Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur. Bölüm, farklı felsefe disiplinlerinde araştırma ve öğretim etkinliğini sürdürmeyi ve öğrencilerine felsefi düzeyde düşünme etkinliğini öğretmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Felsefe Bölümü öğrencileri 4 yılın sonunda tüm öğrenim gereksinimlerini başarı ile tamamladıkları takdirde 'Felsefe alanında Lisans derecesi' alarak mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Felsefe Bölümü öğrenci başvuru koşulları T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında bulunan Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve LisansDüzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır. Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bulunan toplam 240 AKTS dersleri başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için yeterli koşuldur.

Program Profili

Felsefe Bölümü 4 yıllık lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb. kamu kuruluşlarında, özel eğitim kurumlarında felsefe alanı çalışmalarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Talebe bağlı alınacak Formasyon sertifikası ile öğretmenlik yapabilmekte, öğrenimlerine yüksek-lisans ve doktora olmak üzere akademik alanda sürdürebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar başvuracakları Yüksek Öğretim Kurumlarının gerekli sınav şartlarını sağlamak koşuluyla Lisanüstü programlarda öğrenime devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere ilişkin, sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri her yıl ders planına uygun olarak sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü
Kurupelit Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Kurupelit / SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
AKTS/DS Koordinatörü: Uzman Esra DERLE GÜZEL

