Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ilk kez 1992-1993 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm son mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Bölümün eğitim-öğretim programının yeniden yapılandırılması ve akademik kadrosunun güçlenmesinden sonra, 2007-2008 akademik yılında tekrar öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Psikoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ve kayıt Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Psikoloji Bölümü lisans programı, psikolojinin farklı çalışma alanlarındaki kuramsal ve kavramsal yaklaşımları ve bilimsel yöntemleri kavratmayı; iletişim, öğrenme ve uygulama becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Mesleki yeterliliklerin yanı sıra; öğrencilerin eleştirel ve kültürler arası düşünme, yargıda bulunma ve sosyal ve etik sorumluluk taşıma gibi genel ve aktarılabilir beceriler kazanması, lisans programının temel hedeflerinden bazılarıdır.
Psikoloji bölümü dört yıl (8 dönem) süren bir lisans programıdır. Bölümün iki akademik dönemi kapsayan İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmakla birlikte, İngilizce Hazırlık sınıfı seçmelidir. Programın öğretim dili Türkçedir. Psikoloji bölümü öğrencileri, ilk iki yıl temel olarak zorunlu dersleri; üçüncü ve dördüncü eğitim yılında ise, zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersleri de almaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Psikoloji Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planında" ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Kurupelit/Samsun
Tel: 90362 3121919 (dahili: 5240)
E-posta: bozkurt.koc@omu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Murat KURT

Bölüm Olanakları

Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 4 öğretim görevlisi 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm ayrıca öğrencilerine staj, alan çalışması ve bağımsız çalışma olanakları sunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71427 Psikolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları temel kavramlarıyla açıklar.
2 71428 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71429 Tarihsel psikoloji okullarını bilir.
4 71430 Ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerini tanımlar.
5 71431 Psikolojide kullanılan mevcut ölçme araçlarını uygulamalı olarak bilir.
6 71432 İnsan ve hayvanların bilişsel süreçlerini betimleyerek açıklar.
7 71433 Psikolojik süreçlere eşlik eden anatomik yapıları ve fizyolojik mekanizmaları tanımlar.
8 71434 Yaşa bağlı farklılaşma gösteren psikolojik süreçleri tanımlayarak açıklar.
9 71435 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlayarak açıklar.
10 71410 Kültürel farklı ve toplumsal dışlanmış gruplarla ön yargısız olarak çalışır.
11 71411 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
12 71412 Araştırma sonuçlarını teknoloji kullanarak sunar.
13 71415 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin planlama ve uygulama becerileri kazanır.
14 71419 Bir toplumsal ve mesleksel sorunun çözümü için birliktelik oluşturma ve sürdürme sorumluluğu üstlenir.
15 71418 Meslekdaşları ve meslek örgütleriyle iletişim içinde olur.
16 71414 Tek başına veya grup çalışmalarında sorumluluk üstlenir.
17 71417 Psikolojik ve sosyal sorunlarla ilgili araştırma, haberleşme ve hizmet grupları oluşturur.
18 71413 Verilen bir ödevi bağımsız olarak sonuçlandırır.
19 71426 Öğrendiği yeni bilgileri daha önceki bilgileriyle ilişkilendirir.
20 71425 Bir kişisel gelişim güdüsü olarak yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirir.
21 71409 Öğrenmeyi öğrenir.
22 71424 Psikoloji araştırma ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
23 71423 Hizmet verdiği ve ilişkili olduğu kişilerle ilgili iç görü ve empati yeteneği geliştirir.
24 71422 Psikolojik bir konuyu meslekten ve meslek dışı bir dinleyici grubuna etkili ve anlaşılır bir şekilde anlatır.
25 71421 Terapötik iletişim becerisini etkili olarak uygular.
26 71420 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
27 71408 Araştırma verisine uygun istatistiği seçip uygulayarak sonuçları yorumlar.
28 71407 Psikolojik süreçleri ölçmek için hatasız ve amaca uygun ölçme araçları geliştirir.
29 71406 Güncel araştırmaları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
30 71405 Psikolojinin mevcut durumunu değerlendirir.
31 71416 Temel ve uygulamalı psikoloji araştırmalarını planlayarak yürütür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
PSİ101 Psikolojiye Giriş-I Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ103 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ105 Davranışın Fizyolojik Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ191 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
PSİ102 Psikolojiye Giriş-II Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ192 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
PSİ194 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ196 Sosyal Bilimler İçin İstatistik I Zorunlu 3 2 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ203 Gelişim Psikolojisi-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ205 Sosyal Psikoloji-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ207 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ209 Araştırma Yöntemleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ211 Cinsellik Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ291 Sosyal Bilimler İçin İstatistik II Zorunlu 3 2 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ204 Gelişim Psikolojisi-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ206 Sosyal Psikoloji-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ208 Deneysel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ210 Araştırma Yöntemleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
PSİ214 Klinik Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ216 Gözlem ve Görüşme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ301 Kişilik Kuramları-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ303 Bilişsel Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ305 Psikopatoloji-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ307 Psikolojik Testler-I Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ311 Klinik Görüşme ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 5
PSS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ302 Kişilik Kuramları-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ304 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4 5
PSİ306 Psikopatoloji-II Zorunlu 3 0 0 3 5
PSİ308 Psikolojik Testler-II Zorunlu 3 2 0 4 5
PSİ312 Din ve Maneviyat Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
PSS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ401 Psikoloji Uygulamalarında Etik Zorunlu 3 0 0 3 6
PSS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 24


