Program Tanımları

Kuruluş

Her yıl 50 yeni öğrencinin kabul edildiği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin on bölümünden birisidir. Çağdaş bir Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi dört yıldır. 2013 yılı itibariyle Bölüm'de yaklaşık 180 öğrenci bulunmakta, 4 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 2008 yılında 31 öğrenci alınmıştır. İlk mezunlarını 2012 yılında veren Bölüm, kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 2 dönem halinde toplam 60 iş günlük stajını yapan mezunlar "Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Mühendislik Fakültesi” web sayfasında yer alan “Öğrenci/ Öğrenci İşleri” başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içinde ki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 60 iş günlük stajlarını yapmak zorundadır.

Program Profili

Bölümde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği anabilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş malzeme bilimi ve mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler, Malzeme Bilimi, Termodinamik, Metalik, Seramik ve Polimer Malzemeler gibi dersleri içerir. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yıllarında seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere malzeme bilimi ve mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler 2 yaz tatilinde toplam olarak en az 60 iş günü mesleki staj yapmak zorundadırlar. Dördüncü yılda alınan Bitirme Projesi, Araştırma ve Geliştirme' ye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mühendislik alanının eski çağlardan beri faaliyette olan malzeme bilimi ve mühendisliği alanı çok geniş bir alana hitap eden tüm malzeme teknolojilerini içine almaktadır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinler arası bir bilim dalı olup fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makina mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Malzeme bilimi ve mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük ileri teknoloji malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi görevini yüklenmiştir. İnsanlık tarihini taş devrinden tunç devrine, oradan da demir devrine ulaştıran “metalürji sanatı”, bu bölümün temelini oluşturmaktadır. Bugün temel bilimlere dayalı ve çağdaş medeniyetin kuruluş ve gelişmesine büyük katkıları olan malzeme bilimi ve mühendisliği mesleği adı altında bilimsel ve teknolojik bakımdan geniş bir alanı kapsar hale gelmiştir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada imalat ve kimya endüstrilerinin büyümesi ve üstün özellikli malzeme ihtiyacının artması ile birlikte malzeme bilimi ve mühendisliği alanının önemi de artmıştır. Otomotivden beyaz eşyaya, uzay teknolojileri ve havacılıktan petrol endüstrisine, tıbbi cihazlar ve biyomedikal malzemelerden plastiklere, imalat sanayisinden kimya endüstrisine kadar geniş ve çok farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Makine parçalarını oluşturan malzemeler ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Bütün zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için en az bir ara sınav, bir final sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Bütün sınavların tarihi ve programı Bölüm tarafından ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Üniversitede başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların 4’lük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü not dönüşüm tablosu esas alınır. Ağırlıklı başarı ortalaması, öğrencinin ilgili birime kaydından itibaren almış olduğu her bir dersin kredisi ile o dersten alınan puanın çarpımı sonucu bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı başarı ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Başak MESCİ Tel :+90 362 312 19 19 E-mail: basakm@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin artırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Hale hazır toplamda 240 m2 olmak üzere 80 öğrenci kapasiteli üç bölümde oluşan bir laboratuarımız mevcuttur. Bu laboratuarlarda şu cihazlar bulunmaktadır. Malzeme numune hazırlama da kullanılmak üzere bakalite alma, zımparalama ve parlatma cihazları ile metallografik kesme cihazı. Mikroyapı çalışmalarında kullanılmak üzere optik mikroskop. Metalik, seramik ve polimer gibi tüm malzemeler için mikroyapı incelemesi yapılabilmektedir. Çökelti halinde ki malzemelerin karıştıralarak hazırlanmasında kullanılan Sentrifuj cihazı. Maksimum 1300°C ye çıkabilen bir adet fırın. Tane boyutu ayarlaması için elek cihazı. Seramik malzemelerin öğütülmesinde kullanılan halkalı titreşimli öğütücü. Sıcaklık ve karışım etkisi ile homojen sıvı hazırlamak için kullanılan çalkalamalı inkübatör. Bilyalı değirmen, seramik malzemelerin öğütülmesinde kullanılmaktadır. Betonun su geçirimliliği ölçümünde kullanılan geçirgenlik test cihazı. Polimerik malzemelerin dökümü ve çözücü buharlaştırma işlemlerinde kullanılan vakum etüvü. Sterilizasyon, ısıtma, kurutma ve ısıl işlem için etüv. Malzemelerin ısıl geçirgenliklerinin ölçümünde kullanılan ısıl iletkenlik tayin cihazı. Malzemeleri sıcak ortamda homojen bir şekilde karıştırmak için ısıtıcılı manyatik karıştırıcı ve dijital ısıtıcılı manyetik karıştırıcı. Ultrasonik banyo. Malzemelerin kütle ölçümlerinde kullanılmak üzere hassas ve kaba teraziler. Soğutucu, vakum pompası ve pH metre.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM101 Teknik Çizim Zorunlu 1 2 0 2 5
