Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1982 yılında kurulmuştur. Zootekni Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, ilk 2 yarıyılda temel dersleri alırlar. 3 ve 6. yarıyıllarda Ziraat Fakültesinde ilgili bölümlerden alınan dersler yanında Zootekni Bölümünde bazı temel dersler alınır. 7. ve 8. yarıyıllarda ağırlıklı olarak Bölüm Uzmanlığı Derslerini alarak 4 yıllık eğitim sonunda mezun olmaktadırlar. Zootekni Bölümü, Lisans programı yanında Fen Bilimleri Enstitüsü Kapsamında Lisans Üstü programına da sahiptir.
Zootekni Bölümünün çalışma alanlarını Hayvan yetiştirme ve ıslahı, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim dalları altında yürütmektedir. Bölümde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde tavuk, hindi, bıldırcın, keklik vb kanatlı hayvanlar, sığır, koyun, keçi ve arı gibi hayvan türleri kullanılmaktadır.
Bölümde sığır, koyun, keçi, arıcılık, kanatlı üretimi ve beslenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülebildiği laboratuarlar ile uygulama birimleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin Yetiştirme, Yemler ve hayvan besleme, Üreme biyolojisi, Genetik ve mikrobiyoloji laboratuarlarında uygulamalı eğitim alma şansına sahiptir. Bölümümüzde ayrıca süt sığırcılığı, koyunculuk, keçicilik, arıcılık, et ve yumurta tavukçuluğu, hindi, bıldırcın, keklik vb. kanatlıların üretim alanlarında araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Ziraat Mühendisi, Zootekni Bölümü

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fakülte Dekanlığına yapılır. Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lise diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir ön şart olmamakla birlikte Tarım Meslek Liseleri, Hayvan Sağlık Meslek Liseleri ve Laboratuar Meslek Liselerinden mezun olanlar, Çiftklik Hayvanlarını sevenler ve bunlardan korkmayanlar Zootekni Programından daha fazla yararlanmakta ve daha iyi yetişmektedirler. Ayrıca alanı ile ilgili önlisan bölümlerinden dikey geçiş veya başka ziraat fakültelerinin zootekni bölümlerinden yatay geçiş ile öğrenci kabul etmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Zootekni Bölümü Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin liselerde öğretilen konularda yeterli olmaları beklenmektedir. Lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" tabidirler. Öğrenim süresi boyunca 240 AKTS krediyi başarılı olarak tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Program Profili

Zootekni Bölümü Lisans Programı 8 yarıyılı kapsayan 4 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde toplam 127 kredilik ders alması ve stajların (2. ve 3. yılda) yapılması gerekmektedir. Programda Temel dersler ile Diğer Bölümlerden alınan derslerden sonra ağırlıklı olarak Bölüm Programı uygulanmaktadır. Zootekni Bölümü, Hayvansal üretimin yetiştirme teknikleri, genetik, ıslah, besleme, kayıt altına alma ve sevk-idare işlemlerinin öğretildiği bir alandır. Bölümde üzerinde çalışmalar da yapılabilen türler Büyükbaş Hayvanlar (Sığır ve Manda), Küçükbaş Hayvanlar (Koyun ve Keçi), Kanatlı Hayvanlar (Et ve Yumurta tavukları, Hindi, Kaz, Ördek, Bıldırcın, Sülün, Keklik), Arı gibi türlerdir. Bu türlerde ıslah-bakım-besleme-yönetim gibi işlemler kaliteli hayvansal ürünler üretiminin güvencesi olarak ele alınmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi Zooteknist olarak mesleklerini sürdürmektedir. Tarımsal Üretimin ana kollarından birisi olan Hayvansal Üretim ile ilgili alanlarda, Yem Sektöründe, Gıda Sektöründe, Sanayide ve Kamuda çalışma imkanı bulabilmektedirler. Özellikle bir sektör halini alan Tavukçuluğun tüm birimlerinde, giderek büyük entansif işletmelerin ön plana çıktığı Sığırcılık işletmelerinde ve diğer alanlarda kolayca iş bulabilmektedirler. Ayrıca, Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun olanlara Yasal olarak sağlanan tüm haklardan yararlanmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, Zootekni Yüksek Lisans Programına ve diğer yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Veteriner Fakültelerinde Lisans Üstü çalışmalara katılım mümkündür.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 240 AKTS kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 60 alarak başarı ile tamamlayan ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Zootekni Bölümünden Ziraat Mühendisi Ünvanı ile Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güray ERENER
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139, Samsun/Türkiye,
E mail: gerener@omu.edu.tr
Fax:+903624576034
Tel:+903121919/1160

