Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1976 yılında kurulmuş ve Bahçe Bitkileri Bölümü 1982 yılında ilk öğrencilerini alarak lisans eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıt için lise diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır (LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) sonucuna göre, belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrenciler de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilir. Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan Meslek Yüksekokulu mezunları lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenen intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5(i) dersleri dışında stajlar dahil en az 240 AKTS kredilik dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Bahçe Bitkileri Lisans Programının misyonu lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı olarak tarım sektörünün yetiştiricilik problemlerine çözüm üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Programın vizyonu ise tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.

Bahçe Bitkileri Bölümünde asma, değişik meyve ve sebze türleri ile süs bitkilerinin yetiştiriciliği, çoğaltılması, ıslahı, biyoteknolojisi, fizyolojisi ve hasat sonrası fizyolojisi konularında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri değişik sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, örtüaltında topraksız ve organik yetiştiricilik, bitki fizyolojisi, hasat sonu fizyolojisi, sebze tohumculuğu ve biyoteknoloji konularında uzmanlaşmışlardır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları, değerleme şirketleri ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan bazıları olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelerde liderlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ile yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan derslerde değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve not verme sistemi ders bilgi paketinde açıklanmıştır. Öğrencilerin ders başarısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden 2.0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 55139 Kurupelit-Atakum/SAMSUN
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet BALKAYA
AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Fakültenin bölüme ayrılan arazilerinde ve modern seralarında meyvecilik, sebzecilik , bağcılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanında uygulamalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölümün 18 adet plastik ve 1 adet ısıtma sistemi buluna cam serası, 2 adet araştırma serası, bir adet soğuk hava deposu bir adet tohum odası ve beş adet laboratuarı bulunmaktadır. Araştırmalar ve öğrenci uygulamaları buralarda yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBBİO107 Botanik-I Zorunlu 2 2 0 3 4
TBBİO109 Zooloji-I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 4
TBMAT107 Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 12
TBBİO108 Botanik-II Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT104 Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT106 Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB201 Genel Meyvecilik Zorunlu 2 2 0 3 5
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
TYS201 Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3 4
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3 5
ZTB201 Zootekni Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB204 Genel Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3 5
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
TYS202 Sera Yapım Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 3
ZMT202 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB301 Süs Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 7
BBB303 Kışlık Sebze Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 7
BBB305 Genel Bağcılık Zorunlu 2 2 0 3 6
BBB307 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
BBBSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 2 2 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB302 Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler Zorunlu 2 2 0 3 6
BBB304 Meyve Çoğaltma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 6
BBB306 Yazlık Sebze Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 6
BBBSEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 3 0 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Zorunlu 2 0 0 2 6
ZMT316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB401 Ürün Muhafazası ve Pazarlama Zorunlu 2 2 0 3 6
BBB403 Mantar Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 5
BBB405 Sebze Tohumculuğu ve Çoğaltma Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 6
BBB407 Bahçe Bitkileri Islahı Zorunlu 2 0 0 2 6
BBBSEÇ-7 Seçmeli - 7 SDG 2 2 0 3 4
BBBSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB402 Örtüaltı Sebzeciliği Zorunlu 2 2 0 3 6
BBB404 Sert Kabuklu Meyveler Zorunlu 2 2 0 3 5
BBB406 Üzümsü Meyveler Zorunlu 1 2 0 2 5
BBB408 Mesleki Uygulama Zorunlu 0 4 0 2 5
BBBSEÇ-8 Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3 4
BBBSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 0 0 0 0 3
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB309 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 2 2 0 3 4
BBB311 Budama Tekniği ve Terbiye 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB308 Kesme Çiçekçilik 2 2 0 3 3
BBB310 Mesleki İngilizce 3 0 0 3 3
BBB312 Turunçgil ve Çay Yetiştiriciliği 3 0 0 3 3
BBB314 Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği 2 2 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB409 Subtropik Meyveler 2 2 0 3 4
BBB411 Örtüaltı Bağ Yetiştiriciliği 2 2 0 3 4
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BBB410 Özel Bağcılık 3 0 0 3 4
BBB412 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji 3 0 0 3 4
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3