MBM105 Kimya I Zorunlu 3 0 2 4 5
MBM109 Malzeme Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TBFİZ113 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
MBM102 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 1 2 0 2 5
MBM106 Kimya II Zorunlu 3 0 2 4 5
MBM110 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 0 3 5
TBFİZ114 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM201 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM203 Malzeme Termodinamiği I Zorunlu 3 0 0 3 5
MBM205 Malzeme Bilimi I Zorunlu 2 2 0 3 5
MBM207 Statik ve Mukavemet Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM209 Malzeme ve Enerji Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM211 Mesleki İngilizce Zorunlu 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4
MBM202 Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM204 Malzeme Termodinamiği II Zorunlu 3 0 0 3 5
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 5
MBM208 Faz Diyagramları Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM210 Malzeme Bilimi II Zorunlu 2 2 0 3 5
MBM214 Organik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM301 Malzemelerin Mekanik Davranışı Zorunlu 3 0 0 3 5
MBM303 Metalik Malzemeler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM305 Taşınım Olayları Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM307 Polimer Malzemeler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM311 Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 3
MBM313 Malzeme Üretim Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 2 1 4
MBMSEÇ-1 Teknik Seçmeli 1 SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM304 Seramik Malzemeler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM308 Kompozit Malzemeler Zorunlu 3 0 0 3 4
MBM312 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
MBM314 Malzeme Üretim Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2 1 4
MBM316 Fiziksel ve Kimyasal Metalurji Zorunlu 4 0 0 4 4
MBMSEÇ-2 Teknik Seçmeli 2 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-3 Teknik Seçmeli 3 SDG 3 0 0 3 5
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM401 Malzeme Seçim ve Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 6
MBM411 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular I Zorunlu 0 2 0 1 5
MBM417 İş hukuku ve Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
MBMSEÇ-4 Teknik Seçmeli 4 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-5 Teknik Seçmeli 5 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-6 Teknik Seçmeli 6 SDG 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MBM400 Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2 6
MBM406 Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
MBM408 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular II Zorunlu 0 2 0 1 5
MBM500 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 12 6 0 19 31
MBMSEÇ-7 Teknik Seçmeli 7 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-8 Teknik Seçmeli 8 SDG 3 0 0 3 5
MBMSEÇ-9 Teknik Seçmeli 9 SDG 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM321 Malzemelerin Elektrik, Manyetik ve Optik Özelikleri (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM323 İnşaat Malzemeleri (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM325 Malzeme Morfolojisi (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM327 Toz Metalurjisi (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM329 Tahribatsız Muayene Yöntemleri (TS 1) 3 0 0 3 5
MBM331 Cam Teknolojisi (TS 1) 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM320 Kaynak ve Kaynak Teknolojileri (TS 2) 3 0 0 3 5
MBM326 Isıl İşlemler (TS 2) 3 0 0 3 5
MBM328 Refrakterler (TS 2) 3 0 0 3 5
MBM330 Katılaşma Süreçleri (TS 2) 3 0 0 3 5
MBM322 Çimento ve Beton (TS 3) 3 0 0 3 5
MBM324 Kauçuk Teknolojisi (TS 3) 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM423 Mikromekanik (TS 4) 3 0 0 3 5
MBM431 Polimer Fiziği (TS 4) 3 0 0 3 5
MBM425 Metal Alaşımları (TS 5) 3 0 0 3 5
MBM429 Cam Seramikler (TS 5) 3 0 0 3 5
MBM413 Kalite Kontrol (TS-6) 3 0 0 3 5
MBM415 Mühendislik Ekonomisi (TS-6) 3 0 0 3 5
MBM421 Malzeme Endüstrisi ve Çevre (TS 6) 3 0 0 3 5
MBM433 Döküm Teknolojisi (TS 6) 3 0 0 3 5
MBM435 Yapı Seramikleri (TS 6) 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM420 Biomalzemeler ve Uygulama Alanları (TS 7) 3 0 0 3 5
MBM434 Malzeme Biliminde Modelleme ve Simülasyon (TS 7) 3 0 0 3 5
MBM424 Polimer Mühendisliği (TS 8) 3 0 0 3 5
MBM430 Geleneksel Seramikler (TS 8) 3 0 0 3 5
MBM426 Korozyon (TS 9) 3 0 0 3 5
MBM428 Sır ve Emaye (TS 9) 3 0 0 3 5