Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Bilgisayar Mühendisliği, birçok mühendislik öğrencisi adayı arasında rağbet gören bir mühendislik bölümüdür. 1993 yılında kurulan bölüm, diğer mühendislik bölümlerine de servis dersi vermektedir. Lisans ve lisansüstü çalışmalarına öğrenci kabulü öğretim kadrosunun 2008 yılında yeterli sayıya ulaşmasından sonra gerçekleşmiştir. Bölüme her yıl Üniversiteye Giriş Sınavında belli bir yüzdelik dilim içinde yer alan 60 öğrenci kabul edilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği alanındaki kitap ve yayınlar ağırlıklı olarak İngilizce dilinde yayımlandığından, programa kabul edilen İngilizce bilmeyen öğrenciler bir yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alabilmektedirler.

Kazanılan Derece

Zorunlu tüm dersleri ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliğinde Lisans Derecesi almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ VERİLMİŞTİR.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Başka bir üniversiteden yatay veya dikey geçişle bölüme kabul edilen öğrencilerin dilekçe vermeleri halinde önceki üniversiteden aldıkları derslerinden içeriği uygun olanlarından bölüm yatay geçiş komisyonunun uygun görüşü ile muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" ünvanı verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde Ar-Ge mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,55139/ Kurupelit SAMSUN Tel: 0 362 312 1919-1085

e-posta: info@bil.omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde temel programlama, temel elektrik elektronik, gömülü sistem programlama, veri tabanı yönetim sistemleri, mikro işlemciler, bilgisayar ağları, FPGA, görüntü işleme, sayısal tasarım, paralel programlama, mobil programlama ve siber güvenlik laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvarlardaki bilgisayarlarda Windows, MacOS ve Linux işletim sistemleri yüklüdür. Ayrıca, laboratuvarlarda bulunan tüm bilgisayarlar internet erişimli olup antivirüs programları ile donatılmıştır. Laboratuvar bağlantılı yürütülen ders ve uygulamalara ilişkin olarak özel yazılımlar yüklenmekte ve diğer taraftan zaman içerisinde teknolojiye uygun güncellemeler yapılmaktadır. Güncel literatürü takip etmek için elektronik veri tabanlarına erişim mevcuttur. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2018 itibarı ile 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64129 Temel matematik ve bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama becerisi.
2 64130 Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.
3 64131 İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.
4 64132 Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.
5 64133 Deney, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.
6 64134 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.
7 64135 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.
8 64136 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.
9 64137 Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.
10 64138 Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.
11 64139 Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.
12 64127 Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme
13 64128 Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİL101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
BİL103 Programlamaya Giriş - I Zorunlu 2 0 2 3 5
BİL121 Ayrık Matematik Zorunlu 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBFİZ115 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT101 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
BİL104 Programlamaya Giriş-II Zorunlu 2 0 2 3 5
BİL108 Elektrik Devreleri ve Elektronik Zorunlu 3 0 2 4 5
BİL124 Olasılık ve İstatistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
TBFİZ116 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT102 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİL203 Veri Yapıları Zorunlu 3 0 0 3 5
BİL205 Sayısal Devreler ve Mantıksal Tasarım Zorunlu 3 0 2 4 6
BİL221 Doğrusal Cebir Zorunlu 3 0 0 3 5
BİL223 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 5
BİLSEÇ-1 Teknik Seçmeli Ders 1 SDG 3 0 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİL204 Algoritmalar Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL208 Sayısal Çözümleme Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL210 Nesneye Yönelik Programlama Zorunlu 3 1 0 4 5
BİL240 Mesleki İngilizce Zorunlu 3 0 0 3 4
BİLSEÇ-2 Teknik Seçmeli Ders 2 SDG 3 0 0 3 5
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİL305 Bilgisayar Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL307 Sistem Programlama Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL309 Veritabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
BİLSEÇ-4 Teknik Seçmeli ders 4 SDG 3 0 0 3 7
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİL304 İşletim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL308 Özdevinirler Kuramı Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL310 Sinyaller ve Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL316 Mikroişlemciler Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL392 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
BİLSEÇ-5 Teknik Seçmeli Ders 5 SDG 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİL401 Bilgisayar Ağları Zorunlu 3 0 0 3 5
BİL407 Yazılım Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 6
BİL461 Seminer Zorunlu 0 4 0 2 4
BİLSEÇ-6 Teknik Seçmeli Ders 6 SDG 3 0 0 3 6
BİLSEÇ-7 Teknik Seçmeli Ders 7 SDG 3 0 0 3 6
LABSEÇ-I Seçmeli Laboratuvar I SDG 0 0 2 1 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BİL422 Proje Zorunlu 2 0 0 2 15
BİL502 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 6 4 2 9 30
BİLSEÇ-8 Teknik Seçmeli Ders 8 SDG 3 0 0 3 6
BİLSEÇ-9 Teknik Seçmeli Ders 9 SDG 3 0 0 3 6
LABSEÇ-II Seçmeli Laboratuvar II SDG 0 0 2 1 3
SAN.SEÇ.BİL Sanayi Uygulaması (Seçmeli) SDG 0 14 0 7 15

