Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüm, farklı felsefe disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdürmeyi ve öğrencilerine felsefi düzeyde düşünme etkinliğini öğretmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Felsefe Bölümü öğrencileri 4 yılın sonunda tüm öğrenim gereksinimlerini başarı ile tamamladıkları takdirde 'Felsefe alanında Lisans derecesi' alarak mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Felsefe Bölümü öğrenci başvuru koşulları T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında bulunan Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve LisansDüzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır. Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bulunan toplam 240 AKTS dersleri başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için yeterli koşuldur.

Program Profili

Felsefe Bölümü 4 yıllık lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb. kamu kuruluşlarında, özel eğitim kurumlarında felsefe alanı çalışmalarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Talebe bağlı alınacak Formasyon sertifikası ile öğretmenlik yapabilmekte, öğrenimlerine yüksek-lisans ve doktora olmak üzere akademik alanda sürdürebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar başvuracakları Yüksek Öğretim Kurumlarının gerekli sınav şartlarını sağlamak koşuluyla Lisanüstü programlarda öğrenime devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere ilişkin, sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri her yıl ders planına uygun olarak sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü
Kurupelit Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Kurupelit / SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
AKTS/DS Koordinatörü: Uzman Esra DERLE GÜZEL

Bölüm Olanakları

Lisans öğrencileri anlaşmalar dahilinde Erasmus, Farabi gibi öğrenci programları ile öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63730 BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
2 63731 Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
3 63732 Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
4 63733 Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
5 63734 Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
6 63735 Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
7 63736 Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
8 63737 Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
9 63738 Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
10 63739 BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
11 63740 Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
12 63741 Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
13 63742 Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
14 63743 Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
15 63744 Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
16 63745 Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
17 63746 MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
18 63747 Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
19 63748 Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
20 63749 Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
21 63750 Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
22 63751 KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
23 63752 Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
24 63753 Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
25 63754 Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
26 63729 Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
27 63770 Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
28 63771 Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
29 63773 Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
30 63772 Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
31 63768 Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
32 63759 Objektif bakış açısına sahip olabilme
33 63765 Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
34 63777 Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
35 63769 Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
36 63767 Felsefe tarihini öğrenme
37 63757 Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
38 63764 Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
39 63776 Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
