Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında kurulmuş. 1982-1983 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 215 öğrenci; 4 profesör, 6 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere 18 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı: Öğrencilere, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak, öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesi ve özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımda istatistikçiler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Orta öğretim programını bitirmiş olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İstatistikçi ünvanını alabilmek için toplam 128 kredilik teorik ve uygulamalı dersler ile 12 kredilik ortak dersleri başarması gerekir.

Program Profili

Lisans Öğretimi Birinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü eğitim-öğretim alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav (ilave olarak ödev, proje, sunum vb. dersin hocası verebilir), bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl içi notu, ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ders geçme bağıl değerlendirme sistemiyle değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Dört yıllık İstatistik lisans programında belirtilen 140 krediyi başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Yüksel Terzi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 55139 Kurupelit Yerleşkesi Atakum / SAMSUN
Türkiye Telefon: +90 362 312 19 19-5215 e-posta: yukselt@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

40 ve 18 kişilik iki adet bilgisayar laboratuvarı, seminer odası, lisansüstü öğrenci odası ve arşiv odası mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İST151 İstatistik Bilgi Sistemleri Ortak 1 2 0 2 6
İST157 Matematik I Ortak 2 2 0 3 7
İST153 Olasılığa Giriş I Ortak 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
İST155 Temel İstatistik I Ortak 3 0 0 3 5
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST152 Algoritma ve Programlamaya Giriş Ortak 1 2 0 2 6
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İST158 Matematik II Ortak 2 2 0 3 7
İST154 Olasılığa Giriş II Ortak 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
İST156 Temel İstatistik II Ortak 3 0 0 3 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
İST253 Bilgisayar Programlamaya Giriş I Ortak 1 2 0 2 5
İKT291 Ekonomi Ortak 3 0 0 3 5
İST269 Girişimcilik ve Yenilikçilik Ortak 3 0 0 3 5
İST257 İleri Matematik Ortak 2 2 0 3 5
İST259 Matematiksel İstatistik Ortak 2 2 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
İST260 İstatistik Teorisi Ortak 2 0 0 2 5
İST256 Matrisler Kuramı Ortak 4 0 0 4 5
İST252 Nümerik Analiz Ortak 1 2 0 2 6
İST254 Optimizasyon Teknikleri Ortak 1 2 0 2 5
İST258 Veri Tabanı Programı Ortak 1 2 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-5A 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
İSS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 9 0 0 9 9
İST353 Hipotez Testleri Ortak 2 2 0 3 6
İST351 Örnekleme I Ortak 2 2 0 3 6
İST355 Regresyon Çözümlemesi Ortak 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 12
İST352 İstatistik Paket Programları I Ortak 2 2 0 3 6
İST356 Lineer Modeller Ortak 1 2 0 2 6
İST354 Zaman Serisi Analizi Ortak 1 2 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-7A 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
İSS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 4
İST459 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Ortak 2 0 0 2 3
İST453 Çok Değişkenli İstatistik I Ortak 2 2 0 3 5
İST455 İstatistik Deney Tasarımı I Ortak 2 2 0 3 4
İST457 Stokastik Süreçler I Ortak 1 2 0 2 5
İST451 Yöneylem Araştırması Ortak 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-8A 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
İSS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 9 0 0 9 15
İST484 Bitirme Projesi Ortak 0 2 0 1 5
İST486 İleri Yöneylem Araştırması Ortak 2 0 0 2 2
