Program Tanımları

Kuruluş

Tarih bölümü 1998 yılında kuruldu. İlk yıl bölüme öğrenci alınmadı. 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile öğrenime başlanıldı.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarih alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin üniversite giriş sınavından aldıkları puanlar ile yaptıkları tercihlerde ÖSYM tarafından yapılan başvuru sıralaması sonucunda bölümümüze kayıtlanmaları mümkündür.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 130/142 Ulusal kredi ve 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Tarih bölümü tarihçi yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı yürütmektedir. Eğitim planlarında zorunlu olan derslere ek olarak öğrencilerin tarih biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur. Bununla birlikte ilgili alandaki her hizmet sahasında ya da iletişimde yetişmiş personel sağlamak da hedefler arasındadır. Bunlar Kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dalları olarak belirlenebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda tarih öğreticiliği üzerine çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dallarında istihdam olanağı mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere her yarıyılda iki sınav yapılmaktadır. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarına da girmektedir. Başarı değerlendirmesi ara sınav %40, final sınavı ya da bütünleme sınavı %60 oranında başarı notuna etkide bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tüm derslerinden başarılı olup 130/142 ulusal kredi ve 240 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

19 Mayıs Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fak. C blok, Körfez Mah. Atakum-Samsun

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 7 Prof. Dr. , 2 Doç. Dr. , 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 7 Arş. Gör. mevcuttur. Bölümümüzde dersliklerde projektör bulunmaktadır. Ayrıca Bölümümüze ait bir kütüphane ve seminer salonu vardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63697 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 63698 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 63699 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 63700 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 63701 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 63702 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 63703 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 63704 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 63705 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 63706 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 63707 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 63708 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 63696 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 63709 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 63710 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
16 63711 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
17 63712 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.
18 63713 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
19 63695 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TAR107 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Ortak 4 0 0 4 5
TAR113 Eskiçağ Tarihi I Ortak 4 0 0 4 6
TAR103 Genel Türk Tarihi I Ortak 2 0 0 2 5
TAR109 İslam Tarihi I Ortak 2 0 0 2 4
TAR111 Osmanlı Türkçesi I Ortak 4 0 0 4 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
TAR114 Eskiçağ Tarihi II Ortak 4 0 0 4 6
TAR104 Genel Türk Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR110 İslam Tarihi II Ortak 2 0 0 2 4
TAR112 Osmanlı Türkçesi II Ortak 4 0 0 4 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TAR108 Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Ortak 4 0 0 4 5
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRS-3 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR205 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR217 Osmanlı Tarihi (1300-1400) Ortak 2 0 0 2 3
TAR201 Osmanlı Tarihi Metinleri I Ortak 2 0 0 2 3
TAR211 Tarih Metodolojisi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR207 Türk Tarihinin Kaynakları I Ortak 2 0 0 2 3
TAR209 Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRS-4 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR206 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR218 Osmanlı Tarihi (1400-1500) Ortak 2 0 0 2 3
TAR202 Osmanlı Tarihi Metinleri II Ortak 2 0 0 2 3
TAR212 Tarih Metodolojisi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR208 Türk Tarihinin Kaynakları II Ortak 2 0 0 2 3
TAR210 Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9
TAR315 Osmanlı Tarihi (1500-1600) Ortak 2 0 0 2 5
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I Ortak 2 2 0 3 6
TAR313 Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi I Ortak 2 0 0 2 5
TAR305 Yakınçağ Avrupa Tarihi I Ortak 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9
TAR316 Osmanlı Tarihi (1600-1700) Ortak 2 0 0 2 5
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II Ortak 2 2 0 3 6
TAR314 Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi II Ortak 2 0 0 2 5
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II Ortak 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
TAR413 Osmanlı Tarihi (1700-1800) Ortak 2 0 0 2 5
TAR411 Tarih Felsefesi I Ortak 2 0 0 2 5
TAR409 Tarih Öğretimi ve Yazımı I Ortak 0 2 0 1 6
TAR407 XX.Yüzyıl Dünya Tarihi I Ortak 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TRS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) Ortak 2 0 0 2 5
TAR412 Tarih Felsefesi II Ortak 2 0 0 2 5
TAR410 Tarih Öğretimi ve Yazımı II Ortak 0 2 0 1 6
TAR408 XX. Yüzyıl Dünya Tarihi II Ortak 2 0 0 2 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD123 Herkes İçin Felsefe Ortak 1 0 0 1 0
SSD125 İlk Yardım Ortak 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi Ortak 1 0 0 1 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları Ortak 1 0 0 1 0
SSD124 Kültürel Miras Ortak 1 0 0 1 0
SSD126 Örgütsel Davranış Ortak 1 0 0 1 0
SSD128 Uygulamalı Etik Ortak 1 0 0 1 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR221 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
TAR223 Batılılaşma Dönemi Kültür Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR225 Ortadoğu Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR227 İktisat Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR229 Roma Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR235 Farsça I Ortak 2 0 0 2 0
TAR239 Siyaset Bilimi I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR222 Türkistan Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
TAR224 Batılılaşma Dönemi Kültür Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR226 Ortadoğu Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR228 İktisat Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR230 Bizans Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR236 Farsça II Ortak 2 0 0 2 0
TAR238 Anadolu Beylikleri Tarihi Ortak 2 0 0 2 0
TAR240 Siyaset Bilimi II Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR321 Kafkas Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR323 Osmanlı Paleografyası I Ortak 2 0 0 2 3
TAR325 Osmanlı Tarihi Semineri I Ortak 2 0 0 2 3
TAR327 Türk Teşkilat Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR329 Endülüs Kültür ve Medeniyeti Ortak 2 0 0 2 3
TAR333 Türk Basın Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR335 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR337 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası I Ortak 2 0 0 2 3
TAR339 Osmanlı Sosyal Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR322 İslam Medeniyeti Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR324 Osmanlı Paleografyası II Ortak 2 0 0 2 3
TAR326 Osmanlı Tarihi Semineri II Ortak 2 0 0 2 3
TAR328 Türk Teşkilat Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR330 Haçlı Seferleri Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
TAR334 Türk Basın Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR336 Helen ve Roma Dönemlerinde Anadolu Ortak 2 0 0 2 3
TAR338 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası II Ortak 2 0 0 2 3
TAR340 Osmanlı Sosyal Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR423 T.C.Ekonomi Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR425 Osmanlı Diplomatikası I Ortak 2 0 0 2 3
TAR427 Sömürgecilik Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR429 Avrupa Medeniyeti Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR431 Türkiye'de Seçimler ve Parlemento I Ortak 2 0 0 2 3
TAR433 Türk Demokrasi Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR435 Osmanlı İktisat Tarihi I Ortak 2 0 0 2 3
TAR437 Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası I Ortak 2 0 0 2 3
TAR439 Latince I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0
TAR424 T.C.Ekonomi Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR426 Osmanlı Diplomatikası II Ortak 2 0 0 2 3
TAR428 Sömürgecilik Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR430 Avrupa Medeniyeti Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR432 Türkiye'de Seçimler ve Parlemento II Ortak 2 0 0 2 3
TAR434 Türk Demokrasi Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR436 Osmanlı İktisat Tarihi II Ortak 2 0 0 2 3
TAR438 Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası II Ortak 2 0 0 2 0
TAR440 Latince II Ortak 2 0 0 2 3