Program Tanımları

Kuruluş

Coğrafya Bölümü 1999 yılında kurulmuş ve 1999-2000 öğretim yılı itibarı ile lisans öğrencisi yetiştirmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olanlar, Coğrafyacı Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lise mezunu öğrenciler için yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Lisans Programı’nda önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

Program Profili

Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçmeli derslerden oluşmaktadır. Coğrafya Bölümü dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Fiziki Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya ile Türkiye Coğrafyası anabilim dallarıdır. Ancak bu anabilim dallarına ayrı ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmekte ve tek bir diploma ile mezun olmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Coğrafya bölümünden mezun olanlar arazi gözlemi, arazi kullanımı planlama, bölge planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre Bilimi, harita çizimi, harita kütüphanesi, uzaktan algılama, hava fotoğrafı yorumlama, kartografya, eğitim, uluslararası ilişkiler, jeopolitik, pazarlama analizi, rekreasyon kaynakları planlama, sağlık koruma planlama, su kaynakları yönetimi, şehir planlama, toplum uzmanlığı, toprak bilimi, ulaşım planlaması ve yer bilimi alanlarında çalışabilmektedir. Ayrıca bölümün mezunları kamuda ve özel sektörde eğitim kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler. Aynı zamanda, akademik çalışma yapmak isteyenler kendi branşlarında yüksek lisans ve doktora yapma imkânına sahiptir. Lisansüstü eğitim görmüş öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara kayıt yaptırabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrenciler derslere devam ederek sınavlarına katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı ise dersin öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve her ders için bir ara sınav (veya yarıyıl içi çalışma ödevi) ve bir yarıyıl sonu sınavı (final) yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı final sınavının ise %60’ı alınarak hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için lisans programındaki (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasını sağlaması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ali UZUN

Telefon:
03623121919/ 5209
03623121919/ 5207

E-Posta: aliuzun@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Coğrafya Bölümünde teorik derslere yönelik olarak, bilgisayar, projeksiyon ve benzeri multimedya donanımlarına sahip yeterli sayıda sınıf bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bölüm, teorik derslerin uygulamalarını yapmak üzere çeşitli materyallerin ve görsellerin bulunduğu öğrencilere açık bir Coğrafya laboratuvarına ve bilgisayar teknolojilerinin Coğrafya Biliminde kullanımıyla ilgili becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olarak hazırlanmış bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) laboratuvarına sahiptir. Bölümün akademik kadrosu, dört profesör, üç doktor öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisinden oluşmakta, ayrıca bölümde iki adet idari personel hizmet vermektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79815 Coğrafya alanında yeterli bilgiye sahip olabilme ve uygulama alanlarındaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri geliştirebilme becerisinin sağlanması
2 79816 Coğrafya alanı ile ilgili konularda sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bu konulara ilişkin çözüm önerilerini aktarabilme becerisi
3 79817 Coğrafya ve uygulama alanlarındaki problemleri çözmek için bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmesi
4 79818 İlgi duyduğu alanda kendini geliştirebilme yeteneğine sahip olması
5 79819 Toplumsal problemleri fark etme ve çözüm geliştirebilme becerisinin kazanılması
6 79820 Alanı ile ilgili problemleri çözebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmesi
7 79821 Bireysel ve grup olarak, alanı ile ilgili çalışmalarında disiplinli ve gerektiğinde sorumluluk alarak etkin yürütebilme becerisinin sağlanması
8 79822 Coğrafya ile ilgili araştırmalarda ve faaliyetlerde bilimsel, kültürel, toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme becerisinin kazanılması

