Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında ismi değiştirilen Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılan ilk bölümlerinden olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 yılı itibariyle ikinci öğretim programına öğrenci kabulüne başlamıştır.
Prof. Dr. Celal Tarakçı ve Prof. Dr. Mustafa Özbalcı bölüme emeği geçen öğretim üyelerindendir. Vermont Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Robert Vivian bölümde bir süre ders vermiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölüm kadrosu Prof. Dr. Şahin Köktürk (Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Serkan Şen, Prof. Dr. Yavuz Bayram, Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof Dr. Özen Yaylagül Üstünel, Doç. Dr. Nuh Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Demirbilek, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Tatar Kırılmış, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu,, Dr. Servet Gündoğdu, Arş. Gör. Hasan Kızıldağ, Arş. Gör. Recep Demir, Arş. Gör. Hanife Alkan Ataman, Arş. Gör. Hidayet Verim'den oluşmaktadır.


Kazanılan Derece

Programı tüm yükümlülüklerini yerine getirerek tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması derecesi alarak Türkolog unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kontenjan sayısınca puan sıralaması esas alınarak kabul edilirler.
Kayıt koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa yeni başlayacak öğrenciler için birinci yarıyıl başında yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda verilen yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.
Diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geçiş yapabilirler. Öğrencinin önceki öğrenmede aldığı derslerin program dahilinde verilen derslerle denk olması halinde intibakları yapılarak tamamladıkları derslerden muaf sayılırlar.
Bunların yanında yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenn tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönergesi uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program için yeterlik koşulu, genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ikinci öğretim kısmı da bulunan dört yıllık bir eğitim programıdır. Bölümde iki profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve beş araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Programda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de verilmektedir.
Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek, elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak, alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir.
Program içeriğinde sunulan derslerin yanında Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte yürütülen ve her hafta Çarşamba günü düzenlenen "Çarşamba Konuşmaları" etkinliği tüm bölümlerden ilgililerini beklemektedir.
OMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 18 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkez, yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma imkânından hareketle de Oxford, New York ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’yle işbirliği içinde Seferihisar Sığacık’ta "The Teos International Centre for Creative Writing" adı altında bir merkez açacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde araştırma görevlisi olabilirler; pedagojik formasyon sertifikası alarak devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve devlet arşivleri gibi bakanlık ve kurumlarda uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca yazılı ve görsel medyada editör ve redaktör olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Buna göre güz ve bahar yarıyıllarında birer yarıyıl ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
Yarıyıl ara sınavının %40’ının, yarıyıl sonu sınavının ise %60’ının toplamı geçiş notu olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları; genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.
Ayrıca, programda bitirme tezi hazırlamak şartı mevcuttur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ADRES:
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
55139 Kurupelit / SAMSUN
İLETİŞİM:
0362 3121919-5158
sahinkokturk@hotmail.com

Bölüm Olanakları

Bölümde beş profesör, bir doçent, doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi bulunmakta; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.
Bölüm dersleri ikisi amfi olmak üzere dört sınıfta yapılmaktadır. Bölümde seçmeli dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri için bir seminer salonu bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin yarı zamanlı olarak çalıştığı bölüm kütüphanesi "Edebiyat Merkezi" adını taşımakta, dört bini aşkın kitap ve dergi tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.
Ayrıca bölüm öğrencileri ikili anlaşmalar dâhilinde ve beklenen koşulları sağlamaları halinde ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarına başvurabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
15 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
18 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
21 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
22 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
23 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
24 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
25 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
26 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.
27 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
28 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDE105 Eski Türk Edebiyatına Giriş Ortak 2 0 0 2 4
TDE111 Halk Bilimine Giriş I Ortak 2 0 0 2 4
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I Ortak 2 0 0 2 2
TDE103 Osmanlı Türkçesi I Ortak 2 2 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDE109 Ses Bilgisi Ortak 2 0 0 2 4
TDE113 Temel Edebiyat Bilgileri I Ortak 2 0 0 2 2
TDE115 Türk Dili Tarihi I Ortak 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
TDE107 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDE106 Eski Türk Edebiyatı Kaynakları Ortak 2 0 0 2 4
TDE112 Halk Bilimine Giriş II Ortak 2 0 0 2 4
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II Ortak 2 0 0 2 2
TDE104 Osmanlı Türkçesi II Ortak 2 2 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDE110 Şekil Bilgisi Ortak 2 0 0 2 4
TDE114 Temel Edebiyat Bilgileri II Ortak 2 0 0 2 2
TDE116 Türk Dili Tarihi II Ortak 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
TDE108 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4
TDE213 Anonim Halk Edebiyatı I Ortak 2 0 0 2 3
TDE209 Dilbilim I Ortak 2 0 0 2 3
TDE215 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I Ortak 2 0 0 2 3
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I Ortak 2 0 0 2 4
TDE211 Kelime Bilgisi Ortak 2 0 0 2 3
TDE203 Köktürkçe Ortak 2 0 0 2 3
TDE201 Osmanlı Türkçesi III Ortak 2 2 0 3 4
TDE207 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4
TDE214 Anonim Halk Edebiyatı II Ortak 2 0 0 2 3
TDE212 Cümle Bilgisi Ortak 2 0 0 2 0
TDE210 Dilbilim II Ortak 2 0 0 2 3
TDE216 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II Ortak 2 0 0 2 3
TDE206 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II Ortak 2 0 0 2 4
TDE204 Eski Uygurca Ortak 2 0 0 2 3
TDE202 Osmanlı Türkçesi IV Ortak 2 2 0 3 4
TDE208 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
TDE309 Anlatı Bilimi-I Ortak 2 0 0 2 4
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I Ortak 2 0 0 2 5
TDE305 Karahanlı Türkçesi Ortak 2 0 0 2 5
TDE307 Tasavvufi Halk Edebiyatı-I Ortak 2 0 0 2 5
TDE303 Yeni Türk Edebiyatında Şiir-II Ortak 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
TDE310 Anlatı Bilimi-II Ortak 2 0 0 2 4
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II Ortak 2 0 0 2 5
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi Ortak 2 0 0 2 5
TDE308 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II Ortak 2 0 0 2 5
TDE304 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman-II Ortak 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
TDE407 Aşık Edebiyatı-I Ortak 2 0 0 2 5
TDE405 Bilimsel Araştırma Teknikleri-I Ortak 0 2 0 1 4
TDE411 Eski Anadolu Türkçesi Ortak 2 0 0 2 5
TDE401 Eski Türk Edebiyatı (Musammatlar) Ortak 2 0 0 2 5
TDE403 Yeni Türk Edebiyatında Şiir III Ortak 4 0 0 4 5


