Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 15 Ocak 1993 yılında Rektörlüğe bağlı olarak 3837 sayılı kanun ile kurulmuş; 2547 sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, bünyesinde Müzik, Sahne Sanatları ve Müzikoloji bölümleri açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Devlet Konservatuvarı-Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü “Yönergeler” bölümünde yer alan “OMÜ-Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi Yönergesi” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bu programda, Geleneksel Türk Sanat ve Türk Halk müzikleri ait unsurlar detaylı bir şekilde öğretilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı mezunları; TRT radyo ve tevizyonlarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, Kültür Bakanlığı Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı olarak, üniversitelerde okutman, araştırma ve öğretim görevlisi olarak, formasyon belgesi almak koşulu ile özel ve resmi ilköğretim ve liselerde öğretmen olarak, Halk Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres : Ondokuz Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Kampüsü 55200 İlkadım / SAMSUN

Bölüm Başkanı: Doç. Gülşen ANNAGİYEVA

Bölüm Olanakları

Bölümümüz 1 profesör, 5 doçent, 2 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 1 okutman ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm öğretim elemanlarının odaları derslik olarak da kullanılmaktadır. Yaklaşık 2000 m2 kullanım alanına sahip binamızda öğrenciler için ses izolasyonu tamamlanmış, her birinde bir adet piyanonun yer aldığı 11 adet çalışma odası, toplu derslerin yapılabileceği 4 adet derslik, 1 adet orkestra sınıfı, öğretim elemanlarının ofisleri ve içerisinde bir adet yarım kuyruk piyanonun bulunduğu 75 kişilik bir konser salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68808 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 68809 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 68810 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 68811 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 68812 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 68813 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 68814 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 68815 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 68816 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 68817 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 68818 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 68819 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 68820 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG113 Bilgisayar Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG139 Meslek Çalgısı I SDG 0 0 0 0 0
KMG115 Seçmeli Ders I SDG 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
KMG101 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları I Zorunlu 2 1 0 3 4
KMG111 Temel Piyano I Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG103 Türk Halk Müziği Bilgileri I Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG105 Türk Halk Müziği Repertuvarı I Zorunlu 1 1 0 2 2
KMG107 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji I Zorunlu 2 2 0 3 4
KMG109 Türk Sanat Müziği Repertuvarı I Zorunlu 1 1 0 2 0
TYA101 Türkçe I : Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG114 Bilgisayar II Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG140 Meslek Çalgısı II SDG 0 0 0 0 0
KMG116 Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
KMG102 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları II Zorunlu 2 1 0 3 0
KMG112 Temel Piyano II Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG104 Türk Halk Müziği Bilgileri II Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG106 Türk Halk Müziği Repertuvarı II Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG108 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji II Zorunlu 2 2 0 3 4
KMG110 Türk Sanat Müziği Repertuvarı II Zorunlu 1 1 0 2 0
TSA102 Türkçe II : Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG239 Meslek Çalgısı III SDG 0 0 0 0 0
KMG215 Seçmeli Ders III SDG 0 0 0 0 0
KMG203 Türk Halk Müziği Bilgileri III Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG205 Türk Halk Müziği Repertuvarı III Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG207 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji III Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG209 Türk Sanat Müziği Repertuvarı III Zorunlu 1 1 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG240 Meslek Çalgısı IV SDG 0 0 0 0 0
KMG216 Seçmeli Ders IV SDG 0 0 0 0 0
KMG204 Türk Halk Müziği Bilgileri IV Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG206 Türk Halk Müziği Repertuvarı IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG208 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji IV Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG210 Türk Sanat Müziği Repertuvarı IV Zorunlu 1 1 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG339 Meslek Çalgısı V SDG 0 0 0 0 0
KMG311 Müzik Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG315 Seçmeli Ders V SDG 0 0 0 0 0
KMG321 Seçmeli Ders VI SDG 0 0 0 0 0
KMG301 Türk Halk Müziği Bilgileri V Zorunlu 2 0 0 2 3
KMG303 Türk Halk Müziği Repertuvarı V Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG309 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG305 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji V Zorunlu 2 2 0 3 4
KMG307 Türk Sanat Müziği Repertuvarı V Zorunlu 1 1 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG340 Meslek Çalgısı VI SDG 0 0 0 0 0
KMG316 Seçmeli Ders VII SDG 0 0 0 0 0
KMG322 Seçmeli Ders VIII SDG 0 0 0 0 0
KMG302 Türk Halk Müziği Bilgileri VI Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG304 Türk Halk Müziği Repertuvarı VI Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG312 Türk Müziği Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG310 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG306 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfeji VI Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG308 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VI Zorunlu 1 1 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG413 Bitirme Projesi (Bireysel) I Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG439 Meslek Çalgısı VII SDG 0 0 0 0 0
KMG415 Seçmeli Ders IX SDG 0 0 0 0 0
KMG421 Seçmeli Ders X SDG 0 0 0 0 0
KMG403 Türk Halk Bilimi I Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG405 Türk Halk Müziği Repertuvarı VII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG401 Türk Müziği Form Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG411 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları III Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG407 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VII Zorunlu 1 1 0 2 3
KMG409 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VII Zorunlu 1 1 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG414 Bitirme Projesi (Bireysel) II Zorunlu 2 0 0 2 4
KMG402 Form Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG440 Meslek Çalgısı VIII SDG 0 0 0 0 0
KMG416 Seçmeli Ders XI SDG 0 0 0 0 0
KMG422 Seçmeli Ders XII SDG 0 0 0 0 0
