Program Tanımları

Kuruluş

2009 yılında kurulan bölümde, farklı disiplinlerde çalışan 8 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi ve 21 lisansüstü öğrenci bulunmaktadır. Bölümde 4 adet araştırma laboratuvarı ve biyoteknolojik, biyokimyasal, genetik ve moleküler biyolojik analizler için gerekli ekipmanlar mevcuttur. Bölümde Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji ve Hayvansal Biyoteknoloji olmak üzere 3 Anabilim Dalında farklı disiplinlerden öğretim üyeleri vardır. Genel olarak enzimoloji, bitki ıslahı, hayvan ıslahı, transgenik bitki üretimi, mikrobiyal ürün üretimi, stres koşullarına dayanıklılık, embriyoloji, moleküler genetik ve suni tohumlama gibi alanlarda araştırmalar yürütülmektedir. Bölümde yapılan bilimsel araştırmalar bölüm laboratuvarlarında ve seralarda yürütülmektedir. Öğretim üyeleri TÜBİTAK, SANTEZ, TEYDEB, KOSGEB ve BAP projeleri gibi çeşitli projeler yürütmektedir. Bölüm öğrencileri staj yapmak üzere il kontrol laboratuvarları, ilaç üretimi yapan firma laboratuvarları, mikrobiyolojik laboratuvarlar, özel firma laboratuvarları, kamu laboratuvarları, tohum firmaları, biyoteknoloji firmaları laboratuvarları gibi alanlarda proje hazırlama, analiz etme, sonuç değerlendirme eğitimleri ve staj amaçlı katılmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olan öğrenci Ziraat Mühendisliği Lisans derecesini kazanmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans programına başvurabilmek için adayların bir lise diplomasına ve ÖSYM Sınav Başarı belgesine sahip olmaları gerekir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür. Öğrenciler, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda alacakları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tarım Meslek Liseleri ile normal lise mezunları ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde doğrudan lisans programımıza kayıt yaptırmaktadırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Tarımsal Biyoteknoloji Lisans Programı 8 yarıyıl olmak üzere 4 yıllık sürede tamamlanır. Bu süre içerisinde toplam 137 kredilik ders alması ve 2. ve 3. sınıf sonunda 15 ve 30 iş gününden oluşan stajların yapılması gerekmektedir. Öğrenciler eğitim süresince Ziraat Mühendisliğinin temelini oluşturan dersleri ve tarımsal biyoteknoloji konusunda dersler almaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohum Firmaları, Biyoteknoloji Firmaları, İlaç Firmaları, Gıda sektörü, Atık Yönetim Sistemi, Belediyeler, Fabrikalar

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Tohum Firmaları
Biyoteknoloji Firmaları
İlaç Firmaları
Gıda sektörü
Atık Yönetim Sistemi
Belediyeler
Fabrikalar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeterli ve geçerli ALES ve yabancı dil notuna sahip olmaları durumunda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %60’ı ve yarıyıl sınav puanının da %40'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır. Hesaplama sonucu çıkan kesirli sayı, tam sayıya yükseltilir.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 137 kredi saat dersi ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ
55139 SAMSUN

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Deniz EKİNCİ
Tel : 0362 3121919/1128

