Program Tanımları

Kuruluş

Fakültemiz 29.12.2008 tarih ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30 uncu maddesine göre Karadeniz’in en büyük şehri olan Samsun’da kuruldu. 9 Temmuz 2009 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu kararı ile fakültenin kurucu dekanlığına Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ ve akabinde, 25 Ağustos 2011 tarih ve 2011/39 sayılı Başkanlık kararı ile Prof. Dr. Mustafa TİFTİK atandı.
Fakültemiz için, Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu tarafından, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bina yapılarak Fakültemize devredilmiştir. Binamız 800 öğrenci kapasiteli 3 amfi, 1 Konferans salonu, 2 derslik, 1 seminer salonu, 1 duruşma salonu, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 internet merkezi ve 48 öğretim elemanı ofisinden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, Hukuk Fakültesi Diploması alarak "Hukukçu" lisans derecesi alırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarından TM-2 puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanırlar. Ayrıca Adalet Meslek Yüksek Okulu ön lisans programından mezun olan öğrenciler de yine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavlarında yeterli puanı alarak Fakültemize 2. sınıftan itibaren lisans tamamlamak üzere kayıt olabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir Ortaöğretim programından mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS sınavlarının TM-2 puan türünde başarılı oldukları takdirde Hukuk Fakültesine kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemiz yıllık ders programı uygulamaktadır. Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Program Profili

Fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri bulunmaktadır. Kamu hukuku bölümü Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Özel hukuk bölümü ise, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrenciler; Avukatlık, Hakimlik, Savcılık, Noterlik, Hukuk Danışmanlığı yapabilir. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Mülki İdare, Sermaye Piyaası Kurulu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, İMKB, Bankalar, Özel Şirketler, Dış Ticaret Üzerine Çalışan Şirketler, Uluslararası Kuruluşlar da görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Yükseköğrenim mevzuatı ve Üniversitemizin ilgili mevzuatının gerektirdiği koşulları sağlamaları halinde Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık program uygulayan Fakültemizde, her yıl için; bir ara sınav, bir yıl sonu sınavı ve birde bütünleme sınavı yapılır. Geçme Notu 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puandır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN

Bölüm Olanakları

2013 yılı itibariyle akademik kadromuz; 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent (Bir başkası 40/b ile görevli) olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ve 19 Araştırma görevlisi olmak üzere 29 kişiden oluşmaktadır.
Araştırma görevlisi alımında şimdiye kadar yüksek lisans ve doktora yapmakta olan veya yapmış adaylara öncelik tanıdık, bundan sonra da aynı hususa dikkat etmeye çalışacağız.
Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen başarı ile gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası kongre, konferans, Sempozyum, Çalıştay, Yasama ve diğer mesleki seminerler; Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemisi, Yüksek Yargı Organları, Adliye ve Barolara yapılan teknik geziler vb. çalışmaları ile Fakültemizde kurulu aslına uygun Duruşma Salonunda gerçekleştirilen uygulama dersleri ile öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmalarına katkı sunulmaktadır.
Ayrıca Kampüsümüzün imkanları ölçüsünde; yemek, barınma, sportif ve kültürel faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK-D1 Alan Dışı Seçmeli I SDG 4 0 0 4 0
HUK-S1 Alan İçi Seçmeli I SDG 14 0 0 14 14
HUK105 Anayasa Hukuku Zorunlu 8 0 0 8 0
ATI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 0
HUK101 Hukuk Başlangıcı Zorunlu 4 0 0 4 0
HUK109 İktisat Zorunlu 4 0 0 4 4
HUK103 Medeni Hukuk Zorunlu 8 0 0 8 0
HUK107 Roma Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK113 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 4 0 0 4 4
TDI101 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 0
YDI101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK-D2 Alan Dışı Seçmeli II SDG 2 0 0 2 0
HUK-S2 Alan İçi Seçmeli II SDG 10 0 0 10 10
HUK201 Boçlar Hukuku Genel Zorunlu 8 0 0 8 11
HUK203 Ceza Hukuku Genel Zorunlu 8 0 0 8 11
HUK213 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK205 İdare Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 9
HUK211 Maliye Zorunlu 4 0 0 4 4
HUK207 Milletlerarası Hukuk Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK209 Türk Hukuk Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK-D3 Alan Dışı Seçmeli III SDG 2 0 0 2 0
HUK-S3 Alan İçi Seçmeli III SDG 8 0 0 8 8
HUK301 Borçlar Hukuku Özel Zorunlu 6 0 0 6 8
HUK309 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) Zorunlu 6 0 0 6 7
HUK303 Eşya Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 7
HUK313 İdari Yargı Hukuku Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK307 Medeni Usul Hukuku Zorunlu 8 0 0 8 10
HUK305 Ticaret Hukuku (Kara) Zorunlu 8 0 0 8 10
HUK311 Vergi Hukuku Zorunlu 4 0 0 4 5