İST482 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Ortak 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları Ortak 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe Ortak 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım Ortak 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi Ortak 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras Ortak 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış Ortak 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik Ortak 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST263 Yabancı Dilde Yazma Ortak 2 0 0 2 4
İST265 İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması Ortak 2 0 0 2 4
İST267 Bilimsel Düşünce ve İstatistik Ortak 2 0 0 2 4
İŞL261 İşletme Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST262 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş Ortak 2 0 0 2 4
İST264 Yabancı Dilde Konuşma Ortak 2 0 0 2 4
İST266 Finansal Okuryazarlık Ortak 2 0 0 2 4
İST268 Bilgisayar Programlamaya Giriş II Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST383 Etkili İletişim Ortak 2 0 0 2 3
İST385 Sıra İstatistikleri Ortak 2 0 0 2 3
İST387 Nesne Tabanlı Programlama Ortak 2 0 0 2 3
İST389 Hedef Programlama Ortak 2 0 0 2 3
İŞL381 Genel Muhasebe Ortak 2 0 0 2 3
İST357 Varyans Analizi Ortak 3 0 0 3 3
İST359 İstatistiksel Grafik Yöntemleri Ortak 3 0 0 3 3
İST361 Mesleki Yabancı Dil I Ortak 3 0 0 3 3
İST363 Resmi İstatistikler Ortak 3 0 0 3 3
İST365 Fark Denklemleri Ortak 3 0 0 3 3
İST367 Yapay Zeka Yöntemleri Ortak 3 0 0 3 3
İST369 R Programı ile İstatistiksel Analiz Ortak 3 0 0 3 3
İST371 Görsel Programlama Ortak 3 0 0 3 3
İST375 Oyunlar Teorisi Ortak 3 0 0 3 3
İST377 Simülasyon Ortak 3 0 0 3 3
İST379 Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3 3
PSİ373 Psikolojiye Giriş Ortak 3 0 0 3 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST358 Biyoistatistik Ortak 3 0 0 3 3
İST360 Mesleki Yabancı Dil II Ortak 3 0 0 3 3
İST362 İstatistik Karar Teorisi Ortak 3 0 0 3 3
İST364 Aktüerya Ortak 3 0 0 3 3
İST366 Web Programlama Ortak 3 0 0 3 3
İST368 Anket Düzenleme Ortak 3 0 0 3 3
İST370 Demografi Ortak 3 0 0 3 3
İST372 Ekonometrik Modeller Ortak 3 0 0 3 3
İST374 Veri Analizi Ortak 3 0 0 3 3
İST376 Veri Madenciliği Ortak 3 0 0 3 3
İST378 Örnekleme II Ortak 3 0 0 3 3
İST380 Finansal Matematik Ortak 3 0 0 3 3
İST382 Sunum Teknikleri Ortak 3 0 0 3 3
İST384 Doğrusal Olmayan Regresyon Çözümlemesi Ortak 3 0 0 3 3
İST386 Kestirim Yöntemleri Ortak 3 0 0 3 3
İST388 Bilim Tarihi Ortak 3 0 0 3 3
İST390 Staj Ortak 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT463 Mikro İktisat Ortak 2 0 0 2 4
İST461 Lojistik Regresyon Analizi Ortak 2 0 0 2 4
İST465 Risk Analizi Ortak 2 0 0 2 4
İST467 Bayesci İstatistik I Ortak 2 0 0 2 4
SOS469 Sosyolojiye Giriş Ortak 2 0 0 2 4
İST471 İstatistik Paket Programları II Ortak 3 0 0 3 4
İST473 Bulanık Mantık Ortak 3 0 0 3 4
İST475 Ekonometrik Zaman Serisi Analizi Ortak 3 0 0 3 4
İST477 Kovaryans Analizi Ortak 3 0 0 3 4
İST479 İleri Ofis Uygulamaları Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İST470 Veri Zarflama Analizine Giriş Ortak 2 0 0 2 3
İST472 Dinamik Programlama Ortak 2 0 0 2 3
İST474 SAS Programı ile İstatistik Ortak 2 0 0 2 3
İST476 Pazar Araştırma Teknikleri Ortak 2 0 0 2 3
İST478 Tekrarlanan Ölçümlü Deneyler Ortak 2 0 0 2 3
İKT484 Makro İktisat Ortak 3 0 0 3 5
İST422 Kalite Denetimi Ortak 3 0 0 3 5
İST426 Güvenilirlik Analizi Ortak 3 0 0 3 5
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller Ortak 3 0 0 3 5
İST430 Bayesci İstatistik II Ortak 3 0 0 3 5
İST432 Grafiksel Modeller Ortak 3 0 0 3 5
İST434 Bekleme Hattı Teorisi Ortak 3 0 0 3 5
İST436 Katagorik Veri Analizi Ortak 3 0 0 3 5
İST438 Bulanık İstatistik Ortak 3 0 0 3 5
İST442 Artık Analizi Ortak 3 0 0 3 5
İST444 Tamsayılı Programlama Ortak 3 0 0 3 5
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II Ortak 3 0 0 3 5
İST452 Stokastik Süreçler II Ortak 3 0 0 3 5
İST454 İstatistik Deney Tasarım II Ortak 3 0 0 3 5
İST456 Açıklayıcı Veri Analizi Ortak 3 0 0 3 5
İST458 Kurumsal Kaynak Planlaması Ortak 3 0 0 3 5
İST460 Kriptoloji Ortak 3 0 0 3 5
İST462 Büyük Veri Ortak 3 0 0 3 5
İST464 Bulut Bilişimi Ortak 3 0 0 3 5
İST466 Kanonik Korelasyon Analizi Ortak 3 0 0 3 5
İST468 Makine Öğrenmesi Ortak 3 0 0 3 5