Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 15 Ocak 1993 yılında Rektörlüğe bağlı olarak 3837 sayılı kanun ile kurulmuş; 2547 sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, bünyesinde Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji bölümleri açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Konservatuvarı-Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Yönergeler” bölümünde yer alan “OMÜ-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi Yönergesi” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bu programda, Geleneksel Türk Sanat ve Türk Halk müzikleri ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı mezunları; TRT radyo ve tevizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres : Ondokuz Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Kampüsü 55200 İlkadım / SAMSUN

Bölüm Başkanı: Doç. Gülşen ANNAGİYEVA

Bölüm Olanakları

Bölümümüz 1 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 1 okutman ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm öğretim elemanlarının odaları derslik olarak da kullanılmaktadır. Yaklaşık 2000 m2 kullanım alanına sahip binamızda öğrenciler için ses izolasyonu tamamlanmış, her birinde bir adet piyanonun yer aldığı 11 adet çalışma odası, toplu derslerin yapılabileceği 4 adet derslik, 1 adet orkestra sınıfı, öğretim elemanlarının ofisleri ve içerisinde bir adet yarım kuyruk piyanonun bulunduğu 75 kişilik bir konser salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG101 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları I Zorunlu 2 1 0 3 4
KMG103 Türk Halk Müziği Bilgileri I Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG105 Türk Halk Müziği Repertuvarı I Zorunlu 1 1 0 2 2
KMG107 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji I Zorunlu 2 2 0 3 4
KMG109 Türk Sanat Müziği Repertuvarı I Zorunlu 1 1 0 2 2
KMG111 Temel Piyano I Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG113 Bilgisayar Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG115 Seçmeli Ders I SDG 0 0 0 0 2
KMG139 Meslek Çalgısı I SDG 0 0 0 0 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG102 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları II Zorunlu 2 1 0 3 4
KMG104 Türk Halk Müziği Bilgileri II Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG106 Türk Halk Müziği Repertuvarı II Zorunlu 1 1 0 2 2
KMG108 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji II Zorunlu 2 2 0 3 4
KMG110 Türk Sanat Müziği Repertuvarı II Zorunlu 1 1 0 2 2
KMG112 Temel Piyano II Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG114 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG116 Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 2
KMG140 Meslek Çalgısı II SDG 0 0 0 0 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG203 Türk Halk Müziği Bilgileri III Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG205 Türk Halk Müziği Repertuvarı III Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG207 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji III Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG209 Türk Sanat Müziği Repertuvarı III Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG215 Seçmeli Ders III SDG 0 0 0 0 2
KMG239 Meslek Çalgısı III SDG 0 0 0 0 10
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG204 Türk Halk Müziği Bilgileri IV Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG206 Türk Halk Müziği Repertuvarı IV Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG208 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji IV Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG210 Türk Sanat Müziği Repertuvarı IV Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG216 Seçmeli Ders IV SDG 0 0 0 0 2
