Program Tanımları

Kuruluş

1980 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesine geçmiştir. Bölüm, 1992 yılında ikinci öğretim programına başlamış olup, 2017 yılına kadar I. ve II. öğretimi birlikte yürütmüştür. 2017 yılından itibaren sadece birinci öğretimi sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, Çevre Mühendisi unvanı almaktadırlar.

Derecenin Düzeyi

LİSANS

Derecenin Düzeyi

LİSANS

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay ve Dikey Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Çevre Mühendisliği Bölümü derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Çevre Mühendisi olarak çalışabilecek yeterli bir seviyede bilgiye ulaşırlar.
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenime başlamış olan bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan , her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Katoloğunda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Program Profili

Çevre Mühendisliği Bölümünde, temel işlemler, çevre kimyası, içme suyu ve kullanılmış su arıtımı, mikrobiyoloji, hava kirliliği kontrolü konularında temel laboratuvar eğitimi vermekle birlikte, ölçme bilgisi, bilgisayar destekli çizim, istatistik ve olasılık, mühendislik mekaniği, mukavemet gibi temel mühendislik dersleri de verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle ilgili dersler de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda Çevre Mühendisi olarak çalışabilmektedir.
Bölümün anabilim dalından mezun olanlar, akademik kariyerlerine devam edebilme imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisi olmaları koşuluyla kendi alanlarında ya da ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çevre Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde Çevre Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır.
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN

Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır. Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Çevre Ekolojisi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB113 Çevre Ekolojisi Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB109 Çevre Mühendisliğine Giriş Ortak 2 0 0 2 4
TBFİZ113 Fizik I Ortak 3 0 2 4 6
TBKİM103 Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Ortak 4 0 0 4 5
ÇMB115 Mühendislik Hidrolojisi Ortak 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4 4
TBFİZ114 Fizik II Ortak 3 0 2 4 0
ÇMB104 İstatistik Ortak 2 0 0 2 4
TBMAT104 Matematik II Ortak 4 0 0 4 5
ÇMB112 Teknik Resim ve Bilgisayar Uygulamaları Ortak 2 2 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 3 Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB201 Akışkanlar Mekaniği Ortak 3 0 0 3 5
ÇMB237 Çevre Kimyası I Ortak 3 0 2 4 7
ÇMB209 Mühendislik Matematiği Ortak 4 0 0 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
ÇMB-TSD-1 Teknik Seçmeli - 1 SDG 2 0 0 2 0
TDK211 Türk Dili Ortak 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Çevre Kimyası II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB238 Çevre Kimyası II Ortak 3 0 2 4 7
ÇMB212 Çevre Mikrobiyolojisi Ortak 2 0 2 3 5
ÇMB204 Hidrolik Ortak 3 0 0 3 5
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4 4
ÇMB202 Malzeme Bilgisi Ortak 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
ÇMB-TSD-2 Teknik Seçmeli - 2 SDG 2 0 0 2 0
ÇMB216 Zemin Mekaniği Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 3, Dönem: 5 Çevre Mühendisliğinde Modelleme
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB345 Çevre Mühendisliğinde Modelleme Ortak 2 2 0 3 5
ÇMB347 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I Ortak 3 0 2 4 7
ÇMB341 İçme Suyu Arıtımı Ortak 3 2 0 4 6
ÇMB315 Katı Atık Yönetimi Ortak 3 0 0 3 4
ÇMB343 Su Temini ve Uzaklaştırma Esasları I Ortak 3 2 0 4 6
ÇMB-TSD-3 Teknik Seçmeli - 3 SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Kullanılmış Su Arıtımı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB342 Kullanılmış Su Arıtımı Ortak 3 2 0 4 6
ÇMB346 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler II Ortak 3 0 2 4 7
ÇMB310 Deniz Kirliliği ve Kontrolü Ortak 3 0 0 3 4
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0
ÇMB350 Staj Ortak 0 0 0 0 0
ÇMB344 Su Temini ve Uz. Esas II Ortak 3 2 0 4 6
ÇMB-TSD-4 Teknik Seçmeli - 4 SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Hava Kirliliği ve Kontrolü
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB437 Hava Kirliliği ve Kontrolü Ortak 4 0 0 4 6
ÇMB441 Seminer Ortak 0 4 0 2 0
ÇMB409 Tehlikeli Atık Yönetimi Ortak 2 0 0 2 4
ÇMB-TSD-5,6 Teknik Seçmeli - 5-6 SDG 2 0 0 2 0
ÇMB403 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Ortak 2 0 0 2 4


