Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında ismi değiştirilen Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılan ilk bölümlerinden olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 yılı itibariyle ikinci öğretim programına öğrenci kabulüne başlamıştır.
Prof. Dr. Celal Tarakçı, Prof. Dr. Mustafa Özbalcı, Prof. Dr. Yavuz Demir, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel bölüme emeği geçen öğretim üyelerindendir. Vermont Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Robert Vivian bölümde bir süre ders vermiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölüm kadrosu Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA (Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Şahin Köktürk, Prof. Dr. Serkan Şen, Prof. Dr. Yavuz Bayram, Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof Dr. Özen Yaylagül Üstünel, Doç. Dr. Nuh Doğan, Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış, Dr. Öğr. Üyesi Salih Demirbilek, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu,, Dr. Öğr. Üyesi Hanife Alkan Ataman, Dr. Öğr. Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl Güler, Arş. Gör. Hasan Kızıldağ, Arş. Gör. Recep Demir, Arş. Gör. Hidayet Verim'den oluşmaktadır.


Kazanılan Derece

Programı tüm yükümlülüklerini yerine getirerek tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması derecesi alarak Türkolog unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kontenjan sayısınca puan sıralaması esas alınarak kabul edilirler.
Kayıt koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa yeni başlayacak öğrenciler için birinci yarıyıl başında yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda verilen yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.
Diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geçiş yapabilirler. Öğrencinin önceki öğrenmede aldığı derslerin program dahilinde verilen derslerle denk olması halinde intibakları yapılarak tamamladıkları derslerden muaf sayılırlar.
Bunların yanında yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenn tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönergesi uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program için yeterlik koşulu, genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ikinci öğretim kısmı da bulunan dört yıllık bir eğitim programıdır. Bölümde iki profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve beş araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Programda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de verilmektedir.
Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek, elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak, alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir.
Program içeriğinde sunulan derslerin yanında Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte yürütülen ve her hafta Çarşamba günü düzenlenen "Çarşamba Konuşmaları" etkinliği tüm bölümlerden ilgililerini beklemektedir.
OMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 18 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkez, yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma imkânından hareketle de Oxford, New York ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’yle işbirliği içinde Seferihisar Sığacık’ta "The Teos International Centre for Creative Writing" adı altında bir merkez açacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde araştırma görevlisi olabilirler; pedagojik formasyon sertifikası alarak devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve devlet arşivleri gibi bakanlık ve kurumlarda uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca yazılı ve görsel medyada editör ve redaktör olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Buna göre güz ve bahar yarıyıllarında birer yarıyıl ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
Yarıyıl ara sınavının %40’ının, yarıyıl sonu sınavının ise %60’ının toplamı geçiş notu olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları; genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.
Ayrıca, programda bitirme tezi hazırlamak şartı mevcuttur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ADRES:
Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
55139 Kurupelit / SAMSUN
İLETİŞİM:
0362 3121919-5247
selcukcikla@yahoo.com

Bölüm Olanakları

Bölümde beş profesör, bir doçent, doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi bulunmakta; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.
Bölüm dersleri ikisi amfi olmak üzere dört sınıfta yapılmaktadır. Bölümde seçmeli dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri için bir seminer salonu bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin yarı zamanlı olarak çalıştığı bölüm kütüphanesi "Edebiyat Merkezi" adını taşımakta, dört bini aşkın kitap ve dergi tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.
Ayrıca bölüm öğrencileri ikili anlaşmalar dâhilinde ve beklenen koşulları sağlamaları halinde ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarına başvurabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE103 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 2 0 3 5
TDE105 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE107 Yeni Türk Şiiri (1860-1900) Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE109 Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE111 Halk Bilimine Giriş I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE115 Türk Dili Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE104 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 2 0 3 5
TDE106 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE108 Yeni Türk Hikaye ve Romanı (1860-1900) Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE110 Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE112 Halk Bilimine Giriş II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE116 Türk Dili Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE201 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 2 2 0 3 4
TDE203 Köktürkçe Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE205 Eski Türk Edebiyatı III Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE207 Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE211 Kelime Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE213 Anonim Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE202 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 2 2 0 3 4
TDE204 Eski Uygurca Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE206 Eski Türk Edebiyatı IV Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE208 Milli Edebiyat Dönemi Hikaye ve Romanı Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE212 Cümle Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE214 Anonim Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE301 Eski Türk Edebiyatı V Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE303 Cumhuriyet Dönemi Şiiri (1923-1960) Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE305 Karahanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE307 Tasavvufi Halk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE309 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 15


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE302 Eski Türk Edebiyatı VI Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE304 Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı (1923-1960) Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE308 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE310 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 10


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE401 Eski Türk Edebiyatı VII Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE403 Çağdaş Türk Şiiri (1960-2020) Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE405 Bilimsel Araştırma Teknikleri-I Zorunlu 0 2 0 1 3
TDE407 Aşık Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE411 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 4
TDS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 10


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE402 Eski Türk Edebiyatı VIII Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE404 Çağdaş Türk Hikaye ve Romanı (1960-2020) Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE406 Bilimsel Araştırma Teknikleri-II Zorunlu 0 2 0 1 3
TDE408 Aşık Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE412 Çağatay Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 4
TDS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 10