40 63755 Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
41 63766 Filozofların yaşamlarını öğrenme
42 63763 Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
43 63775 Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
44 63761 Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
45 63762 Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
46 63774 Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
47 63760 Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
48 63758 Kavramsal düşünce üretimi
49 63756 Temel felsefi metinlerin incelenmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FLS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
FLS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 0
FEL103 Antikçağda Felsefe Ortak 4 0 0 4 0
FEL103 Antikçağda Felsefe Ortak 4 0 0 4 5
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
FEL101 Felsefeye Giriş Ortak 2 0 0 2 0
FEL101 Felsefeye Giriş Ortak 2 0 0 2 5
FEL105 Klasik Mantık Ortak 4 0 0 4 5
FEL105 Klasik Mantık Ortak 4 0 0 4 0
FEL191 Psikolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4 0
FEL191 Psikolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FLS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 0
FLS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
FEL102 Bilgi Felsefesi Ortak 3 0 0 3 0
FEL102 Bilgi Felsefesi Ortak 3 0 0 3 5
FEL106 Modern Mantık Ortak 4 0 0 4 6
FEL106 Modern Mantık Ortak 4 0 0 4 0
FEL104 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe Ortak 3 0 0 3 0
FEL104 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe Ortak 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
FEL192 Sosyolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4 0
FEL192 Sosyolojiye Giriş Ortak 4 0 0 4 5
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe Ortak 4 0 0 4 0
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe Ortak 4 0 0 4 6
FLS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8
FLS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 0
FEL205 İslam Felsefesi I Ortak 3 0 0 3 6
FEL205 İslam Felsefesi I Ortak 3 0 0 3 0
FEL291 Sosyal Psikoloji Ortak 4 0 0 4 5
FEL291 Sosyal Psikoloji Ortak 4 0 0 4 0
FEL203 Varlık Felsefesi Ortak 3 0 0 3 5
FEL203 Varlık Felsefesi Ortak 3 0 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe Ortak 4 0 0 4 0
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe Ortak 4 0 0 4 6
FLS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8
FLS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 0
FEL204 Ahlak Felsefesi Ortak 3 0 0 3 5
FEL204 Ahlak Felsefesi Ortak 3 0 0 3 0
FEL206 İslam Felsefesi II Ortak 3 0 0 3 0
FEL206 İslam Felsefesi II Ortak 3 0 0 3 5
FEL292 Sosyoloji Tarihi Ortak 4 0 0 4 6
FEL292 Sosyoloji Tarihi Ortak 4 0 0 4 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I Ortak 4 0 0 4 0
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I Ortak 4 0 0 4 6
FLS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
FLS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 0
FEL391 Bilişsel Psikoloji Ortak 4 0 0 4 0
FEL391 Bilişsel Psikoloji Ortak 4 0 0 4 6
FEL305 Türk Düşünce Tarihi I (Klasik Dönem) Ortak 2 0 0 2 6
FEL305 Türk Düşünce Tarihi I (Klasik Dönem) Ortak 2 0 0 2 0
FEL303 Zihin Felsefesi Ortak 3 0 0 3 0
FEL303 Zihin Felsefesi Ortak 3 0 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II Ortak 4 0 0 4 5
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II Ortak 4 0 0 4 0
FLS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 0
FLS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8
FEL308 Bilim Felsefesi Ortak 3 0 0 3 4
FEL308 Bilim Felsefesi Ortak 3 0 0 3 0
FEL392 Kültür, Kimlik ve Toplum Ortak 4 0 0 4 0
FEL392 Kültür, Kimlik ve Toplum Ortak 4 0 0 4 5
FEL304 Sanat Felsefesi Ortak 3 0 0 3 4
FEL304 Sanat Felsefesi Ortak 3 0 0 3 0
FEL306 Türk Düşünce Tarihi II (Modern Dönem) Ortak 2 0 0 2 0
FEL306 Türk Düşünce Tarihi II (Modern Dönem) Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I Ortak 4 0 0 4 8
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I Ortak 4 0 0 4 0
FLS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
FLS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9
FEL403 Devlet ve Toplum Felsefesi Ortak 3 0 0 3 5
FEL403 Devlet ve Toplum Felsefesi Ortak 3 0 0 3 0
FEL491 Gelişim Psikolojisi Ortak 4 0 0 4 0
FEL491 Gelişim Psikolojisi Ortak 4 0 0 4 8


