Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ilk kez 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm son mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Bölümün eğitim-öğretim programının yeniden yapılandırılması ve akademik kadrosunun güçlenmesinden sonra, 2007-2008 akademik yılında tekrar öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Psikoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ve kayıt Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Psikoloji Bölümü lisans programı, psikolojinin farklı çalışma alanlarındaki kuramsal ve kavramsal yaklaşımları ve bilimsel yöntemleri kavratmayı; iletişim, öğrenme ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Mesleki yeterliliklerin yanı sıra; öğrencilerin eleştirel ve kültürler arası düşünme, yargıda bulunma ve sosyal ve etik sorumluluk taşıma gibi genel ve aktarılabilir beceriler kazanması, lisans programının temel hedeflerinden bazılarıdır.
Psikoloji bölümü dört yıl (8 dönem) süren bir lisans programıdır. Bölümün iki akademik dönemi kapsayan İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmakla birlikte, İngilizce Hazırlık sınıfı seçmelidir. Programın öğretim dili Türkçedir. Psikoloji bölümü öğrencileri, ilk iki yıl temel olarak zorunlu dersleri; üçüncü ve dördüncü eğitim yılında ise, zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersleri de almaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Psikoloji Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planında" ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Kurupelit/Samsun
Tel: 90362 3121919 (dahili: 5124)
E-posta: edinsel@omu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Murat KURT

Bölüm Olanakları

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 profesör, 1 doçent, 4 öğretim görevlisi 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm ayrıca öğrencilerine staj, alan çalışması ve bağımsız çalışma olanakları sunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63658 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 63659 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63660 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 63661 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 63662 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 63663 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 63664 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 63665 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 63666 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 63641 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 63642 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 63643 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 63646 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 63650 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 63649 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 63645 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 63648 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 63644 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 63657 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 63656 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 63640 Öğrenmeyi öğrenir.
22 63655 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 63654 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 63653 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 63652 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 63651 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 63639 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 63638 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 63637 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 63636 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 63647 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
PSİ105 Davranışın Fizyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ105 Davranışın Fizyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ101 Psikolojiye Giriş-I Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ101 Psikolojiye Giriş-I Zorunlu 3 0 0 3 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
PSİ191 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ191 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
PSİ103 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ103 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
PSİ194 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ194 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ102 Psikolojiye Giriş-II Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ102 Psikolojiye Giriş-II Zorunlu 3 0 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
PSİ192 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ192 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ196 Sosyal Bilimler İçin İstatistik I Zorunlu 3 2 0 4 0
PSİ196 Sosyal Bilimler İçin İstatistik I Zorunlu 3 2 0 4 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Araştırma Yöntemleri-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ209 Araştırma Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ209 Araştırma Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ211 Cinsellik Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ211 Cinsellik Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ203 Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ203 Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ207 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ207 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ291 Sosyal Bilimler İçin İstatistik II Zorunlu 3 2 0 4 5
PSİ291 Sosyal Bilimler İçin İstatistik II Zorunlu 3 2 0 4 0
PSİ205 Sosyal Psikoloji-I Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ205 Sosyal Psikoloji-I Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4 Araştırma Yöntemleri-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ210 Araştırma Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ210 Araştırma Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ208 Deneysel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ208 Deneysel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ204 Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ204 Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ216 Gözlem ve Görüşme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ216 Gözlem ve Görüşme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ214 Klinik Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ214 Klinik Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ206 Sosyal Psikoloji-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ206 Sosyal Psikoloji-II Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 0
PSS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 0
PSİ303 Bilişsel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ303 Bilişsel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ301 Kişilik Kuramları-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ301 Kişilik Kuramları-I Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ311 Klinik Görüşme ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ311 Klinik Görüşme ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ307 Psikolojik Testler-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ307 Psikolojik Testler-I Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ305 Psikopatoloji-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ305 Psikopatoloji-I Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 0
PSS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 0
PSİ312 Din ve Maneviyat Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ312 Din ve Maneviyat Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ302 Kişilik Kuramları-II Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ302 Kişilik Kuramları-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4 5
PSİ304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4 0
PSİ308 Psikolojik Testler-II Zorunlu 3 2 0 4 0
PSİ308 Psikolojik Testler-II Zorunlu 3 2 0 4 5
PSİ306 Psikopatoloji-II Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ306 Psikopatoloji-II Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 0
PSS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 0
PSİ401 Psikoloji Uygulamalarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ401 Psikoloji Uygulamalarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 0
PSS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 0
PSİ402 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ402 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ321 Duyumlar ve Algı Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ323 İletişim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ325 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ333 Kültürlerarası Psikoloji ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ321 Duyumlar ve Algı Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ323 İletişim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ325 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ333 Kültürlerarası Psikoloji ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ322 Trafik Psikolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ324 Sağlık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ326 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ328 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ330 Deneysel Psikolojide Seçme Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ334 Adli Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ336 Çocuk Resim Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ398 Sosyal Bilimler İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ322 Trafik Psikolojisi Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ324 Sağlık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ326 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ328 Spor Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ330 Deneysel Psikolojide Seçme Konular Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ334 Adli Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ336 Çocuk Resim Analizi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ398 Sosyal Bilimler İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ421 Proje Geliştirme ve Yürütme I Zorunlu 2 2 0 3 6
PSİ423 Nöropsikoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ425 Aile Terapisi Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ427 Modern Psikoloji Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ429 Psikofarmakoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ431 Gelişimsel Psikopatoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ433 Klinik Psikolojide Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ435 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri I Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ437 Varoluşçu Psikoterapi I Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ439 Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ421 Proje Geliştirme ve Yürütme I Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ423 Nöropsikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ425 Aile Terapisi Kuramları Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ427 Modern Psikoloji Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ429 Psikofarmakoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ431 Gelişimsel Psikopatoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ433 Klinik Psikolojide Güncel Tartışmalar Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ435 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri I Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ437 Varoluşçu Psikoterapi I Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ439 Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ422 Proje Geliştirme ve Yürütme II Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ424 Nöropsikolojik Testler Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ426 Çift ve Evlilik Terapisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ428 Grup Psikoterapisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ430 Yaşlılık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ434 Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ436 Hayvan Bilişi Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ438 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri II Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ440 Varoluşçu Psikoterapi II Zorunlu 3 0 0 3 0
PSİ442 Bilişsel Davranışçı Terapiler Zorunlu 3 0 0 3 0
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0
PSİ422 Proje Geliştirme ve Yürütme II Zorunlu 2 2 0 3 7
PSİ424 Nöropsikolojik Testler Zorunlu 2 2 0 3 7
PSİ426 Çift ve Evlilik Terapisi Zorunlu 3 0 0 3 7
PSİ428 Grup Psikoterapisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ430 Yaşlılık Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ434 Kişilerarası İlişkiler Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ436 Hayvan Bilişi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ438 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri II Zorunlu 3 0 0 3 7
PSİ440 Varoluşçu Psikoterapi II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ442 Bilişsel Davranışçı Terapiler Zorunlu 3 0 0 3 5
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0