Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümü, 2008 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm, farklı felsefe disiplinlerinde araştırma ve öğretim faaliyetlerini sürdürmeyi ve öğrencilerine felsefi düşünme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Felsefe Bölümü öğrencileri 4 yılın sonunda tüm öğrenim gereksinimlerini başarı ile tamamladıkları takdirde 'Felsefe alanında Lisans derecesi' alarak mezun olurlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Felsefe Bölümü öğrenci başvuru koşulları T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasında bulunan Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formel (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır. Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda bulunan toplam 240 AKTS dersleri başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için yeterli koşuldur.

Program Profili

Felsefe Bölümü lisans programı 4 yıl veya 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe'dir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb. kamu kuruluşlarında, özel eğitim kurumlarında felsefe ile ilgili alanlarda, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Talebe bağlı olarak alınacak Formasyon sertifikası ile öğretmenlik yapabilmekte, öğrenimlerine yüksek-lisans ve doktora olmak üzere akademik alanda sürdürebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar başvuracakları Yüksek Öğretim Kurumlarının gerekli sınav şartlarını sağlamak koşuluyla Lisanüstü programlarda öğrenime devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslere ilişkin, sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri her yıl ders planına uygun olarak sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Fen Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü
Kurupelit Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Kurupelit / SAMSUN
Tel: 0362 312 19 19
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR;
AKTS/DS Koordinatörü: Uzman Esra DERLE GÜZEL

Bölüm Olanakları

Lisans öğrencileri anlaşmalar dahilinde Erasmus, Farabi gibi öğrenci programları ile öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71499 Felsefe tarihinin farklı dönemlerine ve akımlarına ilişkin bilgi sahibi olur.
2 71500 Felsefenin temel alanlarına (bilim felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, zihin felsefesi, çevre felsefesi, eğitim felsefesi, hukuk felsefesi vb.) ilişkin ana kavramları ve yaklaşımları bilir.
3 71498 Filozofların ana yapıtlarını okuma, temel kavramlarını ve argümanlarını kavrama becerisi kazanır.
4 71539 Rasyonel, tutarlı, eleştirel, çözümleyici ve bireşimci düşünebilme becerisi kazanır.
5 71541 Mesleki etik değerlere bağlı olarak takım çalışması yapmayı ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenmeyi öğrenir.
6 71537 Diğer sosyal bilimlerden (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, psikoloji vb.) faydalanır ve disiplinler arası bir bakış açısı geliştirir.
7 71536 Farklı dillerdeki kaynaklardan da faydalanarak düşüncelerini sözlü ve yazılı biçimde ifade eder.
8 71528 Teknolojiyi kullanma ve etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
9 71526 Ulusal ve uluslararası düzeyde felsefi bilginin üretimine ve toplumla paylaşılmasına katkı sağlar.
10 71534 Felsefi bilginin özelliğini kavrar ve felsefi bilgiyi, bilimsel, sanatsal, mitsel ve dinsel bilgi türlerinden ayırt eder.
11 79481 Doğa/temel bilimleri ile sosyal bilimleri, konuları, yöntemleri ve amaçları bakımından birbirinden ayırt eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
FEL101 Felsefeye Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL103 Antikçağda Felsefe Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL105 Klasik Mantık Zorunlu 4 0 0 4 5
FEL191 Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
FEL102 Bilgi Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL104 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL106 Modern Mantık Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL192 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL201 17.Yüzyılda Felsefe Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL203 Varlık Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL205 İslam Felsefesi I Zorunlu 2 0 0 2 6
FEL291 Sosyal Psikoloji Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL202 18.Yüzyılda Felsefe Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL204 Ahlak Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL206 İslam Felsefesi II Zorunlu 2 0 0 2 5
FEL292 Sosyoloji Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 6
FLS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL301 19.Yüzyılda Felsefe - I Zorunlu 4 0 0 4 6
FEL303 Zihin Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
FEL305 Türk Düşünce Tarihi I (Klasik Dönem) Zorunlu 2 0 0 2 6
FEL391 Bilişsel Psikoloji Zorunlu 4 0 0 4 6
FLS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL302 19.Yüzyılda Felsefe - II Zorunlu 4 0 0 4 5
FEL304 Sanat Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL306 Türk Düşünce Tarihi II (Modern Dönem) Zorunlu 2 0 0 2 4
FEL308 Bilim Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 4
FEL392 Kültür, Kimlik ve Toplum Zorunlu 4 0 0 4 5
FLS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL401 20.Yüzyılda Felsefe I Zorunlu 4 0 0 4 8
FEL403 Devlet ve Toplum Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 5
FEL491 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 4 0 0 4 8
FLS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL402 20.Yüzyılda Felsefe II Zorunlu 4 0 0 4 8
FEL404 Dil Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 5
FEL492 Kent Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 8
FLS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL121 Mitoloji ve Felsefe 2 0 0 2 4
FEL123 Felsefe Kavramları 2 0 0 2 4
FEL127 Antikçağ Felsefesinde Yöntem Sorunu 2 0 0 2 4
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL122 Platon 2 0 0 2 4
FEL124 Aristoteles 2 0 0 2 4
FEL126 Stoacılar 2 0 0 2 4
FEL128 Plotinus 2 0 0 2 4
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL221 Descartes 2 0 0 2 4
FEL223 Bilim Tarihi I 2 0 0 2 4
FEL225 Çin ve Hint Felsefesi 2 0 0 2 4
FEL227 Felsefe Metinleri I 2 0 0 2 4
FEL231 Latince I 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL222 Kant 2 0 0 2 4
FEL224 Bilim Tarihi II 2 0 0 2 4
FEL226 Rousseau ve Aydınlanma 2 0 0 2 4
FEL228 Felsefe Metinleri II 2 0 0 2 4
FEL230 Özgürlük Problemi 2 0 0 2 4
FEL232 Latince II 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL321 Hegel 2 0 0 2 3
FEL323 Hukuk Felsefesi 2 0 0 2 3
FEL327 İnsan Felsefesi 2 0 0 2 3
FEL329 Tarih Felsefesi 2 0 0 2 3
FEL331 Felsefe Metinleri III 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL322 Marx 2 0 0 2 4
FEL324 Nietzsche 2 0 0 2 4
FEL326 Hermeneutik 2 0 0 2 4
FEL328 Mevlana 2 0 0 2 4
FEL330 Sanat Eserlerinde Felsefe Problemi 2 0 0 2 4
FEL332 Felsefe Metinleri IV 2 0 0 2 4
FEL334 Mantık Felsefesi 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL421 Fenomenoloji 2 0 0 2 3
FEL423 Varoluşçuluk 2 0 0 2 3
FEL427 İnsan Hakları 2 0 0 2 3
FEL429 Din Felsefesi 2 0 0 2 3
FEL433 Mesleki Etik 2 0 0 2 3
FEL435 Bitirme Tezi I 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL422 Postmodernizm ve Postyapısalcılık 2 0 0 2 3
FEL424 Eleştirel Felsefe 2 0 0 2 3
FEL426 İletişim Felsefesi 2 0 0 2 3
FEL428 Çevre ve Teknoloji Felsefesi 2 0 0 2 3
FEL430 Edebiyat Felsefesi 2 0 0 2 3
FEL432 Tıp Etiği 2 0 0 2 3
FEL434 Feminist Kuramlar 2 0 0 2 3
FEL436 Bitirme Tezi II 2 0 0 2 3
FEL438 Nörofelsefe 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3