Program Tanımları

Kuruluş

Tarih bölümü 1998 yılında kuruldu. İlk yıl bölüme öğrenci alınmadı. 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile öğrenime başlanıldı.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarihçi" unvanını alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk vatandaşı olanlar için ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Seçme Sınavında programa yerleşmek için yeterli puanı almak; yabancı uyruklu olanlar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yapılan Yabancı Öğrenci Seçme Sınavında (YÖS) başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları haricinde resmi olmayan sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenme de geçerli kabul edilmektedir. Bunun için ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim planlarında yer alan derslerden her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu sınavlardan başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Tarih bölümü tarihçi yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı yürütmektedir. Programda alana özgü zorunlu dersler yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli dersler mevcuttur. Bununla birlikte ilgili alandaki her hizmet sahasında ya da iletişimde yetişmiş personel sağlamak da hedefler arasındadır. Bunu sağlamak için teorik derslerin yanında Tarihi Saha Araştırmaları ve Tarih Öğretimi ve Yazımı gibi uygulamaya yönelik dersler de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan mezun olanlar gerekli diğer şartları sağlamak koşuluyla hem kamu ve hem de özel eğitim kurumlarında öğretmen olabilirler. Ayrıca kamu hizmeti, yerel idare, turizm, arşivler, müzeler ve kütüphanelerde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puanı almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde bir ara sınav ve bir final sınavına ilave olarak dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği quiz, proje, ödev, arazi çalışması gibi yöntemlerden iki tanesi seçilir ve uygulanır. Dönem içi değerlendirmede ara sınav ve diğer ilave sınavlar kullanılır. Dönem sonunda bir final sınavı uygulanır. Başarı notu, dönem içi değerlendirmenin %40'ı, final sınavının %60'ı alınarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Tüm zorunlu derslerinden başarılı olmak toplamda 142 ulusal kredi ve 240 AKTS'yi tamamlamış olmak.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

19 Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. C Blok, Körfez Mah. Atakum-Samsun, Tel. 0362 3121919/5442.