KMG404 Türk Halk Bilimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG406 Türk Halk Müziği Repertuvarı VIII Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG412 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG408 Türk Sanat Müziği Nazariyat Ve Solfeji VIII Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG410 Türk Sanat Müziği Repertuvarı VIII Zorunlu 1 1 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG141 Bağlama I Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG143 Kabak Kemane I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG145 Kanun I Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG147 Karadeniz Kemençe I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG149 Kaval I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG151 Klarnet (Sol) I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG153 Klasik Kemençe I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG155 Lavta I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG157 Mey I Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG159 Ney I Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG161 Rebab I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG163 Tanbur (Mızraplı) I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG165 Tanbur (Yaylı) I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG167 Tar I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG169 Tulum I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG171 Ud I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG173 Zurna I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG175 Vurmalı Çalgılar I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG177 Dört Telli Kemençe I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG179 Keman I Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG181 Viyola I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG183 Viyolonsel I Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG117 Tartım ve Solfej Teknikleri I Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG119 Çalgı Bilgisi I Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG121 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG123 Ritim Bilgisi I Zorunlu 1 0 0 1 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG142 Bağlama II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG144 Kabak Kemane II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG146 Kanun II Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG148 Karadeniz Kemençe II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG150 Kaval II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG152 Klarnet (Sol) II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG154 Klasik Kemençe II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG156 Lavta II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG158 Mey II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG160 Ney II Zorunlu 2 2 0 3 6
KMG162 Rebab II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG164 Tanbur (Mızraplı) II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG166 Tanbur (Yaylı) II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG168 Tar II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG170 Tulum II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG172 Ud II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG174 Zurna II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG176 Vurmalı Çalgılar II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG178 Dört Telli Kemençe II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG180 Keman II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG182 Viyola II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG184 Viyolonsel II Zorunlu 2 2 0 3 0
KMG118 Tartım ve Solfej Teknikleri II Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG120 Çalgı Bilgisi II Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG122 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG124 Ritim Bilgisi II Zorunlu 1 0 0 1 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG241 Bağlama III Zorunlu 1 1 0 2 10
KMG243 Kabak Kemane III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG245 Kanun III Zorunlu 1 1 0 2 10
KMG247 Karadeniz Kemençe III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG249 Kaval III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG251 Klarnet (Sol) III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG253 Klasik Kemençe III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG255 Lavta III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG257 Mey III Zorunlu 1 1 0 2 10
KMG259 Ney III Zorunlu 1 1 0 2 10
KMG261 Rebab III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG263 Tanbur (Mızraplı) III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG265 Tanbur (Yaylı) III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG267 Tar III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG269 Tulum III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG271 Ud III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG273 Zurna III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG275 Vurmalı Çalgılar III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG277 Dört Telli Kemençe III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG279 Keman III Zorunlu 1 1 0 2 10
KMG281 Viyola III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG283 Viyolonsel III Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG217 Tartım ve Solfej Teknikleri III Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG219 Ses Eğitimi I Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG223 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları III Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG225 Piyano I Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG227 Ritim Bilgisi III Zorunlu 1 0 0 1 2
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG242 Bağlama IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG244 Kabak Kemane IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG246 Kanun IV Zorunlu 1 1 0 2 10
KMG248 Karadeniz Kemençe IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG250 Kaval IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG252 Klarnet (Sol) IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG254 Klasik Kemençe IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG256 Lavta IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG258 Mey IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG260 Ney IV Zorunlu 1 1 0 2 10
KMG262 Rebab IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG264 Tanbur (Mızraplı) IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG266 Tanbur (Yaylı) IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG268 Tar IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG270 Tulum IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG272 Ud IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG274 Zurna IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG276 Vurmalı Çalgılar IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG278 Dört Telli Kemençe IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG280 Keman IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG282 Viyola IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG284 Viyolonsel IV Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG218 Tartım ve Solfej Teknikleri IV Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG220 Ses Eğitimi II Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG222 Çalgı Bilgisi IV Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG224 Temel Müzik Kuram ve Uygulamaları IV Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG226 Piyano II Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG228 Ritim Bilgisi IV Zorunlu 1 0 0 1 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG341 Bağlama V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG343 Kabak Kemane V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG345 Kanun V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG347 Karadeniz Kemençe V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG349 