Program Tanımları

Kuruluş

1992 Yılında OMÜ Mühendislik Fakültesinde Bünyesinde açılan bölümümüz, eğitim-öğretim hayatına 40 öğrenci ile 2009-2010 Eğitim-öğretim döneminde başlamış ve ilk mezunlarını 2012-2013 eğitim öğretim döneminde vermiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri mühendisliği Lisans derecesi (Bachelor of Industrial Engineering) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü,Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Üniversitemizde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Endüstri Mühendisliği programı üretim ve hizmet sektöründe verimliliği sağlayacak bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Program, sadece operasyonel ve organizasyonel beklentilere cevap vermekle kalmayıp organizasyonlarda değişime liderlik etme ve yönlendirme becerisi de olan endüstri mühendisleri yetiştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Endüstri Mühendisliği, tüm mühendislik dalları içinde çalışma alanı en geniş olan mühendislik disiplinidir. Endüstri mühendisleri fabrikalardan hastanelere, havayolu ya da sigorta şirketlerinden bankalara, çeşitli devlet kurumlarından turistik tesislere kadar çok farklı kuruluşta çalışabilirler. Endüstri mühendislerinin çalıştığı alanlardan bazıları Üretim Planlama ve Çizelgeleme, Stok Kontrol, Kalite Kontrol ve Yönetimi, Karar Destek Sistemleri Tasarımı, Üretim Bilişim Sistemleri, Performans ve Verimlilik Analizleri, Süreç Analizi ve İyileştirme, İş Etüdü, Proje Yönetimi, Lojistik Yönetimi, İnsan Kaynakları, Bakım Planlama ve Kontrol, Yatırım Analizi şeklinde sıralanabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Sermin Elevli
OMU Endüstri Mühendisliği Bölümü, Samsun
Tel: +90(362)312 1919-1058/1564
sermin.elevli@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayarlı 6Sigma Laboratuvarı
Ergonomi Laoratuvarı
CAD/CAM Laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70143 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70144 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70145 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70146 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70147 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70148 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70149 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 70150 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 70153 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70151 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70152 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END101 Endüstri Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 5
END103 Bilgisayara Giriş ve Programlama Zorunlu 2 2 0 3 6
TBFİZ115 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBKİM101 Genel Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 4
TBMAT101 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
END104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 0 3 6
END106 Genel Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 5
END108 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 4
TBFİZ116 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT102 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END201 Mühendislik Matematiği-I Zorunlu 3 0 0 3 5
END203 İstatistik-I Zorunlu 3 0 0 3 6
END205 Malzeme Zorunlu 3 0 0 3 4
END207 Mühendislik Mekaniği Zorunlu 3 0 0 3 5
END209 Algoritmalar ve Program Zorunlu 2 2 0 3 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END202 Mühendislik Matematiği-II Zorunlu 3 0 0 3 5
END204 İstatistik-II Zorunlu 3 0 0 3 6
END206 Üretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
END212 İş Etüdü Zorunlu 2 2 0 3 5
END214 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 2 0 0 2 5
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END303 Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
END305 Sistem Analizi Zorunlu 3 0 0 3 4
END307 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 0 3 4
END321 Yöneylem Araştırması I Zorunlu 2 2 0 3 6
ENDSEÇ-5 Teknik Seçmeli 5.1 SDG 3 0 0 3 6
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END304 Kalite Kontrol Zorunlu 3 0 0 3 5
END308 Benzetim Zorunlu 2 2 0 3 5
END322 Ergonomi Zorunlu 2 0 1 3 4
END324 Yöneylem Araştırması II Zorunlu 2 2 0 3 6
END330 Proje Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 4
END335 STAJ Zorunlu 0 0 0 0 10
ENDSEÇ-6 Teknik Seçmeli 6.1 SDG 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END401 Üretim Planlaması ve Kontrol Zorunlu 3 0 0 3 4
END405 Tesis Tasarımı ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 6
END411 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
END413 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 4
END415 Endüstri Mühendisliği Tasarımı Zorunlu 0 4 0 2 6
ENDSEÇ-7 Teknik Seçmeli 7.1 SDG 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
END408 Kurumsal Kaynak Planlaması Zorunlu 2 2 0 3 6
END456 Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2 6
END502 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 0 24 0 14 30
ENDSEÇ-8 Seçmeli 8 (Sanayi Uygulaması - TS8.1 -TS8.2 - TS8.3) SDG 0 18 0 9 18

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END315 Veri Tabanı Yönetimi (TS 5.1) 3 0 0 3 6
END317 Endüstri 4.0 (TS 5.1) 3 0 0 3 6
END319 Yalın Üretim (TS 5.1) 3 0 0 3 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END316 İnsan Kaynakları Yönetimi (TS 6.1) 3 0 0 3 6
END318 Müşteri İlişkileri Yönetimi (TS 6.1) 3 0 0 3 6
END320 Hizmet Sistemleri (TS 6.1) 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END453 Modern Üretim Prosesleri (TS 7.1) 3 0 0 3 6
END455 Zeki İmalat Sistemleri (TS 7.1) 3 0 0 3 6
END461 Güvenilirlik ve Bakım Planlama (TS 71.) 3 0 0 3 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
END454 Sanayi Uygulaması (TS 8) 0 18 0 9 18
END464 Karar Teorisi ve Analizi (TS 8.1) 3 0 0 3 6
END466 Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri (TS 8.1) 3 0 0 3 6
END470 Bulanık Mantık (TS 8.1) 3 0 0 3 6
END472 Veri Madenciliği (TS 8.3) 3 0 0 3 6
END474 Envanter Yönetimi (TS 8.3) 3 0 0 3 6
END482 Stratejik Planlama (TS 8.2) 3 0 0 3 6
END484 Çizelgeleme (TS 8.2) 3 0 0 3 6
END486 Sezgisel Metotlar (TS 8.2) 3 0 0 3 6
END498 Yapay Zeka / Uzmam Sis. (TS 8.3) 3 0 0 3 6