Yıl: 4, Dönem: 8 Bitirme Projesi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB440 Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2 0
ÇMB442 Çevre Hukuku ve Mesleki Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
ÇMB406 Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) Ortak 2 0 0 2 4
MUP502 Mesleki Uygulama Programı Ortak 10 4 0 12 30
ÇMB402 Mühendislik Ekonomisi Ortak 2 0 0 2 4
SAN.SEÇ.ÇEV Sanayi Uygulaması (Seçmeli)) SDG 0 8 0 4 0
ÇMB-TSD-7,8 Teknik Seçmeli - 7-8 SDG 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca Ortak 4 0 0 4 0
YDF111 Fransızca Ortak 4 0 0 4 0
YDİ111 İngilizce Ortak 4 0 0 4 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Teknik Seçmeli - 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB217 Su Tutma Yapıları (TS 1) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB219 Sürdürülebilir Yasam ve Çevre (TS 1) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB221 Teknik İngilizce (TS 1) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB223 Mühendislik Jeolojisi(TS 1) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB225 Çevre Koruma Alanları(TS 1) Ortak 2 0 0 2 0
ÇMB227 Yeşil Tasarım ve Mühendislik(TS 1) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB229 Çevresel Toksikoloji(TS 1) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB231 Radyoaktif Kirlilik(TS 1) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB233 Temel Bilgisayar Bilimleri(TS 1) Zorunlu 1 2 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Teknik Seçmeli - 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB220 Çevresel Analiz Teknikleri (TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB222 Biyoteknoloji(TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB224 Çevre Sağlığı(TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB226 Yenilebilir Enerji Kaynakları(TS 2) Ortak 2 0 0 2 0
ÇMB228 Toplam Kalite Yönetimi (TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB230 Gürültü Kontrolü (TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB232 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi(TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB234 Mühendislik Etiği(TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB236 Endüstriyel Ekoloji(TS 2) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB240 Su Kalitesi Kontrolü (TS 2) Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5 Teknik Seçmeli - 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB317 Endüstriyel Atık Yönetimi (TS 3) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB319 Havza Yönetimi (TS 3) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB321 Şehircilik ve Çevre Sorunları (TS 3) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB323 Fizikokimyasal Arıtım (TS 3) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB327 Kirletici Taşınımı (TS 3) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB329 Çevresel Nanoeknoloji(TS 3) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB335 Yaşam Döngüsü ve İzleme (TS 3) Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6 Teknik Seçmeli - 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB316 Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarımı (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB318 Yeraltı Suyu Kirliliği (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB320 Temiz Üretim Teknikleri (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB322 Çevre Yönetim Sistemleri (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB324 Şantiye Yönetimi (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB326 Kentsel Drenaj Sistemleri (TS 4) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB328 Atık Azaltma Teknikleri (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB330 Doğal Arıtım Yöntem (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2
ÇMB332 Aerobik Prosesler (TS 4) Ortak 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7 Teknik Seçmeli - 5-6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB411 Endüstriyel Atıksu Arıtımı (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB413 Arıtma Çamur Bertarafı (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB417 Geri Kazanma ve Kompostlaştırma (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 0
ÇMB419 Hava Kirliliği ve Ölçüm Yöntemleri (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB421 Deponi Tasarımı ve İşletimi (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB423 Arıtma Tesisi Hidroliği (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB425 Kirlilik Önleme ve Kontrolü (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB427 Terfi Merkezleri (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB429 Membran Prosesler ve Uygulama Alanları (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB435 İleri Arıtım (TS 5/6) Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8 Sanayi Uygulaması (Seçmeli))
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇMB502 Sanayi Uygulaması (TS 7/8) Zorunlu 0 8 0 4 0
ÇMB412 Anaerobik Arıtım (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB414 Arıtma Tesisi İşl. ve Bakımı (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB416 Derin Deniz Deşarjı (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB418 Hava Kirliliği Modellenmesi (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB420 İç Ortam Hava Kirliliği (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB422 Tıbbi Atık Yönetimi (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB424 Dezenfeksiyon Teknikleri (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB426 Sızıntı Suyu Kontrolü (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB428 Paket Arıtma Tesisleri (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB430 Çevresel Risk Yönetimi (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB432 Biyolojik Prosesler (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3
ÇMB434 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi (TS 7/8) Ortak 2 0 0 2 3