Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 1991 yılında kurulmuş olup 1999 yılında lisans öğrenimine başlanmıştır. Bölümde 1 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi, toplamda 10 akademisyen görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar, "Ziraat Mühendisliği-Tarım Makinaları alanında Lisans Diploması" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü "OMÜ Öğrenci İşleri" bölümünde yer alan "Başvuru-Kayıtlar" başlığı altında ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Ayrıca "http://oidb.omu.edu.tr/tr/content/başvuru-kayıtlar" adresinden ulaşabilirsiniz.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu Meslek Yüksekokulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Bununla birlikte, yabancı dil muafiyeti için yapılan sınavda yeterli puan alan öğrenciler müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

OMÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrencilerin 5(i) dersleri dışında, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak (bitirme tezi ve staj dahil) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü özgörevi, bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Tarım Makinalarının her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış mesleki ve etik sorumluluk sahibi ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bölüm mezunları; Ziraat Mühendislerinin çalışabildiği tüm alanlarda çalışabilmelerinin yanı sıra, bölüm müfredatında yer alan Tarımsal Elektrifikasyon, Doğal Enerji Kaynakları, Sera Tekniği, Tarım Traktörleri, Termik otorlar, Ergonomi, Toprak İşleme Mekanizasyonu, Ekim, Dikim Gübreleme Mekanizasyonu, Tarımsal Savaş Mekanizasyonu, Hasat ve Harman Mekanizasyonu, Hasat Sonrası İşlemler Mekanizasyonu, Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama, Hayvansal Üretim Mekanizasyonu, Tarımda Bilgisayar Uygulamaları gibi uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerisine sahip olabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitülerinde Ziraat Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektörün tarım, gıda ve çevre ile ilgili dallarında Ziraat Mühendisi olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları koşuluyla kendi alanlarında yüksek lisans programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönem/Yılsonu ve Bütünleme Sınavları; (1) Bir dersin dönem/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. (2) Bütünleme sınavına, dönem/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. (3) Ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde bütünleme sınavı, dönem sonu sınavlarının ardından yapılır. (4) Sınavlar, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. (5) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav puanı geçersiz sayılır. (6) Gerekli durumlarda birimler, bütünleme sınavı yapılmamasına karar verebilir. Bu uygulama birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Mazeret Sınavı; (1) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, dönem içi sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınavı açılır. (2) Sınıf geçme sistemi uygulayan fakültelerde haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere, aynı öğretim yılı içinde kullandırılmak kaydıyla giremedikleri yılsonu sınavları için mazeret sınavı hakkı verilir. (3) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yapılır. Haklı ve geçerli mazereti ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu günlerde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu günlerde, mazeretinin başladığı saat dikkate alınarak girilen sınavlar geçersiz sayılır. Muafiyet Sınavı; (1) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrencilerden isteyenler, yabancı dil ve bilgisayara giriş/temel bilgi teknolojileri ya da muadili olan derslerden akademik takvimde belirlenen tarihte, merkezi olarak yapılan muafiyet sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesi 29 uncu maddeye göre yapılır. Yapılan sınavdan gerekli başarıyı gösteren öğrenciler, öğretim planında öngörülen krediyi tamamlamış sayılarak bu derslerden muaf tutulur ve puanları başarı puanı olarak kaydedilir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin muafiyetleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. (2) Hazırlık sınıfında okuyarak gerekli başarıyı sağlayan öğrencilerin zorunlu yabancı dil dersinden muafiyetleri, öğrencilerin başvurmaları halinde yerine getirilir. Ders Yeterlilik Sınavı; (1) Öğrenciler tabi oldukları öğretim programlarında yer alan ve kendilerini yeterli buldukları en fazla üç ders için ders yeterlilik sınavına girebilirler. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. Bu uygulama, birim kurulunun önerisi ve Senato onayı ile gerçekleştirilir. Sınavların Yapılış Şekli; (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına öğretim elemanının önerisi ile birim akademik kurulu karar verir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı katılımıyla yapılır. Öğrenci, bir günde o döneme/yıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir; uzaktan eğitim programları ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yabancı Dil dersleri ile mazeret sınavları için bu şart aranmaz. (2) Sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde yapılacak sınavların sayısı, ilanı, uygulama ve değerlendirme usulleri Senato tarafından ayrıca belirlenir. (3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenen diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınav kâğıtları ilgili birim arşivinde en az beş yıl süre ile saklanır. (4) Uzaktan eğitim ön lisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üzerinden yapılır. Sınav Sonuçları; (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. (2) Sınav dışı ölçme yöntemlerinin de birlikte kullanıldığı durumlarda dönem içi değerlendirme sonuçları derslerin bitiminden en geç bir hafta önce ilan edilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Not Düzeltme; (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde itiraz edebilir. (2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, incelenir, işlem yazılı ve gerekçeli olarak ders