Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, 1982 yılında kurulmuş. 1982-1983 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 215 öğrenci; 5 profesör, 5 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere 18 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı: Öğrencilere, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak, öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesi ve özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımda istatistikçiler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak. Kesin kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölüm öğrencilerimiz için yapılan muafiyet sınavından başarılı olanlar yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Ayrıca daha önce kayıtlı oldukları bir Yüksek Öğretim Kurumu'ndan aldıkları ve başardıkları derslerin içerikleri Bölüm Muafiyet Kurulu tarafından incelenir. Öğrenci denk sayılan derslerden muaf tutularak uygun sınıf ve yarıyıla intibakı yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Program Profili

Lisans Öğretimi Birinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü eğitim-öğretim alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav (ilave olarak ödev, proje, sunum vb. dersin hocası verebilir), bir final ve bir bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl içi notu, ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ders geçme bağıl değerlendirme sistemiyle değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları

Dört yıllık İstatistik lisans programında belirtilen 140 krediyi başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Yüksel Terzi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 55139 Kurupelit Yerleşkesi Atakum / SAMSUN
Türkiye Telefon: +90 362 312 19 19-5215 e-posta: yukselt@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İstatistik Bölümünde 3 derslik, 1 seminer salonu, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 arşiv odası ve 1 lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İST151 İstatistik Bilgi Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 6
İST153 Olasılığa Giriş I Zorunlu 2 2 0 3 5
İST155 Temel İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3 5
İST157 Matematik I Zorunlu 2 2 0 3 7
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İST152 Algoritma ve Programlamaya Giriş Zorunlu 1 2 0 2 6
İST154 Olasılığa Giriş II Zorunlu 2 2 0 3 5
İST156 Temel İstatistik II Zorunlu 3 0 0 3 5
İST158 Matematik II Zorunlu 2 2 0 3 7
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT291 Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 5
İSS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
İST253 Bilgisayar Programlamaya Giriş I Zorunlu 1 2 0 2 5
İST259 Matematiksel İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 6
İST269 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 3 0 0 3 5
MAT257 İleri Matematik Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
İST252 Nümerik Analiz Zorunlu 1 2 0 2 6
İST254 Optimizasyon Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 5
İST258 Veri Tabanı Programı Zorunlu 1 2 0 2 5
İST260 İstatistik Teorisi Zorunlu 2 0 0 2 5
MAT256 Matrisler Kuramı Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 9 0 0 9 9
İSS-5A 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
İST351 Örnekleme I Zorunlu 2 2 0 3 6
İST353 Hipotez Testleri Zorunlu 2 2 0 3 6
İST355 Regresyon Çözümlemesi Zorunlu 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 12
İST352 İstatistik Paket Programları I Zorunlu 2 2 0 3 6
İST354 Zaman Serisi Analizi Zorunlu 1 2 0 2 6
İST356 Lineer Modeller Zorunlu 1 2 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 4
İSS-7A 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
İST451 Yöneylem Araştırması Zorunlu 2 2 0 3 5