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
COĞ101 Coğrafyaya Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ103 Matematik Coğrafya Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ105 Jeomorfolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 6
COĞ111 Ekonomik Coğrafya I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ113 Nüfus Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ117 Klimatoloji I Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
COĞ104 Kartografya Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ106 Kayaçlar ve Mineraller Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ110 Toprak Coğrafyası Zorunlu 4 0 0 4 6
COĞ112 Ekonomik Coğrafya II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ118 Klimatoloji II Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ201 Jeomorfoloji I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ203 Sinoptik Klimatoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ205 Hidrografya I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ207 Bitki Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ209 Sanayi Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ211 Türkiye Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ213 Ülkeler Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ215 Kültür Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
COS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ202 Jeomorfoloji II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ204 İklim Tipleri ve İklim Kuşakları Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ206 Hidrografya II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ208 Bitki Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ210 Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ212 Türkiye Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ214 Ülkeler Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ216 Şehir Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
COS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ301 Bölgeler Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ303 Ülkeler Coğrafyası III Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ305 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ307 Arazi Tatbikatları I Zorunlu 2 2 0 3 6
COĞ309 Siyasi Coğrafya I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ311 Afetler Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 3
COS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ302 Bölgeler Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ304 Ülkeler Coğrafyası IV Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ306 Coğrafyada Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ308 Arazi Tatbikatları II Zorunlu 2 2 0 3 6
COĞ310 Siyasi Coğrafya II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ312 Afetler Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 3
COS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ401 Bölgeler Coğrafyası III Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ403 Yerel Coğrafya İncelemeleri-I Zorunlu 2 2 0 3 6
COĞ405 Turizm Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ407 Çevre Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ409 Kuvaterner Coğrafyası Zorunlu 2 0 0 2 3
COS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 8 0 0 8 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
COĞ402 Bölgeler Coğrafyası IV Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ404 Yerel Coğrafya İncelemeleri-II Zorunlu 2 2 0 3 6
COĞ406 Turizm Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ408 Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 0 2 3
COĞ410 Türkiye Jeopolitiği Zorunlu 2 0 0 2 3
COS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 8 0 0 8 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ221 Genel Jeoloji 2 0 0 2 3
COĞ223 Yeraltı Kaynakları 2 0 0 2 3
COĞ225 Türkiye Nüfus Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ227 Orta Karadeniz Bölümü Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ229 Küresel Ekosistemler 2 0 0 2 3
COĞ231 Sağlık Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ233 Kır Yerleşmeleri 2 0 0 2 3
COĞ235 Türkiye Bitki Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ237 Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı 1 2 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ222 Türkiye Jeolojisi 2 0 0 2 3
COĞ224 Enerji Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ226 Türkiye Yerleşme Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ228 Samsun İli Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ230 Yer Sistemleri 2 0 0 2 3
COĞ232 Türkiye Şehirleri 2 0 0 2 3
COĞ234 Türkiye Toprakları 2 0 0 2 3
COĞ236 Zoocoğrafya 2 0 0 2 3
COĞ238 Türkiye'nin Komşuları 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ321 Coğrafya Bilim Tarihi 2 0 0 2 3
COĞ323 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 0 2 3
COĞ325 Arazi Kullanımı 2 0 0 2 3
COĞ327 Türkiye Tarım Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ329 Oseonografya 2 0 0 2 3
COĞ331 Harita Analizleri 2 0 0 2 3
COĞ333 Volkan Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ335 Kıyı Suları Ekolojisi 2 0 0 2 3
COĞ337 Türkiye Dağları 2 0 0 2 3
COĞ339 Göl Bilimi 2 0 0 2 3
COĞ341 Çevre Yönetimi 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ322 Türkiye Mağaraları 2 0 0 2 3
COĞ324 Çevresel Etki Değerlendirmesi 2 0 0 2 3
COĞ326 Bölge Planlaması 2 0 0 2 3
COĞ328 Türkiye Akarsuları 2 0 0 2 3
COĞ330 Türkiye Jeomorfolojisi 2 0 0 2 3
COĞ332 Türkiye'de Hayvancılık 2 0 0 2 3
COĞ334 Karst Topoğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ336 Türkiye Gölleri 2 0 0 2 3
COĞ338 Tarihi Coğrafya 2 0 0 2 3
COĞ340 Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 2 0 0 2 3
COĞ342 Uygulamalı Jeomorfoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ421 Türkiye'nin Kır Potansiyeli 2 0 0 2 3
COĞ423 Ekolojik Biyocoğrafya 2 0 0 2 3
COĞ425 Afet Yönetimi 2 0 0 2 3
COĞ427 İklim Değişmeleri ve Çevresel Etkileri 2 0 0 2 3
COĞ429 Su Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
COĞ431 Türkiye Sanayi Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ433 Akarsu Havza Yönetimi 2 0 0 2 3
COĞ435 Tektonik Jeomorfoloji 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
COĞ422 Türkiye'nin Doğal Miras Alanları 2 0 0 2 3
COĞ424 Türkiye Turizm Coğrafyası 2 0 0 2 3
COĞ426 İnsan Ekolojisi 2 0 0 2 3
COĞ428 Türkiye İklimi 2 0 0 2 3
COĞ430 Türkiye'de Ulaşım ve Ticaret 2 0 0 2 3
COĞ432 Kıyı Morfolojisi ve Yönetimi 2 0 0 2 3
COĞ434 Sulak Alanlar ve Yönetimi 2 0 0 2 3
COĞ436 Jeoarkeoloji 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3