Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 1984 yılında kurulmuş, 1992–1993 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış ve 1996 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dallarından Entomoloji; Nematoloji, Akaroloji ve Genel Entomoloji; Fitopatoloji ise; Mikoloji, Herboloji, Viroloji ve Bakteriyoloji olmak üzere farklı alt bilim dallarının çalışma konularını kapsamaktadır. Bitki koruma bölümünde halen 12 Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bitki Koruma Programının amacı, kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan zararlı, hastalık ve yabancı otların; teşhisleri, biyolojileri, zarar şekillerinin belirlenmesi, kültür bitkilerinin bu etmenlerden korunması ve mücadele yöntemleri ile kentsel zararlılar hakkında bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ziraat Mühendisi, Bitki Koruma

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fakülte Dekanlığına yapılır. Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ticaret ve Meslek Liseleri ile normal lise mezunları ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde doğrudan lisans programımıza kayıt yaptırabilirler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenle lisans programlarına dikey geçiş için başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bitki Koruma Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin liselerde öğretilen konularda yeterli olmaları beklenmektedir. Bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Program Profili

Bitki Koruma Lisans Programı 8 yarıyılı kapsayan 4 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde toplam 127 kredilik ders alması ve stajların (2. ve 3. yılda) yapılması gerekmektedir.Lisans programında tarımı yapılan kültür bitkilerinde sorun oluşturan, zararlı böcekler, (biyotik ve abiyotik hastalıklar) parazitik ve parazitik olmayan hastalıklar ile yabancı otların tanı, teşhis, biyolojileri ve bunlarla mücadele yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri , Narenciye Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Zirai ilaç firmaları (Bayer, Hektaş, Dow Elenco, BASF, Altın Tarım, Koruma Tarım, Cansa, Sygenta gibi), Tohum üretim şirketleri, Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama şirketleri- çevre sağlığı ilaçlaması, Tarımsal danışmanlık şirketleri, Özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı ve İlaç bayi açmak gibi alanlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bitki Koruma Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, Bitki Koruma Yüksek Lisans Programına ve diğer yüksek lisans programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin % 40’ı ve yarıyıl sınav puanının da % 60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 131 kredi saat dersi(240 AKTS Kredisi) 100'lük sistemde en az 60 alarak başarı ile tamamlayan ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Bitki Koruma Alanında Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Celal TUNCER, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1077

Bölüm Olanakları

ENTOMOLOJİ LABORATUVARI
MİKOLOJİ LABORATUVARI
HERBOLOJİ LABORATUVARI
AKAROLOJİ LABORATUVARI
VİROLOJİ LABORATUVARI
NEMOTOLOJİ LABORATUVARI
BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI
GENEL OLARAK:
2 adet 6 bölmeli cam sera
2 adet iklim odası
1 adet screen house

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
8 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur
9 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
10 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
11 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBBİO107 Botanik-I Ortak 2 2 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I Ortak 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Ortak 2 0 0 2 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT107 Matematik I Ortak 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
TBBİO109 Zooloji-I Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
TBBİO108 Botanik-II Ortak 2 0 0 2 4
ZMT106 Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2 5
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 0
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
ZMT104 Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Entomoloji
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB201 Entomoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TYS201 Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3 4
MYD.201 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 0 2 4
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
ZTB201 Zootekni Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Bahçe Bitkileri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB204 Fitopatoloji Zorunlu 2 2 0 3 5
ZMT202 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
TMB202 Tarımsal Mücadele Makinaları Zorunlu 2 0 0 2 3
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Bitki Hastalık ve Yabancı Ot İlaçları
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB305 Bitki Hastalık ve Yabancı Ot İlaçları Zorunlu 3 0 0 3 5
BKB307 Bitki Zararlılarıyla Mücadele Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
BKB303 Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi Zorunlu 1 2 0 2 5
BKB301 Mikoloji Zorunlu 1 2 0 2 6
BKBSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 1 2 0 2 8
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Böcek Sistematiği
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB304 Böcek Sistematiği Zorunlu 2 2 0 3 7
BKB302 Nematoloji Zorunlu 1 2 0 2 4
BKBSEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 2 0 0 2 9
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
ZMT316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8
BKB306 Virüs ve Viroid Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Bitki Kliniği I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB407 Bitki Kliniği I Zorunlu 0 4 0 2 5
BKB409 Bitki Korumada Araştırma ve Değerlendirme Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB405 Depolanmış Ürün Zararlıları Zorunlu 2 0 0 2 4
BKB401 Genel Bitki Fungal Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 5
BKBSEÇ-7 Seçmeli - 7 SDG 2 0 0 2 4
BKBSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3
BKB403 Tarla Bitkileri Zararlıları Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8 Bitki Kliniği II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB408 Bitki Kliniği II Zorunlu 0 4 0 2 6
BKB406 Genel Meyve Zararlıları Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB404 Prokaryotik Bitki Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 4
BKBSEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2 8
BKBSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3 3
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
BKB402 Yabancı Otlar ve Mücadelesi Zorunlu 2 2 0 3 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB309 Viroloji Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB311 Herboloji Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB313 Akaroloji Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB315 Park ve Süs Bitkileri Zararlıları Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB317 Bakteriyoloji Zorunlu 1 2 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli - 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB308 Böcek Ekolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
BKB310 Bitki Hastalıklarıyla Mücadele Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 4
BKB312 Bakteri Ekolojisi ve Epidemiyolojisi Zorunlu 1 2 0 2 3
BKB314 Virüs Ekolojisi ve Epidemiyolojisi Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB316 Yabancı Ot Sistematiği Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB318 Pestisitler ve Biyositler Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB411 Kentsel Entomoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
BKB413 Endüstri Bitkileri Zararlıları Zorunlu 2 0 0 2 4
BKB415 Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları Zorunlu 1 2 0 2 4
BKB417 Endüstri Bitkileri Fungal Hastalıkları Zorunlu 1 2 0 2 4
SKD501 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD503 Halk Oyunları Ortak 2 2 0 3 3
SKD505 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD509 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Ortak 2 2 0 3 3
SKD513 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD517 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD519 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BKB410 Sebze Zararlıları Zorunlu 1 2 0 2 0
BKB412 Özel Meyve Zararlılar Zorunlu 2 0 0 2 0
BKB414 Depolanmış Ürün Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
BKB416 Organik Tarımda Bitki Koruma Zorunlu 2 0 0 2 0
SKD502 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD504 Halk Oyunları Ortak 2 2 0 3 3
SKD506 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD510 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi Ortak 2 2 0 3 3
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD514 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD518 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Ortak 3 0 0 3 3
SKD520 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0