Program Tanımları

Kuruluş

Harita Mühendisliği Bölümü, 1993 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde 5 Anabilim dalı ile (Jeodezi ABD, Ölçme Tekniği ABD, Fotogrametri ABD, Kartoğrafya ABD, Kamu Ölçmeleri ABD) kurulmuş, 6 Ekim 1995 tarihinde Jeodezi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattn BEKTAŞ'ın Bölüm Başkanlığına atanması ile faaliyete geçmiştir. 1997-1998 Öğretim yılında fiilen eğitim-öğretime başlanmış, ilk lisans mezunlarını 2000-2001 eğitim-öğretim yılında vermiştir. 2006-2007 öğretim yılı itibariyle de II. öğretime başlanmış ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında II. Öğretim ilk mezunlarını vermiştir. 2015-2016 öğretim yılı itibarı ile ise II. Öğretim kaldırılmıştır.

1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ise Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ORTAK DOKTORA EĞİTİMİ başlamıştır. 01.02.2017 tarihli YÖK yürütme kurulu kararı ile öğretim üyesi sayısı yeterliliğinin sağlanması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı açılmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim Güz yarıyılı itibarı ile Lisans öğrenci sayısı 412’dir. 91’i Türk, 7'si Yabancı, toplam 98 Aktif YÜKSEK LİSANS ve 17’si Türk, 2’si Yabancı, toplam 19 Aktif DOKTORA öğrencisi bulunmaktadır. İlk mezunlarını vermeye başladığı andan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı sonu itibarı ile bugüne kadar Genel Toplamda 9’u yabancı 1279 LİSANS, 40 YÜKSEK LİSANS ve 2 DOKTORA öğrencisi mezun edilmiştir.
Bölümde halen görev yapmakta olan;
2 Prof. Dr.
4 Doç. Dr.
3 Dr.Öğr. Üyesi
6 Arş. Gör.
bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Harita Mühendisi

Kabul ve Kayıt Koşulları

1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar. İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.

Program Profili

Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Harita Mühendisleri, harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler. Özel sektör olarak Harita Mühendisliği bürolarında; kamu sektöründe ise başta Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Karayolları, Afet İşleri, Mesken, Arsa Ofisi, TOKİ, Demiryolları gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlarda; Harita Genel Komutanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlına bağlı kuruluşlardan MTA, TEK, DSİ TPAO gibi genel müdürlüklere bağlı birimlerde; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve özellikle Belediyelerde istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının % 40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencinin yılsonu geçme notunun en az 60 olması gerekmektedir. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait ders/derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Kurupelit Atakum/SAMSUN.