Bölüm Olanakları

Bölümde Sığır, Koyun, Keçi, Et ve Yumurta Tavuğu, Bıldırcın, Keklik ve Bal arası üretimleri yapılmakta, elde edilen ürünler Üniversite Kampüsünde pazarlanmaktadır. Bu alanlarda eğitim ve araştırma altyapısı en güçlü olan birimlerdendir. Üreticilere ve teknik elemanlara bu alanlarda elde edilen deneyimler sunulabilmektedir. Ayrıca yemleme, yönetim ve kayıt değerlendirmede destekler sağlanabilmektedir. Bölümde bulunan Laboratuarlarda yemlerdeki her türlü analizler ve kan analizleri yapılabilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında Üretim Organizasyonu yanında araştırmalardan elde edilen verilerin değerledirilmesi ve yorumlanması ile ilgili hizmetler verilmektedir. Seminer Salonu ve Kütüphane hizmetleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TBBİO107 Botanik-I Zorunlu 2 2 0 3 4
TBBİO109 Zooloji-I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 4
TBMAT107 Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
KİM106 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 12
TBBİO110 Zooloji-II Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT104 Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2 5
ZTB102 Türkiye Hayvancılığı Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
TYS201 Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3 4
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3 5
ZTB203 Hayvan Yetiştirme İlkeleri Zorunlu 1 2 0 2 5
ZTB205 Hayvancılık Organizasyonları Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3 5
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
ZMT202 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4
ZTB202 Hayvan Besleme İlkeleri Zorunlu 1 2 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
ZTB301 Hayvan Besleme Biyokimyası Zorunlu 1 2 0 2 8
ZTB303 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 8
ZTB305 Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 4 0 2 6
ZTBSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 3 0 0 3 8


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
ZTB302 Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması Zorunlu 1 2 0 2 6
ZTB304 Arı Yetiştirme Zorunlu 1 2 0 2 6
ZTB306 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama Zorunlu 1 2 0 2 6
ZTB308 Mesleki Uygulama II Zorunlu 0 4 0 2 6
ZTB316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8
ZTBSEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZTB401 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Zorunlu 1 2 0 2 5
ZTB403 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Zorunlu 1 2 0 2 5
ZTB405 Kanatlı Hayvan Yetiştirme Zorunlu 1 2 0 2 5
ZTB407 Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme Zorunlu 1 2 0 2 4
ZTBSEÇ-7 Seçmeli - 7 SDG 3 0 0 3 8
ZTBSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 2
ZTB402 Kanatlı Hayvan Besleme Zorunlu 1 2 0 2 4
ZTB404 Hayvan Islahı Zorunlu 1 2 0 2 5
ZTB406 Ruminant Besleme Zorunlu 1 2 0 2 4
ZTB408 Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunumu Zorunlu 1 2 0 2 4
ZTBSEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 3 0 0 3 8
ZTBSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZTB307 Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi 3 0 0 3 4
ZTB309 Hayvan Hastalıkları ve Sağlığı Koruma 3 0 0 3 4
ZTB311 Arı Hastalık ve Zararlıları 3 0 0 3 4
ZTB313 Bilgisayar Destekli Biyoistatistik 3 0 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZTB310 Hayvan Ekolojisi 3 0 0 3 3
ZTB312 Sektörel Hayvan Besleme Uygulamaları 3 0 0 3 3
ZTB314 Manda Yetiştiriciliği 3 0 0 3 3
ZTB316 Damızlık Sürü ve Kuluçka Yönetimi 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZTB409 Organik Hayvancılık 3 0 0 3 4
ZTB411 Hindi Yetiştirme 3 0 0 3 4
ZTB413 Silaj Teknolojisi 3 0 0 3 4
ZTB415 Biyoinformatik 3 0 0 3 4
ZTB417 Besicilik 3 0 0 3 4
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ZTB410 Yem Değerlendirme ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3 4
ZTB412 Süt Sığırlarının Beslenmesi 3 0 0 3 4
ZTB414 Ana Arı Yetiştiriciliği 3 0 0 3 4
ZTB416 Tavşan Yetiştiriciliği 3 0 0 3 4
ZTB418 Rasyon Hazırlama 3 0 0 3 4
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3