Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında ismi değiştirilen Fen-Edebiyat Fakültesi’nin açılan ilk bölümlerinden olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 yılı itibariyle ikinci öğretim programına öğrenci kabulüne başlamıştır.
Prof. Dr. Celal Tarakçı, Prof. Dr. Mustafa Özbalcı, Prof. Dr. Yavuz Demir, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel bölüme emeği geçen öğretim üyelerindendir. Vermont Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Robert Vivian bölümde bir süre ders vermiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle bölüm kadrosu Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA (Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Şahin Köktürk, Prof. Dr. Serkan Şen, Prof. Dr. Yavuz Bayram, Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof Dr. Özen Yaylagül Üstünel, Doç. Dr. Nuh Doğan, Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış, Dr. Öğr. Üyesi Salih Demirbilek, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı, Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu,, Dr. Öğr. Üyesi Hanife Alkan Ataman, Dr. Öğr. Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl Güler, Arş. Gör. Hasan Kızıldağ, Arş. Gör. Recep Demir, Arş. Gör. Hidayet Verim'den oluşmaktadır.


Kazanılan Derece

Programı tüm yükümlülüklerini yerine getirerek tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans diploması derecesi alarak Türkolog unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler programa; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kontenjan sayısınca puan sıralaması esas alınarak kabul edilirler.
Kayıt koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa yeni başlayacak öğrenciler için birinci yarıyıl başında yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler birinci ve ikinci yarıyıllarda verilen yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.
Diğer üniversitelerde okumakta olan öğrenciler, birinci yarıyılı tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne geçiş yapabilirler. Öğrencinin önceki öğrenmede aldığı derslerin program dahilinde verilen derslerle denk olması halinde intibakları yapılarak tamamladıkları derslerden muaf sayılırlar.
Bunların yanında yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenn tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönergesi uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program için yeterlik koşulu, genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ikinci öğretim kısmı da bulunan dört yıllık bir eğitim programıdır. Bölümde iki profesör, dört doçent, üç yardımcı doçent ve beş araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Programda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de verilmektedir.
Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında geçmişten günümüze ortaya konan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp incelemek, elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici ve etkin rol oynamak, alanında yetkin bilim adamları ve eğitimciler yetiştirmektir.
Program içeriğinde sunulan derslerin yanında Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte yürütülen ve her hafta Çarşamba günü düzenlenen "Çarşamba Konuşmaları" etkinliği tüm bölümlerden ilgililerini beklemektedir.
OMÜ Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 18 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu merkez, yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma imkânından hareketle de Oxford, New York ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’yle işbirliği içinde Seferihisar Sığacık’ta "The Teos International Centre for Creative Writing" adı altında bir merkez açacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezun olan öğrenciler, üniversitelerde araştırma görevlisi olabilirler; pedagojik formasyon sertifikası alarak devlet okullarında ve özel okullarda öğretmen; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve devlet arşivleri gibi bakanlık ve kurumlarda uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca yazılı ve görsel medyada editör ve redaktör olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Buna göre güz ve bahar yarıyıllarında birer yarıyıl ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
Yarıyıl ara sınavının %40’ının, yarıyıl sonu sınavının ise %60’ının toplamı geçiş notu olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları; genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 (4.00 üzerinden 2.00) olması ve sekiz yarıyıl sonunda toplamda 240 AKTS’ye ulaşmaktır.
Ayrıca, programda bitirme tezi hazırlamak şartı mevcuttur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ADRES:
Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
55139 Kurupelit / SAMSUN
İLETİŞİM:
0362 3121919-5247
selcukcikla@yahoo.com

