
BİO329 Herbivor Böcek Ekolojisi Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO322 Staj Ortak 0 0 0 0 0
BİO324 Su Ürünleri Teknolojisi Ortak 2 0 0 2 2
BİO326 Mikrobiyal Hastalıklar ve Epidemiyoloji Ortak 2 0 0 2 2
BİO328 Tohumlu Bitkiler Üretim Yöntemleri Ortak 2 0 0 2 2
BİO330 Entomoloji Ortak 2 0 0 2 2
BİO332 Üretim Ekolojisi Ortak 2 0 0 2 2
BİO334 Türkiye Sulak Alanları Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO421 Balık Yetiştiriciliği Ortak 2 0 0 2 2
BİO423 Mikolojiye Giriş Ortak 2 0 0 2 2
BİO425 Viroloji Ortak 2 0 0 2 2
BİO427 Genel Parazitoloji Ortak 2 0 0 2 2
BİO429 Hayvan Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİO422 Bitki Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 0
BİO424 Moleküler Analiz Teknikleri Ortak 2 0 0 2 2
BİO426 Su Kirliliği Ortak 2 0 0 2 2
BİO428 Biyoteknolojiye Giriş Ortak 2 0 0 2 2
BİO430 Karyoloji Ortak 2 0 0 2 2
BİO432 Bağışıklığın Temelleri Ortak 2 0 0 2 2
BİO434 Herbaryum Tekniği Ortak 1 2 0 2 2
BİO436 Müze Tekniği Ortak 1 2 0 2 2
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0