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ402 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
PSS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 12 0 0 12 24

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ321 Duyumlar ve Algı 3 0 0 3 5
PSİ323 İletişim Psikolojisi 3 0 0 3 5
PSİ325 Sosyal Psikolojide Seçme Konular I 3 0 0 3 5
PSİ333 Kültürlerarası Psikoloji ve Uygulama 3 0 0 3 5
PSİ397 Sosyal Bilimler İçin İleri İstatistik 2 2 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ322 Trafik Psikolojisi 2 2 0 3 5
PSİ324 Sağlık Psikolojisi 3 0 0 3 5
PSİ326 Sosyal Psikolojide Seçme Konular II 3 0 0 3 5
PSİ328 Spor Psikolojisi 3 0 0 3 5
PSİ330 Deneysel Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3 5
PSİ334 Adli Psikoloji 3 0 0 3 5
PSİ336 Çocuk Resim Analizi 3 0 0 3 5
PSİ398 Sosyal Bilimler İçin Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ421 Proje Geliştirme ve Yürütme I 2 2 0 3 6
PSİ423 Nöropsikoloji 3 0 0 3 6
PSİ425 Aile Terapisi Kuramları 3 0 0 3 6
PSİ427 Modern Psikoloji Tarihi 3 0 0 3 6
PSİ429 Psikofarmakoloji 3 0 0 3 6
PSİ431 Gelişimsel Psikopatoloji 3 0 0 3 6
PSİ433 Klinik Psikolojide Güncel Tartışmalar 3 0 0 3 6
PSİ435 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri I 3 0 0 3 6
PSİ437 Varoluşçu Psikoterapi I 3 0 0 3 6
PSİ439 Çocuk ve Ergen Psikoterapisi 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ422 Proje Geliştirme ve Yürütme II 2 2 0 3 7
PSİ424 Nöropsikolojik Testler 2 2 0 3 7
PSİ426 Çift ve Evlilik Terapisi 3 0 0 3 7
PSİ428 Grup Psikoterapisi 3 0 0 3 5
PSİ430 Yaşlılık Psikolojisi 3 0 0 3 5
PSİ434 Kişilerarası İlişkiler 3 0 0 3 5
PSİ436 Hayvan Bilişi 3 0 0 3 5
PSİ438 Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapileri II 3 0 0 3 7
PSİ440 Varoluşçu Psikoterapi II 3 0 0 3 5
PSİ442 Bilişsel Davranışçı Terapiler 3 0 0 3 5
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3