Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2005 tarihinde açılmış olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.08.2011 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak eğitime faaliyetine başlamıştır

Kazanılan Derece

Arkeolog

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖYS sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. ÖYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 45 öğrenci bölüme kabul edilmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Ondokuz Mayıs Üniveristesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalıdırlar.

Program Profili

Kaliteli Eğitim Sunulması Yeterli öğretim kadrosu oluşması İdeal bir ders programı düzenlenmesi Yeterli altyapının kurulması. Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması. Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması. Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması. Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması. Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme.Nitelikli uluslar arası yayınlar “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi. Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de önde gelen bölümlerden biri olması, bilgilerin güncellenmesi Teknolojik olanakların kullanılması Katılımcı ve araştırmacı eğitim Teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi Bilginin uluslararası düzeyde paylaşılması Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme Kültürel mirası koruma Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm birimlerinde, özel müzelerde, valiliklerde ve belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ÖYP programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitede ders geçme sistemi uygulanmakta olup, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Normal süresi 4 yıldır. Ögrecilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 148 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 60 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Vedat KELEŞ (tel. 4690)
AKTS Koordinatörü: Dr. Davut YİĞİTPAŞA (tel. 4687)

Bölüm Olanakları

Arkeoloji Bölümü her yıl 45 öğrenci almaktadır. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin bulunduğu kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyelerinin görev aldığı kazılar aşağıda belirtilmiştir: Parion Antik Kenti kazısı (Çanakkale), Prof.Dr. Vedat KELEŞ, Smintheion Kazısı (Çanakkale) (Dr. Davut KAPLAN).

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63795 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 63796 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 63797 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 63798 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 63799 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 63800 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 63801 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 63802 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 63803 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 63804 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 63805 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 63806 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 63815 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 63809 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 63818 İlgili kanunları bilme
16 63808 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
17 63817 Rapor yazabilme
18 63807 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
19 63816 Eser tarihlendirebilme
20 63814 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 63813 İkonografik değerlendirme
22 63812 Katalog düzenleme
23 63811 Literatür tarayabilme
24 63810 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
ARK107 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 4
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ARK115 Geometrik Dönem Heykeltraşlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
ARK113 Yunan Mitolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
ARK108 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK116 Arkaik Dönem Heykeltraşlığı Zorunlu 2 0 0 2 0
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
ARK114 Yunan Mitolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
ARK217 Arkaik Çağ Mimarisi Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK219 Arkeolojide Küçük Buluntu Çizimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I Zorunlu 0 3 0 2 3
ARK201 Klasik Çağ Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK215 Minos-Miken Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
ARK220 Arkeolojide Mimari Çizim Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II Zorunlu 0 3 0 2 3
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK216 Geometrik Dönem Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK202 Klasik Çağ Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK218 Klasik Çağ Mimarisi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
ARK315 Arkaik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK313 Frig Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK317 Grek Numismatiği I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK301 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK305 Hellenistik Çağ Mimarlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK307 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
ARK314 Frig Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK318 Grek Numismatiği II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK302 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK306 Hellenistik Çağ Mimarlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK316 Klasik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK308 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
ARK417 Anadoluda Kentleşme Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK415 Hellenistik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK419 Müzecilik Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK401 Roma Çağı Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK405 Roma Çağı Mimarisi I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK413 Urartu Arkeolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 0
ARK418 Anadolu Antik Kentleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK420 Müzecilik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK402 Roma Çağı Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK406 Roma Çağı Mimarisi II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK416 Roma Çağı Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK414 Urartu Arkeolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK123 Önasya Mitolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK125 Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK127 Grek Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK129 Arkeolojide Üretim Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK131 Epipaleolitik ve Akeramik Neolitik Çağda Bereketli Hilal Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK124 Önasya Mitolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK126 Seramik Üretim Yöntemleri ve Termonolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK128 Roma Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK130 Eski Mısır Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK132 Anadolu'da Neolitik Çağ Kültürleri Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK134 Mezopotamya Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK223 Grekçe I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK227 Hitit Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK229 Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK231 Antik Yunanda Sosyal ve Kültürel Yaşam Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK233 Arkeolojide Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK235 Temel Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK297 Sanat Tarihine Giriş I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK224 Grekçe II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK228 Geç Hitit Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK230 Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK232 Roma Çağında Sosyal ve Kültürel Yaşam Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK234 Erken Tunç Çağında Anadolu Keramik Kültürleri Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK298 Sanat Tarihine Giriş II Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK321 Asur Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK325 Latince I Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK327 Arkeometri I Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK331 Mühürcülük Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK333 Kafkas Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK335 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları I Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK322 Asur Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK326 Latince II Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK328 Arkeometri II Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK332 Kültürel Miras Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK334 Antik Çağda Karadeniz Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK336 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları II Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK338 Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK423 Sualtı Arkeolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK425 Rehberlik Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK433 Antik Çağ Resim Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK435 Kolonizasyon ve Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK437 Seminer I Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK439 Bitirme Tez Çalışmaları I Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK441 Roma Numismatiği I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK443 İran Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK497 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK424 Sualtı Arkeolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK426 Bilimsel Çalışma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK434 Antik Çağda Süsleme ve Dekorasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK436 Antik Dönem Mezar Stelleri Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK438 Seminer II Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK440 Bitirme Tez Çalışmaları II Zorunlu 2 0 0 2 0
ARK442 Roma Numismatiği II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK498 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi II Zorunlu 2 0 0 2 0
SKD002 Girişimcilik Zorunlu 2 2 0 3 0