Program Tanımları

Kuruluş

19 Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü 1975 yılında kurulmuş, 35 yıllık geçmişe sahip köklü kadrosuyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli laboratuvar olanaklarıyla desteklenen bir eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez; sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır; ancak, transkriptte derece belirtilebilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak, sınavları başaran ve Fizik Lisans Programını kazanan öğrenciler kayıtlanırlar.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu mutlak değerlendirme yöntemine göre100 tam not üzerinden 60’tir. Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır.

Program Profili

Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler zorunlu alan ve seçmeli alan olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel fizik ve matematik derslerini aldıktan sonra son dört yarıyılda fizik ağırlıklı dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yüksek öğretim kurumlarında öğretmenlik formasyonu programını alarak başarmak koşuluyla öğretmen olarak çalışabilen mezunlar, fiziğin çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturması nedeniyle endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında da yararlı hizmetler verebilmektedirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Kuruluşların Kalibrasyon Merkezleri, Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Onkoloji Merkezleri,Nükleer Tıp Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri ile kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırıcı, planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersin sınavına ilişkin başarı puanı, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final veya varsa bütünleme sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerin tümü ile bitirme çalışmasını tamamlayan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Prof.Dr.Muharrem Dinçer mdincer@omu.edu.tr Dahili Tel:5260

Bölüm Olanakları

Fizik Bölümü’nde öğretim laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları vardır: Fizik Bölümü Öğretim Laboratuvarları şunlardır: Genel Fizik Laboratuvarları (Mekanik, Elektrik),Modern Laboratuvarı,Elektronik Laboratuvarı,Dalgalar ve Optik laboratuvarı, Nükleer Fizik Laboratuvarı. Fizik Bölümü araştırma laboratuarları ise şunlardır: Tek Kristal Araştırma Laboratuvarı, ESR araştırmaLaboratuvarı, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
FİZ101 Fizik I Zorunlu 4 2 0 5 8
FİZ151 Fizik I Laboratuvarı (Mekanik) Zorunlu 0 2 0 1 5
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
FİZ102 Fizik II Zorunlu 4 2 0 5 8
FİZ152 Fizik II Laboratuvarı (Elektrik) Zorunlu 0 2 0 1 5
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TBKİM104 Genel Kimya II Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
FİZ201 Titreşim ve Dalgalar Zorunlu 3 0 0 3 6
FİZ203 Elektronik-I Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ251 Titreşim ve Dalgalar Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
FİZ253 Elektronik I Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
FİZ291 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
FİZ202 Modern Fizik Zorunlu 4 0 0 4 6
FİZ204 Elektronik-II Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ206 Fizikçiler İçin Temel Matematik Zorunlu 2 2 0 3 5
FİZ252 Modern Fizik Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3
FİZ254 Elektronik II Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 2 0 7 9
FİZ301 Kuantum Mekaniği-I Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ303 İstatistik Fizik Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ305 Fizikte Matematik Yöntemler I Zorunlu 4 0 0 4 7


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 2 0 7 9
FİZ302 Kuantum Mekaniği-II Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ304 Klasik Mekanik Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ306 Fizikte Matematik Yöntemler II Zorunlu 4 0 0 4 7


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
FİZ401 Katıhal Fiziği-I Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ403 Atom ve Molekül Fiziği-I Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ405 Elektromanyetik Teori Zorunlu 4 2 0 5 7
FİZ407 Nükleer Fiziğe Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FİS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
FİZ402 Katıhal Fiziği-II Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ404 Atom ve Molekül Fiziği-II Zorunlu 2 0 0 2 4
FİZ406 Bitirme Çalışması Zorunlu 0 2 0 1 3
FİZ408 Nükleer Fizik Zorunlu 4 0 0 4 7
FİZ458 Nükleer Fizik Lab. Zorunlu 0 2 0 1 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 0 3 3
FİZ221 Termodinamik 2 0 0 2 3
FİZ223 Fizik ve Toplum 2 0 0 2 3
FİZ225 Elektromanyetizma I 2 0 0 2 3
FİZ227 Astrofizik 2 0 0 2 3
FİZ229 Akışkanlar Mekaniği 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ222 Bilim Tarihi 2 0 0 2 3
FİZ224 Astronomi 2 0 0 2 3
FİZ226 Elektromanyetizma II 2 0 0 2 3
FİZ228 Optik 2 0 0 2 3
FİZ230 Kozmoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ321 İşletim Sistemleri 2 0 0 2 3
FİZ323 Biyofizik 2 0 0 2 3
FİZ325 Bilgisayar Programlama I 2 2 0 3 3
FİZ327 Sağlık Fiziği 2 0 0 2 3
FİZ329 Sayısal Elektronik 2 0 0 2 3
FİZ331 Opto-Elektronik 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ322 Kristalografi 2 0 0 2 3
FİZ324 Ekonomiye Giriş 2 0 0 2 3
FİZ326 Bilgisayar Programlama II 2 2 0 3 3
FİZ328 Mikroişlemci Teknolojisi 2 0 0 2 3
FİZ330 Görsel Dillere Giriş 2 0 0 2 3
FİZ332 Fizikte Bilgisayar 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ421 Sinyal ve Sistemleri 2 0 0 2 3
FİZ423 Spektroskopiye Giriş 2 0 0 2 3
FİZ425 Enerji Dönüşüm Yöntemleri 2 0 0 2 3
FİZ427 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 3
FİZ429 Tıpta Fiziksel Yöntemler 2 0 0 2 3
FİZ431 Alçak Sıcaklık Fiziği 2 0 0 2 3
FİZ433 Maddenin Elektrik Özellikleri 2 0 0 2 3
FİZ435 Bilgisayar Donanımı 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FİZ422 Malzeme Fiziği 2 0 0 2 3
FİZ424 Nanoteknoloji 2 0 0 2 3
FİZ426 Desen Tanıma 2 0 0 2 3
FİZ428 Nötron Fiziği 2 0 0 2 3
FİZ430 Fizikte Modern Konular 2 0 0 2 3
FİZ432 Laser ve Uygulamaları 2 0 0 2 3
FİZ434 İletkenler Fiziği 2 0 0 2 3
FİZ436 Yarı İletkenler Fiziği 2 0 0 2 3
FİZ438 Parçacık Fiziği 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3