Bölüm Olanakları

Bölümde beş profesör, bir doçent, doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi bulunmakta; Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı ana bilim dalları kapsamında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.
Bölüm dersleri ikisi amfi olmak üzere dört sınıfta yapılmaktadır. Bölümde seçmeli dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri için bir seminer salonu bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin yarı zamanlı olarak çalıştığı bölüm kütüphanesi "Edebiyat Merkezi" adını taşımakta, dört bini aşkın kitap ve dergi tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır.
Ayrıca bölüm öğrencileri ikili anlaşmalar dâhilinde ve beklenen koşulları sağlamaları halinde ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarına başvurabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDE103 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 2 0 3 4
TDE105 Eski Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE107 Yeni Türk Edebiyatına Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE109 Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE111 Halk Bilimine Giriş I Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE113 Temel Edebiyat Bilgileri I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDE115 Türk Dili Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDE102 Okuma ve Yazma Eğitimi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDE104 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 2 0 3 4
TDE106 Eski Türk Edebiyatı Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE108 Yeni Türk Edebiyatı Kaynakları Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE110 Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE112 Halk Bilimine Giriş II Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE114 Temel Edebiyat Bilgileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDE116 Türk Dili Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE201 Osmanlı Türkçesi III Zorunlu 2 2 0 3 4
TDE203 Köktürkçe Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE205 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) I Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE207 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE209 Dilbilim I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE211 Kelime Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE213 Anonim Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE215 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE202 Osmanlı Türkçesi IV Zorunlu 2 2 0 3 4
TDE204 Eski Uygurca Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE206 Eski Türk Edebiyatı (Kaside) II Zorunlu 2 0 0 2 4
TDE208 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE210 Dilbilim II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE212 Cümle Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE214 Anonim Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDE216 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE301 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-I Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE303 Yeni Türk Edebiyatında Şiir-II Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE305 Karahanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE307 Tasavvufi Halk Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE309 Anlatı Bilimi-I Zorunlu 2 0 0 2 4
TDS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE302 Eski Türk Edebiyatı (Gazel)-II Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE304 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman-II Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE308 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE310 Anlatı Bilimi-II Zorunlu 2 0 0 2 4
TDS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE401 Eski Türk Edebiyatı (Musammatlar) Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE403 Yeni Türk Edebiyatında Şiir III Zorunlu 4 0 0 4 5
TDE405 Bilimsel Araştırma Teknikleri-I Zorunlu 0 2 0 1 4
TDE407 Aşık Edebiyatı-I Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE411 Eski Anadolu Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 5
TDS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDE402 Eski Türk Edebiyatı (Mesnevi) Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE404 Yeni Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman III Zorunlu 4 0 0 4 5
TDE406 Bilimsel Araştırma Teknikleri-II Zorunlu 0 2 0 1 4
TDE408 Aşık Edebiyatı-II Zorunlu 2 0 0 2 5
TDE412 Çağatay Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 5
TDS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE221 Türk Tiyatro Tarihi 2 0 0 2 2
TDE223 Göstergebilim 2 0 0 2 2
TDE225 Türk Kültür Tarihi 2 0 0 2 2
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 2 0 0 2 2
TDE229 Doğu Edebiyatından Seçme Metinler 2 0 0 2 2
TDE231 Edebiyat ve Diğer Sanatlarla İlişkisi 2 0 0 2 2
TDE233 Diksiyon 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE222 Çocuk Edebiyatı 2 0 0 2 2
TDE224 Sahne Bilgisi 2 0 0 2 2
TDE226 Edimbilim 2 0 0 2 2
TDE228 Günümüz Halk Kültürü 2 0 0 2 2
TDE232 Batı Edebiyatından Seçme Metinler 2 0 0 2 2
TDE234 Sinema ve Edebiyat 2 0 0 2 2
TDE238 Türkoloji Kaynakçası 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE321 Güney-Batı Türk Lehçeleri 2 0 0 2 3
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 2 0 0 2 3
TDE325 Dede Korkut Oğuznamaleri 2 0 0 2 3
TDE327 Halk Şiirinde Tür ve Şekil 2 0 0 2 3
TDE329 Şair Tezkireleri 2 0 0 2 3
TDE331 Türk Destanlarının Tahlili 2 0 0 2 3
TDE333 Metin Şerhi 2 0 0 2 3
TDE335 Paleografya 2 0 0 2 3
TDE337 Edebiyat Felsefesi ve Estetik 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE322 Güney-Doğu Türk Lehçeleri 2 0 0 2 3
TDE324 Türk Kültürünün Temel Metinleri 2 0 0 2 3
TDE326 Eski Türk Edebiyatı (Nesir) 2 0 0 2 3
TDE328 Halk Hikayesi 2 0 0 2 3
TDE330 Halk Şiiri Metin Tahlili 2 0 0 2 3
TDE332 Medya ve Edebiyat 2 0 0 2 3
TDE334 Edebi Sanatlar 2 0 0 2 3
TDE336 Alevi Bektaşi Edebiyatı 2 0 0 2 3
TDE338 Edebiyat Sosyolojisi 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDE421 Türk Dünyası Sosyo-Kültürel Yapısı 2 0 0 2 3
TDE423 Çağdaş Türk Düşünce Tarihi 2 0 0 2 3
TDE425 Altay Dilleri Kuramı 2 0 0 2 3
TDE427 Modern Edebiyat ve Eleştirisi 2 0 0 2 3
TDE429 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri 2 0 0 2 3
TDE431 Divan Edebiyatı ve Eleştiri 2 0 0 2 3
TDE433 Günümüz Halk Edebiyatı 2 0 0 2 3
TDE435 Köken Bilgisi İncelemeleri 2 0 0 2 3
TDE437 Yaratıcı Yazarlık (Kuram-Uygulama) 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3
TDE422 Anadolu Ağızları 2 0 0 2 3
TDE424 Türk Dünyası Edebiyatı 2 0 0 2 3
TDE426 Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı 2 0 0 2 3
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 2 0 0 2 3
TDE430 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri 2 0 0 2 3
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 2 0 0 2 3
TDE434 Divan Edebiyatı ve Tarih 2 0 0 2 3
TDE436 Türk Ad Bilimi 2 0 0 2 3