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
TDE408 Aşık Edebiyatı-II Ortak 2 0 0 2 5
TDE406 Bilimsel Araştırma Teknikleri-II Ortak 0 2 0 1 4
TDE412 Çağatay Türkçesi Ortak 2 0 0 2 5
TDE402 Eski Türk Edebiyatı (Mesnevi) Ortak 2 0 0 2 5
TDE404 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III Ortak 4 0 0 4 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE221 Türk Tiyatro Tarihi Ortak 2 0 0 2 2
TDE223 Göstergebilim Ortak 2 0 0 2 2
TDE225 Türk Kültür Tarihi Ortak 2 0 0 2 2
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları Ortak 2 0 0 2 2
TDE229 Doğu Edebiyatından Seçme Metinler Ortak 2 0 0 2 2
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi Ortak 2 0 0 2 2
TDE233 Diksiyon Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE222 Çocuk Edebiyatı Ortak 2 0 0 2 2
TDE224 Sahne Bilgisi Ortak 2 0 0 2 2
TDE226 Edimbilim Ortak 2 0 0 2 2
TDE228 Günümüz Halk Kültürü Ortak 2 0 0 2 2
TDE230 Dil Gelişimi ve İletişim Ortak 2 0 0 2 2
TDE232 Batı Edebiyatından Seçme Metinler Ortak 2 0 0 2 2
TDE234 Sinema ve Edebiyat Ortak 2 0 0 2 2
TDE238 Türkoloji Kaynakçası Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil Ortak 2 0 0 2 3
TDE329 Şair Tezkireleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili Ortak 2 0 0 2 3
TDE333 Metin Şerhi Ortak 2 0 0 2 3
TDE335 Paleografya Ortak 2 0 0 2 3
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE324 Türk Kültürünün Temel Metinleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE326 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) Ortak 2 0 0 2 3
TDE328 Halk Hikayesi Ortak 2 0 0 2 3
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili Ortak 2 0 0 2 3
TDE332 Medya ve Edebiyat Ortak 2 0 0 2 3
TDE334 Edebi Sanatlar Ortak 2 0 0 2 3
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı Ortak 2 0 0 2 3
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı Ortak 2 0 0 2 3
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TDE425 Altay Dilleri Kuramı Ortak 2 0 0 2 3
TDE427 Modern Edebiyat ve Eleştirisi Ortak 2 0 0 2 3
TDE429 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE431 Divan Edebiyatı ve Eleştiri Ortak 2 0 0 2 3
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı Ortak 2 0 0 2 3
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0
TDE422 Anadolu Ağızları Ortak 2 0 0 2 3
TDE424 Türk Dünyası Edebiyatı Ortak 2 0 0 2 3
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı Ortak 2 0 0 2 3
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar Ortak 2 0 0 2 3
TDE430 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri Ortak 2 0 0 2 3
TDE432 Edebiyat ve Gelenek Ortak 2 0 0 2 3
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih Ortak 2 0 0 2 3
TDE436 Türk Ad Bilimi Ortak 2 0 0 2 3