Program Tanımları

Kuruluş

Fakültemiz 29.12.2008 tarih ve 2008/14492 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2809 sayılı Kanun’un ek 30 uncu maddesine göre Karadeniz’in en büyük şehri olan Samsun’da kuruldu. 9 Temmuz 2009 tarihinde toplanan YÖK Genel Kurulu kararı ile fakültenin kurucu dekanlığına Prof. Dr. M. Hakan HAKERİ ve akabinde, 25 Ağustos 2011 tarih ve 2011/39 sayılı Başkanlık kararı ile Prof. Dr. Mustafa TİFTİK atandı.
Fakültemiz için, Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu tarafından, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bina yapılarak Fakültemize devredilmiştir. Binamız 800 öğrenci kapasiteli 3 amfi, 1 Konferans salonu, 2 derslik, 1 seminer salonu, 1 duruşma salonu, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 internet merkezi ve 48 öğretim elemanı ofisinden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar, Hukuk Fakültesi Diploması alarak "Hukukçu" lisans derecesi alırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavlarından TM-2 puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler Hukuk Fakültesine girmeye hak kazanırlar. Ayrıca Adalet Meslek Yüksek Okulu ön lisans programından mezun olan öğrenciler de yine ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavlarında yeterli puanı alarak Fakültemize 2. sınıftan itibaren lisans tamamlamak üzere kayıt olabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Herhangi bir Ortaöğretim programından mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan YGS, LYS sınavlarının TM-2 puan türünde başarılı oldukları takdirde Hukuk Fakültesine kayıt yaptırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemiz yıllık ders programı uygulamaktadır. Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Program Profili

Fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri bulunmaktadır. Kamu hukuku bölümü Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır. Özel hukuk bölümü ise, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrenciler; Avukatlık, Hakimlik, Savcılık, Noterlik, Hukuk Danışmanlığı yapabilir. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Mülki İdare, Sermaye Piyaası Kurulu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, İMKB, Bankalar, Özel Şirketler, Dış Ticaret Üzerine Çalışan Şirketler, Uluslararası Kuruluşlar da görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Yükseköğrenim mevzuatı ve Üniversitemizin ilgili mevzuatının gerektirdiği koşulları sağlamaları halinde Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık program uygulayan Fakültemizde, her yıl için; bir ara sınav, bir yıl sonu sınavı ve birde bütünleme sınavı yapılır. Geçme Notu 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puandır.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için öğrencilerimizin 4 yıllık lisans öğretim programında öngörülen dersleri 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 puan alarak başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencinin alması gereken toplam ders kredisi ulusal kredi bazında 190, AKTS bazında ise 240 kredidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü Yeşilırmak Mah. Yeni Samsun Cad. No:122 55500 Çarşamba/SAMSUN

Bölüm Olanakları

2013 yılı itibariyle akademik kadromuz; 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent (Bir başkası 40/b ile görevli) olmak üzere toplam 9 öğretim üyesi ve 19 Araştırma görevlisi olmak üzere 29 kişiden oluşmaktadır.
Araştırma görevlisi alımında şimdiye kadar yüksek lisans ve doktora yapmakta olan veya yapmış adaylara öncelik tanıdık, bundan sonra da aynı hususa dikkat etmeye çalışacağız.
Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen başarı ile gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası kongre, konferans, Sempozyum, Çalıştay, Yasama ve diğer mesleki seminerler; Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemisi, Yüksek Yargı Organları, Adliye ve Barolara yapılan teknik geziler vb. çalışmaları ile Fakültemizde kurulu aslına uygun Duruşma Salonunda gerçekleştirilen uygulama dersleri ile öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmalarına katkı sunulmaktadır.
Ayrıca Kampüsümüzün imkanları ölçüsünde; yemek, barınma, sportif ve kültürel faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
7 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
8 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
9 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
10 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
11 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
12 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
13 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
14 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
15 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
16 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
17 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.
18 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
19 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
20 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
21 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 4
HUK101 Hukuk Başlangıcı Zorunlu 4 0 0 4 4
HUK103 Medeni Hukuk Zorunlu 8 0 0 8 12
HUK105 Anayasa Hukuku Zorunlu 8 0 0 8 12
HUK107 Roma Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
HUK109 İktisat Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK111 Genel Kamu Hukuku (Devlet Teorileri) Zorunlu 4 0 0 4 6
HUK-D1 Alan Dışı Seçmeli I SDG 4 0 0 4 0
HUK-S1 Alan İçi Seçmeli I SDG 14 0 0 14 6
TDI101 Türk Dili Zorunlu 4 0 0 4 4
YD111 Yabancı Dil SDG 4 0 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK201 Boçlar Hukuku Genel Zorunlu 8 0 0 8 11
HUK203 Ceza Hukuku Genel Zorunlu 8 0 0 8 11
HUK205 İdare Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 9
HUK207 Milletlerarası Hukuk Zorunlu 4 0 0 4 6
HUK209 Türk Hukuk Tarihi Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK211 Maliye Zorunlu 4 0 0 4 4
HUK213 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK217 Anayasa Yargısı Zorunlu 2 0 0 2 3
HUK-D2 Alan Dışı Seçmeli II SDG 2 0 0 2 0
HUK-S2 Alan İçi Seçmeli II SDG 10 0 0 10 6


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK301 Borçlar Hukuku Özel Zorunlu 6 0 0 6 8
HUK303 Eşya Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 7
HUK305 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku) Zorunlu 8 0 0 8 10
HUK307 Medeni Usul Hukuku Zorunlu 8 0 0 8 10
HUK309 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) Zorunlu 6 0 0 6 8
HUK311 Vergi Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 6
HUK313 İdari Yargı Hukuku Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK-D3 Alan Dışı Seçmeli III SDG 2 0 0 2 0
HUK-S3 Alan İçi Seçmeli III SDG 8 0 0 8 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HUK401 Miras Hukuku Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK403 Milletlerarası Özel Hukuk Zorunlu 6 0 0 6 7
HUK405 Ticaret Hukuku(Kıymetli Evrak, Deniz ve Sigorta) Zorunlu 8 0 0 8 10
HUK407 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 8 0 0 8 10
HUK409 İcra İflas Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 9
HUK411 Ceza Muhakemesi Hukuku Zorunlu 6 0 0 6 8
HUK413 Genel Kamu Hukuku Zorunlu 4 0 0 4 5
HUK-S4 Alan İçi Seçmeli IV SDG 6 0 0 6 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK115 Bilgisayar ve Klavye Kullanımı 2 2 0 3 3
HUK117. Siyasi Tarih 2 0 0 2 3
HUK131 Ceza Hukukunun Temel Esasları 2 0 0 2 3
HUK133 Tebligat Hukuku 2 0 0 2 3
HUK135 Hukuk Etiği 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK219 Kitle İletişim Hukuku 2 0 0 2 3
HUK221 Genel Muhasebe 2 0 0 2 3
HUK225 AB Hukukuna Giriş 2 0 0 2 3
HUK235 Kamulaştırma Hukuku 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK317 Tıp Hukuku 2 0 0 2 3
HUK325 Tüketici Hukuku 2 0 0 2 3
HUK339 Çevre Hukuku 2 0 0 2 3
HUK343 İmar Hukuku 2 0 0 2 3
HUK349 İslam Hukuku 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HUK419 Deniz Hukuku 2 0 0 2 3
HUK423 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 2 0 0 2 3
HUK425 Fikri Hukuk 2 0 0 2 3
HUK427 Banka Hukuku 2 0 0 2 3
HUK447 Enerji Hukuku 2 0 0 2 3