Tel : (0 362) 312 19 19 / 1040

Fax: (0 362) 457 60 94

Web : http://mf.omu.edu.tr/harita/

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde CBS Laboratuarı, Ölçme Laboratuarı, Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı ve GPS Laboratuarı mevcut olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT113 Ölçme Bilgisi I Zorunlu 1 2 0 2 6
HRT115 Jeodezik Hesap Zorunlu 2 0 0 2 5
TBFİZ113 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBKİM103 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
HRT106 Olasılık ve İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT110 Algoritmalar ve Programlama-I Zorunlu 1 2 0 2 4
HRT114 Ölçme Bilgisi II Zorunlu 1 2 0 2 4
HRT116 Harita Mühendisliğine Giriş ve Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
TBFİZ114 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT203 Kartografya Zorunlu 3 0 0 3 5
HRT205 Taşınmaz Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT219 Algoritmalar ve Programlama-II Zorunlu 1 2 0 2 4
HRT229 Yükseklik Öçlmeleri Zorunlu 1 2 0 2 5
HRT281 Lineer Cebir Zorunlu 3 0 0 3 5
HRTSEÇ-1 Seçmeli Ders 1 SDG 2 0 0 2 3
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT202 Sayısal Çözümleme Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT204 Kadastro Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 3
HRT222 Bilgisayar Destekli Haritacılık Zorunlu 1 2 0 2 4
HRT230 Arazi Çalışması Zorunlu 0 4 0 2 4
HRT232 Şehir ve Bölge Planlama Zorunlu 2 0 0 2 3
HRT282 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4 5
HRTSEÇ-2 Seçmeli Ders 2 SDG 2 0 0 2 3
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT303 Dengeleme Hesabı-I Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT305 Jeodezi-I Zorunlu 3 0 0 3 5
HRT307 Fotogrametri-I Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT309 Kentsel Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi Zorunlu 2 2 0 3 5
HRT321 Jeodezik Ölçmeler Zorunlu 2 2 0 3 5
HRT323 Mühendislik Mekaniği Zorunlu 2 0 0 2 4
HRTSEÇ-3 Seçmeli Ders 3 SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT304 Dengeleme Hesabı-II Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT306 Jeodezi-II Zorunlu 3 0 0 3 5
HRT308 Fotogrametri-II Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT336 Veri Tabanı Tasarımı Zorunlu 2 1 0 3 5
HRT338 Uydu Jeodezisi Zorunlu 1 2 0 2 4
HRT350 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
HRTSEÇ-4 Seçmeli Ders 4 SDG 3 0 0 3 3
MUH302 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT401 Coğrafi Bilgi Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
HRT403 Aplikasyon Zorunlu 2 1 0 3 6
HRT405 Taşınmaz Değerlemesi Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT407 Uzaktan Algılama Zorunlu 3 0 0 3 4
HRT409 Seminer Zorunlu 0 2 0 1 3
HRT441 Yol Bilgisi Zorunlu 1 2 0 2 5
HRTSEÇ-5 Seçmeli Ders 5 SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HRT402 Dijital Fotogrametri Zorunlu 2 0 0 2 5
HRT404 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 6
HRT406 Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2 10
HRT408 Kırsal Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi Zorunlu 2 1 0 3 6
HRT502 Mesleki Uygulama Programı (MUP) Zorunlu 0 24 0 12 30
HRTSEÇ-6 Seçmeli Ders 6 SDG 2 0 0 2 3

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT221 Mühendislik Jeolojisi (SD 1) 2 0 0 2 3
HRT223 Jeodezik Astronomi (SD 1) 2 0 0 2 3
HRT225 Jeodezide Matlab Kullanımı (SD 1) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT214 Kalite Yönetimi ve Standartlar (SD 2) 2 0 0 2 3
HRT216 Web Programlama (SD 2) 2 0 0 2 3
HRT220 Kentleşme ve Çevre (SD 2) 2 0 0 2 3
HRT228 İş ve Vergi Hukuku (SD 2) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT311 Koordinat Sistemleri (SD 3) 2 0 0 2 3
HRT313 Dijital Görüntü İşleme (SD 3) 2 0 0 2 3
HRT315 Görsel Programlama (SD 3) 2 0 0 2 3
HRT317 Orman Kadastrosu (SD 3) 2 0 0 2 3
HRT319 Su Yapılarında Mühendislik Ölçmeleri (SD 3) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT340 Jeodedezik Ağların Tasarımı (SD 4) 2 0 0 2 3
HRT342 Kamulaştırma Tekniği (SD 4) 2 0 0 2 3
HRT344 Bilgisayarla Görme (SD 4) 2 0 0 2 3
HRT346 Fiziksel Jeodezi (SD 4) 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT411 Bilim Tarihi (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT413 Koşullu Ölçüler Dengelemesi (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT415 Radyometri (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT419 Kıyı Yönetimi (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT421 Altyapı Kadastrosu (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT431 GNSS Ağları (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT433 Afet Yönetimi (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT435 Veri Madenciliği (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT437 İnsansız Hava Araçları ve Uygulama Alanları (SD 5) 2 0 0 2 3
HRT439 Endüstriyel Ölçmeler (SD 5) 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HRT416 Proje Planlaması (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT418 Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT420 Mekansal Bilişim (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT422 Uydu Görüntülerinin Analizi (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT426 Konumsal Veri Altyapıları (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT428 Mühendislik Ekonomisi (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT432 Jeodezik Verilerin İstatistiksel Analizi (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT434 Kentsel Dönüşüm (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT436 Mesleki İngilizce (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT438 Hidroloji (SD 6) 2 0 0 2 3
HRT440 Mühendislik Ölçmeleri (SD 6) 2 0 0 2 3