Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır..

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Makine Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. OMÜ Yabancı öğrenci Sınavıyla (YÖS) da öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi). Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 60 günlük staj mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

Program Profili

Makina Mühendisliği Bölümü, bir taraftan ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılarken diğer taraftan araştırma faaliyetleriyle ülkemiz bilim üretimine de katkı sağlamaktadır. Bilginin üretilmesi kadar bu bilginin pratik uygulanabilirliğinin tescili olan patent üretimi için AR-GE desteği vermek de bölümün başlıca hedeflediği amaçlarındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenir. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Hakan ÖZCAN, OMU Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun Tel: +90(362)312 1919-1327 ozcanh@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

İMALAT-KONSTRÜKSİYON LABORATUVARI,
TERMODİNAMİK VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI,
ENERJİ LABORATUVARI,
MEKANİK VE MAKİNA DİNAMİĞİ LABORATUVARI,
ÖLÇME TEKNİĞİ VE OTOMASYON LABORATUVARI,
MOTORLAR LABORATUVARI

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK101 Teknik Çizim Zorunlu 1 2 0 2 6
MAK105 Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Zorunlu 1 2 0 2 5
TBFİZ115 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBKİM101 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT101 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
MAK102 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2 6
MAK104 Statik Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK108 Bilgisayar Programlama Zorunlu 1 2 0 2 5
TBFİZ116 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT102 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK201 Mühendislik Matematiği I Zorunlu 3 0 0 3 5
MAK203 Termodinamik I Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK215 Elektrik-Elektronik Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK217 Mukavemet I Zorunlu 3 1 0 4 4
MAK219 Dinamik Zorunlu 3 1 0 4 5
MAK221 Malzeme Bilgisi I Zorunlu 2 0 1 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4
MAK202 Mühendislik Matematiği II Zorunlu 3 0 0 3 5
MAK204 Termodinamik II Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK208 Akışkanlar Mekaniği I Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK212 Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 5
MAK216 Malzeme Bilgisi II Zorunlu 2 0 1 3 4
MAK218 Mukavemet II Zorunlu 3 1 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK303 Makine Elemanları I Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK305 İmal Usulleri I Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK309 Akışkanlar Mekaniği II Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK311 Enerji Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK313 Mekanizma Tekniği Zorunlu 3 0 0 3 5
MAK315 Isı Transferi Zorunlu 3 1 0 4 5
MAK317 Ölçme Tekniği Zorunlu 2 1 0 3 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK302 Makine Mühendisliği Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 2 1 4
MAK304 Makine Elemanları II Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK306 İmal Usulleri II Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK308 Makina Dinamiği Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK310 İçten Yanmalı Motorlar Zorunlu 3 0 0 3 5
MAK314 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
MAKSEÇ-1 Teknik Seçmeli I SDG 3 0 0 3 4
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK401 Makine Proje Zorunlu 1 2 0 2 8
MAK403 Otomatik Kontrol Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK405 Makine Mühendisliği Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2 1 4
MAKSEÇ-2 Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3 5
MAKSEÇ-3 Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3 5
MAKSEÇ-4 Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MAK404 Üretim Yönetimi ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 4
MAK410 Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2 10
MAK500 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 14 4 0 16 30
MAKSEÇ-5 Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3 5
MAKSEÇ-6 Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3 5
MAKSEÇ-7 Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3 4
MAKSEÇ-8 Sosyal Seçmeli SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK320 Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları (TS 1) 3 0 0 3 4
MAK322 Yakma Sistemleri (TS 1) 3 0 0 3 4
MAK324 Akışkan Makinaları (TS 1) 3 0 0 3 4
MAK326 Alternatif Enerji Kaynakları (TS 1) 3 0 0 3 4
MAK328 Mühendislik Metrolojisi (TS 1) 3 0 0 3 4
MAK330 Toz Metalürjisi (TS 1) 3 0 0 3 4
MAK332 Kompozit Malzemeler (TS 1) 3 0 0 3 4
MAK334 Mühendislikte İstatistik Yöntemler (TS 1) 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK411 Isıtma-Havalandırma ve İklimlendirme (TS 2) 3 0 0 3 5
MAK413 Soğutma Tekniği (TS 2) 3 0 0 3 5
MAK415 Isıl Sistem Tasarımı (TS 2) 3 0 0 3 5
MAK433 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler (TS 3) 3 0 0 3 5
MAK435 Mekanik Sistem Tasarımı (TS 3) 3 0 0 3 5
MAK437 Mukavemet Artırıcı Sistemler ve Mikroyapı Tasarımı (TS 3) 3 0 0 3 5
MAK453 Triboloji (TS 4) 3 0 0 3 4
MAK455 Hava Kirliliği ve Kontrolü (TS 4) 3 0 0 3 4
MAK457 Aerodinamik (TS 4) 3 0 0 3 4
MAK459 Gaz Dinamiği (TS 4) 3 0 0 3 4
MAK467 Hasar Bilgisi (TS 4) 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MAK414 Doğalgaz Tesisatı (TS 5) 3 0 0 3 5
MAK416 Isı Değiştiricilerinin Tasarımı (TS 5) 3 0 0 3 5
MAK432 Transport Tekniği (TS 6) 3 0 0 3 5
MAK436 Motorlu Taşıtlar Tekniği (TS 6) 3 0 0 3 5
MAK452 Güneş Enerjisi (TS 7) 3 0 0 3 4
MAK456 Alışılmamış İmalat Yöntemleri (TS 7) 3 0 0 3 4
MAK458 Sayısal Denetimli Takım Tezgahları (Cnc) (TS 7) 3 0 0 3 4
MAK464 Yakma Sistemlerinde Modelleme (TS 7) 3 0 0 3 4
MAK470 Plazma Uygulamaları (TS 7) 3 0 0 3 4
MAK472 Kontrol Sistemleri Tasarımı (TS 7) 3 0 0 3 4
MAK480 İş Hukuku (SSD) 2 0 0 2 2
MAK482 Mühendislik ve Etik (SSD) 2 0 0 2 2
MAK484 Bilim Tarihi (SSD) 2 0 0 2 2
MAK486 Mühendislik Ekonomisi (SSD) 2 0 0 2 2
MAK488 Genel ve Teknik İletişim (SSD) 2 0 0 2 2