KMG240 Meslek Çalgısı IV SDG 0 0 0 0 10
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG301 Türk Halk Müziği Bilgileri V Zorunlu 2 0 0 2 3
KMG303 Türk Halk Müziği Repertuvarı V Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V Zorunlu 2 2 0 3 4
KMG307 Türk Sanat Müziği Repertuvarı V Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG309 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG311 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG315 Seçmeli Ders V SDG 0 0 0 0 2
KMG321 Seçmeli Ders VI SDG 0 0 0 0 2
KMG339 Meslek Çalgısı V SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG302 Türk Halk Müziği Bilgileri VI Zorunlu 2 0 0 2 3
KMG304 Türk Halk Müziği Repertuvarı VI Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI Zorunlu 2 2 0 3 4
KMG308 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VI Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG310 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG312 Türk Müziği Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG316 Seçmeli Ders VII SDG 0 0 0 0 2
KMG322 Seçmeli Ders VIII SDG 0 0 0 0 2
KMG340 Meslek Çalgısı VI SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG401 Türk Müziği Form Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG403 Türk Halk Bilimi I Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG405 Türk Halk Müziği Repertuvarı VII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG409 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG411 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları III Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG413 Bitirme Projesi (Bireysel) I Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG415 Seçmeli Ders IX SDG 0 0 0 0 2
KMG421 Seçmeli Ders X SDG 0 0 0 0 2
KMG439 Meslek Çalgısı VII SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG402 Form Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG404 Türk Halk Bilimi II Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG406 Türk Halk Müziği Repertuvarı VIII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG408 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VIII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG410 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VIII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG412 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları IV Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG414 Bitirme Projesi (Bireysel) II Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG416 Seçmeli Ders XI SDG 0 0 0 0 2
KMG422 Seçmeli Ders XII SDG 0 0 0 0 2
KMG440 Meslek Çalgısı VIII SDG 0 0 0 0 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG117 Tartım ve Solfej Teknikleri I 1 0 0 1 2
KMG119 Çalgı Bilgisi I 1 0 0 1 2
KMG121 Türk Halk Edebiyatı I 1 0 0 1 2
KMG123 Ritim Bilgisi I 1 0 0 1 2
KMG141 Bağlama I 2 2 0 3 6
KMG143 Kabak Kemane I 2 2 0 3 6
KMG145 Kanun I 2 2 0 3 6
KMG147 Karadeniz Kemençe I 2 2 0 3 6
KMG149 Kaval I 2 2 0 3 6
KMG151 Klarnet (Sol) I 2 2 0 3 6
KMG153 Klasik Kemençe I 2 2 0 3 6
KMG155 Lavta I 2 2 0 3 6
KMG157 Mey I 2 2 0 3 6
KMG159 Ney I 2 2 0 3 6
KMG161 Rebab I 2 2 0 3 6
KMG163 Tanbur (Mızraplı) I 2 2 0 3 6
KMG165 Tanbur (Yaylı) I 2 2 0 3 6
KMG167 Tar I 2 2 0 3 6
KMG169 Tulum I 2 2 0 3 6
KMG171 Ud I 2 2 0 3 6
KMG173 Zurna I 2 2 0 3 6
KMG175 Vurmalı Çalgılar I 2 2 0 3 6
KMG177 Dört Telli Kemençe I 2 2 0 3 6
KMG179 Keman I 2 2 0 3 6
