Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemizde, Gıda eğitimi ilk olarak 1983 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarım Ürünleri teknolojisi bölümü adı altında kurulmuştur. Diğer taraftan 1992 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1999 yılında Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü’ne 2 öğretim üyesi atanarak Bölüm faaliyete başlamıştır. 2002 yılında Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne aktarılmıştır. 1983 yılından 2002 yılına kadar Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002 yılından bu yana mühendislik Fakültesi Bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü bitiren öğrencilerimiz, Gıda Mühendisi unvanı almaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü her yıl ÖSYM tarafından uygulanan yüksek öğretime geçiş sınavı (YGS) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca Yatay ve Dikey Geçişle de Bölümümüze öğrenci gelmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eş değer derslerden muaf tutulur.Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Gıda bilimi ve gıda teknolojisi Anabilim dalları altında başlıca Genel ve Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Gıda Kalite Kontrolü, Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, Süt İşleme Teknolojisi, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Hububat İşleme Teknolojisi, Yağ İşleme Teknolojisi, Et Teknolojisi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Biyoteknoloji dersleri dışında gıdanın işlenmesi ve teknolojik uygulamaları ile ilgili dersler gösterilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, Türkiye’deki gıda firmalarında, ekipmanlar ile gıda işlemlerinin tasarımı, kontrolü ve işlerliği alanlarında, araştırma, geliştirme, pazarlama ve yönetim departmanlarında aktif şekilde rol alırlarken. Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Resmi Kurumlar’ da da görev yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra, gıda endüstrisine yönelik laboratuarların tasarlanması, pazarlanması ve gıda üretimi yapan firmalara danışmanlık hizmetleri verilmesi de bölüm mezunları tarafından yapılabilmektedir. Bu konularda Gıda Mühendisleri Odası koordinasyon görevi üstlenmiştir ve gıda ile ilgilenen bir çok dernek ve birlikten bilgi edinme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, akademik hayata ilgi duyan öğrenciler lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) araştırma yapma imkanı bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Gıda Mühendisliği Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 ara sınav 1 yarıyıl sonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca sınavlar haricinde Gıda Mühendisi istihdam edilen kurumlarda veya özel kuruluşlarda 2 kez staj yapılmaktadır. OMÜ Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre sınav değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programında toplam 240 AKTS karşılığı ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 60 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Sadettin TURHAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 55139 Samsun-TÜRKİYE, E-mail: sturhan@omu.edu.tr, Telefon: +90 362 3121919-1503/1506

Bölüm Olanakları

Gıda Mühendisliği Bölümünde, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde Süt, Et, Tahıl, Meyve-Sebze, Mikrobiyoloji, Kromatografi ve Temel İşlemler laboratuvarı olmak üzere 7 tane uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64114 Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2 64126 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 64115 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 64116 Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 64117 Karmaşık gıda mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 64118 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 64119 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 64120 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 64121 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; gıda mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10 64122 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 64123 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB101 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2 4
GMB105 Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 4
TBBİO121 Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TBFİZ113 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
GMB106 Gıda Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