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II Ortak 4 0 0 4 8
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II Ortak 4 0 0 4 0
FLS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
FLS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9
FEL404 Dil Felsefesi Ortak 2 0 0 2 5
FEL404 Dil Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL492 Kent Sosyolojisi Ortak 4 0 0 4 0
FEL492 Kent Sosyolojisi Ortak 4 0 0 4 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL121 Mitoloji ve Felsefe Ortak 2 0 0 2 4
FEL123 Felsefe Kavramları Ortak 2 0 0 2 4
FEL125 Metin Okuma ve Anlama Ortak 2 0 0 2 4
FEL127 Antikçağ Felsefesinde Yöntem Sorunu Ortak 2 0 0 2 4
FEL121 Mitoloji ve Felsefe Ortak 2 0 0 2 0
FEL123 Felsefe Kavramları Ortak 2 0 0 2 0
FEL125 Metin Okuma ve Anlama Ortak 2 0 0 2 0
FEL127 Antikçağ Felsefesinde Yöntem Sorunu Ortak 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL122 Platon Ortak 2 0 0 2 0
FEL124 Aristoteles Ortak 2 0 0 2 0
FEL126 Stoacılar Ortak 2 0 0 2 0
FEL128 Plotinus Ortak 2 0 0 2 0
FEL122 Platon Ortak 2 0 0 2 4
FEL124 Aristoteles Ortak 2 0 0 2 4
FEL126 Stoacılar Ortak 2 0 0 2 4
FEL128 Plotinus Ortak 2 0 0 2 4
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL221 Descartes Ortak 2 0 0 2 4
FEL223 Bilim Tarihi I Ortak 2 0 0 2 4
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi Ortak 2 0 0 2 4
FEL227 Felsefe Metinleri I Ortak 2 0 0 2 4
FEL229 Matematik Felsefesi Ortak 2 0 0 2 4
FEL231 Latince I Ortak 2 0 0 2 4
FEL221 Descartes Ortak 2 0 0 2 0
FEL223 Bilim Tarihi I Ortak 2 0 0 2 0
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL227 Felsefe Metinleri I Ortak 2 0 0 2 0
FEL229 Matematik Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL231 Latince I Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL222 Kant Ortak 2 0 0 2 4
FEL224 Bilim Tarihi II Ortak 2 0 0 2 4
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma Ortak 2 0 0 2 4
FEL228 Felsefe Metinleri II Ortak 2 0 0 2 4
FEL230 Özgürlük Problemi Ortak 2 0 0 2 4
FEL232 Latince II Ortak 2 0 0 2 0
FEL222 Kant Ortak 2 0 0 2 0
FEL224 Bilim Tarihi II Ortak 2 0 0 2 0
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma Ortak 2 0 0 2 0
FEL228 Felsefe Metinleri II Ortak 2 0 0 2 0
FEL230 Özgürlük Problemi Ortak 2 0 0 2 0
FEL232 Latince II Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL321 Hegel Ortak 2 0 0 2 3
FEL323 Hukuk Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL325 Biyoloji Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL327 İnsan Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL329 Tarih Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL331 Felsefe Metinleri III Ortak 2 0 0 2 3
FEL321 Hegel Ortak 2 0 0 2 0
FEL323 Hukuk Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL325 Biyoloji Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL327 İnsan Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL329 Tarih Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL331 Felsefe Metinleri III Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL322 Marx Ortak 2 0 0 2 0
FEL324 Nietzsche Ortak 2 0 0 2 0
FEL326 Hermeneutik Ortak 2 0 0 2 0
FEL328 Mevlana Ortak 2 0 0 2 0
FEL330 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi Ortak 2 0 0 2 0
FEL332 Felsefe Metinleri IV Ortak 2 0 0 2 0
FEL322 Marx Ortak 2 0 0 2 4
FEL324 Nietzsche Ortak 2 0 0 2 4
FEL326 Hermeneutik Ortak 2 0 0 2 4
FEL328 Mevlana Ortak 2 0 0 2 4
FEL330 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi Ortak 2 0 0 2 4
FEL332 Felsefe Metinleri IV Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL421 Fenomenoloji Ortak 2 0 0 2 0
FEL423 Varoluşçuluk Ortak 2 0 0 2 0
FEL425 Analitik Felsefe Ortak 2 0 0 2 0
FEL427 İnsan Hakları Ortak 2 0 0 2 0
FEL429 Din Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL431 Sinema Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL433 Mesleki Etik Ortak 2 0 0 2 0
FEL435 Bitirme Tezi I Ortak 2 0 0 2 0
FEL421 Fenomenoloji Ortak 2 0 0 2 3
FEL423 Varoluşçuluk Ortak 2 0 0 2 3
FEL425 Analitik Felsefe Ortak 2 0 0 2 3
FEL427 İnsan Hakları Ortak 2 0 0 2 3
FEL429 Din Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL431 Sinema Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL433 Mesleki Etik Ortak 2 0 0 2 3
FEL435 Bitirme Tezi I Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık Ortak 2 0 0 2 0
FEL424 Eleştirel Felsefe Ortak 2 0 0 2 0
FEL426 İletişim Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL428 Çevre ve Teknoloji Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL430 Edebiyat Felsefesi Ortak 2 0 0 2 0
FEL432 Tıp Etiği Ortak 2 0 0 2 0
FEL434 Feminist Kuramlar Ortak 2 0 0 2 0
FEL436 Bitirme Tezi II Ortak 2 0 0 2 0
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık Ortak 2 0 0 2 3
FEL424 Eleştirel Felsefe Ortak 2 0 0 2 3
FEL426 İletişim Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL428 Çevre ve Teknoloji Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL430 Edebiyat Felsefesi Ortak 2 0 0 2 3
FEL432 Tıp Etiği Ortak 2 0 0 2 3
FEL434 Feminist Kuramlar Ortak 2 0 0 2 0
FEL436 Bitirme Tezi II Ortak 2 0 0 2 0
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 3