Program Tanımları

Kuruluş

Coğrafya Bölümü 1999 yılında kurulmuş ve 1999-2000 öğretim yılı itibarı ile lisans öğrencisi yetiştirmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Coğrafyacı Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lise mezunu öğrenciler için yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Lisans Programı’nda önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Program Profili

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçmeli derslerden oluşmaktadır. Coğrafya Bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Fiziki Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ile Türkiye Coğrafyası anabilim dallarıdır. Ancak bu anabilim dallarına ayrı ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmekte ve tek bir diploma ile mezun olmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Coğrafya bölümünden mezun olanlar arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir. Ayrıca bölümün mezunları kamuda ve özel sektörde eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler. Aynı zamanda, akademik çalışma yapmak isteyenler kendi branşlarında yüksek lisans ve doktora yapma imkânına sahiptir. Lisansüstü eğitim görmüş öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı final sınavının ise %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için lisans programındaki (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasını sağlaması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali UZUN

Telefon:
03623121919/ 5209
03623121919/ 5207

E-Posta: aliuzun@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Coğrafya Bölümünde teorik derslere yönelik olarak, bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımlarına sahip yeterli sayıda sınıf bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölüm, teorik derslerin uygulamalarını yapmak üzere çeşitli materyallerin ve görsellerin bulunduğu öğrencilere açık bir Coğrafya laboratuvarına ve bilgisayar teknolojilerinin Coğrafya Biliminde kullanımıyla ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarına sahiptir. Bölümün akademik kadrosu, dört profesör, üç doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşmakta, ayrıca bölümde iki adet idari personel hizmet vermektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
2 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
4 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
9 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
10 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
11 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
12 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).
15 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
COĞ101 Coğrafyaya Giriş Ortak 2 0 0 2 3
COĞ111 Ekonomik Coğrafya I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ105 Jeomorfolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4 6
COĞ115 Klimatoloji I Ortak 4 0 0 4 6
COĞ103 Matematik Coğrafya Ortak 2 0 0 2 3
COĞ113 Nüfus Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
COĞ112 Ekonomik Coğrafya II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ104 Kartografya Ortak 2 0 0 2 3
COĞ106 Kayaçlar ve Mineraller Ortak 2 0 0 2 3
COĞ116 Klimatoloji II Ortak 4 0 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
COĞ110 Toprak Coğrafyası Ortak 4 0 0 4 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
COĞ207 Bitki Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ205 Hidrografya I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ201 Jeomorfoloji I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ215 Kültür Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ209 Sanayi Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ203 Sinoptik Klimatoloji Ortak 2 0 0 2 3
COĞ211 Türkiye Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ213 Ülkeler Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
COĞ208 Bitki Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ206 Hidrografya II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ204 İklim Tipleri ve İklim Kuşakları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ202 Jeomorfoloji II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ216 Şehir Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ212 Türkiye Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ210 Ulaşım Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ214 Ülkeler Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9
COĞ311 Afetler Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ307 Arazi Tatbikatları I Ortak 2 2 0 3 6
COĞ301 Bölgeler Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ305 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ309 Siyasi Coğrafya I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ303 Ülkeler Coğrafyası III Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9
COĞ312 Afetler Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ308 Arazi Tatbikatları II Ortak 2 2 0 3 6
COĞ302 Bölgeler Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ306 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ310 Siyasi Coğrafya II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ304 Ülkeler Coğrafyası IV Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 8 0 0 8 12
COĞ401 Bölgeler Coğrafyası III Ortak 2 0 0 2 3
COĞ407 Çevre Bilimine Giriş Ortak 2 0 0 2 3
COĞ409 Kuvaterner Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ405 Turizm Coğrafyası I Ortak 2 0 0 2 3
COĞ403 Yerel Coğrafya İncelemeleri-I Ortak 2 2 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 8 0 0 8 12
COĞ402 Bölgeler Coğrafyası IV Ortak 2 0 0 2 3
COĞ408 Çevre Sorunları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ406 Turizm Coğrafyası II Ortak 2 0 0 2 3
COĞ410 Türkiye Jeopolitiği Ortak 2 0 0 2 3
COĞ404 Yerel Coğrafya İncelemeleri-II Ortak 2 2 0 3 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ221 Genel Jeoloji Ortak 2 0 0 2 3
COĞ223 Yeraltı Kaynakları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ227 Orta Karadeniz Bölümü Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ229 Küresel Ekosistemler Ortak 2 0 0 2 3
COĞ231 Sağlık Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ233 Kır Yerleşmeleri Ortak 2 0 0 2 3
COĞ235 Türkiye Bitki Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ237 Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı Ortak 1 2 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ222 Türkiye Jeolojisi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ224 Enerji Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ228 Samsun İli Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ230 Yer Sistemleri Ortak 2 0 0 2 3
COĞ232 Türkiye Şehirleri Ortak 2 0 0 2 3
COĞ234 Türkiye Toprakları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ236 Zoocoğrafya Ortak 2 0 0 2 3
COĞ238 Türkiye'nin Komşuları Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ321 Coğrafya Bilim Tarihi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ323 Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortak 2 0 0 2 3
COĞ325 Arazi Kullanımı Ortak 2 0 0 2 3
COĞ327 Türkiye Tarım Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ329 Oseonografya Ortak 2 0 0 2 3
COĞ331 Harita Analizleri Ortak 2 0 0 2 3
COĞ333 Volkan Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ335 Kıyı Suları Ekolojisi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ337 Türkiye Dağları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ339 Göl Bilimi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ341 Çevre Yönetimi Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ322 Türkiye Mağaraları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ324 Çevresel Etki Değerlendirmesi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ326 Bölge Planlaması Ortak 2 0 0 2 3
COĞ328 Türkiye Akarsuları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ330 Türkiye Jeomorfolojisi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ332 Türkiye'de Hayvancılık Ortak 2 0 0 2 3
COĞ334 Karst Topoğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ336 Türkiye Gölleri Ortak 2 0 0 2 3
COĞ338 Tarihi Coğrafya Ortak 2 0 0 2 3
COĞ340 Uzaktan Algılama ve Hava Foto. Ortak 2 0 0 2 3
COĞ342 Uygulamalı Jeomorfoloji Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli Ortak 2 0 0 2 3
COĞ423 Ekolojik Biyocoğrafya Ortak 2 0 0 2 3
COĞ425 Afet Yönetimi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ427 İklim Değişmeleri ve Çevresel Etkileri Ortak 2 0 0 2 3
COĞ429 Su Kaynakları Yönetimi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ431 Türkiye Sanayi Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ433 Akarsu Havza Yönetimi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ435 Tektonik Jeomorfoloji Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ422 Türkiye'nin Doğal Miras Alanları Ortak 2 0 0 2 3
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası Ortak 2 0 0 2 3
COĞ426 İnsan Ekolojisi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ428 Türkiye İklimi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ430 Türkiye'de Ulaşım ve Ticaret Ortak 2 0 0 2 3
COĞ432 Kıyı Morfolojisi ve Yönetimi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ434 Sulak Alanlar ve Yönetimi Ortak 2 0 0 2 3
COĞ436 Jeoarkeoloji Ortak 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 3