Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1993-1994 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın amacı, öğrencilere hem lisans hem de lisansüstü düzeyde yüksek kalitede bir eğitim vermek, araştırma çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek ve bu arada endüstri ile de işbirliği içinde olarak onlara teknik alanda yardım sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnşaat Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yükseköğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay ve Dikey Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için (İnşaat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, b) 100.0 üzerinden en az 60.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak

Program Profili

İnşaat Mühendisliği Bölümü, insanların günlük yaşantısında direk ve dolaylı olarak kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine eğitim öğretim veren bir bölümdür. İnşaat Mühendisliği, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, ulaştırma, geoteknik gibi başlıca mühendislik bilimlerinde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir. Bölümün ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojiyi tabip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu nedenle İnşat Mühendisliği eğitimini alıp mezun olan öğrenciler meslek hayatlarında çok geniş bir yelpazede çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar. İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mesleklerini icra edebilmektedirler. Bu kapsamda gerek kamu kuruluşlarında ve gerekse özel şirketlerde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İnşaat Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde İnşaat Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda staj yapılmaktadır. Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100.00 üzerinden en az 60.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü mesleki stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Zeki KARACA (Bölüm Başkanı)
İletişim Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun / TÜRKİYE
Telefon: 0362 312 1919-1072
Faks: -
E-Posta: zekikrc@omu.edu.tr
Web Adres : http://ins.muhendislik.omu.edu.tr/tr

Bölüm Olanakları

Programda tam zamanlı 11 öğretim üyesi (2 profesör, 3 doçent, 6 yardımcı doçent) bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 7 adet araştırma görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde, bölüm binasına ek olarak 1 laboratuvar binası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TBFİZ115 Fizik I Ortak 3 0 2 4 6
TBKİM101 Genel Kimya I Ortak 3 0 0 3 4
INS101 İnşaat Mühendisliğine Giriş Ortak 2 0 0 2 3
TBMAT101 Matematik I Ortak 4 0 0 4 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
INS103 Teknik Çizim Ortak 1 2 0 2 3
INS105 Temel Bilgisayar Ortak 2 2 0 3 4
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak 4 0 0 4 4
INS102 Bilgisayar Destekli Çizim Ortak 1 2 0 2 3
INS106 Bilgisayar Programlama Ortak 2 2 0 3 4
TBFİZ116 Fizik II Ortak 3 0 2 4 6
TBMAT102 Matematik II Ortak 4 0 0 4 5
INS108 Mühendisler İçin Jeoloji Ortak 2 2 0 3 4
INS104 Statik Ortak 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS213 Diferansiyel Denklemler Ortak 3 0 0 3 4
INS203 Dinamik Ortak 2 2 0 3 5
INS229 İstatistik Ortak 2 0 0 2 3
INS207 Malzeme Bilimi Ortak 2 2 0 3 5
INS205 Mukavemet-I Ortak 2 2 0 3 6
INS-SOS-SEÇ Sosyal Seçmeli I SDG 3 0 0 3 2
TDK211 Türk Dili Ortak 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS216 Akışkanlar Mekaniği Ortak 2 2 0 3 5
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak 4 0 0 4 4
INS204 Mimarlık Bilgisi Ortak 2 0 0 2 4
INS206 Mukavemet-II Ortak 2 2 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
INS210 Topografya Ortak 2 2 0 3 6
INS208 Yapı Malzemeleri Ortak 2 2 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS307 Betonarme-I Ortak 2 2 0 3 6
INS319 Çelik Yapılar Ortak 3 2 0 4 5
INS317 Hidrolik Ortak 2 2 0 3 5
INS311 Ulaştırma-I Ortak 2 2 0 3 4
INS315 Yapı Statiği-I Ortak 2 2 0 3 0
INS301 Zemin Mekaniği-I Ortak 2 2 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS308 Betonarme-II Ortak 3 2 0 4 6
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik Ortak 2 0 0 2 0
INS318 Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliği Ortak 2 2 0 3 5
INS320 Staj Ortak 0 0 0 0 0
INS312 Ulaştırma-II Ortak 2 2 0 3 5
INS322 Yapı Statiği-II Ortak 2 2 0 3 0
INS302 Zemin Mekaniği-II Ortak 2 2 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INSSEÇ-7 Teknik Seçmeli 1, 2, 3, 4 SDG 3 0 0 3 0
INS469 Temeller Ortak 2 2 0 3 6
INS465 Yapı İşletmesi Ortak 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS466 Bitirme Projesi Ortak 0 4 0 2 0
INS464 Mesleki Uygulama Programı Ortak 12 4 0 14 0
INSSEÇ-8 Teknik Seçmeli 5, 6, 7, 8 SDG 3 0 0 3 20

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca Ortak 4 0 0 4 0
YDF111 Fransızca Ortak 4 0 0 4 0
YDİ111 İngilizce Ortak 4 0 0 4 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS231 Bulmaca Kültürü ve Türkçe Gelişimine Katkısı (SSD) Ortak 3 0 0 3 3
INS233 Dünyada ve Türkiye'de Önemli Mühendislik Yapıları (SSD) Ortak 3 0 0 3 3
INS235 Yapı Dünyasındaki Yenilikler ve İlginç Tasarımlar (SSD) Ortak 3 0 0 3 3
INS237 Bilim ve Mühendislik Tarihine Giriş (SSD) Ortak 3 0 0 3 0
INS239 Binalarla İlgili Mevzuat (SSD) Ortak 3 0 0 3 0
INS241 Standart ve Kalite (SSD) Ortak 3 0 0 3 2
INS243 İş Hukuku (SSD) Ortak 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS409 Tüneller (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS421 Betonarme Yapılar (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS425 Yapıların Deneysel Davranışı (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS431 Yapı Dinamiğine Giriş (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 0
INS449 Kıyı ve Liman Yapıları (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS453 Sayısal Çözümleme Yöntemleri (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS457 Su Temini Mühendisliği (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 0
INS459 Karayolu Üst Yapıları (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS461 Dayanma Yapıları (TS 7Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS467 Sonlu Elemanlar Metodu (TS_7Y) Ortak 3 0 0 3 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
INS404 Köprüler (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS408 Mühendislik Ekonomisi (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS424 Yap. Onarım ve Güçlendirilmesine Giriş (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS426 Prefabrikasyon Yapılar (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS432 Deprem Mühendisliğine Giriş (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS440 Heyelanlar (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS444 Barajlar (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS452 Kazıklı Temeller (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS462 Zemin İncelemesi (TS 8Y) Ortak 3 0 0 3 5
INS470 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi (TS_8Y) Ortak 3 0 0 3 0
INS472 Trafik Mühendisliği (TS_8Y) Ortak 3 0 0 3 0
INS474 Sulama ve Drenaj (TS_8Y) Ortak 3 0 0 3 5