KMG181 Viyola I 2 2 0 3 6
KMG183 Viyolonsel I 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG118 Tartım ve Solfej Teknikleri II 1 0 0 1 2
KMG120 Çalgı Bilgisi II 1 0 0 1 2
KMG122 Türk Halk Edebiyatı II 1 0 0 1 2
KMG124 Ritim Bilgisi II 1 0 0 1 2
KMG142 Bağlama II 2 2 0 3 6
KMG144 Kabak Kemane II 2 2 0 3 6
KMG146 Kanun II 2 2 0 3 6
KMG148 Karadeniz Kemençe II 2 2 0 3 6
KMG150 Kaval II 2 2 0 3 6
KMG152 Klarnet (Sol) II 2 2 0 3 6
KMG154 Klasik Kemençe II 2 2 0 3 6
KMG156 Lavta II 2 2 0 3 6
KMG158 Mey II 2 2 0 3 6
KMG160 Ney II 2 2 0 3 6
KMG162 Rebab II 2 2 0 3 6
KMG164 Tanbur (Mızraplı) II 2 2 0 3 6
KMG166 Tanbur (Yaylı) II 2 2 0 3 6
KMG168 Tar II 2 2 0 3 6
KMG170 Tulum II 2 2 0 3 6
KMG172 Ud II 2 2 0 3 6
KMG174 Zurna II 2 2 0 3 6
KMG176 Vurmalı Çalgılar II 2 2 0 3 6
KMG178 Dört Telli Kemençe II 2 2 0 3 6
KMG180 Keman II 2 2 0 3 6
KMG182 Viyola II 2 2 0 3 6
KMG184 Viyolonsel II 2 2 0 3 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG217 Tartım ve Solfej Teknikleri III 1 0 0 1 2
KMG219 Ses Eğitimi I 1 0 0 1 2
KMG223 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları III 1 0 0 1 2
KMG225 Piyano I 1 0 0 1 2
KMG227 Ritim Bilgisi III 1 0 0 1 2
KMG241 Bağlama III 1 1 0 2 10
KMG243 Kabak Kemane III 1 1 0 2 10
KMG245 Kanun III 1 1 0 2 10
KMG247 Karadeniz Kemençe III 1 1 0 2 10
KMG249 Kaval III 1 1 0 2 10
KMG251 Klarnet (Sol) III 1 1 0 2 10
KMG253 Klasik Kemençe III 1 1 0 2 10
KMG255 Lavta III 1 1 0 2 10
KMG257 Mey III 1 1 0 2 10
KMG259 Ney III 1 1 0 2 10
KMG261 Rebab III 1 1 0 2 10
KMG263 Tanbur (Mızraplı) III 1 1 0 2 10
KMG265 Tanbur (Yaylı) III 1 1 0 2 10
KMG267 Tar III 1 1 0 2 10
KMG269 Tulum III 1 1 0 2 10
KMG271 Ud III 1 1 0 2 10
KMG273 Zurna III 1 1 0 2 10
KMG275 Vurmalı Çalgılar III 1 1 0 2 10
KMG277 Dört Telli Kemençe III 1 1 0 2 10
KMG279 Keman III 1 1 0 2 10
KMG281 Viyola III 1 1 0 2 10
KMG283 Viyolonsel III 1 1 0 2 10
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG218 Tartım ve Solfej Teknikleri IV 1 0 0 1 2
KMG220 Ses Eğitimi II 1 0 0 1 2
KMG222 Çalgı Bilgisi IV 1 0 0 1 2
KMG224 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları IV 1 0 0 1 2
KMG226 Piyano II 1 0 0 1 2
KMG228 Ritim Bilgisi IV 1 0 0 1 2
KMG242 Bağlama IV 1 1 0 2 10
KMG244 Kabak Kemane IV 1 1 0 2 10
KMG246 Kanun IV 1 1 0 2 10
KMG248 Karadeniz Kemençe IV 1 1 0 2 10
KMG250 Kaval IV 1 1 0 2 10
KMG252 Klarnet (Sol) IV 1 1 0 2 10
KMG254 Klasik Kemençe IV 1 1 0 2 10
KMG256 Lavta IV 1 1 0 2 10
KMG258 Mey IV 1 1 0 2 10
KMG260 Ney IV 1 1 0 2 10
KMG262 Rebab IV 1 1 0 2 10
KMG264 Tanbur (Mızraplı) IV 1 1 0 2 10
KMG266 Tanbur (Yaylı) IV 1 1 0 2 10
KMG268 Tar IV 1 1 0 2 10
KMG270 Tulum IV 1 1 0 2 10
KMG272 Ud IV 1 1 0 2 10
KMG274 Zurna IV 1 1 0 2 10
KMG276 Vurmalı Çalgılar IV 1 1 0 2 10
KMG278 Dört Telli Kemençe IV 1 1 0 2 10
KMG280 Keman IV 1 1 0 2 10
KMG282 Viyola IV 1 1 0 2 10
KMG284 Viyolonsel IV 1 1 0 2 10
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG317 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama I 1 0 0 1 2
KMG319 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama I 1 0 0 1 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 0 0 2 2
KMG325 Armoni I 2 0 0 2 2
KMG327 Ses Fiziği I 2 0 0 2 2
KMG329 Türk Müziği Koro I 2 0 0 2 2
KMG341 Bağlama V 1 1 0 2 6
KMG343 Kabak Kemane V 1 1 0 2 6
KMG345 Kanun V 1 1 0 2 6
KMG347 Karadeniz Kemençe V 1 1 0 2 6
KMG349 Kaval V 1 1 0 2 6
KMG351 Klarnet (Sol) V 1 1 0 2 6
KMG353 Klasik Kemençe V 1 1 0 2 6
KMG355 Lavta V 1 1 0 2 6
KMG357 Mey V 1 1 0 2 6
KMG359 Ney V 1 1 0 2 6
KMG361 Rebab V 1 1 0 2 6
KMG363 Tanbur (Mızraplı) V 1 1 0 2 6