Bölüm Sekreteri
Gonca PERÇİN
Tel : 0362 3121919/1187

Bölüm Olanakları

Enzimoloji ve Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuvarı (L-1)
Bitki ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı (L-2)
Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuvarı (L-8)
Seralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71815 Tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
2 71816 Tarımla ilgili ıslah, mikrobiyolojik yaklaşımlar ve enzim teknolojisi konularında gerekli bilgiye sahiptir.
3 71819 Biyoteknoloji eğitim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Biyoteknoloji ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
4 71820 Biyoteknolojik konularla ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit edebilir, elde ettiği verileri analiz edebilir, elde ettiği sonuçları yorumlayabilir.
5 71821 Biyoteknoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6 71817 Genel biyokimyasal, mikrobiyolojik ve moleküler biyolojik analizleri yapabilir
7 71822 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 71818 Bitki, hayvan ve mikrobiyoloji alanda girişimcilik yapabilir ve Enzim ve gen teknolojilerinde proje üretebilir
9 71823 Sorumluluğu altında çalışan proje ekibinin çalışmalarını planlayabilir, yönetebilir ve ihtiyaç duyduğu doğru bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilir.
10 71824 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurar, faydalı projeler üretir ve uygular
11 71825 Biyoteknoloji alanındaki ve yaşadığı sosyal çevre içerisindeki sorunlar hakkındaki düşünce ve önerilerini aktarmak amacıyla, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBBİO107 Botanik-I Zorunlu 2 2 0 3 4
TBBİO109 Zooloji-I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBFİZ107 Fizik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBKİM107 Genel Kimya Zorunlu 2 0 0 2 4
TBMAT107 Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 4
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
KİM106 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 12
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
ZMT102 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT106 Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2 5
ZMT116 Laboratuar Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT201 Biyoteknolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
TEB201 Tarım Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 4
TMB201 Tarım Makinaları Zorunlu 2 2 0 3 4
TYS201 Kültürteknik Zorunlu 2 2 0 3 4
ZMT201 Gıda Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 3 0 0 3 5
ZTB201 Zootekni Zorunlu 2 2 0 3 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
BKB202 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 0 3 5
KİM210 Biyokimya Zorunlu 2 2 0 3 4
TBB202 Tarla Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 5
TBT204 Genel Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TOP202 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 5
ZMT202 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
ZMT214 Staj-I Zorunlu 0 0 0 0 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBT301 Moleküler Biyoloji Zorunlu 2 2 0 3 7
TBT303 Bitkisel Üretimde Biyoteknoloji Zorunlu 1 2 0 2 6
TBT305 Üreme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
TBT307 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
TBTSEÇ-5 Seçmeli - 5 SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TBT302 Moleküler Genetik Zorunlu 2 2 0 3 7
TBT304 Bitki Islahı Zorunlu 3 0 0 3 6
TBT306 Hayvansal Üretimde Biyoteknoloji Zorunlu 1 2 0 2 5
TBT308 Enzimoloji Zorunlu 2 2 0 3 7
TBTSEÇ-6 Seçmeli - 6 SDG 3 0 0 3 5
ZMT316 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 8


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT401 Rekonbinant Dna Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
TBT403 Biyoteknolojik Projelendirme ve Değerlendirme I Zorunlu 1 2 0 2 5
TBT405 Tohumculukta Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
TBTSEÇ-7A Seçmeli - 7A SDG 2 2 0 3 5
TBTSEÇ-7B Seçmeli - 7B SDG 1 2 0 2 5
TBTSOS-I Sosyal Seçmeli - I SDG 3 0 0 3 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBT402 Hayvan Islahı Zorunlu 3 0 0 3 4
TBT404 Biyoinformatik Zorunlu 1 2 0 2 4
TBT406 Biyoteknolojik Projelendirme ve Değerlendirme II Zorunlu 1 2 0 2 5
TBTSEÇ-8 Seçmeli - 8 SDG 3 0 0 3 12
TBTSOS-II Sosyal Seçmeli - II SDG 3 0 0 3 3
ZMT402 Tarımda Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT309 Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT310 Biyogüvenlik 3 0 0 3 5
TBT312 Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji 2 2 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT407 Bitki Gen Kaynakları 2 2 0 3 5
TBT409 Hayvan Gen Kaynakları 2 2 0 3 5
TBT413 Bitkilerde Doku Kültürü 1 2 0 2 5
SKD507 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD515 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD523 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TBT408 Genomikler 3 0 0 3 6
TBT410 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 0 3 6
TBT412 Stres Koşullarına Dayanıklılık 3 0 0 3 6
TBT414 Moleküler Markerler ve Analiz Yöntemleri 2 2 0 3 6
SKD508 İnsan İlişkileri ve İletişim 3 0 0 3 3
SKD516 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 3
SKD524 Girişimcilik ve Yenilikcilik 2 0 0 2 3