Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2005 tarihinde açılmış olup Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 25.08.2011 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ek yerleştirmeyle öğrenci alarak eğitime faaliyetine başlamıştır

Kazanılan Derece

Arkeolog

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖYS sınav sonucuna göre programa yerleştirilirler. ÖYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 45 öğrenci bölüme kabul edilmektedir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Ondokuz Mayıs Üniveristesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalıdırlar.

Program Profili

Kaliteli Eğitim Sunulması Yeterli öğretim kadrosu oluşması İdeal bir ders programı düzenlenmesi Yeterli altyapının kurulması. Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması. Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması. Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması. Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması. Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme.Nitelikli uluslar arası yayınlar “Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi. Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de önde gelen bölümlerden biri olması, bilgilerin güncellenmesi Teknolojik olanakların kullanılması Katılımcı ve araştırmacı eğitim Teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi Bilginin uluslararası düzeyde paylaşılması Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme Kültürel mirası koruma Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm birimlerinde, özel müzelerde, valiliklerde ve belediyelerde arkeolog olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ÖYP programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitede ders geçme sistemi uygulanmakta olup, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Normal süresi 4 yıldır. Ögrecilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 148 kredi saat dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 60 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Vedat KELEŞ (tel. 4690)
AKTS Koordinatörü: Dr. Davut YİĞİTPAŞA (tel. 4687)

Bölüm Olanakları

Arkeoloji Bölümü her yıl 45 öğrenci almaktadır. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin bulunduğu kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyelerinin görev aldığı kazılar aşağıda belirtilmiştir: Parion Antik Kenti kazısı (Çanakkale), Prof.Dr. Vedat KELEŞ, Smintheion Kazısı (Çanakkale) (Dr. Davut KAPLAN).

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71554 Kazı tekniklerine hâkim olma
2 71555 Fotoğraf çekme, tanımlama, teşhis ve tarihlendirme yapma
3 71556 Kontekst ve veri toplama işlemleri yapma
4 71557 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
5 71558 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
6 71559 Mimari, plan, profil ve kesit, çizimi yapma
7 71560 Projelendirme, planlama ve uygulama
8 71561 Belli başlı restorasyon, konservasyon tekniklerine hakim olma
9 71562 Pişmiş toprak, taş, cam, metal eser temizlemesi yapabilme
10 71563 Plan ve harita oluşturma ve okuyabilme
11 71564 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 71565 Arkeolojik belgeleme yöntemlerini uygulayabilme
13 71574 Yeni gelişen teknolojileri takip edip arkeolojik çalışmalara bütünleştirebilme
14 71568 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
15 71567 Arkeolojik çalışmalarda problemi tespit edebilme ve çözümüne yönelik öneriler geliştirebilme
16 71566 Arkeoloji eğitimi sırasında temel alanlarda edindiği bilgileri birleştirerek kullanabilme
17 71577 İlgili kanunları bilme
18 71576 Rapor yazabilme
19 71575 Eser tarihlendirebilme
20 71573 Mimarlık, seramik, heykeltıraşlık sikke gibi başlıca konularında bilgi sahibi olma
21 71572 İkonografik değerlendirme
22 71571 Katalog düzenleme
23 71570 Literatür tarayabilme
24 71569 Arkeolojik malzemeleri envanterleme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK107 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK109 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK111 Klasik Arkeolojiye Giriş I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK113 Yunan Mitolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK115 Geometrik Dönem Heykeltraşlığı Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-1 1.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK108 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK110 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK112 Klasik Arkeolojiye Giriş II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK114 Yunan Mitolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK116 Arkaik Dönem Heykeltraşlığı Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-2 2.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK201 Klasik Çağ Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK207 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması I Zorunlu 0 3 0 2 3
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK213 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK215 Minos-Miken Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK217 Arkaik Çağ Mimarisi Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK219 Arkeolojide Küçük Buluntu Çizimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK202 Klasik Çağ Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK208 Bölge Arkeolojisi ve Saha Çalışması II Zorunlu 0 3 0 2 3
ARK210 Demir Çağı Anadolu Arkeolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK216 Geometrik Dönem Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK218 Klasik Çağ Mimarisi Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK220 Arkeolojide Mimari Çizim Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK301 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK305 Hellenistik Çağ Mimarlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK307 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK313 Frig Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK315 Arkaik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK317 Grek Numismatiği I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-5 5. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK302 Hellenistik Çağ Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK306 Hellenistik Çağ Mimarlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK308 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK314 Frig Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK316 Klasik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK318 Grek Numismatiği II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-6 6. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK401 Roma Çağı Heykeltraşlığı I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK405 Roma Çağı Mimarisi I Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK413 Urartu Arkeolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK415 Hellenistik Çağ Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK417 Anadoluda Kentleşme Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK419 Müzecilik Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-7 7. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ARK402 Roma Çağı Heykeltraşlığı II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK406 Roma Çağı Mimarisi II Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK414 Urartu Arkeolojisi II Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK416 Roma Çağı Seramiği Zorunlu 2 0 0 2 4
ARK418 Anadolu Antik Kentleri Zorunlu 2 0 0 2 3
ARK420 Müzecilik Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 3
ARS-8 8. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 6 0 0 6 9

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK123 Önasya Mitolojisi I 2 0 0 2 3
ARK125 Seramik Üretim Yöntemleri ve Terminolojisi I 2 0 0 2 3
ARK127 Grek Tarihi 2 0 0 2 3
ARK129 Arkeolojide Üretim Yöntemleri 2 0 0 2 3
ARK131 Epipaleolitik ve Akeramik Neolitik Çağda Bereketli Hilal 2 0 0 2 3
ARK133 Mezopotamya Arkeolojisi 2 0 0 2 3
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK124 Önasya Mitolojisi II 2 0 0 2 3
ARK126 Seramik Üretim Yöntemleri ve Termonolojisi II 2 0 0 2 3
ARK128 Roma Tarihi 2 0 0 2 3
ARK130 Eski Mısır Arkeolojisi 2 0 0 2 3
ARK132 Anadolu'da Neolitik Çağ Kültürleri 2 0 0 2 3
ARK134 Mezopotamya Sanatı 2 0 0 2 3
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
SSD152 Teknoloji Bağımlılığı 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK223 Grekçe I 2 0 0 2 3
ARK227 Hitit Sanatı 2 0 0 2 3
ARK229 Arkeolojide Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 2 0 0 2 3
ARK231 Antik Yunanda Sosyal ve Kültürel Yaşam 2 0 0 2 3
ARK233 Arkeolojide Terminoloji 2 0 0 2 3
ARK235 Temel Fotoğrafçılık 2 0 0 2 3
ARK297 Sanat Tarihine Giriş I 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK224 Grekçe II 2 0 0 2 3
ARK228 Geç Hitit Sanatı 2 0 0 2 3
ARK230 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2 3
ARK232 Roma Çağında Sosyal ve Kültürel Yaşam 2 0 0 2 3
ARK234 Erken Tunç Çağında Anadolu Keramik Kültürleri 2 0 0 2 3
ARK236 İleri Fotoğrafçılık Uygulamaları 2 0 0 2 3
ARK298 Sanat Tarihine Giriş II 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK321 Asur Sanatı I 2 0 0 2 3
ARK325 Latince I 2 0 0 2 3
ARK327 Arkeometri I 2 0 0 2 3
ARK331 Mühürcülük 2 0 0 2 3
ARK333 Kafkas Arkeolojisi 2 0 0 2 3
ARK335 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları I 2 0 0 2 3
ARK337 Eski Anadoluda Ölü Gömme Gelenekleri 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK322 Asur Sanatı II 2 0 0 2 3
ARK326 Latince II 2 0 0 2 3
ARK328 Arkeometri II 2 0 0 2 3
ARK332 Kültürel Miras Yönetimi 2 0 0 2 3
ARK334 Antik Çağda Karadeniz 2 0 0 2 3
ARK336 Arkeolojide Bilgisayar Uygulamaları II 2 0 0 2 3
ARK338 Antik Çağda Ölü Gömme Gelenekleri 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK423 Sualtı Arkeolojisi I 2 0 0 2 3
ARK425 Rehberlik 2 0 0 2 3
ARK433 Antik Çağ Resim Sanatı 2 0 0 2 3
ARK435 Kolonizasyon ve Ticaret 2 0 0 2 3
ARK437 Seminer I 2 0 0 2 3
ARK439 Bitirme Tez Çalışmaları I 2 0 0 2 3
ARK441 Roma Numismatiği I 2 0 0 2 3
ARK443 İran Arkeolojisi 2 0 0 2 3
ARK497 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi I 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ARK424 Sualtı Arkeolojisi II 2 0 0 2 3
ARK426 Bilimsel Çalışma Yöntemleri 2 0 0 2 3
ARK434 Antik Çağda Süsleme ve Dekorasyon 2 0 0 2 3
ARK436 Antik Dönem Mezar Stelleri 2 0 0 2 3
ARK438 Seminer II 2 0 0 2 3
ARK440 Bitirme Tez Çalışmaları II 2 0 0 2 3
ARK442 Roma Numismatiği II 2 0 0 2 3
ARK444 Pers Tarihi ve Sanatı 2 0 0 2 3
ARK498 Erken Hıristiyan ve Bizans Mimarisi II 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3