KMG365 Tanbur (Yaylı) V 1 1 0 2 6
KMG367 Tar V 1 1 0 2 6
KMG369 Tulum V 1 1 0 2 6
KMG371 Ud V 1 1 0 2 6
KMG373 Zurna V 1 1 0 2 6
KMG375 Vurmalı Çalgılar V 1 1 0 2 6
KMG377 Dört Telli Kemençe V 1 1 0 2 6
KMG379 Keman V 1 1 0 2 6
KMG381 Viyola V 1 1 0 2 6
KMG383 Viyolonsel V 1 1 0 2 6


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG318 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama II 1 0 0 1 2
KMG320 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama II 1 0 0 1 2
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II 2 0 0 2 2
KMG326 Armoni II 2 0 0 2 2
KMG328 Ses Fiziği II 2 0 0 2 2
KMG342 Bağlama VI 1 1 0 2 6
KMG344 Kabak Kemane VI 1 1 0 2 6
KMG346 Kanun VI 1 1 0 2 6
KMG348 Karadeniz Kemençe VI 1 1 0 2 6
KMG350 Kaval VI 1 1 0 2 6
KMG352 Klarnet (Sol) VI 1 1 0 2 6
KMG354 Klasik Kemençe VI 1 1 0 2 6
KMG356 Lavta VI 1 1 0 2 6
KMG358 Mey VI 1 1 0 2 6
KMG360 Ney VI 1 1 0 2 6
KMG362 Rebab VI 1 1 0 2 6
KMG364 Tanbur (Mızraplı) VI 1 1 0 2 6
KMG366 Tanbur (Yaylı) VI 1 1 0 2 6
KMG368 Tar VI 1 1 0 2 6
KMG370 Tulum VI 1 1 0 2 6
KMG372 Ud VI 1 1 0 2 6
KMG374 Zurna VI 1 1 0 2 6
KMG376 Vurmalı Çalgılar VI 1 1 0 2 6
KMG378 Dört Telli Kemençe VI 1 1 0 2 6
KMG380 Keman VI 1 1 0 2 6
KMG382 Viyola VI 1 1 0 2 6
KMG384 Viyolonsel VI 1 1 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG417 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama III 1 0 0 1 2
KMG419 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama III 1 0 0 1 2
KMG423 Müzik Toplulukları Yönetimi I 2 0 0 2 2
KMG425 Sanat Felsefesi 2 0 0 2 2
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I 2 0 0 2 2
KMG429 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 2 0 0 2 2
KMG431 Türk Müziği Koro III 2 0 0 2 2
KMG441 Bağlama VII 1 1 0 2 6
KMG443 Kabak Kemane VII 1 1 0 2 6
KMG445 Kanun VII 1 1 0 2 6
KMG447 Karadeniz Kemençe VII 1 1 0 2 6
KMG449 Kaval VII 1 1 0 2 6
KMG451 Klarnet (Sol) VII 1 1 0 2 6
KMG453 Klasik Kemençe VII 1 1 0 2 6
KMG455 Lavta VII 1 1 0 2 6
KMG457 Mey VII 1 1 0 2 6
KMG459 Ney VII 1 1 0 2 6
KMG461 Rebab VII 1 1 0 2 6
KMG463 Tanbur (Mızraplı) VII 1 1 0 2 6
KMG465 Tanbur (Yaylı) VII 1 1 0 2 6
KMG467 Tar VII 1 1 0 2 6
KMG469 Tulum VII 1 1 0 2 6
KMG471 Ud VII 1 1 0 2 6
KMG473 Zurna VII 1 1 0 2 6
KMG475 Vurmalı Çalgılar VII 1 1 0 2 6
KMG477 Dört Telli Kemençe VII 1 1 0 2 6
KMG479 Keman VII 1 1 0 2 6
KMG481 Viyola VII 1 1 0 2 6
KMG483 Viyolonsel VII 1 1 0 2 6


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KMG418 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama IV 1 0 0 1 2
KMG420 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama IV 1 0 0 1 2
KMG424 Müzik Toplulukları Yönetimi II 2 0 0 2 2
KMG426 Müzik Felsefesi 2 0 0 2 2
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II 2 0 0 2 2
KMG430 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 2 0 0 2 2
KMG432 Türk Müziği Koro IV 2 0 0 2 2
KMG442 Bağlama VIII 1 1 0 2 6
KMG444 Kabak Kemane VIII 1 1 0 2 6
KMG446 Kanun VIII 1 1 0 2 6
KMG448 Karadeniz Kemençe VIII 1 1 0 2 6
KMG450 Kaval VIII 1 1 0 2 6
KMG452 Klarnet (Sol) VIII 1 1 0 2 6
KMG454 Klasik Kemençe VIII 1 1 0 2 6
KMG456 Lavta VIII 1 1 0 2 6
KMG458 Mey VIII 1 1 0 2 6
KMG460 Ney VIII 1 1 0 2 6
KMG462 Rebab VIII 1 1 0 2 6
KMG464 Tanbur (Mızraplı) VIII 1 1 0 2 6
KMG466 Tanbur (Yaylı) VIII 1 1 0 2 6
KMG468 Tar VIII 1 1 0 2 6
KMG470 Tulum VIII 1 1 0 2 6
KMG472 Ud VIII 1 1 0 2 6
KMG474 Zurna VIII 1 1 0 2 6
KMG476 Vurmalı Çalgılar VIII 1 1 0 2 6
KMG478 Dört Telli Kemençe VIII 1 1 0 2 6
KMG480 Keman VIII 1 1 0 2 6
KMG482 Viyola VIII 1 1 0 2 6
KMG484 Viyolonsel VIII 1 1 0 2 6