Program Tanımları

Kuruluş

1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler, Termodinamik ve Enerji Teknolojileri, Kimyasal Teknolojiler ve Proses ve Reaktör Tasarımı olmak üzere dört Anabilim dalında kurulmuştur. Bu Anabilim dallarından Temel İşlemler Anabilim Dalı’nda 1 Doktor öğretim üyesi, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’nda 2 Doçent, Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı’nda 1 Doçent, Termodinamik Anabilim dalında 2 Doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. 2011-2012 öğretim yılında 30 öğrenci ile lisans eğitim ve öğretimine başlayan bölümümüz temel bilimler, temel mühendislikler ve meslek dersleriyle, bölümün amaçlarını sağlayabilecek diğer mühendislik dallarını (biyoteknoloji, çevre, enerji ve malzeme bilimi) kapsamaktadır. Öğrencilerin bu alanlarda temel bilgiler alabilmelerine olanaklar sağlayacaktır. Ayrıca bölümümüzde isteğe bağlı olarak bir yıllık ingilizce hazırlık programı uygulanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Kimya Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Program Profili

Kimya mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kimya, matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayarak ham maddelerin kullanılabilir ürünlere çevrilmesini sağlar. Yeni ürünler geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de rol alır. İlaç, petrokimya, plastikler, boya, kaplama, otomotiv vb. birçok sektörün ekonomik bir şekilde devam ettirilmesi Kimya Mühendisliği bilgi ve tecrübesi gerektirir. Atıkların geri dönüşümü, çevreye zararlı madde salınımının engellenmesi ve atık kirli suların arıtımı kimya mühendisliği uygulama alanlarındandır. Bir üretim için en ekonomik ve güvenli yöntemin endüstriyel ya da laboratuar boyutta tasarımı kimya mühendisi tarafından yapılır. Bir fabrikanın kurulumu, gerekli ekipmanın seçimi ve üretim için en uygun sistemin kurulması kimya mühendisinin görevleri arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Kimya Mühendisi" diploması verilir. Kimya mühendisleri; endüstriyel tesislerde (petrokimya, polimer, ilaç, gübre, otomotiv, gıda, tekstil, boya, cam, seramik, çimento, ambalaj sektörlerinde, yüzey işleme ve kaplama sanayinde, biyomedikal malzeme üretim tesislerinde), savunma sanayisinde, çevre kirliliği alanlarında, proses tasarımı ve optimizasyonu, kalite güvencesi ve çevre kalitesi, üniversite ve araştırma kurumlarında, satış, servis ve yönetim kadrolarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezuniyet koşulları Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde” ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı/ AKTS/DS Koordinatörü.
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN.
Tel : Bölüm Başkanlığı : 0362 312 19 19/ 1340
Bölüm Sekreterliği : 0362 312 19 19/ 1040
Fax : (0 362) 457 60 94
E-Posta : fezag@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kimya Mühendisliği Bölümüne ait 75 m2 ve 40 m2 lik iki adet araştırma laboratuarı, 15 m2 lik iki adet cihaz odası, 100 m2 lik bir adet Kimya Mühendisliği öğrenci laboratuarı ve 15 m2 bir havalandırma ve soğutma sistemli bir adet kimyasal deposu mevcuttur.
Araştıma Laboratuarı I (75 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar; magnetik karıştırıcılar, mekanik karıştırıcı, hassas teraziler, viskozimetre, vakumlu fırın, , çalkalamalı fırın, nem tayin cihazı, santrifüj, vorteks, mini santrijüj, buz makinası, peristaltik pompa, pH metreler, sirkülasyonlu su banyosu, saf su cihazı ve çeker ocaktır.
Araştıma Laboratuarı II (40 m2)
Bu laboratuarda temel laboratuar cihazları yer almaktadır. Bunlar teraziler, magnetik karıştırıcılar, su banyosu, kül fırını, otoklav, balon ısıtıcılar, soğutmalı fırın, çoklu magnetik karıştırıcı, filtrasyon düzeneğidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMB101 Kimya I Zorunlu 3 0 0 3 5
KMB103 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 0 2 1 4
KMB105 Kimya Mühendisliğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
KMB107 Bilgisayar Programlama Zorunlu 2 2 0 3 3
TBFİZ113 Fizik I Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT103 Matematik I Zorunlu 4 0 0 4 5
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
KMB102 Kimya II Zorunlu 3 0 0 3 5
KMB104 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 0 2 1 4
KMB106 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Zorunlu 2 2 0 3 6
TBFİZ114 Fizik II Zorunlu 3 0 2 4 6
TBMAT104 Matematik II Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-1 Seçmeli Ders 1 SDG 2 0 0 2 3
KMB201 Fizikokimya Zorunlu 3 0 0 3 4
KMB203 Kimyasal Proses Hesaplamaları Zorunlu 4 0 0 4 5
KMB205 Mühendislikte İstatistik Metotlar Zorunlu 2 0 0 2 3
KMB215 Organik Kimya Zorunlu 3 0 2 4 6
KMB241 Diferansiyel Denklemler Zorunlu 4 0 0 4 5
TDK211 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG250 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 4 0 0 4 4
KİMSEÇ-2 Seçmeli Ders 2 SDG 2 0 0 2 3
KİMSEÇ-3 Seçmeli Ders 3 SDG 2 0 0 2 3
KMB202 Mühendislikte Sayısal Metotlar Zorunlu 3 0 0 3 4
KMB204 Akışkanlar Mekaniği Zorunlu 4 0 0 4 5
KMB208 Anorganik Kimya Zorunlu 3 0 0 3 5
KMB216 Analitik Kimya Zorunlu 3 0 2 4 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-4 Seçmeli Ders 4 SDG 3 0 0 3 5
KMB305 Kimya Mühendisliği Lab. I Zorunlu 0 0 4 2 6
KMB309 Isı Transferi Zorunlu 3 0 0 3 5
KMB311 Termodinamik Zorunlu 3 0 0 3 5
KMB335 Enstrümental Analiz Zorunlu 3 0 0 3 4
MUH301 Girişimcilik ve Yenilikcilik Zorunlu 2 0 0 2 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-5 Seçmeli Ders 5 SDG 3 0 0 3 5
KMB304 Kütle Transferi Zorunlu 3 0 0 3 5
KMB310 Kimya Mühendisliği Lab II Zorunlu 0 0 4 2 6
KMB314 Kimya Müh.Termodinamiği Zorunlu 3 0 0 3 5
KMB332 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Zorunlu 4 0 0 4 5
KMB334 Mühendislik Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 4
KMB336 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-6 Seçmeli Ders 6 SDG 3 0 0 3 4
KMB401 Proses Kontrol Zorunlu 3 0 0 3 4
KMB405 Kimya Mühendisliği Lab III Zorunlu 0 0 4 2 4
KMB407 Ayırma Prosesleri Zorunlu 4 0 0 4 5
KMB409 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme Zorunlu 3 0 0 3 4
KMB415 Malzeme Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 4
KMB437 Kimya Mühendisliğinde Tasarım I Zorunlu 1 4 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KİMSEÇ-7 Seçmeli Ders 7 SDG 3 0 0 3 4
KİMSEÇ-8 Seçmeli Ders 8 SDG 3 0 0 3 4
KMB402 Kimyasal Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3 6
KMB408 Bitirme Projesi Zorunlu 0 4 0 2 8
KMB412 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II Zorunlu 1 4 0 3 8
KMB500 Mesleki Uygulama Programı Zorunlu 6 24 0 18 30
SAN.SEÇ.KİM Sanayi Uygulaması (Seçmeli) SDG 0 12 0 6 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA111 Almanca 4 0 0 4 4
YDF111 Fransızca 4 0 0 4 4
YDİ111 İngilizce 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB237 Kimya Endüstrisinde Toplam Kalite Güvencesi (SD 1) 2 0 0 2 3
KMB239 Kimyasal Güvenlik (SD 1) 2 0 0 2 3
KMB243 Teknik Rapor Hazırlama ve Sunum Tekniği (SD 1) 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB234 Kolloid Kimyası (SD 2) 2 0 0 2 3
KMB236 Mesleki İngilizce (SD 2) 2 0 0 2 3
KMB238 Mühendislikte Lineer Cebir Uygulamaları (SD 2) 2 0 0 2 3
KMB240 Biyokatalizörler (SD 2) 2 0 0 2 3
KMB242 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları (SD 3) 2 0 0 2 3
KMB248 Bor Teknolojisi (SD 3) 2 0 0 2 3
KMB256 Polimere Giriş (SD 3) 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB321 Elektrokimya Müh. Esasları (SD 4) 3 0 0 3 5
KMB323 Taşınım Olayları (SD 4) 3 0 0 3 5
KMB333 Nanoteknoloji (SD 4) 3 0 0 3 5
KMB337 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Kontrollü Prosesler (SD 4) 3 0 0 3 5
KMB341 Kompozit Malzemelere Giriş (SD 4) 3 0 0 3 5