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE221 Tiyatro Edebiyatı 2 0 0 2 5
TDE223 Göstergebilim 2 0 0 2 5
TDE225 Türk Kültür Tarihi 2 0 0 2 5
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 2 0 0 2 5
TDE229 Doğu Edebiyatları I 2 0 0 2 5
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 2 0 0 2 5
TDE233 Diksiyon 2 0 0 2 5
TDE235 Temel Edebiyat Bilgileri I 2 0 0 2 5
TDE237 Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikaye 2 0 0 2 5
TDE239 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I 2 0 0 2 5
TDE241 Temel Arapça I 2 0 0 2 5
TDE243 Metin Tahlilleri (Şiir) 2 0 0 2 5
TDE245 Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri 2 0 0 2 5
TDE247 Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça Unsurlar 2 0 0 2 5
TDE249 Eski Türk Edebiyatında Türler 2 0 0 2 5
TDE251 Edebiyat ve Tarih 2 0 0 2 5
TDE253 Dünya Mitolojisi 2 0 0 2 5
TDE255 Türk Halk Tiyatrosu 2 0 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE222 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2 5
TDE224 Edebiyat, Şarkiyatçılık ve Postkolonyalizm 2 0 0 2 5
TDE226 Kurgu Dışı Edebiyat 2 0 0 2 5
TDE228 Günümüz Halk Kültürü 2 0 0 2 5
TDE230 Doğu Edebiyatları II 2 0 0 2 5
TDE232 Sözlükbilim 2 0 0 2 5
TDE234 Sinema ve Edebiyat 2 0 0 2 5
TDE236 Temel Edebiyat Bilgileri II 2 0 0 2 5
TDE238 Türkoloji Kaynakçası 2 0 0 2 5
TDE240 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II 2 0 0 2 5
TDE242 Temel Arapça II 2 0 0 2 5
TDE244 Metin Tahlilleri (Nesir) 2 0 0 2 5
TDE246 Aruz Uygulamları 2 0 0 2 5
TDE248 Klasik Türk Sanatları 2 0 0 2 5
TDE250 Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat 2 0 0 2 5
TDE252 Türk Mitolojisi 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 2 0 0 2 5
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 2 0 0 2 5
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 2 0 0 2 5
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil 2 0 0 2 5
TDE329 Şair Tezkireleri 2 0 0 2 5
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili 2 0 0 2 5
TDE333 Metin Şerhi 2 0 0 2 5
TDE335 Paleografya 2 0 0 2 5
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 2 0 0 2 5
TDE339 Anlatı Bilimi I 2 0 0 2 5
TDE341 Karşılaştırmalı Edebiyat 2 0 0 2 5
TDE343 Temel Farsça I 2 0 0 2 5
TDE345 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 2 0 0 2 5
TDE347 Grafik İlkeleri ve Sunum Teknikleri 2 0 0 2 5
TDE349 Eski Türk Edebiyatında Musammatlar 2 0 0 2 5
TDE351 Eski Türk Edebiyatında Edebi Üsluplar 2 0 0 2 5
TDE353 Bilimsel Araştırmaya Hazırlık 2 0 0 2 5
TDE355 Edebiyat Dergiciliği 2 0 0 2 5
TDE357 Edebi Anekdotlar 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 2 0 0 2 5
TDE324 Türk Kültürünün Temel Metinleri 2 0 0 2 5
TDE326 Okumanın Tarihi 2 0 0 2 5
TDE328 Halk Hikayesi 2 0 0 2 5
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili 2 0 0 2 5
TDE332 Çağdaş Edebiyat Okumaları 2 0 0 2 5
TDE334 Edebi Sanatlar 2 0 0 2 5
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 2 0 0 2 5
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi 2 0 0 2 5
TDE340 Anlatı Bilimi II 2 0 0 2 5
TDE342 Popüler Edebiyat 2 0 0 2 5
TDE344 Temel Farsça II 2 0 0 2 5
TDE346 Türkçede Söz Yapımı 2 0 0 2 5
TDE348 Kültürel ve Bilimsel Projeler 2 0 0 2 5
TDE350 Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikaye 2 0 0 2 5
TDE352 Mesnevi İncelemeleri 2 0 0 2 5
TDE354 Bilimsel Yazmaya Hazırlık 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 2 0 0 2 5
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 2 0 0 2 5
TDE425 Altay Dilleri Kuramı 2 0 0 2 5
TDE427 Modern Edebiyat ve Eleştirisi 2 0 0 2 5
TDE429 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri 2 0 0 2 5
TDE431 Divan Edebiyatı ve Eleştiri 2 0 0 2 5
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı 2 0 0 2 5
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri 2 0 0 2 5
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) 2 0 0 2 5
TDE439 Batı Edebiyatı ve Akımları I 2 0 0 2 5
TDE441 Eski Türk Edebiyatında Ahenk ve Musiki 2 0 0 2 5
TDE443 Folklor Kuramları 2 0 0 2 5
TDE445 Gazel Çözümlemeleri 2 0 0 2 5
TDE447 Bilimsel Araştırma Teknikleri I (Bitirme Tezi) 2 0 0 2 5
TDE449 Modern Türk Edebiyatında Mizah 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE422 Anadolu Ağızları 2 0 0 2 5
TDE424 Türk Dünyası Edebiyatı 2 0 0 2 5
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı 2 0 0 2 5
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 2 0 0 2 5
TDE430 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri 2 0 0 2 5
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 2 0 0 2 5
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih 2 0 0 2 5
TDE436 Türk Ad Bilimi 2 0 0 2 5
TDE438 Cönkler ve Mecmualar 2 0 0 2 5
TDE440 Batı Edebiyatı ve Akımları II 2 0 0 2 5
TDE442 Şiir Mecmuaları 2 0 0 2 5
TDE444 Eski Türk Edebiyatında Tasavvufi Metinler 2 0 0 2 5
TDE446 Kaside Çözümlemeleri 2 0 0 2 5
TDE448 Bilimsel Araştırma Teknikleri II (Bitirme Tezi) 2 0 0 2 5