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİL231 Java - I (TS 1) 3 0 0 3 5
BİL233 İleri Programlama (TS 1) 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİL232 Java - II (TS 2) 3 0 0 3 5
BİL236 Çizge Kuramı (TS 2) 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİL335 Web Teknolojileri (TS 4) 3 0 0 3 7
BİL345 Bilgisayar Mühendisliğinde Matematiksel Teknikler (TS4) 3 0 0 3 7
BİL347 Sayılar Teorisi ve Uygulamaları (TS4) 3 0 0 3 7
BİL355 Mobil Programlama (TS 4) 3 0 0 3 7
BİL361 Karmaşık İşlevler ve Dönüşümler (TS4) 3 0 0 3 7
BİL363 Yöneylem Araştırması (TS4) 3 0 0 3 7
BİL367 Sayısal Denetim I (TS4) 3 0 0 3 7
BİL369 Bilimsel Hesaplama (TS4) 3 0 0 3 7


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİL332 Unix Sistem Yönetimi (TS 5) 3 0 0 3 6
BİL334 İleri Sql (TS 5) 3 0 0 3 6
BİL336 Web Programlama (TS 5) 3 0 0 3 6
BİL338 Bilgisayar Aritmetiği (TS 5) 3 0 0 3 6
BİL354 Veri İletişimi (TS 5) 3 0 0 3 6
BİL358 Sayısal Denetim 2 (TS 5) 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİL423 Programlama Dilleri (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL431 Bilgi Güvenliği (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL433 Bilgisayar Grafiği (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL435 Hesapedilebilirlik Kuramı (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL437 Kombinatorik (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL439 Kriptografiye Giriş (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL447 Oyun Programlama (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL449 Mobil Ağlar (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL451 Bilgisayar Ağlarında Özel Konular (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL457 Finansal Matematik (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL463 Gömülü Sistemler Giriş (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL467 Proje Yönetimi (TS 6) 3 0 0 3 6
BİL429 Makine Öğrenimine Giriş (TS 7) 3 0 0 3 6
BİL441 Yapay Zeka (TS 7) 3 0 0 3 6
BİL443 Robotik (TS 7) 3 0 0 3 6
BİL445 Bulanık Mantık (TS 7) 3 0 0 3 6
BİL453 Bilgisayar Müh. Özel Konular - I (TS 7) 3 0 0 3 6
BİL455 İnsan Bilgisayar Arayüzü (TS 7) 3 0 0 3 6
BİL411 Bilgisayar Ağları Laboratuvarı 0 0 2 1 3
BİL413 Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 0 0 2 1 3
BİL417 Görüntü İşleme Laboratuvarı (SL 1) 0 0 2 1 3
BİL465 Bilgisayar Ağ Yönetimi Laboratuvarı (SL 1) 0 0 2 1 3
BİL479 Veri Tabanı Yönetimi Laboratuvarı (SL1) 0 0 2 1 3
BİL481 Web Programlama Laboratuvarı (SL 1) 0 0 2 1 3
BİL483 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular Laboratuvarı (SL 1) 0 0 2 1 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİL406 Bilgisayarlı Görüye Giriş (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL408 Yazılım Test Süreçleri (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL424 Coğrafi Bilgi Sistemleri (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL426 Programlamada Özel Konular (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL442 Prolog (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL446 Yapay Sinir Ağları (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL448 Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL464 Derleyici Tasarımı (TS 8) 3 0 0 3 6
BİL436 Bilgi Teorisi (TS 9) 3 0 0 3 6
BİL438 Kodlama Teorisi (TS 9) 3 0 0 3 6
BİL452 Kritik Altyapılar ve Güvenliği (TS 9) 3 0 0 3 6
BİL454 Bilgisayar Müh. Özel Konular - II (TS 9) 3 0 0 3 6
BİL456 Tıbbi Bilişime Giriş (TS 9) 3 0 0 3 6
BİL458 Mühendislik Ekonomisi (TS 9) 3 0 0 3 6
BİL462 Adli Bilişim (TS 9) 3 0 0 3 6
BİL412 Bilgisayar Ağları Laboratuvarı 0 0 2 1 3
BİL414 Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı 0 0 2 1 3
BİL416 Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı (SL 2) 0 0 2 1 3
BİL418 Yazılım Test Süreçleri Laboratuvarı (SL 2) 0 0 2 1 3
BİL434 Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı (SL 2) 0 0 2 1 3
BİL474 Veri Tabanı Laboratuvarı 0 0 2 1 3
BİL476 Web Programlama Laboratuvarı 0 0 2 1 3
BİL478 Programlamada Özel Konular Laboratuvarı (SL2) 0 0 0 1 3
BİL482 Mikrodenetleyici Lab. (SL2) 0 0 2 1 3
BİL488 Veri Tabanı Laboratuvarı (SL2) 0 0 2 1 3
BİL490 Yazılım Mühendisliği Laboratuvarı (SL 2) 0 0 2 1 3
BİL494 Web Teknolojileri Laboratuvarı (SL2) 0 0 2 1 3
BİL496 Bilgisayar Ağları Laboratuvarı (SL2) 0 0 2 1 3
BİL500 Sanayi Uygulaması (8YY.SEÇ) 0 14 0 7 15