geçme sistemi uygulanan birimlerde üç iş günü içinde, sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde on beş iş günü içinde sonuçlandırılır. İtirazın kabulü halinde öğretim elemanı ve ilgili birim tarafından düzenlenen not düzeltme itiraz formu ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. (3) Öğretim elemanı tarafından fark edilen maddi hataya ilişkin sınav not bildirim/not düzeltme formu, notların ilanından itibaren en geç altmış gün içinde ilgili birime sunulur. İlgili birim yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mehmet Arif BEYHAN (Bölüm Başkanı); OMÜ Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 55139 Atakum-Samsun; TEL: +90 (362) 321 19 19 FAX: +90 (362) 457 60 34; e-mail: mabeyhan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Derslikler, Tarım Makinaları Atölyesi, Ölçme Cihazları Laboratuvarı, Mekanik Ölçme Laboratuvarı, Su Çıkartma Makinaları Laboratuvarı, Malzeme Laboratuvarı, Enerji Teknolojileri Laboratuvarı, Makina Elemanları ve Mekanizma Laboratuvarı, Toplantı Salonu (Projektör ve Bilgisayar destekli seminer ve toplantılara uygun), Yüksek Lisans Odası.
Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64045 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 64046 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 64047 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 64048 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 64049 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 64050 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 64051 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 64052 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 64053 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 64054 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 64055 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBFİZ107 Fizik I Ortak 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Ortak 2 0 0 2 4
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT107 Matematik I Ortak 3 0 0 3 4
ZMT103 Mühendislik Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 0
ZMT101 Teknik Resim Zorunlu 1 2 0 2 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
TBBİO112 Biyoloji Ortak 3 0 0 3 4
TMB104 Biyolojik Malzemenin Teknik Özelliklerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
TBFİZ108 Fizik II Ortak 3 0 0 3 0
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
TBMAT108 Matematik II Ortak 3 0 0 3 4
TMB102 Ölçme Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ZMT205 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 2 0 0 2 4
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TYS201 Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3 4
ZMT211 Makina Tasarımında Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2 5
ZMT209 Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3 5
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ZTB201 Zootekni Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3 4
ZMT216 Makine Dinamiği Zorunlu 2 0 0 2 0
ZMT212 Mühendislik Termodinamiği Zorunlu 3 0 0 3 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4
TBT202 Tarımsal Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 4
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB311 Ergonomi Zorunlu 2 0 0 2 4
TMB301 Makina Elemanları Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB305 Makina Malzeme Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TMBSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 2 0 0 2 10
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TMB303 Tarımsal Kuvvet Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
TMB307 Taşıma ve İletim Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB312 Hassas Tarım Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 4
TMB302 İçsel Tarım Mekanizasyonu Zorunlu 2 2 0 3 4
TMB306 Makina Teknik Resmi Zorunlu 1 2 0 2 4
TMB304 Mekanizma Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 4
TMBSEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 2 0 0 2 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
ZMT316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB401 Bitki Koruma Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 7
TMB405 Mühendislik Tasarım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7
TMBSEÇ-7 Seçmeli - 7 SDG 2 2 0 3 6
TMBSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3
TMB403 Tarım Makinaları I Zorunlu 2 2 0 3 7


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB402 Hasat ve Harman Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 6
TMBSEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 2 2 0 3 6
TMBSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3 3
TMB406 Tarım Makinaları İşletme Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 6
TMB404 Tarım Makinaları Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 7
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB309 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 5
TMB313 İklimlendirme Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB308 Kalite Kontrol ve Güvence Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
TMB310 İş Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
TMB314 Otomatik Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB407 Tarımsal Elektrifikasyon Zorunlu 2 2 0 3 6
TMB409 Hasat Sonu Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
TMB411 Tarım Makinaları İmalat Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
SKD501 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD505 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD511 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Ortak 2 2 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMB408 Bahçe Tarımı Mekanizasyonu Zorunlu 2 2 0 3 6
TMB410 Endüstriyel Pnomatik ve Hidrolik Zorunlu 2 2 0 3 0
TMB412 Sulama Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 6
SKD502 Yüzme Ortak 2 2 0 3 3
SKD506 Medya ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim Ortak 3 0 0 3 3
SKD512 Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon Ortak 3 0 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0