Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2002 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan bölüm, hali hazırda 9 kişilik akademik personeliyle eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar "Sosyoloji Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler YGS, LYS sınavları sonucuna göre programa yerleştirilirler. YGS ve LYS Sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 45 öğrenci bölüme kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Buna ek olarak, öğrencilerin başka bir yüksek öğretim kurumundan daha önce almış olduğu derslerden, ders içeriklerinin uyması koşuluyla, muaf tutulmaları mümkündür.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 124 kredi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sosyoloji Bölümü'nün, öğrencilerine yönelik üç temel hedefi bulunmaktadır. Öncelikle,bölüm öğrencilerine sosyolojinin ana kavramlarına ilişkin temel prensipleri, teorik yaklaşımları ve araştırma metotlarını kazandırmayı amaçlamaktadır. İkinci olarak, öğrencilere insan davranışlarının, sosyal olay ve olguların çok boyutluluğunu incelerken sosyal kurumların tarihsel köklerini, gelişmelerini, işlevlerini ve karşılıklı ilişkilerini araştırma olanağı sunmaktadır. Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de; sosyal değişimlerin hızlı yaşandığı Türkiye gibi bir ülkenin gereksinimlerini karşılayacak sosyolojik bilgiyi üretmek için öğrencilere yeterli anlayış, beceri ve deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları, global ve lokal ölçekte Türkiye'deki çeşitli resmi kurumlarda ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, Formasyon eğitimi almaları durumunda ise Felsefe Grubu Öğretmeni olarak devlet ve özel eğitim kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili diğer alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji Programı’nda bütün derslerde % 80 devam zorunluluğu vardır. Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersi alan öğrencilerin arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarından 100 üzerinden aldıkları puanlar sınıf ortalaması dikkate alınarak 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. FF notu alan öğrenci başarısızdır, zorunlu yada seçmeli bir dersten kalan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Bölümü'ndeki her bir öğrencinin lisans derecesiyle bölümden mezun olabilmesi için minimum 124 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Bu 124 kredinin 86'sı zorunlu, 38'i ise seçmeli derslerden edinilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Niyazi Usta Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 55139 Kurupelit Samsun, Türkiye

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 1 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretm üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrenciler, isteğe bağlı olarak özel ve kamu kuruluşlarında staj yapabilmekte ve LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SOS101 Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS103 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS105 Akademik Yazım I Zorunlu 2 2 0 3 5
SOS191 Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SOS102 Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS104 Akademik Yazım II Zorunlu 2 2 0 3 6
SOS106 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS192 Felsefeye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS205 Türkiye'de Sosyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS291 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS206 Demografi Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS208 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3 5
SOS210 Türkiye'de Sosyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 10


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS303 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS305 Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 12


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 12


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS401 Sosyolojik Araştırma I Zorunlu 2 2 0 3 6
SOS403 Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS405 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS406 Türkiye'nin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS410 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS221 Aile Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS223 Eğitim Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS225 Bilim Tarihi 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS222 Göç Sosyolojisi 3 0 0 3 5
SOS224 Siyaset Sosyolojisi 3 0 0 3 5
SOS226 Köy Sosyolojisi 3 0 0 3 5
SOS298 Gelişim Psikolojisi 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS321 Suç Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS323 Sosyal Politika 4 0 0 4 6
SOS325 Gençlik Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS327 Osmanlı Toplum Yapısı 3 0 0 3 6
SOS395 Klasik Mantık 4 0 0 4 6
SOS397 İlkçağ Felsefesi 3 0 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS322 İletişim Sosyolojisi 4 0 0 4 6
SOS326 Din Sosyolojisi 4 0 0 4 6
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS396 Modern Mantık 4 0 0 4 6
SOS398 Ortaçağ Felsefesi 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS423 Sağlık Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS497 Öğrenme Psikolojisi 3 0 0 3 6
SOS499 Aydınlanma Felsefesi 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3
SOS422 Kimlik Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS424 İktisat Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS428 Turizm Sosyolojisi 3 0 0 3 6
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi 3 0 0 3 6
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 0 0 3 6