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB322 Polimer Kim. ve Teknolojisi (SD 5) 3 0 0 3 5
KMB324 Kataliz ve Katalitik Prosesler (SD 5) 3 0 0 3 5
KMB326 Endüstriyel Atık Su ve Arıtımının Temelleri (SD 5) 3 0 0 3 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB421 Organik Teknolojiler (SD 6) 3 0 0 3 4
KMB423 Seramik Kimyası (SD 6) 3 0 0 3 4
KMB427 Plastiklerin Geri Dönüşümü ve Ye. (SD 6) 3 0 0 3 4


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMB442 Fabrika Organizasyonu (SD 7) 3 0 0 3 4
KMB444 Kimyasal Zenginleştirme Teknolojisi (SD 7) 3 0 0 3 4
KMB446 Bioreaksiyon Mühendisliği (SD 7) 3 0 0 3 4
KMB450 Kimya Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği (SD 7) 3 0 0 3 4
KMB428 Reaktör Tasarım (SD 8) 3 0 0 3 4
KMB430 Yeni Ayırma Teknolojileri (SD 8) 3 0 0 3 4
KMB436 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (SD 8) 3 0 0 3 4
KMB448 Kimyasal Proseslerin Kavramsal Tasarımı (SD 8) 3 0 0 3 4
KMB452 Yakıt Pili Teorisi ve Uygulamaları (SD 8) 3 0 0 3 4
KMB454 Kömür Teknolojisi (SD 8) 3 0 0 3 4
KMB456 Kimya Endüstrisinde Entegre Atık Yönetimi (SD 8) 3 0 0 3 4
KMB502 Sanayi Uygulaması (SD 7/8) 0 12 0 6 8