Program Tanımları

Kuruluş

2011 Yılında kurulan bölümümüzde, ikinci sınıf bulunmakta henüz ve mezun vermemiştir.

Kazanılan Derece

Program şartlarını başarı ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Ondokuz Mayıs Üniversitesi”, “Öğrenci Kabul” şartlarıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içinde çeçişler YÖK'ün "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda verilen (toplam 240 AKTS) derslerin bütünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için zorunludur.

Program Profili

Sanat Tarihi Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin bünyesinde yer almaktadır. Bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır: Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Batı Sanatı Anabilim Dalı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı.
Derslerde, başta Türk-İslam olmak üzere, Anadolu ve dışımızdaki kültürlerin dini ve sosyal amaçlı yapıların mimari özellikleri, el sanatları ve sanat akımları incelenmektedir. Öğrenim süresi 4 yıldır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sanat Tarihi Bölümü'nde öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Sanat Tarihçisi unvanıyla devlet kurumu olan ve özel mülkiyete tabi müzelerde görev alabilmekte, gerekli formasyonlarını tamamlamak kaydıyla, orta öğrenim okullarında sanat tarihi öğretmeni olabilmektedir. Gerekli dil şartlarını yerine getirenler "rehberlik sertifikası" almak kaydıyla turizm rehberi olabilmektedirler.
Henüz mezun vermediğimiz için istihdam örneğimiz bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve gerekli Yabancı dil bilgisine sahip olmaları durumunda alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yürürlükte olan sisteme göre 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yıl içi sınavların ortalamasının ağırlıklı ortalamaya etkisi %40; yıl sonu sınavlarının ise %60 olarak hesaplanmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için %60 ağırlıklı ortalamayı sağlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları için “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde verilen bilgiler geçerlidir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü SAMSUN
Doç. Dr. Kemal ÖZKURT
kemal.ozkurt@omu.edu.tr
03623121919 - 5472

