Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2002 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan bölüm, hali hazırda 9 kişilik akademik personeliyle eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarıyla tamamlayan mezunlar "Sosyoloji Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler YGS, LYS sınavları sonucuna göre programa yerleştirilirler. YGS ve LYS Sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 45 öğrenci bölüme kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Buna ek olarak, öğrencilerin başka bir yüksek öğretim kurumundan daha önce almış olduğu derslerden, ders içeriklerinin uyması koşuluyla, muaf tutulmaları mümkündür.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 124 kredi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Sosyoloji Bölümü'nün, öğrencilerine yönelik üç temel hedefi bulunmaktadır. Öncelikle,bölüm öğrencilerine sosyolojinin ana kavramlarına ilişkin temel prensipleri, teorik yaklaşımları ve araştırma metotlarını kazandırmayı amaçlamaktadır. İkinci olarak, öğrencilere insan davranışlarının, sosyal olay ve olguların çok boyutluluğunu incelerken sosyal kurumların tarihsel köklerini, gelişmelerini, işlevlerini ve karşılıklı ilişkilerini araştırma olanağı sunmaktadır. Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de; sosyal değişimlerin hızlı yaşandığı Türkiye gibi bir ülkenin gereksinimlerini karşılayacak sosyolojik bilgiyi üretmek için öğrencilere yeterli anlayış, beceri ve deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölüm mezunları, global ve lokal ölçekte Türkiye'deki çeşitli resmi kurumlarda ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, Formasyon eğitimi almaları durumunda ise Felsefe Grubu Öğretmeni olarak devlet ve özel eğitim kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili diğer alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji Programı’nda bütün derslerde % 80 devam zorunluluğu vardır. Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersi alan öğrencilerin arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarından 100 üzerinden aldıkları puanlar sınıf ortalaması dikkate alınarak 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. FF notu alan öğrenci başarısızdır, zorunlu yada seçmeli bir dersten kalan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Sosyoloji Bölümü'ndeki her bir öğrencinin lisans derecesiyle bölümden mezun olabilmesi için minimum 124 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Bu 124 kredinin 86'sı zorunlu, 38'i ise seçmeli derslerden edinilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Niyazi Usta Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 55139 Kurupelit Samsun, Türkiye

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 1 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ile eğitim vermektedir. Bölümde ağırlıklı olarak teorik eğitim verilmesine karşın, öğrenciler öğretm üyelerinin araştırma projelerinde yer alarak alanda deneyim kazanma olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrenciler, isteğe bağlı olarak özel ve kamu kuruluşlarında staj yapabilmekte ve LLP/Erasmus Değişim Programı ile eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da bir üniversite tamamlayabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
4 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
6 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
9 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
10 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
11 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
12 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
15 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.
16 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
17 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS105 Akademik Yazım I Zorunlu 2 2 0 3 5
SOS105 Akademik Yazım I Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS105 Akademik Yazım I Zorunlu 2 2 0 3 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SOS191 Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 6
SOS191 Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS191 Psikolojiye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
SOS103 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS103 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS103 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS101 Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS101 Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS101 Sosyolojiye Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 7
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS104 Akademik Yazım II Zorunlu 2 2 0 3 6
SOS104 Akademik Yazım II Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS104 Akademik Yazım II Zorunlu 2 2 0 3 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SOS192 Felsefeye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 6
SOS192 Felsefeye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS192 Felsefeye Giriş Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS106 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS106 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS106 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SOS102 Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 7
SOS102 Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS102 Sosyolojiye Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 0
SOS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 0
SOS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 0 0 3 6
SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS201 Klasik Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS207 Sosyal Bilimlerde İstatistik I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS291 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS291 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS291 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS205 Türkiye'de Sosyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS205 Türkiye'de Sosyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS205 Türkiye'de Sosyoloji I Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 10
SOS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
SOS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
SOS206 Demografi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS206 Demografi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS206 Demografi Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS202 Klasik Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS208 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS208 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS208 Sosyal Bilimlerde İstatistik II Zorunlu 2 2 0 3 5
SOS210 Türkiye'de Sosyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS210 Türkiye'de Sosyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS210 Türkiye'de Sosyoloji II Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 0
SOS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 0
SOS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 12
SOS303 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS303 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS303 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS305 Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS305 Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS305 Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 0
SOS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 0
SOS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 7 0 0 7 12
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS310 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS308 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
SOS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
SOS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12
SOS403 Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS403 Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS403 Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS401 Sosyolojik Araştırma I Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS401 Sosyolojik Araştırma I Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS401 Sosyolojik Araştırma I Zorunlu 2 2 0 3 6
SOS405 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS405 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS405 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
SOS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
SOS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 12
SOS410 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS410 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS410 Kent Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS402 Sosyolojik Araştırma II Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS402 Sosyolojik Araştırma II Zorunlu 2 2 0 3 0
SOS402 Sosyolojik Araştırma II Zorunlu 2 2 0 3 6
SOS406 Türkiye'nin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS406 Türkiye'nin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS406 Türkiye'nin Güncel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS221 Aile Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS223 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS225 Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS221 Aile Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS223 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS225 Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS221 Aile Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS223 Eğitim Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS225 Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS222 Göç Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS224 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS226 Köy Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS298 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SOS222 Göç Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS224 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS226 Köy Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS298 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS222 Göç Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS224 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS226 Köy Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS298 Gelişim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS321 Suç Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS323 Sosyal Politika Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS325 Gençlik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS327 Osmanlı Toplum Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS395 Klasik Mantık Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS397 İlk Çağ Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS321 Suç Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS323 Sosyal Politika Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS325 Gençlik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS327 Osmanlı Toplum Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS395 Klasik Mantık Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS397 İlk Çağ Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS321 Suç Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS323 Sosyal Politika Zorunlu 4 0 0 4 6
SOS325 Gençlik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS327 Osmanlı Toplum Yapısı Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS395 Klasik Mantık Zorunlu 4 0 0 4 6
SOS397 İlk Çağ Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS322 İletişim Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS326 Din Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS396 Modern Mantık Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS398 Ortaçağ Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS322 İletişim Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS326 Din Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS396 Modern Mantık Zorunlu 4 0 0 4 0
SOS398 Ortaçağ Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS322 İletişim Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 6
SOS326 Din Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 6
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS396 Modern Mantık Zorunlu 4 0 0 4 6
SOS398 Ortaçağ Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS423 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS497 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS499 Aydınlanma Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS423 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS497 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS499 Aydınlanma Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS421 Yoksulluk Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS423 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS425 Edebiyat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS497 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS499 Aydınlanma Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SOS422 Kimlik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS424 İktisat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS428 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS422 Kimlik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS424 İktisat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS428 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 0
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 3
SOS422 Kimlik Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS424 İktisat Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS426 Yaşlılık Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS428 Turizm Sosyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS496 20. Yüzyıl Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3 6
SOS498 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6