Bölüm Olanakları

Lisans öğrencileri anlaşmalar dahilinde Erasmus, Farabi gibi öğrenci programları ile öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71499 BİLGİ: Felsefe bilgisini kavrayacaktır.
2 71500 Felsefece düşünmenin ne türden bir düşünme olduğunu öğrenecektir.
3 71501 Felsefe bilgisinin koşullarını (düşünmeyi felsefece bir düşünme yapan öğeleri, bilgiyi felsefi bilgi kılan koşulları; felsefe bilgisi ile diğer bilgi türleri arasındaki ayrımları) öğrenecektir.
4 71502 Düşünmenin kurallarını öğrenecektir.
5 71503 Kavramsal düşünmeyi öğrenecektir.
6 71504 Dil, düşünce ve varlık arasında kurulu bağın felsefi bilgisini edinecektir.
7 71505 Felsefenin problem alanlarını (alt disiplinlerini –sanat felsefesi, devlet ve toplum felsefesi, varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik vb gibi-) öğrenecektir.
8 71506 Felsefe tarihi bilgisini öğrenecektir.
9 71507 Filozofların temel problemlerini, kavramlarını ve çözümlemelerini (doğrudan temel yapıtlarından) öğrenerek onların düşüncelerini kavrayacaktır.
10 71508 BECERİLER: Felsefe problemi keşfetme; bu problemi çözümleme, başka teoriler ile karşılaştırma becerisi kazanacaktır.
11 71509 Felsefe alanında, ilgili bir konuda araştırma yapabilme ve araştırma metinleri yazabilme becerisi kazanacaktır.
12 71510 Felsefe tarihi bilgisini bir başkasına öğretebilecektir.
13 71511 Felsefe bilgisi ile diğer bilgi alanları arasında doğru bağlantı kurarak çalışmalar yürütebilecektir.
14 71512 Ortaya çıkan bir problemi felsefeden hareketle çözümleyecektir.
15 71513 Konuları analitik çözümleyebilecek, kavramsal ve eleştirel düşünerek değerlendirebilecektir.
16 71514 Düşünceyi doğru ifade edebilme becerisi kazanacaktır.
17 71515 MESLEKİ YETKİNLİKLER: Felsefe alanındaki gelişmeleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecektir.
18 71516 Felsefe tarihinin problemlerini yeniden tartışma konusu yapabilecektir; filozofların temel düşüncelerini yeniden değerlendirebilecektir.
19 71517 Felsefe alanına düşünsel bağlamda (farklı bir eleştiri, yeni bir problem, yeni bir çözümleme metodu gibi düşünsel alanlarda) katkılar sunabilecektir.
20 71518 Felsefe alanını ile diğer bilgi alanları ile birleştiren çalışmalar yapabilecektir.
21 71519 Felsefe dışındaki bilgi alanlarını, felsefeden hareketle (bilim felsefesi, metodoloji, hukuk felsefesi, devlet felsefesi, etik gibi alanlara uygun olarak) değerlendirebilecektir.
22 71520 KİŞİSEL YETKİNLİKLER: Felsefe alanında bağımsız olarak araştırma yapabilecek; akademik toplantılarda düşünce ileri sürme ve düşüncesini savunabilecektir.
23 71521 Felsefe alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla yeniden değerlendirebilecektir
24 71522 Felsefe bilgisinin yaşamda yer etmesi için bilginin yayılmasına katkı sunabilecektir.
25 71523 Toplumsal duyarlılık bilinci ile yaşamsal olaylar karşısında sorumluluk alabilecek; insan yaşamının korunmasını merkezi değer alarak dünya sorunları karşısında tutum alabilecek; yaşam alanında, felsefece bir tutuma göre geliştirdiği yaşam örneğini sunabilecektir.
26 71498 Mantıksal akıl yürütme ve yöntem analizlerini kavrama
27 71539 Düşünceyi dil ile doğru biçimde ifade edebilme
28 71540 Konuları analitik yöntemle inceleyebilme
29 71542 Problem çözümünde pratik ve teorik bir akla sahip olma
30 71541 Öğrenilen bilgilerin günlük yaşam içerisindeki hayatı düzenlemesi
31 71546 Akademik veya farklı alanlarda fikirlerini savunabilme
32 71538 Ahlaki sorumlulukların bilincine varabilme
33 71545 Çevre ile olan ilişkilerinde ahlaki bir eylem içerisinde olma
34 71524 Tutarlı bilgiler üreterek özgüven kazanma
35 71544 Toplumsal yaşamda ve meslek hayatında ileri görüşlü olabilme
36 71543 Kazanılan bilgilerin eleştirisini yapabilme
37 71537 Felsefi argümanları açıklayabilmek için gereken yazma ve anlatma yetisi
38 71536 Felsefe tarihini öğrenme
39 71535 Filozofların yaşamlarını öğrenme
40 71530 Eski Grek mitolojisi ve felsefi gelişimin incelenmesi
41 71529 Bilimsel gelişmeler ve felsefe arasındaki ilişkiyi keşfetme
42 71525 Temel felsefi metinlerin incelenmesi
43 71528 Objektif bakış açısına sahip olabilme
44 71526 Farklı düşünceler ile tanışıp, akılcı eleştiriler yapmayı öğrenme
45 71534 Çağdaş sorunları felsefi bakış açısı ile belirtme
46 71533 Düzenli ve tutarlı fikirler üretebilme
47 71532 Felsefi ve etik sorumluluğunun bilincini kazanma
48 71531 Somut ve özet anlamlardan sıyrılıp, derinliğine düşünebilme
49 71527 Kavramsal düşünce üretimi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
FEL101 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL103 Antikçağda Felsefe Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL105 Klasik Mantık Zorunlu 4 0 0 4 5
FEL191 Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
FEL102 Bilgi Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL104 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL106 Modern Mantık Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL192 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL203 Varlık Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL205 İslam Felsefesi I Zorunlu 2 0 0 2 6
FEL291 Sosyal Psikoloji Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL204 Ahlak Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL206 İslam Felsefesi II Zorunlu 2 0 0 2 5
FEL292 Sosyoloji Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 6
FLS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL303 Zihin Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
FEL305 Türk Düşünce Tarihi I (Klasik Dönem) Zorunlu 2 0 0 2 6
FEL391 Bilişsel Psikoloji Zorunlu 4 0 0 4 6
FLS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II Zorunlu 4 0 0 4 5
FEL304 Sanat Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL306 Türk Düşünce Tarihi II (Modern Dönem) Zorunlu 2 0 0 2 4
FEL308 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL392 Kültür, Kimlik ve Toplum Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I Zorunlu 4 0 0 4 8
FEL403 Devlet ve Toplum Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL491 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 4 0 0 4 8
FLS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II Zorunlu 4 0 0 4 8
FEL404 Dil Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 5
FEL492 Kent Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 8
FLS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL121