Program Tanımları

Kuruluş

Tarım Ekonomisi Bölümü, 1991 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde “Tarımsal İşletmecilik” ile “Tarım Politikası ve Yayım” adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma birimi niteliğindedir. Tarım Ekonomisi Bölümünde halen 5 öğretim üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans yaptırarak ülkemizin gereksinme duyduğu uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölüm öğretiminin genel amacı; tarımsal faaliyetin teknik yönleri ve diğer tarımsal bilim dallarının ortaya koydukları sonuçların ekonomik prensipler uyarınca nerede, ne zaman ve nasıl uygulanabileceğini belirtmektir. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir. Günümüzde kamudan ziyade özel sektöre yönelik olarak Ziraat Mühendisleri yetiştirilmelidir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında Ziraat Mühendisliği eğitiminde özellikle girişimcilik, işletmecilik ve yöneticilik vasıflarının öğrencilere kazandırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu vasıflar ise Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından verilen dersler sayesinde kazanılmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü, teknik konuların yanı sıra sosyal nitelikli konulara da yer verdiğinden öğrencilerini daha fazla düşünmeye, konuşmaya, fikir üretmeye, yaratıcılık ve liderlik vasıflarını geliştirmeye yönelik olarak katılımcılık ilkesi doğrultusunda aktif eğitim sunmaktadır. Kalkınmanın odak noktası olan insanın gelişimine böylesine önem veren Tarım Ekonomisi bölümü öğretim elemanları öğrencilere sadece bilgileri aktarmakla kalmayıp aynı zamanda bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve nasıl kullanacaklarını öğretmektedirler.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, Tarım Ekonomisi alanında Lisans Diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul ve kayıt için lise diplomasına sahip olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak şartı aranmaktadır (LYS sınavı hakkında daha fazla bilgi için www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz). Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesinin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMÜ-YÖS) ile belirlenen kontenjan çerçevesinde yabancı öğrenciler de kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksek Okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5(ı) dersleri dışında en az 120 (240 ECTS) kredilik (bitirme tezi ve staj dahil) dersi almaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Tarım ekonomisi programının misyonu lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklere dayalı olarak tarım sektörünün güncel ekonomik problemlerine çözüm üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Programın vizyonu ise tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel ekonomik problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım Ekonomisi Programı mezunları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları, değerleme şirketleri ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan bazıları olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelerde liderlik yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini tamamlayan ve yeterli ALES veya GRE puanı, lisans not ortalaması ile yabancı dil puanı olan öğrenciler, kendi alanlarında ulusal veya uluslararası yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda yer alan derslerde değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve not verme sistemi ders bilgi paketinde açıklanmıştır. Öğrencilerin ders başarısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen bağıl değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2.0 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. İsmet BOZ, Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 55139, Samsun/Türkiye, Fax:+903624576034 Tel:+903121919/1293, E-Posta: ismet.boz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Verilen Hizmetler
-Tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırım projelerinin fizibilite raporunun hazırlanması ve değerlendirilmesi
-Tarımsal kıymet takdiri ve bilirkişi raporu hazırlama
-Tarımsal üretim maliyeti araştırmaları
-Kırsal kalkınma projeleri hazırlama
-Tarımsal yayım programları hazırlama
-Pazar ve pazarlama araştırmaları
-Tarım politikası analizleri
-İstatistik konularında danışmanlık

Bölüm İmkanları
-Seminer Salonu-Kütüphane-7 Adet Masaüstü Bilgisayar -1 Adet Diz Üstü Bilgisayar-5 Adet Yazıcı-Projeksiyon, Tepegöz, Scaner, Video Kamera-İnternet -Telefon, Faks

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBBİO107 Botanik-I Ortak 2 2 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I Ortak 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Ortak 2 0 0 2 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT107 Matematik I Ortak 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
TBBİO109 Zooloji-I Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
ZMT106 Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT108 Matematik II Ortak 3 0 0 3 4
ZMT104 Meteoroloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TEB102 Mikro Ekonomi Zorunlu 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Genel Meyvecilik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB201 Genel Meyvecilik Zorunlu 2 2 0 3 5
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TYS201 Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3 4
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
ZMT213 Tarım Tarihi ve Deontolojisi Zorunlu 2 0 0 2 5
ZTB201 Zootekni Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Bahçe Bitkileri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3 5
ZMT204 Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4
ZMT206 Sürdürülebilir Tarım Zorunlu 2 0 0 2 3
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 4
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Makro Ekonomi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB303 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 5
TEBSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2 10
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TEB301 Tarım ve Gıda Politikası I Zorunlu 3 0 0 3 5
TEB307 Tarımda Üretici Örgütlenmesi Zorunlu 2 0 0 2 5
TEB305 Tarımsal Üretim Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB304 Proje Hazırlama ve Değerlendirme Zorunlu 2 2 0 3 5
TEBSEÇ-6A Seçmeli - 6A SDG 3 0 0 3 4
TEBSEÇ-6B Seçmeli - 6B SDG 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
ZMT316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8
TEB302 Tarım ve Gıda Politikası II Zorunlu 3 0 0 3 5
TEB308 Tarımsal Kıymet Takdiri Zorunlu 3 0 0 3 5
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 7 Mesleki Uygulama I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB405 Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 4 0 2 4
TEBSEÇ-7 Seçmeli - 7 SDG 3 0 0 3 10
TEBSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3
TEB403 Tarım Ekonomisi İstatistiği Zorunlu 1 2 0 2 5
TEB401 Tarım Ekonomisi Matematiği Zorunlu 1 2 0 2 4
TEB409 Tarım Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Ekonometri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB402 Ekonometri Zorunlu 2 2 0 3 4
TEB406 Mesleki Uygulama II Zorunlu 0 4 0 2 4
TEBSEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 2 0 0 2 10
TEBSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3 3
TEB408 Tarım Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 4
TEB404 Tarım İşletmeciliği ve Planlama Zorunlu 2 2 0 3 4
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Seçmeli - 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB309 Tarımsal Pazarlama Zorunlu 2 0 0 2 5
TEB311 Köy Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 5
TEB313 Arazi Kullanım Planlanması Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6 Seçmeli - 6A
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB310 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TEB312 Faktör Piyasası Zorunlu 2 0 0 2 4
TEB314 Çevre Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7 Seçmeli - 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB407 Tarımda Fiyat Analizi Zorunlu 3 0 0 3 5
TEB411 Uluslararası Tarım Ticareti Zorunlu 3 0 0 3 5
TEB413 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
SKD501 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD503 Halk Oyunları Ortak 2 2 0 3 3
SKD505 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD509 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Ortak 2 2 0 3 3
SKD513 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD517 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD519 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Seçmeli - 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TEB410 Türkiye Ab Tarımsal İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2 5
TEB412 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 5
TEB414 Kırsal Kalkınma Zorunlu 2 0 0 2 5
SKD502 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD504 Halk Oyunları Ortak 2 2 0 3 3
SKD506 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD510 Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi Ortak 2 2 0 3 3
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD514 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD518 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Ortak 3 0 0 3 3
SKD520 Diksiyon, Artikülasyon, Fonetik Bilgisi ve Uygulama Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 3