Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1984 yılında Kültürteknik Bölümü olarak kurulmuştur, 1992 yılında ilk öğrencileri alınmış ve İlk mezunlarını 1996 yılında Ziraat Mühendisi olarak vermiştir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Lisans Diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıt için lise diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır (LYS hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı ile (OMÜ-YÖS) belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrenciler de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan MEslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksek Okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5 (i) dersleri dışında en az 120 (240 ECTS) kredilik (bitirme tezi ve staj dahil) dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Bir dersin başarılması için, dönem içi değerlendirme (%40) ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının (%60) ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir.

Program Profili

Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yeterliliklerle, tarımsal yapılar ve sulama alanında var olan sorunların çözümüne etkin katkı sağlayabilecek, değişen şartlar karşısında kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten bir eğitim programı olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Lisans Programını tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi olarak Tarım, Gıda, Çevre ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının birçok bölümünde, tarım alanında mühendislik hizmeti veren bir çok özel kuruluşta planlayıcı, uygulayıcı ve danışman olarak çalışabilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda daha da önem kazanan su ve bununla ilgili toplulaştırma, kırsal yerleşmeler ve arazi tesviyesi yapan kurumlarda ısrarla aranan eleman haline gelmeleri söz konusudur. Eski adıyla köy hizmetleri ve devlet su işleri veya onlarla ilişkili bölümlerde meslek içi eğitim almadan bu konularda söz sahibi olmaları açısından önemlidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her bir ders bilgi paketinde ders değerlendirme ve not verme açıklanmıştır. Notlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Yusuf DEMİR. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 55139, Atakum, Samsun/Türkiye, Tel. +90.362.3121919/1272, Faks: +90.362.4576034, E-mail: yusufd@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 adet Hidrolik ve Sulama Laboratuvarı 1 adet Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Laboratuvarı 1 adet Ölçme laboratuvarı 1 Adet Bilgisayar Destekli Çizim Laboratuvarı ile Uzaktan Algılama ve CBS labaratuvarı bulunmaktadır. Bunu dışında öğrencilere teknik anlamda bilgi ve görgülerini artıracak yakın çevredeki baraj ve göletler tanıtılmaktadır. Ayrıca Tarla denemeleri yapmak üzere Bafra da ortak kullanımda 500 dekarlık deneme alanı da mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBFİZ107 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 4
TBMAT107 Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
ZMT101 Teknik Resim Zorunlu 1 2 0 2 4
ZMT105 Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 12
TBBİO112 Biyoloji Zorunlu 3 0 0 3 4
TBFİZ108 Fizik II Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT108 Matematik II Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TYS102 Kültürtekniğe Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT104 Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
TYS203 Statik Zorunlu 3 0 0 3 5
TYS205 Mühendislik Matematiği Zorunlu 2 0 0 2 5
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 0 0 2 4
ZTB201 Zootekni Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3 5
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
ZMT204 Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 3
ZMT208 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TYS301 Hidrolik Zorunlu 2 0 0 2 5
TYS303 Mukavemet Zorunlu 2 0 0 2 5
TYS305 Tarımsal İnşaat Zorunlu 1 2 0 2 5
TYS307 Tarımsal Drenaj Zorunlu 2 0 0 2 5
TYS309 Su Kaynaklarının Planlanlaması Zorunlu 2 0 0 2 4
TYSSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TYS302 Tarımsal Sulama Zorunlu 2 0 0 2 5
TYS304 Hidroloji Zorunlu 1 2 0 2 6
TYS306 Mühendislik Ölçmesi Zorunlu 1 2 0 2 5
TYS308 Mühendislik Meteorolojisi Zorunlu 2 0 0 2 5
TYS310 Kırsal Yerleşim Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 5
TYSSEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 4 0 0 4 4
ZMT316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TYS401 Drenaj Sistemlerinin Planlanması Zorunlu 1 2 0 2 5
TYS403 Toprak Su Yapıları Zorunlu 1 2 0 2 4
TYS405 Tarımsal Yapılar Zorunlu 2 2 0 3 5
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk Zorunlu 1 2 0 2 4
TYS409 Kültürteknikte Araştırma ve Değerlendirme I Zorunlu 1 2 0 2 4
TYSSEÇ-7 Seçmeli - 7 SDG 4 0 0 4 5
TYSSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TYS402 Arazi Toplulaştırılması Zorunlu 1 2 0 2 4
TYS404 Sera Yapım Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 5
TYS406 İçme ve Kullanma Suyu Sağlama Zorunlu 2 0 0 2 4
TYS408 Kültürteknikte Araştırma ve Değerlendirme II Zorunlu 1 2 0 2 4
TYSSEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2 8
TYSSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3 3
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS311 Toprak Bitki Su İlişkileri 2 0 0 2 3
TYS313 Kültür Bitkilerinde Sulama 2 0 0 2 3
TYS315 Mesleki Bilgisayar Uygulamaları 1 2 0 2 3
TYS317 Uzaktan Algılama ve Cbs 1 2 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS312 Zemin Mekaniği 4 0 0 4 4
TYS314 Gölet ve Barajların Planlanması 4 0 0 4 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS411 Betonarme 4 0 0 4 5
TYS413 Çelik Yapılar 4 0 0 4 5
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TYS410 Sulama Sistemlerinin Planlanması 3 2 0 4 8
TYS412 Bitki Su Tüketimi 2 0 0 2 8
TYS414 Sulama Sistemlerinde Organizasyon ve Yönetim 2 0 0 2 8
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3