GMB110 Analitik Kimya Zorunlu 2 0 2 3 7
GMB112 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 5
TBFİZ114 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB201 Gıda Kimyası - I Zorunlu 2 0 0 2 4
GMB205 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 4
GMB207 Kütle ve Enerji Denklikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
GMB209 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3 5
GMB211 Termodinamik Zorunlu 3 0 0 3 5
GMB-TSEÇ-1 Teknik Seçmeli 1 SDG 2 0 0 2 3
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB202 Gıda Kimyası - II Zorunlu 2 0 0 2 4
GMB206 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 2 3 6
GMB212 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2 4
GMB216 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 2 0 0 2 4
GMB218 Isı ve Kütle Aktarımı Zorunlu 3 0 0 3 5
GMB-TSEÇ-2 Teknik Seçmeli 2 SDG 2 0 0 2 3
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB301 Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 2 4 5
GMB309 Reaksiyon Kinetiği Zorunlu 2 0 0 2 3
GMB311 Enstrümental Gıda Analizi Zorunlu 1 0 2 2 4
GMB313 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - I Zorunlu 2 2 0 3 6
GMB-TSEÇ-3 Teknik Seçmeli 3 SDG 2 0 2 3 4
GMB-TSEÇ-4 Teknik Seçmeli 4 SDG 2 0 0 2 3
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB306 Meyve Sebze Teknolojisi Zorunlu 3 0 2 4 6
GMB316 Et Teknolojisi Zorunlu 3 0 2 4 6
GMB318 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler - II Zorunlu 2 2 0 3 6
GMB320 Yağ Teknolojisi Zorunlu 3 0 2 4 6
GMB334 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
GMB-TSEÇ-5 Teknik Seçmeli 5 SDG 2 0 0 2 3
GMB-TSEÇ-6 Teknik Seçmeli 6 SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB411 Süt Teknolojisi Zorunlu 3 0 2 4 6
GMB413 Tahıl Teknolojisi Zorunlu 3 0 2 4 6
GMB415 Gıda Mühendisliğinde Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 6
GMB417 Bitirme Projesi - I Zorunlu 0 4 0 2 6
GMB-TSEÇ-7 Teknik Seçmeli 7 SDG 2 0 0 2 3
GMB-TSEÇ-8 Teknik Seçmeli 8 SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GMB412 Bitirme Projesi - II Zorunlu 0 4 0 2 8
GMB502 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 10 4 2 13 30
GMB-TSEÇ-10 Teknik Seçmeli 10 SDG 2 0 0 2 4
GMB-TSEÇ-11 Teknik Seçmeli 11 SDG 2 0 2 3 6
GMB-TSEÇ-12 Teknik Seçmeli 12 SDG 2 0 0 2 4
GMB-TSEÇ-9 Teknik Seçmeli 9 SDG 2 0 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB241 Teknik İngilizce (TS 1) 2 0 0 2 3
GMB243 Genel ve Teknik İletişim (TS 1) 2 0 0 2 3
GMB245 Gıda Mühendisliğinde Etik (TS 1) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB240 Gıda Katkı Maddeleri (TS 2) 2 0 0 2 3
GMB242 Malzeme Bilgisi (TS 2) 2 0 0 2 3
GMB244 Geleneksel Gıdalar (TS 2) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB341 Gıdaların Fiziksel Özellikleri (TS 3) 2 0 2 3 4
GMB343 Duyusal Analiz (TS 3) 2 0 2 3 4
GMB345 Alkollü İçkiler Teknolojisi (TS 3) 2 0 2 3 4
GMB347 Gıda Ambalajlama (TS 4) 2 0 0 2 3
GMB349 Gıda Makine ve Ekipmanları (TS 4) 2 0 0 2 3
GMB351 Mühendislik Ekonomisi (TS 4) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB340 Gıda Güvenliği Sistemleri (TS 5) 2 0 0 2 3
GMB342 Gıda Kanun ve Tüzükleri (TS 5) 2 0 0 2 3
GMB344 Gıda İşletme Yönetimi (TS 5) 2 0 0 2 3
GMB346 Çay Teknolojisi (TS 6) 2 0 0 2 3
GMB348 Meyve Sebze Suyu Teknolojisi (TS 6) 2 0 0 2 3
GMB350 Gıda Endüstrisi Hammaddeleri (TS 6) 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB441 Gıda Endüstrisinde Sorun Çözme Teknikleri (TS 7) 2 0 0 2 3
GMB443 Gıda Muhafaza Teknikleri (TS 7) 2 0 0 2 3
GMB445 Toplu Beslenme Sistemleri (TS 7) 2 0 0 2 3
GMB447 Beslenme İlkeleri (TS 8) 2 0 0 2 3
GMB449 Fonksiyonel Gıdalar ve Nutrasötikler (TS 8) 2 0 0 2 3
GMB451 Gıdalarda Toksik Bileşenler (TS 8) 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GMB446 Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi (TS 10) 2 0 0 2 4
GMB448 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi (TS 10) 2 0 0 2 4
GMB464 Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (TS 10) 2 0 0 2 4
GMB452 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi (TS 11) 2 0 2 3 6
GMB454 Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon (TS 11) 2 0 2 3 6
GMB456 Asitli Fermente Gıdalar Teknolojisi(TS 11) 2 0 2 3 6
GMB458 Profesyonel Gelişim ve Kariyer Planlama (TS 12) 2 0 0 2 4
GMB460 Şeker ve Şekerli Ürünler Teknolojisi (TS 12) 2 0 0 2 4
GMB462 Gıda Mühendisliğinde Ürün Geliştirme (TS 12) 2 0 0 2 4
GMB440 Dünyada Gıda Sorunları (TS 9) 2 0 0 2 4
GMB442 Gıda ve Tüketici (TS 9) 2 0 0 2 4
GMB444 Gıda Güvencesi (TS 9) 2 0 0 2 4