Program Tanımları

Kuruluş

Diş Hekimliği Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde 1993 yılında kuruldu. Eğitim programı 32 öğrenci, 1 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 14 araştırma görevlisi ile kuruluş yılında başladı. Hasta bakımı ve araştırma faaliyetlerine ise 1994 yılında başlandı. Bugün akademik çalışan sayısı 108 araştırma görevlisi ile beraber 174'e ulaşmıştır. Bu güne kadar 125'i Doktora düzeyinde olmak üzere fakülteden 545 Diş Hekimi mezun edilmiştir.

Kazanılan Derece

Diş Hekimi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olup öğrenci seçme ve yerleştirme merkezince yapilan yerleştirme sinavinda yeterli düzeyde puan almiş olmak.
Üniversitemiz senatosunca kabul edilmiş olan kayit ve kabul şartlarini yerine getirmiş olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu yönetmelik kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmeler henüz tanınmamaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lise mezunu olmak. Merkezi yüksek öğretim kurumlarına yerleştirme sınavında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almış olmak.

Program Profili

Fakültemizin müfredatı diş hekimliği mesleğinin ve toplumun değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirilmiş olup yine ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenmektedir. Fakültemiz öncelikli olarak hasta odaklı bir misyonla çalışmaktadır. Eğitimdeki temel amacımız insan biyolojisi ve davranış bilimlerindeki öğretileri teknik bilgi ve becerilerle birleştirebilen ve bunları tanı, ağız hastalıklarının tedavisi ve koruyucu uygulamalar düzeyindeki hizmet alanlarında uygulayabilen dişhekimleri yetiştirmektir. Eğitim süreci teorik, laboratuvar çalışmaları ve hasta simülasyon çalışmalarını içeren 5 yıllık bir zaman dilimini kapsar. 1. Yıl temel olarak organik kimya, tıbbi biyoloji ve genetik, biyofizik, anatomi ve bioistatistik gibi temel bilimleri ve hasta simülasyon çalışmalarını içerir. 2. Yıl mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji ve anatomi gibi temel bilimleri preklinik kurslarla birlikte içerir. 3. Yılda öğrenciler yoğunlaşmış bir klinik programla birlikte vücut sistreminin patolojisini de öğrenirler. Klinik uygulamalarda birbirleri üzerinde prosedürleri uygularlar, hastaları asiste ederler ve üst sınıf öğrencileri gözlemlerler. 4. ve 5. Yıl programı yoğun olarak klinik uygulamaları içerir. Bu yıllarda bazı günlerde teorik dersler ama ağırlıklı olarak klinik rotasyonlar, küçük staj seminerleri aracılığı ile hasta tedavisi alanında deneyim kazanırlar. Klinik staj grupları 10 özelleşmiş bölüme ayrılmış olarak bir döngü içerisinde gerçekleştirilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Akademik kariyer imkanı bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ALES ve YDS sınavlarının alınması sonucunda Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Diş Hekimliği Anabilim Dallarından birisinde Doktora eğitimi için başvuru ve daha sonra sözlü sınava tabii tutulma. Merkezi olarak yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı'na (DUS) başvuru.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık dersler için en az 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavı. Dönemlik dersler için en az 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme sınavları. Uygulama ve stajlar için anabilim dalı tercihine bağlı sözlü sınavlar.

Mezuniyet Koşulları

100'lük not sistemine göre ara sınav notunun % 50'si ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 50'sinin toplamı başarı notudur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için final ve bütünleme sınav notunun 50 puanı aşması zorunludur. Ayrıca onaylı bitirme tezinin ve mezuniyet için diğer gerekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

DEKANLIK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 55139, ATAKUM , SAMSUN
TEL: 0 362 312 19 19/3780
FAX:0 362 457 60 32

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 55139, ATAKUM , SAMSUN
TEL: 0 362 457 60 30
FAX:0 362 457 60 32