Kaval V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG351 Klarnet (Sol) V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG353 Klasik Kemençe V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG355 Lavta V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG357 Mey V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG359 Ney V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG361 Rebab V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG363 Tanbur (Mızraplı) V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG365 Tanbur (Yaylı) V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG367 Tar V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG369 Tulum V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG371 Ud V Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG373 Zurna V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG375 Vurmalı Çalgılar V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG377 Dört Telli Kemençe V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG379 Keman V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG381 Viyola V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG383 Viyolonsel V Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG317 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama I Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG319 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama I Zorunlu 1 0 0 1 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG325 Armoni I Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG327 Ses Fiziği I Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG329 Türk Müziği Koro I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG342 Bağlama VI Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG344 Kabak Kemane VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG346 Kanun VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG348 Karadeniz Kemençe VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG350 Kaval VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG352 Klarnet (Sol) VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG354 Klasik Kemençe VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG356 Lavta VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG358 Mey VI Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG360 Ney VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG362 Rebab VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG364 Tanbur (Mızraplı) VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG366 Tanbur (Yaylı) VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG368 Tar VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG370 Tulum VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG372 Ud VI Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG374 Zurna VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG376 Vurmalı Çalgılar VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG378 Dört Telli Kemençe VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG380 Keman VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG382 Viyola VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG384 Viyolonsel VI Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG318 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama II Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG320 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama II Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG324 Osmanlıca Müzik Metin Çevirileri II Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG326 Armoni II Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG328 Ses Fiziği II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG441 Bağlama VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG443 Kabak Kemane VII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG445 Kanun VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG447 Karadeniz Kemençe VII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG449 Kaval VII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG451 Klarnet (Sol) VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG453 Klasik Kemençe VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG455 Lavta VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG457 Mey VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG459 Ney VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG461 Rebab VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG463 Tanbur (Mızraplı) VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG465 Tanbur (Yaylı) VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG467 Tar VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG469 Tulum VII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG471 Ud VII Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG473 Zurna VII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG475 Vurmalı Çalgılar VII Zorunlu 1 1 0 2 4
KMG477 Dört Telli Kemençe VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG479 Keman VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG481 Viyola VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG483 Viyolonsel VII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG417 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama III Zorunlu 1 0 0 1 2
KMG419 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama III Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG423 Müzik Toplulukları Yönetimi I Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG425 Sanat Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG427 Bilgisayar Destekli Ses Analizi I Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG429 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG431 Türk Müziği Koro III Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KMG442 Bağlama VIII Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG444 Kabak Kemane VIII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG446 Kanun VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG448 Karadeniz Kemençe VIII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG450 Kaval VIII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG452 Klarnet (Sol) VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG454 Klasik Kemençe VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG456 Lavta VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG458 Mey VIII Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG460 Ney VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG462 Rebab VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG464 Tanbur (Mızraplı) VIII Zorunlu 1 1 0 2 5
KMG466 Tanbur (Yaylı) VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG468 Tar VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG470 Tulum VIII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG472 Ud VIII Zorunlu 1 1 0 2 0
KMG474 Zurna VIII Zorunlu 1 1 0 2 6.5
KMG476 Vurmalı Çalgılar VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG478 Dört Telli Kemençe VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG480 Keman VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG482 Viyola VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG484 Viyolonsel VIII Zorunlu 1 1 0 2 6
KMG418 Türk Halk Müziği Toplu Uygulama IV Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG420 Türk Sanat Müziği Toplu Uygulama IV Zorunlu 1 0 0 1 0
KMG424 Müzik Toplulukları Yönetimi II Zorunlu 2 0 0 2 0
KMG426 Müzik Felsefesi Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG428 Bilgisayar Destekli Ses Analizi II Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG430 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 2 2
KMG432 Türk Müziği Koro IV Zorunlu 2 0 0 2 0