Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306026082011 Stratejik Pazarlama 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Küreselleşmeye paralel olarak ekonomik ve teknolojik alanlrda yaşanan değişiklikler işletmelerin pazarlama yönetim sürecini doğrudan etkilemiştir. Bu etkilerin yansımalarının işletme ve pazarlama fonksiyonu temelinde yönetilmesi bu konuda yetkin ve yeterli yöneticileri gerektirmektedir. Stratejik pazarlama dersinin amacı dersi alan kişilerin söz konusu yetkinliği ve yeterliliği kazanmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yetkin BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Cemal Yükselen, Pazarlama

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlamanın tanımı ve pazarlama anlayışı, yeni ekonomi sürecinde yaşanan değişmler ve pazarlama, pazarlama çevresi,, pazarlama yönetimi stratejik planlama ve pazarlama planlaması, işletme strtaejileri, pazarlama bilgi sistemi ve araştırması, pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, ürün farklılaştırma ve yeniden konumlandırma,tüketici davranışı, örgütsel pazarlar ve örgütsel kullanıcıların satın alma davranışları, müşteri değeri müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi, ürün, inovasyon ve yeni ürün geliştirme, fiyat, dağıtım, tutundurma, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama, pazarlama etiği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 pazarlamanın tanımı, pazarlamanın anlayışı, yeni ekonomi sürecinde yaşanan değişimler ve pazarlama
2 pazarlama çevresi, pazarlama yönetimi, stratejik planlama ve pazarlama planlaması arasındaki ilişki
3 işletme stratejileri, pazarlama bilgi sistemi ve araştırması
4 pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi; ürün farklılaştırma, konumlandırma ve yeniden konumlandırma
5 tüketici davranışı, örgütsel pazarlar ve örgütsel kullanıcıların satın alma davranışları
6 müşteri değeri, müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi
7 ürün, inovasyon ve yeni ürün geliştirme
8 fiyat
9 dağıtım
10 ara sınav
11 tutundurma
12 hizmet pazarlaması
13 uluslararası pazarlama
14 pazarlama etiği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
49073 1169955 pazarlamanın tanımını yapabilir
49074 1160792 yeni ekonomi sürecinde pazarlamanın rolünü bilir
49075 1167223 pazarlama çevresini bilir
49076 1172393 stratejik planlama ve pazarlama planı arasındaki ilişkiyi kavrar
49077 1162377 işletme stratejileri ile pazarlama arasındaki ilişkiyi bilir
50670 1133789 pazarlama bilgi sistemini bilir
50671 1143786 pazar bölümlendirme ve hedef pazar kavramlarını kavrar
50672 1144256 ürün farklılaştırma, konumlandırma ve yeniden konumlandırmanın pazarlamadaki önemini kavrar
50673 1147211 tüketici davranışları konusunda bilgi sahibi olur
50674 1154819 örgütsel pazarlar konusunda bilgi sahibi olur
50675 1168001 müşteri değeri müşteri sadakati ve müşteri ilişkileri yönetimi konularını bilir
50676 1142301 pazarlama karmasını bilir ve kavrar
50677 1157533 hizmet pazarlamasını bilir ve kavrar
50678 1144901 uluslararası pazarlama konusunda bilgi sahibi olur
50679 1147005 pazarlama etiği konusununda bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67751 Alanı ile ilgili olarak mesleki yaşamında kullanabileceği çağdaş ve güncel bilgilere ve literatürde geçerli olan teorik bilgiye sahiptir.
2 67752 Alanı ile ilgili olarak mesleki yayın ve dergileri takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67753 Alanı ile ilgili kuramsal uygulamalı bilgiye sahiptir, ulusal ve uluslar arası kariyer/rekabet ortamında ihtiyaç duyulan yetkinlik ve özelliklere sahiptir.
4 67754 İşletme Yönetimi ile ilgili kuramsal bilgileri öğrenme ve mesleği ile ilgili modern teknolojiyi kullanma, takım çalışması yapabilme, yaşam boyu öğrenme güdüsüne ve mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olup ulusal ve uluslararası sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
5 67755 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 67756 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 67757 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 67758 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 67759 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 67760 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 67761 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 67777 Girişimcilik hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibidir.
13 67762 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 67778 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
15 67763 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 67779 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 67764 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 67765 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 67766 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 67767 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 67768 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 67769 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 67770 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 67771 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 67772 Alanı ile ilgili Microsoft Office yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 67773 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 67774 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 67775 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 67776 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.