Bölüm Olanakları

Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı durumuna göre öğrencilerin, mesleki bilgi ve becerilerinin artması amacına yönelik olarak, bazı kazı ve yüzey araştırmaları, inceleme gezileri, proje ve restorasyon çalışmaları gibi etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası sempozyumlar ve fotoğraf çekim gezilerinde yer almaları imkanları sunulmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71578 Sanat Tarihinin ana konuları hakkında sağlam bir bilgi ve duyarlık sahibi olma
2 71579 Ana hatlarıyla farklı sanatlar hakkında özlü bilgi sahibi olma; toplumsal ve bireysel hayata ilişkin durumlara sanat açısından bakabilme
3 71580 Sanata ilişkin problemler ve sanat hakkında iç tutarlılığı olan ve bütüncül bir görüşe sahip olma
4 71581 Sanata ilişkin görüşlerini sağlıklı bir şekilde açıklayabilme
5 71582 Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme
6 71583 Sanat eserlerini, onları üreten kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme
7 71587 Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme
8 71590 Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı ihtiyaçlar doğrultusunda uygulayabilme
9 71593 Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
10 71595 Bağımsız çalışabilme
11 71592 Sanata ilişkin kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme; zayıf yanlarını açıkça ifade edebilme
12 71594 Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme
13 71591 Eserlerin müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilme ve uygulayabilme
14 71596 Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı ihtiyaçlar doğrultusunda uygulayabilme
15 71589 Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme
16 71588 Sanat tarihine konu olan eserlerden herhangi biri için fotoğraflama, dijital ortama aktarma, çizimini yapma ve gerekli müdahaleleri yapabilme
17 71586 Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme
18 71585 Sanat eserlerine ilişkin mevcut doğruları sahiplenebilme, yanlışları düzeltebilme ve eksikleri tamamlayabilme özgüveni
19 71584 Sanat eserlerini, onları üreten kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SAN101 Sanat Tarihine Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 5
SAN103 Erken İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN105 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN107 İslam Öncesi Türk Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN109 Sanat Tarihinde Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN191 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
SSD-1 Sosyal Seçmeli Ders I SDG 1 0 0 1 1
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SAN102 Sanat Tarihine Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 5
SAN104 Erken İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN106 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN108 İslam Öncesi Türk Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN110 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN192 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD-2 Sosyal Seçmeli Ders II SDG 1 0 0 1 1
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN201 Ortaçağ İslam Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN203 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN205 Anadolu Beylikleri Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN207 Erken Osmanlı Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN209 Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN211 Bizans Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN213 Geleneksel Türk El Sanatları I Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN215 Saha Araştırması I Zorunlu 0 3 0 2 3
STS-3 3.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN202 Ortaçağ İslam Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN204 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN206 Anadolu Beylikleri Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN208 Erken Osmanlı Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN210 Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN212 Bizans Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN214 Geleneksel Türk El Sanatları II Zorunlu 2 0 0 2 3
SAN216 Saha Araştırması II Zorunlu 0 3 0 2 3
STS-4 4.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN301 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı III Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN303 Klasik Osmanlı Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN305 Avrupa Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN307 Bilimsel Araştırma ve Kazı Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN309 Teknik Resim ve Rölöve I Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN311 Yeni Çağ İslam Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 4
STS-5 5.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN302 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı IV Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN304 Klasik Osmanlı Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN306 Avrupa Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN308 Bilimsel Araştırma ve Kazı Teknikleri II Zorunlu 2 2 0 3 4
SAN310 Teknik Resim ve Rölöve II Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN312 Türk Mitolojisi ve İkonografya Zorunlu 2 0 0 2 4
STS-6 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN401 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı I Zorunlu 2 0 0 2 5
SAN403 Avrupa Sanatı III Zorunlu 2 0 0 2 5
SAN405 Bitirme Çalışması I Zorunlu 2 0 0 2 5
SAN407 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN409 Çağdaş Türk Sanatı Zorunlu 2 0 0 2 5
STS-7 7.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN402 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sanatı II Zorunlu 2 0 0 2 5
SAN404 Avrupa Sanatı IV Zorunlu 2 0 0 2 5
SAN406 Bitirme Çalışması II Zorunlu 0 2 0 1 5
SAN408 Mesleki İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 4
SAN410 Müzecilik ve Eski Eser Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 5
STS-8 8.Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 4 0 0 4 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD121 Eskiçağda Akdeniz Dünyası ve Uygarlıkları 1 0 0 1 1
SSD123 Herkes İçin Felsefe 1 0 0 1 1
SSD125 İlk Yardım 1 0 0 1 1
SSD127 Pazarlama Yönetimi 1 0 0 1 1
SSD129 Kendini Tanıma ve Beden Dili Kullanımı 1 0 0 1 1
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 0 0 1 1
SSD133 Etkili İletişim Yöntemleri 1 0 0 1 1
SSD135 Eleştirel Düşünme 1 0 0 1 1
SSD137 Osmanlı Türkçesi 1 0 0 1 1
SSD139 Fotoğrafçılık 1 0 0 1 1
SSD141 İşaret Dili 1 0 0 1 1
SSD143 Amatör Balıkçılık 1 0 0 1 1
SSD145 Diksiyon ve Hitabet 1 0 0 1 1
SSD147 Satranç 1 0 0 1 1
SSD149 Nobel Ödülleri 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SSD122 Geleneksel Türk El Sanatları 1 0 0 1 1
SSD124 Kültürel Miras 1 0 0 1 1
SSD126 Örgütsel Davranış 1 0 0 1 1
SSD128 Uygulamalı Etik 1 0 0 1 1
SSD130 Gıda Katkı Maddeleri 1 0 0 1 1
SSD132 Kariyer ve Liderlik 1 0 0 1 1
SSD134 Kitap ve Yorum 1 0 0 1 1
SSD136 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 1 0 0 1 1
SSD138 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 1 0 0 1 1
SSD140 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 1 0 0 1 1
SSD142 Türk Dünyasına Yön Veren Edebi Şahsiyetler 1 0 0 1 1
SSD144 Endemik Bitki Türleri ve Endemizm 1 0 0 1 1
SSD146 Sosyal Sorumluluk Projeleri 1 0 0 1 1
SSD148 Buluşların Yaşama Etkisi 1 0 0 1 1
SSD150 Gündelik Hayatta Psikoloji 1 0 0 1 1
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN221 Anadolu'da Geleneksel Kırsal Mimarı 2 0 0 2 3
SAN223 Antik Medeniyetler ve Sanatı 2 0 0 2 3
SAN225 Geleneksel Yapım Teknikleri 2 0 0 2 3
SAN227 Osmanlı Paleografyası 2 0 0 2 3
SAN229 Resim Sanatı Tarihi 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN222 Estetik ve Sanat 2 0 0 2 3
SAN224 Türk Medeniyeti Tarihi 2 0 0 2 3
SAN226 Modern Şehircilik ve Tarihi Kent Dokusu 2 0 0 2 3
SAN228 Türk Mimarisinde Süsleme Sanatı 2 0 0 2 3
SAN298 Anadolu Medeniyetleri 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN321 Sanat Sosyolojisi 2 0 0 2 3
SAN323 Sanat Tarihinde Metin Okumaları 2 0 0 2 3
SAN325 Nümizmatik 2 0 0 2 3
SAN327 Mimar Sinan 2 0 0 2 3
SAN329 Dinler Tarihi 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN322 Avrupa Heykel Sanatı 2 0 0 2 3
SAN324 Batı Mitolojisi ve İknografya 2 0 0 2 3
SAN326 Çağdaş Türk Resmi 2 0 0 2 3
SAN328 Türk Saray Mimarisi 2 0 0 2 3
SAN330 Bizans Süsleme ve El Sanatları 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN421 Epigrafi 2 0 0 2 3
SAN423 Türk Konut Mimarisi 2 0 0 2 3
SAN425 Modern Sanat Akımları 2 0 0 2 3
SAN427 Medeniyetler Tarihi 2 0 0 2 3
SAN429 Türk Sanatında Modernizm ve Etkileşimler 2 0 0 2 3
SAN431 Sanatta Disiplinlerarasılık 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN422 Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi 2 0 0 2 3
SAN424 Türk Minyatür Sanatı 2 0 0 2 3
SAN426 Gürcü ve Ermeni Sanatı 2 0 0 2 3
SAN428 Avrupa Resim Sanatı 2 0 0 2 3
SAN432 Bizans Mimari Plastiği 2 0 0 2 3
SAN498 Eski Çağ Mimarlığı 2 0 0 2 3