İST453 Çok Değişkenli İstatistik I Zorunlu 2 2 0 3 5
İST455 İstatistik Deney Tasarımı I Zorunlu 2 2 0 3 4
İST457 Stokastik Süreçler I Zorunlu 1 2 0 2 5
İST459 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 9 0 0 9 15
İSS-8A 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 3
İST482 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 5
İST484 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 0 1 5
İST486 İleri Yöneylem Araştırması Zorunlu 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞL261 İşletme 2 0 0 2 4
İST263 Yabancı Dilde Yazma 2 0 0 2 4
İST265 İstatistiksel Faaliyetlerin Sınıflandırılması 2 0 0 2 4
İST267 Bilimsel Düşünce ve İstatistik 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST262 Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş 2 0 0 2 4
İST264 Yabancı Dilde Konuşma 2 0 0 2 4
İST266 Finansal Okuryazarlık 2 0 0 2 4
İST268 Bilgisayar Programlamaya Giriş II 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST357 Varyans Analizi 3 0 0 3 3
İST359 İstatistiksel Grafik Yöntemleri 3 0 0 3 3
İST361 Mesleki Yabancı Dil I 3 0 0 3 3
İST363 Resmi İstatistikler 3 0 0 3 3
İST365 Fark Denklemleri 3 0 0 3 3
İST367 Yapay Zeka Yöntemleri 3 0 0 3 3
İST369 R Programı ile İstatistiksel Analiz 3 0 0 3 3
İST371 Görsel Programlama 3 0 0 3 3
İST375 Oyunlar Teorisi 3 0 0 3 3
İST377 Simülasyon 3 0 0 3 3
İST379 Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 3
PSİ373 Psikolojiye Giriş 3 0 0 3 3
İŞL381 Genel Muhasebe 2 0 0 2 3
İST383 Etkili İletişim 2 0 0 2 3
İST385 Sıra İstatistikleri 2 0 0 2 3
İST387 Nesne Tabanlı Programlama 2 0 0 2 3
İST389 Hedef Programlama 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST358 Biyoistatistik 3 0 0 3 3
İST360 Mesleki Yabancı Dil II 3 0 0 3 3
İST362 İstatistik Karar Teorisi 3 0 0 3 3
İST364 Aktüerya 3 0 0 3 3
İST366 Web Programlama 3 0 0 3 3
İST368 Anket Düzenleme 3 0 0 3 3
İST370 Demografi 3 0 0 3 3
İST372 Ekonometrik Modeller 3 0 0 3 3
İST374 Veri Analizi 3 0 0 3 3
İST376 Veri Madenciliği 3 0 0 3 3
İST378 Örnekleme II 3 0 0 3 3
İST380 Finansal Matematik 3 0 0 3 3
İST382 Sunum Teknikleri 3 0 0 3 3
İST384 Doğrusal Olmayan Regresyon Çözümlemesi 3 0 0 3 3
İST386 Kestirim Yöntemleri 3 0 0 3 3
İST388 Bilim Tarihi 3 0 0 3 3
İST390 Staj 0 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İST471 İstatistik Paket Programları II 3 0 0 3 4
İST473 Bulanık Mantık 3 0 0 3 4
İST475 Ekonometrik Zaman Serisi Analizi 3 0 0 3 4
İST477 Kovaryans Analizi 3 0 0 3 4
İST479 İleri Ofis Uygulamaları 3 0 0 3 4
İKT463 Mikro İktisat 2 0 0 2 4
İST461 Lojistik Regresyon Analizi 2 0 0 2 4
İST465 Risk Analizi 2 0 0 2 4
İST467 Bayesci İstatistik I 2 0 0 2 4
SOS469 Sosyolojiye Giriş 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İKT484 Makro İktisat 3 0 0 3 5
İST422 Kalite Denetimi 3 0 0 3 5
İST426 Güvenilirlik Analizi 3 0 0 3 5
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 3 0 0 3 5
İST430 Bayesci İstatistik II 3 0 0 3 5
İST432 Grafiksel Modeller 3 0 0 3 5
İST434 Bekleme Hattı Teorisi 3 0 0 3 5
İST436 Katagorik Veri Analizi 3 0 0 3 5
İST438 Bulanık İstatistik 3 0 0 3 5
İST442 Artık Analizi 3 0 0 3 5
İST444 Tamsayılı Programlama 3 0 0 3 5
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 3 0 0 3 5
İST452 Stokastik Süreçler II 3 0 0 3 5
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 3 0 0 3 5
İST456 Açıklayıcı Veri Analizi 3 0 0 3 5
İST458 Kurumsal Kaynak Planlaması 3 0 0 3 5
İST460 Kriptoloji 3 0 0 3 5
İST462 Büyük Veri 3 0 0 3 5
İST464 Bulut Bilişimi 3 0 0 3 5
İST466 Kanonik Korelasyon Analizi 3 0 0 3 5
İST468 Makine Öğrenmesi 3 0 0 3 5
İST470 Veri Zarflama Analizine Giriş 2 0 0 2 3
İST472 Dinamik Programlama 2 0 0 2 3
İST474 SAS Programı ile İstatistik 2 0 0 2 3
İST476 Pazar Araştırma Teknikleri 2 0 0 2 3
İST478 Tekrarlanan Ölçümlü Deneyler 2 0 0 2 3