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK-S4 Alan İçi Seçmeli IV SDG 6 0 0 6 6
HUK411 Ceza Muhakemesi Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 8
HUK413 Genel Kamu Hukuku Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK409 İcra İflas Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 9
HUK415 İslam Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 8 0 0 8 10
HUK403 Milletlerarası Özel Hukuk Zorunlu 6 0 0 6 7
HUK401 Miras Hukuku Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK405 Ticaret Hukuku (Deniz ve Sigorta) Zorunlu 6 0 0 6 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK.133 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK115 Klavye Kullanımı Zorunlu 4 0 0 4 4
HUK119 Diksiyon ve Konuşma Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK127 Davranış Bilimlerine Giriş Zorunlu 4 0 0 4 4
ENF105 Temel Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları Zorunlu 2 2 0 3 0
HUK115 Klavye Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
HUK117 Siyasi Tarih Zorunlu 4 0 0 4 4
HUK121 Mesleki Yabancı Dil-I (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK123 Mesleki Yabancı Dil-I (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK125 Mesleki Yabancı Dil-I (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK131 Ceza Hukukunun Temel Esasları Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK133 Tebligat Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA111 Almanca Ortak 4 0 0 4 0
YDF111 Fransızca Ortak 4 0 0 4 0
YDİ111 İngilizce Ortak 4 0 0 4 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK.237 Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK217 Anayasa Yargısı Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK219 Kitle İletişim Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK221 Genel Muhasebe Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK225 AB Hukukuna Giriş Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK227 Kriminoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK229 Mesleki Yabancı Dil-II (İnigilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK231 Mesleki Yabancı Dil-II (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK233 Mesleki Yabancı Dil-II (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK235 Kamulaştırma Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK237 Spor Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK321 Toplumsal ve Siyasal Felsefe Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK327 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK315 Farazi Duruşma Yarışmalarına Hazırlık Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK317 Tıp Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK319 İnsan Hakları Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK323 Adli Bilimler Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK325 Tüketici Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK327 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK329 Çocuk Hukuku-I Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK331 Mesleki Yabancı Dil-III (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK333 Mesleki Yabancı Dil-III (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK335 Mesleki Yabancı Dil-III (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK339 Çevre Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK341 Terör Suçları Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK343 İmar Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK345 Bilişim Suçları Zorunlu 2 2 0 2 0
HUK347 Askeri Ceza Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK417 AİHM Yargı Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK419 Deniz Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK421 Adli Tıp Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK423 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK425 Fikri Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK427 Banka Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK429 Hukuki Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK431 Mesleki Yabancı Dil-IV (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK433 Mesleki Yabancı Dil-IV (Almanca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK435 Mesleki Yabancı Dil-IV (Fransızca) Zorunlu 2 0 0 2 0
HUK437 Toprak Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK439 Çocuk Hukuku-II Zorunlu 2 0 0 2 2
HUK441 İnfaz Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0