Program Tanımları

Kuruluş

1998 yılında İlahiyat Fakültesi bünyesinde açılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümü 2006-2007 eğitim-öğretim yılında OMÜ Eğitim Fakültesi bünyesine alınmıştır. 2010-2011 yılında bölüm 2. öğretim'e öğrenci kabul etmeye başlamıştır

Kazanılan Derece

OMÜ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, öğretmen olmaktadırlar. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği okullarda ders vermektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite giriş sınavı ile öğrenci almaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler YÖS sınavı ile kabul edilmektedir. Üniversiteler arası Yatay Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Program Profili

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde dinî içerikli dersler (Arapça, Kuran, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, Türk Dili, Sosyoloji, Eğitim materyalleri gibi derslerde görülmektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü bitiren öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da özel okullarda kendi alanıyla ilgili derslere girmekte ve öğretmenlik yapmaktadırlar.
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü mezunları 4 yıllık eğitimin ardından istedikleri takdirde lisansüstü eğitim de alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. OMÜ Sosyal Bilimler ya da Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde en az 1 vize ve 1 final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca vize ve final haricinde dönem ödevleri ya da uygulamalı olarak ilköğretim okullarında öğretmenlik stajı yapmaktadırlar.
OMU Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Doç.Dr. Yunıs MACİT
OMÜ İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Kurupelit yerleşkesi Atakum/SAMSUN
İletişim adresi: ymacit@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünün sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca ilahiyat bünyesinde bulunan kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak yapılan kulüp faaliyetleri. Konferanslar, seminerler. Burs imkanı ve kantin.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 1
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
IDÖ101 Temel Dini Bilgiler-I Zorunlu 3 0 0 3 5
IDÖ103 Arapça-I Zorunlu 1 2 0 2 5
IDÖ105 Hz.Muhammed'in Hayatı Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ107 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri I Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ109 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 1
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
IDÖ102 Temel Dini Bilgiler-II Zorunlu 3 0 0 3 6
IDÖ104 Arapça-II Zorunlu 1 2 0 2 6
IDÖ106 İslam Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 5
IDÖ108 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 1
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
IDÖ201 Hz.Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ203 Arapça III Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ205 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II Zorunlu 1 2 0 2 5
IDÖ207 Din Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ209 Felsefeye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ-A1 A Seçmeli I SDG 2 0 0 2 2
İDÖ-GK Gk Seçmeli SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
IDÖ202 Tefsir Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ204 Din Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ206 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III Zorunlu 1 2 0 2 4
IDÖ208 Arapça IV Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ210 İslami Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 0 2 4
IDÖ212 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
İDÖ-A2 A Seçmeli II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
EGT305 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 6
İDÖ301 Ahlak Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ303 İslam'da Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ305 Kelam Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ307 Medya ve İletişim Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ-A3 A Seçmeli III SDG 2 0 0 2 2
İDÖ-M1 M Seçmeli SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İDÖ302 Din Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ304 Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ306 Dini Musiki Zorunlu 2 0 0 2 3
İDÖ308 Mezhepler Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ310 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
İDÖ312 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 0 3 5
İDÖ-A4 A Seçmeli IV SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT401 Rehberlik Zorunlu 3 0 0 3 5
İDÖ401 Din Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ403 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 0 3 5
İDÖ405 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ407 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ409 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 0 3 6
İDÖ-A5 A Seçmeli V SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ402 Kur'an'da Ana Temalar Zorunlu 2 0 0 2 5
İDÖ404 Kültürler Arası Din Öğretimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ406 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 0 2 4
İDÖ408 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 0 5 9
İDÖ-A6 A Seçmeli VI SDG 2 0 0 2 2
İDÖ-A7 A Seçmeli VII SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IDÖ211 A Seçmeli I (İslam Bilimlerinde Yöntem) 2 0 0 2 2
IDÖ213 A Seçmeli I (Dini İletişim) 2 0 0 2 2
IDÖ215 A Seçmeli I (İslam Kurumları Tarihi) 2 0 0 2 2
IDÖ217 A Seçmeli I (İslam Ahlakı) 2 0 0 2 2
ENF201 Bilgisayar I 1 2 0 2 2
IDÖ219 Gk Seçmeli (Bilim Felsefesi) 2 0 0 2 2
IDÖ221 Gk Seçmeli (İnsan Hakları ve Demokrasi) 2 0 0 2 2
IDÖ223 Gk Seçmeli (Halk Kültürü) 2 0 0 2 2
IDÖ225 Gk Seçmeli (Türk Cumhuriyetleri Tarihi) 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IDÖ214 A Seçmeli II (İslam Bilim Tarihi) 2 0 0 2 2
IDÖ216 A Seçmeli II (İslam Hukuku Metinleri) 2 0 0 2 2
IDÖ218 A Seçmeli II (Hüsn-ü Hat) 2 0 0 2 2
İDÖ220 A Seçmeli II (Seçme Hadis Metinleri) 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ309 A Seçmeli III (Din ve Kültür) 2 0 0 2 2
İDÖ311 A Seçmeli III (Güncel Dini Konular) 2 0 0 2 2
İDÖ313 A Seçmeli III (Tefsir Metinleri) 2 0 0 2 2
İDÖ315 M Seçmeli (Öğrenme Kuramları) 2 0 0 2 2
İDÖ317 M Seçmeli (Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi) 2 0 0 2 2
İDÖ319 M Seçmeli (Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi) 2 0 0 2 2
İDÖ321 M Seçmeli (Çağdaş Eğitim Akımları) 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ316 A Seçmeli IV (Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar) 2 0 0 2 2
İDÖ318 A Seçmeli IV (Modern Dünyada İslam) 2 0 0 2 2
İDÖ320 A Seçmeli IV (Güzel Kur'an Okuma) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ411 A Seçmeli V (İslam Tasavvufu ve Ekolleri) 2 0 0 2 2
İDÖ413 A Seçmeli V (Dini Danışmanlık ve Rehberlik) 2 0 0 2 2
İDÖ415 A Seçmeli V (Türkiye'de Dini Akımlar) 2 0 0 2 2
İDÖ417 A Seçmeli V (Çevre ve Din) 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İDÖ410 A Seçmeli VI (Din Araştırmalarında ve Öğretiminde Yöntem) 2 0 0 2 2
İDÖ412 A Seçmeli VI (Tasavvuf Metinleri) 2 0 0 2 2
İDÖ414 A Seçmeli VI (Dinler Arası Diyalog) 2 0 0 2 2
İDÖ416 A Seçmeli VII (Türk Kültüründe Hadis) 2 0 0 2 2
İDÖ418 A Seçmeli VII (Günümüz İnanç Problemleri) 2 0 0 2 2
İDÖ420 A Seçmeli VII (Sosyal Değişme ve Din) 2 0 0 2 2
İDÖ422 A Seçmeli VII (Yaşayan Halk İnanışları ) (Alevilik, Bektaşilik) 2 0 0 2 2