Bölüm Olanakları

Fakültemizde Ağız Diş ve Çene Cerrahi, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Pedodonti, Ortodonti ve Periodontoloji olmak üzere toplam 8 anabilim dalı mevcuttur. Bu anabilim dallarında 12 profesör, 27 doçent, 24 yardımcı doçentle toplamda 502 öğrenci ve 108 DUS ve Doktora öğrencisine eğitim verilmekte ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültemizde ayda ortalama 20.000 hastaya tedavi hizmetleri verilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64190 Diş hekimliği mesleği ile ilgili eleştirel düşünme, yaratıcılık becerisine sahip olmak
2 64191 Diş Hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği, klinik ve sosyal bilimlere (Anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji, kimya, psikoloji vb) ait temel bilgileri edinmiş olmak ve bunları yaşamı boyunca kullanabilmek
3 64192 Ağız ve dişe ait hastalıkların tanı, tedavi planlaması ve tedavisini kanıta dayalı uygulamalar ile yapabilmek, hastalıklardan korunmayı ve demografik özeliklerini anlayabilmek.
4 64193 Diş hekimliği alanında kullanılan tüm biyomateryaller ve aletler hakkında bilgi sahibi olmak
5 64194 Diş hekimliği çalışma alanlarında ve diğer tıbbi alanlarda disiplinler arası takım çalışması ve tıp uzmanlık alanlarıyla işbirliği yapabilmek
6 64195 Diş hekimliği mesleği ile ilgili güncel bilimsel çalışma ve gelişmeleri izlemek ve yeni öğrendiklerini uygulamalarında kullanabilmek, kendini sürekli geliştirmek
7 64196 Diş hekimliğinde uygulama alanı bulan ilaç bilgilerine ve bu ilaçların kullanım sonuçlarına sahip olma
8 64197 Toplumun ve bireylerin genel sağlığını ön planda tutan ve sağlık durumlarını geliştirecek girişim ve uygulamaları yerine getirmek, koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte yapabilmek ve bu konularda hastayı bilinçlendirmek ve yönlendirebilmek.
9 64198 Her türlü dişhekimliği uygulamasında infeksiyon kontrol yöntemlerini bilip doğru uygulamak, kliniklerde doğru uygulanmasını sağlamak ve çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemek
10 64199 Hastaları gerekli ve yeterli bilgi donanımı ile etkili oral hijyen teknikleri konusunda eğitebilmek ve yapılacak işlemler öncesinde aydınlatılmış onam konusunda bilgilendirebilmek
11 64200 Etik kurallara ve mesleki sorumluluk bilincine uygun, hasta hakları ve insani değerler odaklı mesleki uygulamalar yapabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
DHF.100 DERS BLOKLARI Zorunlu 0 0 0 34 60
TDİ-101 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4
YDİ-101 Yabancı Dil (İngilizce) Zorunlu 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DHF.200 DERS BLOKLARI II Zorunlu 21 0 0 21 42
DHF.250 KLİNİK ÖNCESİ UYGULAMA BLOĞU I Zorunlu 0 24 0 12 18


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DHF.300 DERS BLOKLARI III Zorunlu 36 0 0 36 46
DHF.350 KLİNİK ÖNCESİ UYGULAMA BLOĞU II Zorunlu 0 20 0 10 14


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DHF.400 DERS BLOKLARI IV Zorunlu 24 0 0 24 28
DHF.451 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF.453 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF455 ENDODONTİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF457 ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF459 PEDODONTİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF461 PERİODONTOLOJİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF463 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF465 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DHF500 DERS BLOKLARI V Zorunlu 18 0 0 18 28
DHF551 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF553 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF555 ENDODONTİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF557 ORTODONTİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF559 PEDODONTİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF561 PERİODONTOLOJİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF563 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF565 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4
DHF567 MULTİDİSİPLİNER KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 0 4 0 2 4

Seçmeli Ders Grupları (SDG)