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 7 Prof. Dr., 2 Doç. Dr., 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi Dr. ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 4 adet Dershane ve bir adet seminer salonu vardır. Dersliklerde ve seminer salonunda dijital eğitim araçları bulunmaktadır. Ayrıca bir kütüphane mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71466 Amaç: Tarihi süreçte meydana gelen olayları ve olguları çağdaş yöntemlerle tartışıp araştıran, akademik çalışmalar sonucu meydana gelen bilgi değişikliklerini ve konulara yönelik yaklaşım farklılıklarını takip edebilme ve öğrenebilme yöntemini edinen bu donanımla alanlarındaki gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgi ve yaklaşımları çevresiyle paylaşabilen bir öğrenci profili oluşmasına yönelik bir program uygulamak.
2 71467 Hedef:Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek.
3 71468 Genel kültür ve tarihte yardımcı bilimlerle ilgili, güncel bilgileri içeren kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir. Bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve araştırmalarında kullanır.
4 71469 Alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları ve yayınları takip eder.
5 71470 Tarihi temalarla ilgili kamuyu bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmada inisiyatif alır.
6 71471 Kamuyu bulunduğu bölgenin tarihi geçmişi hakkında bilgilendirecek bilgi donanımına sahiptir.
7 71472 Lisans eğitimi sonrası yaşadığı yerde yer alan tarihi kaynakları toplama ve değerlendirmede bulunarak yerel ve milli tarih araştırmalarına katkıda bulunacak yeterlilikte alt yapıya sahip olur.
8 71473 Tarih alanının gerektirdiği oranda bilgisayar donanımına sahiptir. Çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 71474 Yapacağı çalışmalar sonucu elde edeceği bilgi ve yaklaşımların paylaşımında toplumsal, insanî, bilimsel ve milli değerleri gözetir.
10 71475 Milli ve evrensel değerleri kavramış, Atatürk ilkelerine bağlı yeni bilgi ve fikirlere açıktır.
11 71476 İnsanlık tarihini, temel insanî değerleri ve demokrasiyi tanıyıp tanıtacak ve yayacak donanıma sahiptir.
12 71477 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir.
13 71465 Tarih disiplini ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceler ve değerlendirir, gün yüzüne çıkmamış (henüz araştırılmamış) konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bunlarla ilgili bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
14 71478 Tarihe konu olan olgular hakkında bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapma ve bunları yazıya dökme veya bu konularda dersler ve konferanslar verme yetisi kazanır.
15 71482 Tarihle ilgili konularda yayın yapma, dergi çıkarma, toplumsal projeler organize etme vs. becerisi kazanır
16 71464 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
17 71479 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
18 71480 Alanı ile ilgili toplumu aydınlatacak etkinliklerde görev alabilir.
19 71481 Tarih araştırmaları dersleri ve konferanslar verme gib konularda yetkinlik kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TAR103 Genel Türk Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR107 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 5
TAR109 İslam Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 4
TAR111 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 4 0 0 4 5
TAR113 Eskiçağ Tarihi I Zorunlu 4 0 0 4 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TAR104 Genel Türk Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR108 Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 5
TAR110 İslam Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 4
TAR112 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 4 0 0 4 5
TAR114 Eskiçağ Tarihi II Zorunlu 4 0 0 4 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR201 Osmanlı Tarihi Metinleri I Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR205 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR207 Türk Tarihinin Kaynakları I Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR209 Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR211 Tarih Metodolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR213 Avrupa Ortaçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR217 Osmanlı Tarihi (1300-1400) Zorunlu 2 0 0 2 3
TRS-3 3. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR202 Osmanlı Tarihi Metinleri II Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR206 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR208 Türk Tarihinin Kaynakları II Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR210 Türkiye Cumhuriyeti Siyasal Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR212 Tarih Metodolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR214 Avrupa Yeniçağ Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
TAR218 Osmanlı Tarihi (1400-1500) Zorunlu 2 0 0 2 3
TRS-4 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR305 Yakınçağ Avrupa Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR311 Tarihi Saha Araştırmaları I Zorunlu 2 2 0 3 6
TAR313 Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR315 Osmanlı Tarihi (1500-1600) Zorunlu 2 0 0 2 5
TRS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR306 Yakınçağ Avrupa Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR312 Tarihi Saha Araştırmaları II Zorunlu 2 2 0 3 6
TAR314 Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR316 Osmanlı Tarihi (1600-1700) Zorunlu 2 0 0 2 5
TRS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR407 XX.Yüzyıl Dünya Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR409 Tarih Öğretimi ve Yazımı I Zorunlu 0 2 0 1 6
TAR411 Tarih Felsefesi I Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR413 Osmanlı Tarihi (1700-1800) Zorunlu 2 0 0 2 5
TRS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TAR408 XX. Yüzyıl Dünya Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR410 Tarih Öğretimi ve Yazımı II Zorunlu 0 2 0 1 6
TAR412 Tarih Felsefesi II Zorunlu 2 0 0 2 5
TAR414 Osmanlı Tarihi (1800-1918) Zorunlu 2 0 0 2 5
TRS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR221 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 2 0 0 2 3
TAR223 Batılılaşma Dönemi Kültür Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR225 Ortadoğu Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR227 İktisat Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR229 Roma Tarihi 2 0 0 2 3
TAR231 Eskiçağ Mısır Tarihi 2 0 0 2 3
TAR235 Farsça I 2 0 0 2 3
TAR239 Siyaset Bilimi I 2 0 0 2 3
TAR241 Tarihi Coğrafya 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR222 Türkistan Tarihi 2 0 0 2 3
TAR224 Batılılaşma Dönemi Kültür Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR226 Ortadoğu Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR228 İktisat Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR230 Bizans Tarihi 2 0 0 2 3
TAR232 Eskiçağ Önasya Tarihi 2 0 0 2 3
TAR236 Farsça II 2 0 0 2 3
TAR238 Anadolu Beylikleri Tarihi 2 0 0 2 3
TAR240 Siyaset Bilimi II 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR321 Kafkas Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR323 Osmanlı Paleografyası I 2 0 0 2 3
TAR325 Osmanlı Tarihi Semineri I 2 0 0 2 3
TAR327 Türk Teşkilat Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR329 Endülüs Kültür ve Medeniyeti 2 0 0 2 3
TAR333 Türk Basın Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR335 Eskiçağ Akdeniz Medeniyetleri Tarihi 2 0 0 2 3
TAR337 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası I 2 0 0 2 3
TAR339 Osmanlı Sosyal Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR341 Tarih Sosyolojisi 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR322 İslam Medeniyeti Tarihi 2 0 0 2 3
TAR324 Osmanlı Paleografyası II 2 0 0 2 3
TAR326 Osmanlı Tarihi Semineri II 2 0 0 2 3
TAR328 Türk Teşkilat Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR330 Haçlı Seferleri Tarihi 2 0 0 2 3
TAR334 Türk Basın Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR336 Helen ve Roma Dönemlerinde Anadolu 2 0 0 2 3
TAR338 Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası II 2 0 0 2 3
TAR340 Osmanlı Sosyal Tarihi II 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TAR423 T.C.Ekonomi Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR425 Osmanlı Diplomatikası I 2 0 0 2 3
TAR427 Sömürgecilik Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR429 Avrupa Medeniyeti Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR431 Türkiye'de Seçimler ve Parlemento I 2 0 0 2 3
TAR433 Türk Demokrasi Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR435 Osmanlı İktisat Tarihi I 2 0 0 2 3
TAR437 Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası I 2 0 0 2 3
TAR439 Latince I 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3
TAR424 T.C.Ekonomi Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR426 Osmanlı Diplomatikası II 2 0 0 2 3
TAR428 Sömürgecilik Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR430 Avrupa Medeniyeti Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR432 Türkiye'de Seçimler ve Parlemento II 2 0 0 2 3
TAR434 Türk Demokrasi Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR436 Osmanlı İktisat Tarihi II 2 0 0 2 3
TAR438 Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası II 2 0 0 2 3
TAR440 Latince II 2 0 0 2 3